Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 05.04.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25777

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, doktora programı ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

             Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

             Enstitü: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerini,

             Müdür: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

             Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             Anabilim Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim dalını,

             Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalının Üniversitedeki tam zamanlı bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

             Danışman: Enstitü öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

             Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

             Dersin Kredi Değeri: Dersin haftalık teorik ders saati ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamını, (Derslerin kredi değerleri ve hangi dersin kredisinin ne olacağı enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile belirlenir),

             Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

             Öğretim programları

             Madde 5 — Lisansüstü öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

             Kontenjanlar ve başvuru

             Madde 6 — (Değişik:R.G.1/6/2009-27245)

             Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa sayısı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. Öğretim programlarının adları, alınacak öğrencide aranan şartlar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.

             Dersler ve ders sorumluları

             Madde 7 — Açılacak dersler ve sorumlu öğretim elemanları; anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

             Derslerin sorumluları öğretim üyeleridir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilim doktoru unvanına sahip öğretim görevlileri de ders sorumlusu olabilir.

             Danışman atanması

             Madde 8 — Lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyıl başında bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanı, öğrencinin ilgi alanını dikkate alarak alacağı derslerde rehberlik yapar. Öğrencinin proje ve tezinin yürütülmesinde rehberlik yapmak üzere görevlendirilecek danışmanlarda aşağıdaki özellikler aranır:

             a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Bu öneri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora unvanına sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

             b) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

             c) Doktora tez danışmanı en geç üçüncü yarıyılın başına kadar görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.

             Öğrenci kabulü

             Madde 9 — Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

             1) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245) Bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. ALES yerine uluslararası GRE (Graduate Record Examinations) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınav sonuçlarının puanları da kabul edilebilir. Ancak, bunların ALES puanlarına eşdeğer kabul edilebilecek puanları; Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen en az puan düzeyinde olup, bu puan Senatonun kararı ile artırılabilir.

             2) Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’ndan ya da Üniversitenin yapmış olduğu yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan veya uluslar arası geçerliliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan, ÜDS ve KPDS’nda istenen puana eşdeğer puan almış olmaları ve söz konusu sınavların sonuç belgelerini de müracaatları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Yabancı dil bilgisine sahip olmayan adayların programa kabulleri halinde ise, bir yıl süreyle yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

             b) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, adaylar mülakat değerlendirmesine alınır. Mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulur. İşlemler, anabilim dalı başkanlığı ve enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

             c) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245) Yüksek lisans programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bir adayın programa kabul edilebilmesi için; toplam puanının en az 55 olması gerekir. Adayın başarı durumu toplam puanı ile belirlenir. Toplam puan; ALES puanının % 50'si, 100 üzerinden hesaplanan lisans not ortalamasının % 25'i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25'i toplanarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve daha fazla olan adaylar, mülakat jürisi tarafından toplam puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Toplam puanların eşitliği halinde, mülakat değerlendirmesi puanı ve yabancı dil düzeyi dikkate alınır. Sınav tutanağı ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından müdürlüğe gönderilir. Enstitü yönetim kurulu, programdaki kontenjana göre kabul edilen asıl ve yedek adayları belirleyerek karara bağlar. 

d) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

1) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına ya da bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvurmak için hangi anabilim dallarında lisans, hangilerinde yüksek lisans şartı aranacağı Senato tarafından karara bağlanır.

2) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayın ALES’den, başvurduğu programın puan türünden en az 55; lisans diplomasıyla başvuran adayın ise başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan almış olması gerekir.

3) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan 100 üzerinden en az 55 puan ya da uluslararası geçerliliği olan TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (İnternational English Language Testing System) gibi sınavların birinden ÜDS veya KPDS’den alınması öngörülen 55 puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenciler kendi anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ve Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

             e) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245) Doktora programlarına öğrenci kabulü; ALES puanı ve lisans akademik ortalaması ile mülakat değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. Adayların mülakat değerlendirmesi, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde kurulan doktora mülakat jürileri tarafından yapılır.

f) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245)  Doktora programına öğrenci kabulünde, adayların toplam puanı; ALES puanının % 50'si, 100 üzerinden hesaplanan lisans not ortalamasının % 15’i, 100 üzerinden hesaplanan yüksek lisans not ortalamasının % 10’u, lisans derecesi üzerine doktora yapılan anabilim dallarında lisans not ortalamasının % 25’i ve mülakat değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden alınan notun %25'i toplanarak hesaplanır. Doktora programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan bu adayların programa kabul edilebilmeleri için toplam puanının en az 70 olması gerekir.

Mülakat değerlendirmesinde toplam puanı 70 ve daha fazla olan adaylar; mülakat jürisi tarafından toplam puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanır. Toplam puanların eşitliği halinde, mülakat değerlendirmesi puanı dikkate alınır. Sınav tutanağı ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından müdürlüğe gönderilir. Enstitü yönetim kurulu programdaki kontenjana göre kabul edilen asıl ve yedek adayları belirleyerek karara bağlar.

             Bilimsel hazırlık programları

             Madde 10 — Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

             1) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245)  Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans programı adayları,

             2) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

             3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

             4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan doktora programı adayları.

             b) Öğrenciler, bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki esaslara göre kabul edilir.

             c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

             d) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve en az 2,00 akademik ortalama tutturarak başarılı olmak zorundadırlar. Başarısız öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             e) Bilimsel hazırlık programı en fazla bir takvim yılıdır ve izinler dışında uzatılamaz. Bu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

             Enstitüye kayıt

             Madde 11 — Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların enstitüye kayıtları, enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Programa kabul edilen adaylar gerekli belgeleri süresi içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mazeretsiz olarak kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

             Yatay geçişle öğrenci kabulü

                Madde 12 — (Değişik birinci fıkra:R.G.1/6/2009-27245) Başka üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için; öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden 4,00 tam puan üzerinden en az 3,00 puan ya da 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alarak başarılı olması ve lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

             TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler için de aynı şartlar aranır; sadece ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilir.

             Özel öğrenci kabulü

             Madde 13 — Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim görmekte olan veya bu öğrenimlerini tamamlamış olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi tüm koşullara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler tam zamanlı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

             Madde 14 — Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Öğrenim süresi

Madde 15 — (Değişik:R.G.1/6/2009-27245)

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl (iki yıl)’dır. Tezini daha kısa sürede tamamlayan öğrenciler erken mezun olabilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği süre bitiminden önce kesilebilir.

Dört yarıyıl (iki yıl) sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya 3,00 akademik ortalamayı tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dört yarıyıl (iki yıl) sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı ve 3,00 akademik ortalamayı tutturduğu halde, henüz tezini tamamlayamamış olan öğrenciye; danışmanın gerekçeli görüşü ve anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre içinde de tezini tamamlayarak savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans tezi önerisi

             Madde 16 — Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi tutturan öğrenci bir tez önerisi hazırlamak zorundadır. Öğrencinin kendisi, danışmanı ve anabilim dalı başkanı tarafından; anabilim dalının yürüttüğü ve planladığı projeler de göz önünde bulundurularak tezin başlığı, amacı ve kapsamı belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanının onayıyla hazırlanan tez önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda görüşülür. Anabilim dalı akademik kurulunun olumlu kararı ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             Madde 17 — Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

             Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı izleyiciye açık olarak yapılır.

             Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             Madde 18 — (Değişik:R.G.1/6/2009-27245)

             Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş beş kopyası, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

             Tezin elektronik kopyası, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formu, tezin Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetleri dörder kopya halinde ve ilgili bütün belge ve bilgilerle birlikte enstitüye verilir. Öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans diploması verilir. Diplomada öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı belirtilir. Diplomalar, müdürün ve Rektörün imzasını taşır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

             Madde 19 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla; en az on adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup geçti (G) veya kaldı (K) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazım kılavuzuna uygun yazılı bir rapor vermek zorundadır.

             Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

             Öğrenim süresi

             Madde 20 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.  Bu süre içerisinde başaramadığı dersleri olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde akademik ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciye iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             Madde 21 — (Değişik:R.G.1/6/2009-27245)

             Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Bunun için öğrencinin dönem projesi raporunun ciltlenmiş beş kopyasını, bilgisayar diski üzerine kaydedilmiş üç kopyasını ilgili bütün belge ve bilgilerle birlikte enstitüye teslim etmesi gerekir. Öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans diploması verilir. Diplomada öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı belirtilir. Diplomalar, müdürün ve Rektörün imzasını taşır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Doktora programının amaç ve kapsamı

             Madde 22 — Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma doğa veya insanla ilgili olay ya da olguları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirmesi esastır. Bunun için;

             1) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirilmesi,

             2) Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanarak özgün bilgi üretilmesi,

             3) Geliştirilen yeni yöntemin yeni bir alana uygulanarak yeni bilgi üretilmesi işlevlerinden birisinin gerçekleştirilmesi gerekir.

             b) Doktora programı, yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla; en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de; en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

             c) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

             e) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleştirilmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, öğretim üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

             Öğrenim süresi

             Madde 23 — Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Tezini kısa sürede tamamlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             Öğrenciler, doktora programı için gerekli kredili dersleri; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyılda başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 3,00 akademik ortalamayı tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının olumlu görüşü, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Yeterlik sınavı

             Madde 24 — Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

             a) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe bilgi birikimine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez, derslerin başarıyla tamamlandığı yarıyılı izleyen Haziran-Temmuz veya Aralık-Ocak aylarında yapılır.

             b) Yüksek lisans derecesi ile programa kaydolan doktora öğrencisi kaydolduğu tarihten itibaren en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre, zorunlu hallerde, enstitü yönetim kurulu kararıyla en çok bir yarıyıl uzatılabilir. Belirtilen süreler sonunda doktora yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

             d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her anabilim dalında, alanın özelliklerine göre yazılı ve sözlü sınavlar farklı biçimde düzenlenebilir. Doktora yeterlik komitesi; sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

             f) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile fazladan ders/dersleri almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan ya da bu derslerden başarılı olamayan veya akademik ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             g) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli ya da tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilere yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli olan hükümler uygulanır.

             Tez izleme komitesi

             Madde 25 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi kurulur.

             Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             Madde 26 — Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu savunma sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylarında  birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlanması

             Madde 27 — Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             Jüri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora tez sınavı dinleyiciye açıktır.

             Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora Diploması

             Madde 28 — (Değişik:R.G.1/6/2009-27245)

             Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyası, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

             Tezin elektronik kopyası, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formu, tezin Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetleri dörder kopya halinde ve ilgili bütün belge ve bilgilerle birlikte enstitüye verilir. Öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen doktora öğrencilerine doktora diploması verilir. Diplomada öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı belirtilir. Diplomalar, müdürün ve Rektörün imzasını taşır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Kayıt yenileme

             Madde 29 — Kayıt yenilemeyle ilgili esaslar şunlardır:

             a) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245) Yüksek lisans veya doktora öğrencisi; akademik takvime göre her dönem programındaki dersler arasından alacağı dersleri danışmanıyla birlikte belirlemek ve kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt işleminin tamamlanması için öğrenim ücretinin de ödenmiş olması gerekir.

             b) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir yarıyılda en fazla oniki kredilik ders alabilirler.

             c) Öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarından ders alması, anabilim dalı başkanlığının Önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

             d) Öğrenci, programını bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Geçerli mazeretinden dolayı, programını akademik takvim içinde belirtilen sürede yaptıramayan öğrenci, ders alma-bırakma günlerinde program yaptırabilir. Bu süre içinde de programını yaptıramazsa kendisine bir hak daha tanınır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Program yaptırmama yüzünden kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır ve yarıyıl öğrenim ücreti ödenir.

             Ders alma ve bırakma

             Madde 30 — Programını yaptırmış olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının onayıyla programında değişiklik yapabilir.

             Kredi aktarma

             Madde 31 — Enstitüden özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yükseköğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla devam edilmekte olan programa aktarılabilir. Aktarılacak kredi miktarı, programın toplam kredisinin yarısını geçemez.

             Devam zorunluluğu

             Madde 32 — Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’una, uygulamalı derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz ve kendisine "U" notu verilir.

             Sınavlar

Madde 33 — Ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere üç türlü sınav yapılır. Yarıyıl içinde ara sınav yapılabilir. Yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Devam koşulunu yerine getiren öğrenci; yarıyıl sonunda belirtilen gün ve saatte genel sınava girer. Geçerli mazereti olan öğrenci; ara sınav yerine yarıyıl içinde, genel sınav yerine ise genel sınav bitiminden sonra bir ay içinde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tarihini anabilim dalı başkanlığı belirler.

             Ders başarı notu

             Madde 34 — Bir dersin başarı notu; yarıyıl içinde yapılan ara sınavların, ödevlerin, uygulamalı çalışmaların ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Sınavların ve uygulamalı çalışmaların ders başarı notu içerisindeki ağırlığını öğretim sorumlusu belirler.

             Ders başarı notunun belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) (Değişik:R.G.1/6/2009-27245) Değerlendirmede kullanılan notların anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

1) Notlar                  Katsayı                   % Karşılığı

                                     AA                             4,00   90-100

                                     BA                             3,50   85-89

                                     BB                              3,00   75-84

                                     CB                              2,50   70-74

                                     CC                              2,00   60-69

                                     DC                             1,50   55-59

                                     DD                             1,00   50-54

                                      FF                              0,00   0-49

2) Ayrıca değerlendirmede kullanılan diğer notlar ve anlamları şunlardır:

G : Kredisiz dersten geçti. Başarılı dönem projesi, seminer dersi veya tez dersine (G) notu verilir.

K: Kredisiz dersten kaldı. Başarısız dönem projesi, seminer dersi veya tez dersine (K) notu verilir.

U: Devamsızlıktan dolayı başarısız.

M: Muaf.

H: Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli görülen mazeretinden dolayı genel sınava girmeyen öğrenciler için verilir.

E: Bir dersin sınavlarına giren, ancak geçerli mazeretinden dolayı yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere (E) notu verilir. Öğrenci eksiğini, genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilir.

             b) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en az CC, doktora programında ise en az BB notu almak gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Gerekli hallerde danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile başarısız olunan seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             Madde 35 — Maddi hatalar için öğrenci; notların ilanından itibaren en geç yedi gün içinde, sınav sonucu için ilgili anabilim dalı başkanlığına itirazda bulunabilir. Bu itiraz; ders sorumlusu tarafından değerlendirilir, maddi hata görülürse düzeltme yapılır ve enstitü müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir. Not düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

             Akademik ortalamanın hesaplanması

             Madde 36 — Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir. Öğrencinin aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek akademik ortalama hesaplanır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

             İzinler

             Madde 37 — İzin ile ilgili işlemler aşağıdaki gibidir:

             a) Öğrencilere; maddi zorluklar, yurtdışında eğitim ve benzeri durumlar dolayısıyla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu mazeretlerinin belgelenmesi gerekir. Tutuklu veya resmi makamlarca arandığı bildirilen öğrencilere izin verilmez.

             b) İzin başvuruları derslerin başlamasını takip eden üçüncü haftanın son gününe kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılır. İzin alınabilmesi için; yıl veya yarıyıl ücretinin %50’sinin ödenmiş olması, Üniversiteye herhangi bir borcun olmaması, Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatın hasarsız olarak iade edilmiş olması gerekir. İzin, ilgili yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. %50’sinden fazla ücret yatırılmışsa ve öğrencinin borcu ve yaptığı hasar varsa, bunlar tazmin edildikten sonra kalan kısım kendisine iade edilir.

             c) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler programından silinir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             Madde 38 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan " Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 39 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 40 — Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa