Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 11.08.2003 Resmî Gazete Sayısı: 25196

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek-okullarında uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Öğretim Yılı

Madde 3 - (Değişik birinci fıkra:RG-8/1/2016-29587) Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenebilir.

Her öğretim yılının akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Üniversite Senatosu gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir ve bu hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

(Mülga fıkra:RG-8/1/2016-29587)

Öğretim Süresi

MADDE 4 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine göre aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde, ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz, ancak, öğrencilik statüleri devam eder.

Madde 5 - (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Kabul Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamındaki Meslek Yüksekokullarının öğrenci kayıt işlemleri, (Değişik ibare:RG-8/1/2016-29587)  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. (Ek iki cümle:RG-21/4/2011-27912) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yabancı Dilde Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 7 - Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl  (Ek ibare:RG-8/1/2016-29587)  azami süresi dört yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar, Senato tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Türkçe hazırlık

Madde 8 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/1/2016-29587) 

Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezine kayıt yaptırırlar ve bu birim tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili yüksekokul yönetim kurulu kararı ile meslek yüksekokulu öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda da başarısız olmaları halinde Trakya Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

Öğretim Şekli

MADDE 9 – (Değişik:RG-5/2/2017-29970)  

Meslek Yüksekokulu öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk iki yarıyıla  toplanmış olarak okutulur. Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir. Programlarda  okutulan dersler  yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam kaç ders saati okutulacağı Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

Madde 10 - Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

(Değişik fıkra:RG-12/6/2011-27962) Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu dersleri tanımlar. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin Trakya Üniversitesinde başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

Bazı derslerin uygulamaları ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara denk özel kuruluşlarda da yapılabilir. Uygulamalar yetkili Yüksekokul Öğretim Elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren derslere, ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

MADDE 11 – (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

İlgili diploma programının ders kredileri; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS’ye) göre hesaplanan krediler de bu maddedeki esaslara göre belirlenir.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

MADDE 12 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme haftasında ödemekle yükümlüdür.

Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, ilgili yönetim kurulunun teklifi, Trakya Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Kayıt Yenileme

MADDE 13 – (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun ilgili yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde kayıt yenileyebilirler. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Danışman

Madde 14 - Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından her sınıf için öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

(Ek fıkra:RG-8/1/2016-29587) Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında dersler öğrenci ve danışman ile birlikte düzenlenir. Dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

Ders Kaydı ve Derslere Devam

Madde 15 – (Değişik fıkra:RG-8/1/2016-29587) Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Önceki yarıyıllardan ders, laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları derslere, varsa ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları derslerin dışında bulundukları yarıyıla ait tüm derslere yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, ortak zorunlu dersler dâhil, bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-31/7/2014-29074) Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Uzaktan eğitim programlarında devam zorunluluğu yoktur. Diğer programlarda, öğrencilerin teorik derslerin % 80’ine, ders uygulamaları ve laboratuarların % 90’ına devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak, Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili bölüm başkanlığı aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.

Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; kurumun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak her öğretim yılı başlamadan önce ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

Sınavlar

MADDE 16 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Öğretimde öngörülen sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, ara sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Uzaktan eğitim programlarında, ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlar Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.

Madde 17 – (Değişik:RG-31/7/2014-29074)

Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler dışında en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili (Mülga ibare:RG-8/1/2016-29587)  (…)  yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

Madde 18 – (Değişik:RG-20/11/2012-28473)

Yarıyıl/yılsonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yılsonu sınav programları, yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yüksekokul müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını, uzaktan eğitim programları hariç, yerine getirmiş olmak gerekir.

Yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. Bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.

(Ek fıkra:RG-8/1/2016-29587) Ek sınavlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır. Ek sınavlar eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları ilgili yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(Ek fıkra:RG-8/1/2016-29587) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 -  (Değişik:RG-8/8/2008-26961)

Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını uzaktan eğitim programları hariç sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 20 - (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 21 - Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı ile ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

Madde 22 -(Değişik:RG-15/08/2006-26260)

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıda gösterildiği şekilde belirlenir;

a) (Değişik:RG-8/8/2008-26961) Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u, uzaktan eğitim programlarında %20’si ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %70’inin, uzaktan eğitim programlarında %80’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; uzaktan eğitim programları hariç diğer programlarda ilgili Yüksekokul Kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartı ile ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, kesirli sayılarda ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tam sayıya, 5 veya 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

(Ek paragraf:RG-21/8/2013-28742) Ortak zorunlu derslerin not sistemindeki değerlendirmesinde uygulanacak puanlamaya ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) (Değişik:RG-1/9/2019-30875) Başarı notu; (a) bendinde belirlenen notlar esas alınarak, Meslek Yüksekokul Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile mutlak değerlendirme yöntemi veya bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Mutlak değerlendirme yönteminde ise (a) bendine göre hesaplanan yarıyıl/yılsonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki tablo gereği tespit edilen harf notu başarı notu olarak kabul edilir. Bağıl değerlendirme yöntemi ve mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki tablo ve esaslar uygulanır.

c) (Değişik:RG-4/12/2017-30260)(2) Bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

     100 Puan üzerinden değeri         Harfli notu        Katsayı

                    90-100                                    AA                  4.00

                      80-89                                    BA                  3.50

                      70-79                                    BB                  3.00

                      65-69                                    CB                  2.50

                      60-64                                    CC                  2.00

                      50-59                                    DD                 1.50

                      30-49                                    FD                  1.00

                        0-29                                    FF                   0.00

 

Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

(Değişik fıkra:RG-16/6/2016-29744) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1.50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

Ayrıca not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve "FF" notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

4) (Mülga:RG-8/1/2016-29587)

5) (Mülga:RG-8/1/2016-29587)

Ders Tekrarı

Madde 23 - Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme

Madde 24 - Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili Müdürlüğe yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Müdür, sınav evrakını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili Bölüm Başkanına incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde Müdür, Yönetim Kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Not Ortalaması

Madde 25 - Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait "Yarıyıl Not Ortalaması" (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait "Genel Not Ortalaması" (GNO) hesaplanarak belirlenir. Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlandığı derslerin kredi saatlerinin 22 nci maddede belirtilen başarı notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıtlandığı tüm derslerin kredi saatlerinin 22 nci maddede belirtilen başarı notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO) ve yarıyıl not ortalaması (YNO) hesabında yalnız kayıtlanan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Öğrenci İşleri

Madde 26 - Öğrencilerin kayıt dondurmaları, yatay geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Yüksekokul ile ilişkilerinin kesilmesi hakkında ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne itiraz edebilirler ve itirazları Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt Dondurma ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 27 - Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile, öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

(Değişik cümle:RG-12/6/2011-27962) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler ile hakların saklı tutulması koşulları şunlardır:

a) (Değişik:RG-21/4/2011-27912) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

c) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve ilgili Yüksekokulun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle, öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

e) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

h) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

ı) (Ek:RG-12/6/2011-27962) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren, en geç on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de, kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde, ilgili Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden, birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay geçişler ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 28 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/1/2016-29587) 

Trakya Üniversitesinde yatay geçişler ve özel öğrenci işlemleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler de söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.

(Değişik fıkra:RG-12/7/2018-30476) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az iki hafta önce Üniversitenin ilgili meslek yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Süresi içinde yapılan başvurular, Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulların ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasına kadar değerlendirilir ve Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır.

Madde 29 - Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken bölümlere yatay geçiş yapacak öğrenciler, Trakya Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarmak zorundadır. Bu belgeleri sunamayan veya sınavı başaramayan öğrencilerin, Trakya Üniversitesine geçiş işlemleri yapılamaz. (Ek cümle:RG-21/4/2011-27912) Yabancı dil başarı belgelerinin aslı veya ilgili Meslek Yüksekokulu tarafından onaylı örneği kabul edilir.

İntibak

Madde 30 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Bir yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında, aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Bir Yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; başvurular, öğrencinin üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar devam eder. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış başarılı veya başarısız olduğu derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu dersleri, yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.

Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 22 nci maddede belirtilen harf notu karşılıkları tespit edilerek transkriptlerine işlenir.

Stajlar

Madde 31 - Stajlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Stajların öğrenim süresi içinde yerine getirilmesi zorunludur. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Bitirme Çalışması

Madde 32 - İlgili Yönetim Kurulu kararı ile mezun olacak öğrenciye, öğrenim süresi içinde, bitirme çalışması adı altında çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmanın esasları, ilgili kurullarca kabul edilerek, Üniversite Senatosunca düzenlenen yönergeler ile belirlenir. Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken programlarda, öğrencinin istemesi ve bitirme çalışmasının yürütücüsünün uygun görmesi durumunda, bitirme çalışması yabancı dilde hazırlanabilir.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 33 - Öğretim programlarındaki öğrenimlerini tamamlayan ve ilgili Yüksek-okul Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle Meslek Yüksekokulu diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili Müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde, ilgili yönetmelik gereği bir duplikata (ikinci nüsha) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenebilir.

(Ek fıkra:RG-7/7/2009-27281) Önlisans öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması AA olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

İlişik Kesme ve Kayıt Alma

MADDE 34 – (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Bir öğrencinin; yüksek öğretim kurumundan çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası alması durumunda ilgili yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

Madde 35 - Üniversiteye ve kaydoldukları birimlere sahte veya kendine ait olmayan belgeler verdikleri anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler, üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

MADDE 36 – (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri ilgili yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinir. Kaydı silinen öğrenciye, isterse  yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta yüksekokula teslim ettiği diploması verilir.

Davranış Biçimi

Madde 37 - (Mülga:RG-8/1/2016-29587)

Disiplin İşleri

Madde 38 - Disiplin soruşturma ve cezaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(Ek fıkra:RG-12/6/2011-27962) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Madde 39 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan öğrencilerin önceki notları ve başarı durumları aynen kabul edilerek 22 nci madde uyarınca harf notlarına çevrilir ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları karar verir.

Madde 40 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezuniyetlerine ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrencilerin notları ve başarı durumları not belgelerinde aynen korunur.

Madde 41 – (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 42 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 43 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 19/8/1999 tarihli ve 23791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıtlı öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek:RG-15/08/2006-26260)

Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolmuş öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-12/6/2011-27962)

Dört yıllık azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, 2010-2011 öğretim yılı sonunda son kez, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi, ilgili  Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili  Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir. 2011-2012 öğretim yılı başından itibaren iki ek sınav uygulaması yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-12/6/2011-27962)

Üniversitede; eğitimde yeniden yapılanma (Bologna) sürecinin tamamlanması halinde,  bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki derse kayıt yaptırma sınırı olan 45 kredi ve bu krediye ilişkin esaslar, bu sürecin tamamlanamaması halinde ise 30 kredi ve bu krediye ilişkin esaslar uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-4/12/2017-30260)(2)

Trakya Üniversitesine bağlı Arda Meslek Yüksekokulu, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Havsa Meslek Yüksekokulu, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu, Keşan Meslek Yüksekokulu, İpsala Meslek Yüksekokulu ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bu maddede belirtilen meslek yüksekokullarının tüm öğrencilerine uygulanır.

Yürürlük

Madde 44 - Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_______________

(1)               7/1/2008 tarihli ve 26749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte yapılan  değişiklik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2)               Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa