Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 11.08.2003 Resmî Gazete Sayısı: 25196

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesinin lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve meslek yüksekokulları hariç, Trakya Üniversitesine bağlı fakülteler ve yüksekokullarda uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Öğretim Yılı

Madde 3 - a) (Değişik:RG-8/1/2016-29587) Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenebilir.

b) Her öğretim yılının akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

c) Üniversite Senatosu gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir ve bu hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

d) (Mülga:RG-8/1/2016-29587)

Öğretim Süresi

Madde 4 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yıllık lisans programları için yedi yıl, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programlar için sekiz yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde, ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam eder.

Madde 5 - (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Kabul Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamındaki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci kayıt işlemleri, (Değişik ibare:RG-8/1/2016-29587)  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. (Ek iki cümle:RG-21/4/2011-27912) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yabancı Dilde Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 7 - Trakya Üniversitesinin bazı bölümlerinde eğitim ve öğretimde bazı meslek dersleri, toplam ders kredisinin %30’unu aşmayacak oranda yabancı bir dilde yapılabilir. Dersleri, belirtilen oranda yabancı bir dilde gerçekleştirecek olan bölümler ile derslerin hangi yabancı dilde gerçekleştirileceği, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır.

Yabancı dil hazırlık

Madde 8 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/1/2016-29587) 

Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl, azami süresi dört yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Türkçe hazırlık

Madde 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/1/2016-29587) 

Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezine kayıt yaptırırlar ve bu birim tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda da başarısız olmaları halinde Trakya Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

Öğretim Şekli

MADDE 10 – (Değişik:RG-5/2/2017-29970)

Lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili akademik bölüm kurulunun veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk dört yarıyılda veya iki yarıyıla toplanmış olarak okutulur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir, ayrıca beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu olmamak kaydıyla okutulur ve bu dersler ilgili kurullar tarafından en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Bir lisans programında okutulan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam kaç ders saati okutulacağı Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

MADDE 11 - (Değişik:RG-7/7/2009-27281)

Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

(Değişik fıkra:RG-12/6/2011-27962) Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu dersleri tanımlar. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin Trakya Üniversitesinde başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

İlgili bölüm ve anabilim dallarının isteği ile yan dal ve çift ana dal eğitimi yapılabilir. Yan dal ve çift ana dal eğitimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren derslere, ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili akademik bölüm kurulu veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

MADDE 12 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

İlgili diploma programının ders kredileri; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS’ye) göre hesaplanan krediler de bu maddedeki esaslara göre belirlenir.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

MADDE 13 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme haftasında ödemekle yükümlüdür.

Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Kayıt Yenileme

MADDE 14 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Trakya Üniversitesi öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde kayıt yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Danışman

Madde 15 - Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili Akademik Bölüm Kurulu veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlükleri tarafından her sınıf için öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

(Ek fıkra:RG-8/1/2016-29587) Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında dersler öğrenci ve danışman ile birlikte düzenlenir. Dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

Ders Kaydı ve Derslere Devam

Madde 16 - (Değişik birinci fıkra:RG-8/1/2016-29587) Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Önceki yarıyıllardan ders, laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları derslere, varsa ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları derslerin dışında bulundukları yarıyıla ait tüm derslere yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler dâhil bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir lisans programında kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-8/1/2016-29587) Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler, genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrenciler arasında ilk %10 içinde (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler dâhil toplam 45 AKTS krediyi aşmamak şartıyla, ders saatleri örtüşmeyecek şekilde bir üst sınıftaki derslere de kayıt olabilirler.

 (Değişik üçüncü fıkra:RG-31/7/2014-29074) Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 80’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 90’ına devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili bölüm başkanlığı veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüğü aracılığı ile ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir.

Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; kurumun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak her öğretim yılı başlamadan önce ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

Sınavlar

MADDE 17 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Öğretimde öngörülen sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, ara sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Uzaktan eğitim programlarında, ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlar Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.

Madde 18 – (Değişik:RG-16/3/2020-31070)  

İlgili yönerge ile belirlenen dersler hariç bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde dekan veya müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

MADDE 19 – (Değişik:RG-20/11/2012-28473)

Yarıyıl/yılsonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yılsonu sınav programları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını, uzaktan eğitim programları hariç, yerine getirmiş olmak gerekir.

Yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. Bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.

(Ek fıkra:RG-8/1/2016-29587) Ek sınavlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır. Ek sınavlar, eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(Ek fıkra:RG-8/1/2016-29587) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 20 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını, uzaktan eğitim programları hariç, sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 21 - (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 22 - Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili Bölüm Başkanlığı veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüğü aracılığı ile ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki haftalık süreyi aşmadan ilgili Dekanlık veya Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

MADDE 23 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıda gösterildiği şekilde belirlenir:

a) Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 30’u, uzaktan eğitim programlarında % 20’si ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun % 70’inin, uzaktan eğitim programlarında % 80’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartı ile ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 30’u ile %70’i arasında, yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun % 70’i ile % 30’u arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tam sayıya, 5 veya 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

(Ek paragraf:RG-21/8/2013-28742) Ortak zorunlu derslerin not sistemindeki değerlendirmesinde uygulanacak puanlamaya ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) (Değişik:RG-1/9/2019-30875) Başarı notu; (a) bendinde belirlenen notlar esas alınarak, Fakülte/Yüksekokul Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile mutlak değerlendirme yöntemi veya bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Mutlak değerlendirme yönteminde ise (a) bendine göre hesaplanan yarıyıl/yılsonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki tablo gereği tespit edilen harf notu başarı notu olarak kabul edilir. Bağıl değerlendirme yöntemi ve mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki tablo ve esaslar uygulanır.

c) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

 

100 Puan üzerinden değeri                   Harfli notu                   Katsayı

                      90-100                                  AA                           4.00

                       80-89                                   BA                           3.50

                       70-79                                   BB                           3.00

                       65-69                                   CB                           2.50

                       60-64                                   CC                           2.00

                       50-59                                   DD                           1.50

                       30-49                                   FD                           1.00

                         0-29                                   FF                            0.00

Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

(Değişik fıkra:RG-16/6/2016-29744)  Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1.50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde, bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

Ayrıca not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

4) (Mülga:RG-8/1/2016-29587)

5) (Mülga:RG-8/1/2016-29587)

Ders Tekrarı

Madde 24 - Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

(Değişik fıkra:RG-12/6/2011-27962) Öğrenciler DB ve CC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere not yükseltmek amacı ile tekrarlayabilir. Ancak ilk iki yarıyıl dersleri, dördüncü yarıyıldan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme

Madde 25 - Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili Dekanlığa veya Müdürlüğe yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Dekan veya Müdür, sınav evrağını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı’na incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde Dekan veya Müdür, Yönetim Kurulu’nun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrağını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Not Ortalaması

Madde 26 - Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait "Yarıyıl Not Ortalaması" (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait "Genel Not Ortalaması" (GNO) hesaplanarak belirlenir. Her hangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Öğrenci İşleri

Madde 27 - Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Fakülte veya Yüksekokul ile ilişkilerinin kesilmesi hakkında ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne itiraz edebilirler ve itirazları Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt Dondurma ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 28 - Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

(Değişik cümle:RG-12/6/2011-27962) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler ile hakların saklı tutulması koşulları şunlardır:

a) (Değişik:RG-21/4/2011-27912) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

d) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve ilgili Fakülte veya Yüksekokulun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

e) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

f) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

g) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

h) Öğrencinin tutukluluk hali.

ı) Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde ilgili Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Dekanlığa veya Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay, dikey geçişler ve özel öğrenci olarak ders alma

Madde 29 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/1/2016-29587) 

Trakya Üniversitesinde yatay geçişler ve özel öğrenci işlemleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler de söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.

(Değişik fıkra:RG-12/7/2018-30476)(4) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az iki hafta önce Trakya Üniversitesinin ilgili fakültesine/yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Süresi içinde yapılan başvurular, Üniversitenin ilgili fakülte/yüksekokul ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasına kadar değerlendirilir ve Senato tarafından karara bağlanır.

Madde 30 - Meslek Yüksekokul Mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve kayıtları, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 31 - Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken bölümlere yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, Trakya Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmak zorundadır. (Ek cümle:RG-21/4/2011-27912) Yabancı dil başarı belgelerinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Bu belgeleri sunamayan veya sınavı başaramayan öğrencilerin, Trakya Üniversitesi’ne geçiş işlemleri yapılamaz.

İntibak

Madde 32 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Bir fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Bir fakülte veya yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, başvurular, öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar, kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar devam eder. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin Üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış, başarılı veya başarısız olduğu derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu dersleri, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.

Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 23 üncü maddede belirtilen harf notu karşılıkları tespit edilerek transkriptlerine işlenir.

Stajlar

Madde 33 - Öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edilen ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan staj yönergeleri ile belirlenir. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Bitirme Çalışması

Madde 34 - İlgili Yönetim Kurulu kararı ile mezun olacak öğrenciye, öğrenim süresi içinde, bitirme çalışması adı altında çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmanın esasları, ilgili kurullarca kabul edilerek, Üniversite Senatosu’nca düzenlenen yönergeler ile belirlenir. Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken programlarda, öğrencinin istemesi ve bitirme çalışmasının yürütücüsünün uygun görmesi durumunda, bitirme çalışması yabancı dilde hazırlanabilir.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 35 - Öğretim programlarındaki öğrenimlerini tamamlayan ve ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili Dekan veya Müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde ilgili yönetmelik gereği bir duplikata (ikinci nüsha) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenebilir.

(Ek fıkra:RG-7/7/2009-27281) Lisans öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması AA olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

İlişik Kesme ve Kayıt Alma

MADDE 36 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Bir öğrencinin; yüksek öğretim kurumundan çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası alması durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

Madde 37 - Üniversiteye ve kaydoldukları birimlere sahte veya kendine ait olmayan belgeler verdikleri anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

MADDE 38 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri fakültenin dekanlığına veya Yüksekokulun Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinir. Kaydı silinen öğrenciye, isterse Fakülte veya Yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıtta fakülte veya yüksekokula teslim ettiği diploması verilir.

Ön Lisans Diploması

Madde 39 - Bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimlerine devam edemezler.

Meslek Yüksekokullarına İntibak

Madde 40 - Lisans öğrenimlerini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

Davranış Biçimi

Madde 41 – (Mülga:RG-8/1/2016-29587)

Disiplin İşleri

Madde 42 - Disiplin soruşturma ve cezaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(Ek fıkra:RG-12/6/2011-27962) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Ek Hükümler

Madde 43 – (Değişik:RG-8/1/2016-29587)

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Madde 44 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan öğrencilerin önceki notları ve başarı durumları aynen kabul edilerek 23 üncü madde uyarınca harf notlarına çevrilir ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulları karar verir.

Madde 45 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezuniyetlerine ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrencilerin notları ve başarı durumları not belgelerinde aynen korunur.

Madde 46 - (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 47 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 19/8/1999 tarihli ve 23791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıtlı öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek:RG-15/08/2006-26260)

Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolmuş öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek:RG-26/10/2010-27741) (2)

Sağlık Bilimleri Fakültesinde bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bütün öğrencilere uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek:RG-12/6/2011-27962)

Yedi yıllık azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, 2010-2011 öğretim yılı sonunda son kez, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir. 2011-2012 öğretim yılı başından itibaren iki ek sınav uygulaması yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek:RG-12/6/2011-27962)

Üniversitede; eğitimde yeniden yapılanma (Bologna) sürecinin tamamlanması halinde,  bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki derse kayıt yaptırma sınırı olan 45 kredi ve bu krediye ilişkin esaslar, bu sürecin tamamlanamaması halinde ise 30 kredi ve bu krediye ilişkin esaslar uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-4/12/2017-30260)(3)

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesinde bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bu maddede yer alan fakültelerin tüm öğrencilerine uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-12/7/2018-30476)(4)

Mimarlık Fakültesinde bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bütün öğrencilere uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 7 –  (Ek:RG-29/7/2019-30846)(5)

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar ve başarı durumları aynen korunarak kabul edilir ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren mutlak değerlendirme yöntemi bütün öğrencilere uygulanır.

Yürürlük

Madde 48 - Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________________ 

(1) Bu değişiklik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(5)  Bu değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa