Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 15.07.1999 Resmî Gazete Sayısı: 23756

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Yaz öğretiminin amaçları aşağıda sıralanmıştır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının ve kapasitesinin daha verimli kullanılarak yaz tatili süresince de değerlendirmesi,

b) Normal eğitim dönemindeki yükü azaltmak üzere, öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları ya da almadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyıldan ders almalarını sağlamak, böylelikle bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidererek eğitimin verimliliğinin artırılması,

c) Öğrencilere kayıtlı oldukları bölümlerin programlarını izlemede kolaylık sağlanması ve ayrıca başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarına olanak sağlanması,

d) Üniversite öğrencilerine öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilme olanağı sağlamak.

e) Yurtiçi ve yurtdışı yüksek öğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ancak yaz aylarında müsait olan öğretim elemanlarından faydalanmak.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/8/2010-27681)

Yaz öğretimi; 25/8/2008 tarihli ve 26978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi  Önlisans  ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 14/1/2010 tarihli ve 27462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili birimlerin eğitim, öğretim ve sınav yönergeleri kapsamında, güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz tatili süresince yapılan lisans, lisansüstü ve önlisans  eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

Üniversite : Balıkesir Üniversitesini,

Senato : Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

İlgili Birim : (Değişik:RG-30/06/2005-25861) Balıkesir Üniversitesindeki Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Meslek Yüksekokullarını

ifade eder.

Derslerin Başlaması

Madde 4- Yaz Öğretimi programının başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte ve yıl ve yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlamak kaydıyla Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Derslerin Açılması

Madde 5- (Değişik:RG-30/06/2005-25861)

Yaz öğretiminde açılması düşünülen dersler, Senato tarafından ilgili birimlerin olumlu görüşleri alınarak, en geç bahar döneminin ilk ayı içinde belirlenir.

Üniversite birimlerinin lisans, lisansüstü ve önlisans programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin  normal dönemlerde açılması gerekir. Bu derslerin yaz okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

İkinci öğretimde de yaz öğretimi yapılabilir."

Öğrenci Sayısı

Madde 6-  (Değişik:RG-30/06/2005-25861)

Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için kayıt yaptıran öğrenci sayısı 15’ten az olamaz  ve öğrenci sayısı 50’yi aşmadıkça o ders için yeni grup açılamaz.

Kayıtlar

Madde 7- Yaz öğretimi için kesin kayıtlar Senato tarafından belirlenmiş olan yaz öğretimi başlangıç tarihinden önce yapılır. Kesin kayıttan sonra, ders ekleme, ders bırakma, ders dondurma ve dersten çekilme yapılamaz. Ödenen ücretler geriye verilmez.

Bir öğrencinin herhangi bir nedenle kaydının silinmesi halinde yaz öğretimindeki kaydı da silinir.

(Değişik fıkra:RG-6/6/2011-27956)Yaz öğretiminde öğrenci en fazla 12 kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir.

Öğrenci Kabulü

Madde 8- Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına eşdeğer eğitim veren diğer üniversitelerin Lisans ve Önlisans öğrencileri, üniversitede açılacak yaz öğretimine kabul edilebilir. Üniversite öğrencileri de eşdeğer eğitim veren diğer üniversitelerde açılacak yaz okullarına devam edebilirler. Üniversite öğrencilerinin diğer kurumlarda aldıkları derslerin eşdeğerliliği ve öğrenci kabulü konularında İlgili Birim Yönetim Kurulu yetkilidir.

Eğitim Süresi

Madde 9- Yaz öğretimi eğitim süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç dört haftadan az yedi haftadan fazla olamaz. Yaz öğretiminde verilecek her ders için en az toplam eğitim süresindeki ders saati kadar ders yapılır. Bu ders saatleri, yaz öğretimi eğitimi süresindeki her haftaya eşit olarak dağıtılır.

Öğrencinin daha önceki normal eğitim döneminde başarısız olduğu dersleri yaz öğretiminde tekrar alması durumunda ders tekrarı ile ilgili yürürlükteki esaslar aynen uygulanır.

Devam Zorunluluğu

Madde 10- Yaz öğretimi derslerine devam zorunludur. Bir derste normal eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu derste Yaz Öğretimindeki devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Normal eğitim döneminde öğrencinin aldığı yıl içi notlar geçerli değildir.

Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz öğretimi ders geçme sınavında başarılı olamayan öğrenciler o dersi tekrar kayıt yaptırarak alabilirler. Ders tekrarında devam zorunludur.

Sınavlar ve Başarı

Madde 11- Ödev, proje, uygulama, atölye, laboratuvar, ara sınavı, mazeret ve yarıyıl sonu sınavları ve başarı notlarıyla ilgili hususlar ilgili birimin normal eğitim-öğretim dönemlerinde uyguladığı eğitim öğretim ve sınav yönergesi hükümlerine tabidir.

Ancak yaz öğretiminde mazeret ve ek sınav hakkı kullanılamaz.

Yaz Öğretiminde açılmış olan derslerden alınan başarı notları, o derslerin ait oldukları dönemde alınmış gibi işleme tabi tutulur. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler başarılı oldukları takdirde Yaz Öğretimi sonunda diploma almaya hak kazanırlar.

Ücret

Madde 12- Yaz Öğretiminde öğrenciler Bakanlar Kurulu veya Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan ücretleri tam olarak kayıt esnasında öderler.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili Birimin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Esasları geçerlidir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa