Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.03.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24706

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, 2547  sayılı Yükseköğretim Kanununun  7/d-2 maddesi uyarınca  ve 12. maddesinin  (c), (d), (f), (h) bentlerine dayanılarak kurulmuş, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM)’nin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler.

Amaç

Madde 2– Merkezin amacı; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Ankara Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yaymak suretiyle verimini artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini artırmak,

c) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak Üniversite içinde, Üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmaktır.

Çalışma Alanı ve Uygulama İşlemleri

Madde   3- Merkez faaliyetleri, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitimle yapılan ön lisans, lisans, yüksek lisans dersleri, kurslar, seminerler ve konferansları içerir.

Uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) veya eşzamansız (asenkron) etkileşimli sunumlar ya da etkileşimsiz sunumlar ile yapılır.

Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları kullanılabilir. Eğitimde  basım, ses (audio), görüntü (video), bilgisayar (elektronik ortam) ve teknolojinin sunduğu  gereçler kullanılır.

Bilgisayarların (elektronik ortam) gereç olarak kullanıldığı uzaktan eğitim; bilgisayar ortamında eğitim, bilgisayar yönetiminde eğitim, bilgisayar destekli eğitim ve teknolojideki gelişime göre diğer teknikler kullanılır.

Merkez; kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler ve eğitim programları planlar, düzenler, bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlar; uzaktan yükseköğretim kapsamında diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlar ve yürütür; diğer kurum, kuruluş ve yükseköğretim kurumlarından uzaktan eğitim kapsamında Ankara Üniversitesine sağlanacak kurslar, seminerler, konferanslar ve derslere  ilişkin planlama, düzenleme, uygulama ve eşgüdümü yapar.

Merkez, amaçları doğrultusunda; uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip eder, uygulamalar için sistem tasarımı yapar, uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütür;  uzaktan eğitim ve bunun teknolojik ve iletişim alt yapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlar, Yükseköğretim Kurumu, TÜBİTAK, iletişim hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ve uzaktan eğitim konularına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkileri sürdürür; uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan yasalar, “Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği”, “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” ve benzeri yönetmelikler ile konuya ilişkin tüm mevzuatı takip eder, bu kapsamda geliştirmeler ve uygulamalar planlar ve düzenler.

 Merkez, Ankara Üniversitesinin istemci ve sunucu olduğu uzaktan eğitim faaliyetlerinin hepsinde;

a) Kursların, seminerlerin, konferanslar ve benzerlerinin, derslerin ve programların belirlenmesi, kredilendirilmesi, sertifika, katılım belgesi ve  benzerlerinin verilmesine,

b) Ankara Üniversitesi içindeki tüm birimler, Ankara Üniversitesi  dışındaki tüm kurum, kuruluş ve kişiler temelinde istemci ve  sunucuların belirlenmesine,

c) Kurs, seminer, konferans ve benzerleri, dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı ve ders geçme,  sertifika ve benzeri belgelerin belirlenmesi ve sunumuna,

d) Kurs, seminer, konferans ve ders veren öğretim üyelerinin belirlenmesi ve onlarla eşgüdümün sağlanmasına,

e) Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri (basım, ses, görüntü, elektronik ortam/bilgisayar), sunum teknikleri (etkileşimli sunum, etkileşimsiz sunum), istemde alım teknikleri (etkileşimli alım, etkileşimsiz alım) konusunda planlama ve uygulamaların yapılmasına,

f) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarının yapılması, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmasına,

g) Değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesine

ilişkin  çalışmaları yürütür.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4- Merkez aşağıdaki organlardan oluşur;

Merkez Kurulu

Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü

Merkez Kurulu

Madde 5- Merkez Kurulu; Ankara Üniversitesine bağlı Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler ve Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulları ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlarının seçeceği birer üyeden ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanından oluşur.  Merkez Müdürü, Merkez Kurulu Başkanıdır.

Merkez Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Merkez Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine o üyelerin ait olduğu birimden olmak üzere kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

Merkez Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 6- Merkez Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, gerekli hallerde daha sık olmak üzere toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli kararı alır. Kurul toplantısı ve kararları için salt çoğunluk aranır.

Merkez Kurulunun görevleri, Merkez Müdürü  tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, onaylamak, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

Yönetim Kurulu

Madde 7- Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Kurulunca seçilen iki üye ve Üniversite Yönetim Kurulunun Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde  8- Yönetim Kurulu, Merkez Müdürün Başkanlığında, en az üç ayda bir toplanarak Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu; merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Merkez Müdürünün hazırladığı önerileri değerlendirir, uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri, sertifika ve benzerlerine ilişkin esasları belirler, Merkez Müdürünün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu inceleyip onaylar, bir sonraki yıla ait  çalışma programının esaslarını belirleyerek Merkez Kuruluna sunar.

Merkez Müdürü

Madde 9- (Değişik:R.G-5/3/2010-27512)

Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 10- Merkez Müdürü:  Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygular; yönetimi altındaki birimleri Merkez amaçları doğrultusunda yönetir; Merkezin çalışma alanı bağlamında çalışmalar yapar; Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı Bölümlerde uygulanan ANKUZEM programları ve faaliyetlerine ilişkin eşgüdümü sağlar; her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulu onayına sunar; her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor verir.

Müdür Yardımcıları

Madde 11- (Değişik:RG-20/10/2002-24912)

Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri/elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.”

Kadrolar

Madde 12- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.  


(*) 25 Mart 2002 tarih ve 24706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 
 

Sayfa