Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 19.10.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24558

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

               

Amaç

Madde 1 – Merkezin amacı; Ankara Üniversitesinin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programları düzenlemek ve bu yolla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca kurulmuş, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)’nin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler.

Çalışma Alanı

Madde  3 – Merkez, kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlar ve düzenler. Üniversitenin birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerini yaşamboyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla  gerçekleştirir.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4- (Değişik:RG-9/11/2010-27754)

ANKÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Danışma Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Merkez Müdürü.

Danışma Kurulu

Madde 5 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-9/11/2010-27754)

Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Ankara Üniversitesinin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında uygulanan sürekli eğitim programları konusunda çalışmalar yapan ve en az yarısı Üniversite çalışanı olan en fazla yirmibeş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun, Üniversite içinden ya da dışından teklif edeceği Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

Danışma kurulunun toplanması ve görevleri

Madde 6 − (Başlığı ile birlikte değişik:RG-9/11/2010-27754)

Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, gerekli hallerde daha sık olmak üzere toplanır. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli önerilerde bulunur. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu

Madde 7- (Değişik:RG-9/11/2010-27754)

Yönetim Kurulu,  Merkez Müdürü,  Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 8- Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, en az üç ayda bir toplanarak Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Merkez Müdürünün hazırladığı önerileri inceleyip değerlendirir; sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirler, Merkez Müdürünün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu inceleyip onaylar.

Merkez Müdürü

Madde 9 – (Değişik:R.G-5/3/2010-27512)

Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 10 – Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygular, yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetir, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, diğer, araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı Bölümlerde uygulanan ANKÜSEM programları ve faaliyetleriyle ilgili eşgüdümü sağlar; her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunar; her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor verir.

 

 

Müdür Yardımcıları

Madde 11– (Değişik:RG-20/10/2002-24912)

Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri/elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.”

Kadrolar

Madde 12– Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa