Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 08.07.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25516

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca, 1/7/2003 tarih ve 4909 sayılı Kanunla kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde eğitime, öğretime, akademik ve idari personelin seçilme ve atanma usullerine, akademik ve idari organ ve birimlerin oluşturulmasına, işleyişine, personelin görev, yetki, sorumluk ve haklarına, çalışma ve denetimlerine, personelin ve öğrencilerin disiplin ve sicil işlerine, mali konulara ve Üniversiteye ait diğer hususlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 7/10/1983 tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) TOBB: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğini,

b) Vakıf / Kurucu Vakıf: Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV)'nı,

c) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

d) Mütevelli Heyet: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Başkan: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Başkan Vekili: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

g) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversitenin Yönetimi

Üniversite, Mütevelli Heyet tarafından, kurucu vakfın belirlediği ilkeler doğrultusunda, ilgili kanun ve yönetmeliklerle ve bu Ana Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yönetilir.

Mütevelli Heyet

Madde 4 — TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

a) Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 5 inci maddesiyle Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesine göre, vakıf yönetim kurulu tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından (4) dört yıl süreyle seçilen en az yedi üyeden oluşur.

b) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisiyle ilgili konularda toplantıya katılamaz, Mütevelli Heyet Başkanlığına ve başkan vekilliğine seçilemez. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

c) Mütevelli Heyet üyeleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca ilk toplantıyı takiben Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

d) Herhangi bir nedenle boşalan ya da süresi dolan üyeliklerin yerine, Kurucu Vakıf tarafından yeni üye seçimi yapılır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Mütevelli Heyetin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5 — Mütevelli Heyetin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Mütevelli Heyet başkanını ve Başkan vekillerini seçmek,

b) Ana Yönetmeliği hazırlamak, değiştirmek ve Üniversite organlarınca hazırlanan diğer yönetmelikleri onaylamak,

c) Üniversite rektörünü 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanununun ek 5 inci maddesiyle Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki usullere göre atamak,

d) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezi, dil eğitim merkezi, sürekli eğitim merkezi ve teknoparklar kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tekliflere ilişkin Rektörlük önerilerini onaylamak,

e) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini kabul etmek ve her bütçe döneminde bütçe uygulama esaslarını ve harcamalara ilişkin parasal sınırlamaları ve yetkileri belirlemek,

f) Bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek,

g) Rektör tarafından önerilen, üniversitede kullanılacak kadroların planını onaylamak,

h) Bütçe döneminde harcanamayan ödenekleri yıl sonunda gelecek bütçe dönemine aktarmak. Bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak,

i) Bütçe uygulamalarını bağımsız mali müşavirler veya bağımsız denetim şirketleri yardımı ile izlemek ve denetlemek,

j) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretlerini belirlemek,

k) Rektörlük makamının boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir rektör yardımcısını vekaleten Rektörlüğe atamaktır.

Başkan ve Başkan Vekilleri

Madde 6 — Mütevelli Heyet, üyeleri arasından, (4) dört yıl için bir Başkan ve iki Başkan Vekili seçer. Görev süreleri biten Başkan ve Başkan Vekilleri bu görevlere yeniden seçilebilirler. Başkan, yokluğunda Başkan Vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir. Gerekli görürse, Başkan yetkilerinden bir bölümünü Başkan Vekillerine devredebilir.

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Başkanın başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Mütevelli Heyeti temsil etmek,

b) Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıların başkanlığını yapmak,

c) Mütevelli Heyet toplantıları kayıtlarının tutulmasını, yazışmalarının yapılmasını sağlamak,

d) Mütevelli Heyet üyelerinin yolluk, yevmiye ve diğer işlemlerini yürütmek,

e) Rektörün önerisi üzerine, Üniversitenin rektör yardımcılıklarına, dekanlıklarına, öğretim üyesi, genel sekreter, öğretim görevlisi, okutman, öğretim yardımcısı ve yabancı uyruklu öğretim elemanı ve idari personel kadrolarına yapılacak atama, ücretlerini belirleme, görevden alma ve sözleşmelerin fesih edilmesi işlemlerini onaylamak,

f) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını onaylamak,

g) Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak, yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan anlaşmalar ile protokolleri onaylamak ve Rektörlükçe hazırlanan üniversiteyi bağlayıcı taahhütnameleri onaylamak,

h) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek,

i) Mütevelli Heyet tarafından verilen ve Mütevelli Heyet adına yürütmesi istenilen görevleri yerine getirmektir.

Mütevelli Heyet Toplantısı, Karar Yeter Sayıları ve Oylama

Madde 8 — Mütevelli heyet salt çoğunlukla toplanır.

a) Mütevelli Heyet, birisi her yıl aralık ayında olmak üzere, gerektikçe Başkanın çağırısı üzerine toplanır.

b) Gündem oylanmadan önce, üye tam sayısının en az 1/3’ü tarafından gündeme maddeler ilave edilmesi, yazılı olarak teklif edilebilir. Teklif oylanarak kabul edildikten sonra, yeni maddeler gündemin sonuna ilave edilir.

c) Görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunulur. Oylar "Kabul" veya "Ret" şeklinde verilir. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık yapılır. Gerekli hallerde gizli oylama yapılmasına karar verilebilir. Gizli oylamalarda başkan iki kez oy kullanır.

d) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Açık oylamalarda oyların eşitliği halinde Mütevelli Heyet Başkanının oyu iki oy sayılır.

e) Başkan, Başkan Vekilleri ve Rektör seçimleri ile Ana Yönetmeliğe ilişkin kararlarda, üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, ilgili madde gündemde bırakılır.

Mütevelli Heyet Raportörlüğü

Madde 9 — Üniversite Rektörlüğü, toplantı tutanak ve kararlarını yazmak üzere raportörler görevlendirir, Mütevelli Heyet raportörlüğüne üniversitede çalışma mekanı tahsis eder.

a) Mütevelli Heyet toplantılarındaki görüşmelerin kayıtları, tutanakları ve alınan kararlar, raportörler tarafından Başkanın sorumluluğunda yazılır.

b) Raportörler, her toplantının kayıtlarının alınması, tutanak ve kararların yazılması ile görevlidirler. Kayıtlar ve tutanaklar Başkanın sorumluluğunda saklanır.

c) Toplantıdan sonra yazılan Mütevelli Heyet kararları, üyeler tarafından gelecek toplantı beklenmeden imzalanır.

d) Kararlara, sıra numarası verilir ve alındığı günün tarihi yazılır. Tutanaklar ve kayıtlar raportör ve toplantı başkanı tarafından imzalanır ve dosyalanır.

Üye Olmayanların Toplantıya Katılması

Madde 10 — Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde, rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul ve birim müdürlerini ve üniversite genel sekreterini toplantılara davet edebilir. Yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere, bağlı bulundukları makamların uygun görüşünü alarak, toplantılara çağırabilir.

Üye olmadıkları halde bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat

Rektör

Madde 11 — Rektör, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Mütevelli Heyet tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için atanır. Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkeler ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasında ve gerektiğinde üniversitede güvenlik önlemleri alınmasında, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

a) Görev süresi biten rektör yeniden atanabilir.

b) Rektörün görev süresinin bitiminden önce veya Rektörlük makamının boşalması halinde Mütevelli Heyet, üç kişilik bir Rektör Arama–İnceleme Komisyonu oluşturur. Bu komisyon, gerekli araştırmaları yaparak Rektör adaylarını gerekçeleri ile ve tercih sırasına göre Mütevelli Heyete bildirir.

c) Rektör, görev başında bulunmayacağı süre için yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir.

d) Rektör, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 — Rektörün diğer görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,

b) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini, akademik ve idari personel ihtiyaçları ile yatırım ihtiyaç ve programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Mütevelli Heyete sunmak,

c) Üniversitenin Fakültelerinin, Yüksekokullarının ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Üniversite Senatosuna sunmak,

d) Üniversite kadrolarına atanacak öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyet Başkanına sunmak,

e) Üniversite kadrosuna atanmış mevcut öğretim üyeleri arasından, enstitü, yüksekokul ve birim müdürleri ve bölüm başkanlarını göreve atamak,

f) Üniversite kadrosuna atanmış mevcut idari personel arasından, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, müdür ve diğer idari amirleri ve yardımcılarını idari makamlara atamak,

g) Öğretim üyelerine uygun gördüğü akademik-idari görevleri vermek, gerektiğinde üyelerden komisyonlar oluşturmak,

h) Gerekli görülen hallerde öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

i) Her öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek,

j) Üniversitenin Devlet yardımı alması ve bir başarı göstergesi olarak da algılanmakta olan bu yardımın artarak devam etmesi için gereken çalışmaları yapmak,

k) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa, bunlar için alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyeti Başkanına bildirmek,

l) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

m) Üniversitenin ita amirliğini yapmak; İki ay içinde Mütevelli Heyet Başkanının bilgisine sunulmak üzere, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan bütçe çerçevesinde Üniversite adına ödemeler yapmak, sözleşme, vekaletname gibi üniversiteyi hukuken bağlayan, çok taraflı hukuki işlemleri imzalamak,

n) Bütçe, satın alma ve ihalelere ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek. Bütçe hesap dönemi sonunda bütçe kesin hesabı ve ayniyat yönetim dönemi hesaplarını ayrı ayrı inceleyip Mütevelli Heyet tarafından görüşülmek üzere ayrıntılı bir rapor ekinde başkana sunmak,

o) Başkana bilgi vererek, bankalarda üniversite adına üniversitenin her çeşit gelirinin yatırılacağı vadeli ve vadesiz hesaplar açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek, repo yapmak, hazine bonosu almak. Üniversitenin Satın Alma, İhale ve İşletme Yönetmeliği çerçevesinde Mütevelli Heyetçe verilmiş olan diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

p) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince Mütevelli Heyetçe onaylanan Ana Yönetmelik doğrultusunda, tamamlayıcı nitelikteki diğer yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

r) Üniversiteye alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını, üniversite yönetim kurulunun görüşlerini alarak belirlemek ve Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak,

s) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, taşınmaz mallarını Üniversite adına tapuya tescil ettirmek,

t) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan anlaşma ve protokolleri ilgili Senato kararını takiben Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak,

u) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin teklifleri Üniversite senatosuna sunmak,

v) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, dil eğitim merkezi kurulması; bölüm, anabilim, anasanat dallarıyla uygulama ve araştırma, sürekli eğitim merkezleri, teknoparklar açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

y) Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, bu Ana Yönetmelik ve yürürlükteki mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmaktır.

Rektör Yardımcıları

Madde 13 — Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere profesörler arasından en fazla iki rektör yardımcısı seçip atamalarını Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunar.

Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Senato

Madde 14 — Senato, Rektörün başkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Üniversitenin akademik bir organı olan senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında kararlar almak,

b) Eğitim ve öğretim birimlerinin programlarını ve kontenjanlarını onaylamak,

c) Üniversitenin bütününü ilgilendiren yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak ve bu konularda görüş bildirmek,

d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak,

e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

g) İlgili Kanun ve yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Üniversite Yönetim Kurulu

Madde 15 — Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlar ile üniversiteye bağlı farklı öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup görevleri şunlardır;

a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, mütevelli heyetin ve senatonun kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) Gerekli hallerde, Rektörün önerisi üzerine, bütçe fasılları arasında aktarma yapmak,

d) İlgili birimlerin görüşlerini de alarak, Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık vb. hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını belirlemek,

e) Rektörün önerisi üzerine, görevlendirilecek personelin yurt dışı ve yurt içi yolluk ve harcırahlarını belirlemek,

f) Üniversitenin üst disiplin kurulu olarak görev yapmak,

g) Fakülte, enstitü, yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

h) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda karar almak,

i) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekan

Madde 16 — Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği profesörler arasından Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

a) Dekan, ihtiyaç halinde fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllık süre için dekan yardımcısı olarak seçip rektörün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

b) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır.

Dekanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17 — Çağdaş ve katılımcı bir fakülte atmosferi oluşturulması, fakültenin akademik performansının en üst düzeye ulaştırılması, bilimsel üretimin nicelik ve nitelik olarak artırılması, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının mükemmelleştirilmesi için, akademik ve idari personelin teşvik edilmesi dekanın başta gelen görevleridir.

Dekanın diğer görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve personel ihtiyaçlarını, gerekçesiyle birlikte, Rektörlüğe bildirmek, fakülte ihtiyaçlarıyla ilgili öneriyi, fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

e) Dekan, fakültenin ve bağlı birimlerinin uygun şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumlu olmak,

f) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Kurulu

Madde 18 — Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarıyla fakültedeki profesörlerin üç yıl için, kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu, olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Akademik bir organ olan fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Yönetim Kurulu

Madde 19 — Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları; eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olan, fakülte yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakülte Kurulunun kararlarıyla tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin programını ve ihtiyaçlarını belirlemek,

d) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak,

e) Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulü, ders intibakları ve öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

f) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Akademik Genel Kurulu

Madde 20 — Fakülte akademik genel kurulu, ilgili fakültede, her ne suretle olursa olsun, fiilen eğitim öğretimle görevlendirilmiş öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı dekandır.

Akademik genel kurul, her eğitim-öğretim yılının sonunda dekanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde dekan, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı çoğunluğu, kurulu oluşturan üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, görev gereği, şehir dışında veya izinli bulunan üyeler, toplantı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen kurul, en geç on beş gün içinde, yeniden toplantıya çağrılır.

Akademik Genel Kurulun Görevleri: Akademik Genel Kurul, geçen sürede fakültenin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta olmak üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir; çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir tutanakla belirler. Dekan, toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları ilk Akademik Genel Kurul toplantısına sunar. Alınması gerekli tedbirlerin, başka kurum ve mercilerin yetkisinde olması hallerinde, konuyu gerekli girişim için Rektörlüğe iletir.

Enstitü Müdürü

Madde 21 — Enstitü müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Atamalar öncesinde Rektör, ilgili öğretim üyelerinin de görüşlerini alır.

Enstitü müdürü, ihtiyaç halinde, enstitünün aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, müdür yardımcısı olarak seçip rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalması halinde yapılacak işlem dekanlarda olduğu gibidir.

Enstitü Müdürünün Görevi: Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanunla dekanlara verilen ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü Kurulu

Madde 22 — Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü Kurulunun Görevi: Enstitü Kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kuruluna verilen ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde gösterilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 23 — Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü Yönetim Kurulunun Görevi: Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kuruluna verilen ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde gösterilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Müdürü

Madde 24 — Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü, ihtiyaç halinde, okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, müdür yardımcısı olarak seçip Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevleri de sona erer.

Yüksekokul Müdürünün Görevleri:

a) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanunla dekanlara verilen ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterilen görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

b) Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Yüksekokul Kurulu

Madde 25 — Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile okuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.

Yüksekokul Kurulunun Görevi: Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kuruluna verilen ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde gösterilen görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Madde 26 — Yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından Yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul Yönetim Kurulunun Görevi: Yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kuruluna verilen ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde gösterilen görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Akademik Genel Kurulu

Madde 27 — Yüksekokul akademik genel kurulu, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan fakülte akademik genel kurulu gibi, oluşturulur; aynı usulle toplanır, aynı maddede belirtilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm Başkanı

Madde 28 — Birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde, yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının verecekleri yazılı görüşler dikkate alınarak, bir hafta içinde, fakültelerde dekan, yüksekokullarda müdür tarafından seçilip rektörün onayına sunulur.

Tek anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından, fakültelerde bölüm kurulunun görüşü alınarak dekanca, yüksekokullarda müdür tarafından seçilip Rektörün onayına sunulur. Bir bölümlü fakültelerde dekan, aynı zamanda bölüm başkanıdır.

Bölüm Başkanının Görevleri:

a) Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

b) Bölüm başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları, bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.

c) Bölüm başkanı, bölümdeki öğretim üyelerinden iki kişiyi, üç yıl için başkan yardımcısı olarak seçip, usulüne göre dekanın onayına sunar.

d) Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

e) Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu dekana veya yüksekokul müdürüne sunar.

Bölüm Kurulu

Madde 29 — Bölüm Kurulu, tek anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında, o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden, birden fazla anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde ise, bölüm başkanı yardımcıları ile anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündem konularını görüşmek üzere, eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır.

Bölüm Kurulunun Görevleri:

a) Bölüm Kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini planlar,

b) Araç, gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin biçimde yararlanma planlarının ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm Kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, Fakülte/Yüksekokul onayından sonra senatoya sunar.

Bölüm Akademik Kurulu

Madde 30 — Bölüm Akademik Kurulu, bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, ilgili bölümün başkanıdır.

Bölüm Akademik Kurulu, bölüm başkanının çağrısı üzerine toplanır. Gerektiğinde bölüm başkanı, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı nisabı, kurulu oluşturan üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, görev gereği şehir dışında veya izinli bulunan üyeler toplantı nisabının hesabında dikkate alınmaz.

Nisabın sağlanamaması nedeniyle ertelenen kurul, en geç on beş gün içinde, yeniden toplantıya çağrılır.

Bölüm Akademik Kurulunun Görevleri: Bölüm Akademik Kurulu, geçen sürede bölümün eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta olmak üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir; çalışmaların daha verimli olması için, konuları tartışarak önerileri bir tutanakla belirler. Bölüm başkanı, önerileri de gözönünde tutarak gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik bölüm kurulu toplantısına sunar.

Anabilim ve Anasanat Dalı – Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanı – Anabilim ve Anasanat Dalı Kurulu – Akademik Anabilim (Anasanat) Kurulu

Madde 31 — Madde başlığındaki konularda, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin değişik 16 ncı maddesiyle 17 ve 18 inci maddelerine, ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliğinin 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerine göre hareket edilir.

Bilim veya Sanat Dalı – Bilim veya Sanat Dalı Başkanı – Bilim veya Sanat Dalı Kurulu

Madde 32 — Madde başlığındaki konularda Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerine göre hareket edilir.

Dil Eğitim Merkezi Müdürü

Madde 33 — Dil Eğitim Merkezi Müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim faaliyetleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Dil Eğitim Merkezinde yürütülür.

Dil Eğitim Merkezi müdürü, ihtiyaç halinde hazırlık sınıfında görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçip, Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğünde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, ön lisans ve lisans programlarına ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek, kavrayabilecek, metinleri Türkçeye çevirebilecek, yazı ve söz ile kendini ifade edebilecek düzeyde dil öğrenmelerini sağlamak için açılacak hazırlık sınıflarında, eğitim öğretimin en verimli biçimde yürütülmesini sağlamak yönünde gerekli tedbirleri almak, müdürün başta gelen görevidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim Üyeleri

Madde 34 — Öğretim üyeleri Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile atanırlar. Öğretim üyelerinin seçilmesinde ve atanmasında devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama koşullarına ilaveten, Üniversite için Mütevelli Heyetin belirlediği koşullar da geçerlidir.

Bütün çalışmalarını üniversitede yapan tam zamanlı profesörler, doçentler ve yardımcı doçentler iki yıl için atanırlar. Sürelerin bitiminden en az üç ay önce taraflarca aksi bildirilmediği takdirde, atanma süreleri her defasında birer yıl uzatılmış sayılır.

Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.

Öğretim üyelerinin akademik unvanlara ilişkin yükselmeleri 2547 sayılı Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.

Öğretim üyelerinin başlıca görevleri şunlardır:

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesindeki amaçlar ve 5 inci maddesindeki ilkelerle Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında seçkin ve yetkin bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürme ilke ve hedeflerine uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, projeleri ve seminerleri yürütmek,

b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

e) Her eğitim-öğretim yılındaki bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini, bir rapor halinde, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile Rektörlüğe sunmak,

f) Yükseköğretimle ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretim Görevlileri

Madde 35 — Öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak, rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla tam zamanlı veya ders saati başına ücretle öğretim görevlisi olarak kadroya atanabilirler. Atamaları bir yıl için yapılır. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler.

Okutmanlar

Madde 36 — Okutmanlar, ilgili kurulların görüşü alınarak, rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla iki yıl için kadroya atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu takdirde aynı usulle yeniden atanmaları mümkündür.

Öğretim Yardımcıları

Madde 37 — Araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları olarak tanımlanırlar.

a) Araştırma görevlileri, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla en çok iki yıl için atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Lisansüstü eğitime kabul şartlarını karşılayan araştırma görevlileri, bağlı bulunduğu bölümün önerisi ve izniyle yüksek lisans (master-doktora) eğitim programlarına yazılabilirler.

b) Özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle, laboratuvarlarda, kitaplıkta ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilecek uzmanların, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde görevlendirilecek çeviricilerin ve eğitim-öğretim planlaması işlerinde görevlendirilecek eğitim öğretim planlamacılarının atanmaları, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Aynı usul ile yeniden ikinci, üçüncü defa atanmaları mümkündür.

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Madde 38 — Üniversitede sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla atanırlar. Bu atama veya görevlendirme için İçişleri Bakanlığının da, usulüne göre olumlu görüşünün alınması gerekir. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre Mütevelli Heyetçe belirlenir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları, öğretim görevleri bakımından 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte aylıklı öğretim elemanları için konulan hükümlere tabidirler.

Öğretim Elemanı Yetiştirme

Madde 39 — Üniversitenin gelecek yıllardaki ihtiyacını karşılamak için, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre, yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla üniversitenin araştırma görevlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir, başka üniversitelerde araştırma ve doktora çalışmaları yapmakta olanlara burs verilebilir. Yurt içinde veya dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca yapılacak sözleşmeye ve genel hükümlere göre Üniversitede mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üniversitenin İdari Teşkilatı

Madde 40 — Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur.

a) Genel Sekreterlik

b) Genel Sekreter Yardımcılığı

c) Fakülte Sekreterliği

d) Enstitü Sekreterliği

e) Bilgi İşlem Müdürlüğü

f) Personel Müdürlüğü

g) Öğrenci İşleri Müdürlüğü

h) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

ı) Sağlık ve Spor Müdürlüğü

j) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

k) Basın, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

l) Hukuk Müşavirliği

İdari Personelin Atanması

Madde 41 — Üniversitede görevli idari personel Rektör tarafından seçilir, sözleşmeleri yapılır ve üniversite kadrosuna atanma Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla tamamlanır. Genel Sekreter ve diğer idari amirler Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından göreve atanır ve aynı usulle görevden alınırlar.

Genel Sekreter

Madde 42 — Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterin Başlıca Görevleri:

a) Üniversitenin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük organlarınca alınan kararları yürütmek,

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda, oya katılmaksızın, raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

d) Alınacak idari personelin seçimine ilişkin usullerle, alınacakları işe göre aranacak niteliklerin belirlenip Rektörlük aracılığı ile, Üniversite Yönetim Kurulunun kararına ve Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını sağlamak,

e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

g) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı olmak,

h) Üniversite Senatosu ile, Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

i) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Genel Sekreter Yardımcısı

Madde 43 — Genel Sekreterin görevlerine yardımcı olur. Görevi genel sekreterlik ve Rektörlük tarafından verilecek idari, teknik ve mali hizmetlerin yürütülmesi ve verilecek diğer işleri yapmaktır.

Fakülte Sekreteri

Madde 44 — Fakülte sekreterinin görevleri, fakültelerin idari hizmetlerinin yürütülmesi ve dekan tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmaktır.

Enstitü Sekreteri

Madde 45 — Enstitü sekreterinin görevleri, enstitülerin idari hizmetlerinin yürütülmesi ve enstitü müdürü tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmaktır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Madde 46 — Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, bilgi işlem ortamında yapılan eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

b) Üniversite eğitim yazılımlarını satın almak, korumak ve/veya yazılmasına yardımcı olmak ve bakımını yapmak,

c) Üniversite idari yazılımlarını hazırlamak veya satın almak, geliştirmek, kullanımını öğretmek, bakımını yapmak,

d) Üniversitenin eğitim ve bilgi sisteminin elektronik olarak işletilebilmesi için projeler hazırlamak, Bilgisayar yatırımları ile ilgili olarak rapor hazırlamak ve Rektörlüğe öneriler sunmak,

e) Yerel ağın bakımını ve işletimini yapmak; ulusal ve uluslararası ağlarla Üniversitenin sürekli ve sorunsuz bağlantısını sağlamak, sunucuları kurmak ve çalıştırmak,

f) Üniversite Web sayfasını hazırlamak, geliştirmek ve güvenliğini sağlamak,

g) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili olarak bütçeyi hazırlamak ve bilgisayar kullanan idari ve akademik birimler arasında koordinasyonlu çalışma ortamını sağlamak,

h) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,

i) Rektörlükçe verilecek diğer işleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Madde 47 — İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversiteye ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Yatırım programlarını finansman kaynaklarıyla ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

d) Üniversitenin ayniyat işleriyle her türlü ödeme ve tahsil işlemlerini yürütmek,

e) Üniversitenin muhasebe sistemini yürütmek ve uygulamak,

f) Mali sistemin elektronik olarak çalışması için, otomasyon sistemleri kurmak,

g) Üniversite bina, tesis ve teçhizatı ile ilgili işlemleri yapmak,

h) Yapı ve onarımla ilgili işlemleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarımlarını yapmak,

i) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santralı, asansörler, arıtma tesisi ve diğer teknik altyapı bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi ve araç işletme işlerini yapmak,

j) Araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hazırlıkları ve önerileri yapmak,

k) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

l) Basım ve grafik işleriyle evrak, yazı, basım hizmetlerini yerine getirmek,

m) Bahçe ve çevre bakım, temizlik işlerini yürütmek,

n) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlemlerini yürütmek,

o) Öğrencilerin ve personelin yemek, beslenme ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak,

p) Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Personel Müdürlüğü

Madde 48 — Personel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, kayıtları tutmak,

c) İdari personelin gelişimi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını planlamak ve uygulamak,

d) Personel sisteminin elektronik olarak çalışması için, otomasyon sistemleri kurmak,

e) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Madde 49 — Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Fakülte, enstitü ve yüksek okullardaki öğrenci işleri büroları ile eşgüdüm içinde çalışmak,

b) Öğrenci işleri ile ilgili bilgi erişim sisteminin güvenilir ve sağlıklı çalışmasını sağlamak,

c) Öğrencilerin kayıt işlerini yapmak, eğitimleri ve dersleri ile ilgili bilgilerin kaydını tutmak,

d) Mezuniyet, kimlik, burs, diploma, sertifika, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek ve ilgili kayıtları tutmak,

e) Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek,

f) Öğrencilerin, eğitmenlerin ve eğitimin başarısını ölçmek için anketler hazırlamak,

g) Yükseköğrenim Kurulunun istediği bilgi ve belgeleri istenilen formatta hazırlamak ve zamanında göndermek,

h) Öğrenci işleri ile ilgili yıllık rapor hazırlamak,

i) Rektör tarafından verilecek öğrencilerle ilgili diğer görevleri ve işleri yapmak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Madde 50 — Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversite kütüphanelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Baskı, film, video-bant, mikrofilm, kayıt katalogları hazırlamak,

c) Öğretim üyelerinin kaynak taleplerini karşılamak,

d) Bibliyografik tarama çalışmaları yapmak,

e) Kütüphaneler arası işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Elektronik bilgi sistemleri kurmak, geliştirmek kütüphane bilgilerini elektronik veri tabanlarında saklamak ve korumak,

g) Kamunun belli ilkeler çerçevesinde kütüphaneden yararlanma olanağını düzenlemek,

h) Kütüphane ihtiyaçları ile ilgili olarak akademik birimlerle koordinasyon içinde bütçe hazırlamak,

i) Üniversite yayınları, tezler, kitap ve sairenin tanıtımını yapmak, telif haklarını korumak ve takip etmek,

j) Rektörce ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sağlık ve Spor Müdürlüğü

Madde 51 — Sağlık ve Spor Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileriyle ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak,

c) Öğrencilerin ve personelin yurt, misafirhane ve benzeri barınma ihtiyaçlarını karşılamak,

d) Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler düzenlemek,

e) Spor sahalarının bakımını ve işletilmesini yapmak,

f) Rektör tarafından verilecek öğrencilerle ilgili diğer görevleri ve işleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Madde 52 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

a) Rektörlüğün yürüttüğü tüm işlemlerde hukuki görüş sunmak,

b) Üniversitenin öğrenciler, personel ve diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında mahkemelerde ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak,

c) Üniversitenin faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

d) Başkan ve Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

Basın, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Madde 53 — Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversitenin kamuoyunda tanıtım için gerekli organizasyonları yapmak,

b) Üniversite ile ilgili bilgileri ilgili kuruluşlara aktarmak,

c) Üniversitenin gerçekleştireceği her düzeydeki toplantıların organizasyonunu ve medyada duyurulmasını sağlamak,

d) Basın/Yayın kuruluşları ile etkin ilişkiler kurmak ve bu kurumların Üniversite ile iletişimini sağlamak,

e) Üniversitenin tanıtımı için gazete, katalog dergi ve benzeri dökümanları hazırlamak,

f) Rektörlük ve Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul İdari Teşkilatı

Madde 54 — Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda idari işleri, fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik yürütür.

Bölüm İdari Teşkilatı

Madde 55 — Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

Çalışma Esasları ve Denetim

Madde 56 — Üniversitede aylık ücretle görev yapan profesör, doçent ve diğer öğretim elemanları bütün çalışmalarını ve zamanlarını üniversite ile ilgili görevlere ayırırlar. Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görev ve telif hakları hariç olmak üzere, Üniversiteden başka yerlerde ücretli veya ücretsiz başka herhangi bir iş göremezler, serbest meslek icra edemezler. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunun işbirliğine karar verdiği kuruluşlar ile bunların işletmelerindeki çalışmaları, yazılı izin almak kaydı ile, üniversitede sürdürülmüş sayılır.

a) Üniversitelerin, uygulama alanına yardım görevleri kapsamında olmak üzere, üniversite dışındaki kuruluş ve kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, kurs ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek bir yönergeye bağlı olmak koşuluyla yapılabilir ve bu hizmetler karşılığında tahakkuk eden ücretler bu yönerge çerçevesinde dağıtılır.

b) Üniversitedeki görevleri kısmi zamanlı olup, aylık ücrete bağlı olmayanlar rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıklarına da atanamazlar.

c) Aylıklı öğretim elemanlarıyla öğretim yardımcıları, en az, Devlet üniversitelerindeki eşdeğerleri için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle, üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.

d) Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Yaptıkları veya yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı hakkında Yükseköğretim Kurulunca yapılan belirlemeye göre hareket edilir.

e) Aylıklı öğretim görevlileri için haftalık ders yükü on iki saatten, okutmanlar için yirmi saatten az olmamak üzere, Yükseköğretim Kurulunca yapılan belirlemeye göre düzenleme yapılır.

f) Gerekirse, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü ve Rektörün onayı ile, ilgili öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenebilir.

g) Rektör ve Rektör yardımcıları için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve bölüm başkanlarının haftalık ders yükü yukarıda öğretim üyeleri için belirtilen ders yükünün yarısı kadardır.

h) Öğretim elemanlarının görev etkinlikleri bölüm başkanları, enstitü, yüksekokul, dil eğitim merkezi müdürleri, dekanlar ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

i) Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin yöneticileriyle idari personelin günlük çalışma süreleri, İş Kanununun 63, 66, 67 ve 68 inci maddelerine göre Rektörlükçe düzenlenip Mütevelli Heyetin bilgisine sunulur.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme

Madde 57 — Öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında görevlendirilmelerinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre hareket edilir.

a) Öğretim elemanlarının üniversiteden yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmalarına; araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına; araştırma ve incelemenin yapıldığı yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektör izin verebilir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite bütçesinden ödenmesi icap eden durumlarda, Rektörün önerisi üzerine alınmış Üniversite Yönetim Kurulunun kararı gereklidir.

b) Öğretim elemanları yukarıdaki (a) bendinde ve bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde sayılan yurt dışına gönderilme halleri dışında, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak için bir yılı geçmeyecek şekilde, her yıl Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet başkanınca belirlenecek kontenjan ve süreler dahilinde yurt dışına gönderilebilecekleri gibi, aynı amaçla dış burslara dayanılarak da gönderilebilirler.

c) Belirlenen kontenjanların üniversiteye bağlı birimler arasında dağıtımı Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı, gönderilme ise, üniversite yönetim kurulunun kararı üzerine, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile olur. Zorunlu hallerde, yurt dışında kalma süresi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile en fazla ilk sürenin yarısı kadar uzatılabilir.

d) Öğretim elemanlarından kendilerine yurt dışı kuruluşlarca burs ve ücret sağlananlar, görev yapacakları sürece, üniversitenin belirleyeceği esaslara göre Üniversite Yönetim Kurulunun kararı, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla ücretli veya ücretsiz izinli de sayılabilirler.

e) Gerek (a) bendine göre geçici görev yolluğu verilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bir yere gönderilenlere, gerekse ikinci fıkraya göre gidiş-dönüş yol yevmiyesi ile gideri ödenmek suretiyle yurt dışına gönderilenlere verilecek yolluk, Devlet memuruna verilen yolluk esas olmak üzere, günün ekonomik koşulları dikkate alınarak, her yıl Rektörün önerisi üzerine üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim - Öğretim

Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Madde 58 — Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim-öğretim yapılır. Yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar üniversite tarafından hazırlanan yönetmelikler ile belirlenir.

a) Üniversite Senatosu önlisans ve lisans düzeyindeki öğretimlerde sürdürülecek esaslar, devam, ara sınav sayısı ve bunların başarı notuna katkısı; uygulama, sınav ve bütünleme gibi şart ve halleri yönetmeliklerle belirler.

b) Lisans düzeyinde öğretim gördükten sonra, Üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmak isteyenler, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen esaslara ve üniversitece açılacak sınav sonuçlarına göre seçilirler.

c) Üniversite, lisansüstü öğretim konusunda gerekli planlamayı yapar ve altyapıyı hazırlar.

Eğitim-Öğretim Dili

Madde 59 — Üniversitede, öğretim dili Türkçe’dir. Üniversite senatosunun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile, Üniversitenin bazı birim ve yükseköğretim programları ile, lisansüstü programlarda İngilizce dilinde eğitim-öğretim yapılabilir. Öğrencilerin kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek, metinleri Türkçe’ye çevirebilecek, yazı ve söz ile kendini ifade edebilecek düzeyde İngilizce öğrenmeleri esastır. Ayrıca Türkçe eğitim yapılan bölümlerde de İngilizce kitaplar izlenebilir, ödev, rapor ve projeler İngilizce istenebilir. Üniversite, öğrencilerin ikinci bir dil öğrenmelerini teşvik eder, programlar hazırlar.

Dil Eğitimi ve Öğretimi

Madde 60 — Bütün programlara kaydolan öğrenciler, Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, öğretim yılı başında açılacak İngilizce yeterlik sınavına katılmak ve bu sınavda başarısız olmaları halinde, Dil Eğitim Merkezinde İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar.

a) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, kaydoldukları lisans veya lisansüstü programlarında öğrenimlerine başlayabilmeleri için, dil eğitimi hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir.

b) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu lisans veya lisansüstü programı için, 2547 sayılı Kanunda ve ilgili lisansüstü öğretim yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin dışında tutulur.

c) Dil eğitimi merkezinde hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

Üniversiteye Öğrenci Kabulü

Madde 61 — Önlisans ve lisans programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi sistemle yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

a) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen bazı özel programlara ön kayıt sistemiyle öğrenci seçme sınavı sonuçlarına göre veya öğrenci seçme sınavı ile, Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek sınavının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen sonuca göre öğrenci kabul edilir.

b) Lisansüstü öğretim programlarına, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.

c) Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı öğrenci sınavı sonuçlarına göre kabul edilirler.

d) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda alınacak üniversite yönetim kurulu kararlarına uygun olarak kabul edilirler.

Sosyal Hizmetler

Madde 62 — Üniversite öğrencilerin ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi ihtiyaçlarının karşılanması için, bütçe imkanları dahilinde, okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, öğrenci kantini, kafeterya ve lokantalar açar; öğrencilere toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonu ve sahaları, posta merkezi, banka şubesi ve kamp yerleri sağlar. Yurt ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri alır.

a) Rehberlik ve psikolojik danışma merkezi kurarak öğrencilerin kişisel sorunlarını çözmeye çalışır,

b) Özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin staj yeri ve iş bulmalarına yardımcı olur.

Ders Kitapları

Madde 63 — Öğrencilerin derslerinde en yeni ve güncel kitap ve dokümanları kullanmasını sağlamak üniversitenin görevidir. Gerekli ise, ders kitapları Üniversite Yayın Yönergesine göre, üniversite tarafından basılır veya bastırılır.

a) Öğrencilerin kitap ve malzeme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere kitap ve eğitim-öğretim araç-gereçleri satış merkezi kurulur.

b) Derslerde kullanılan kitapları öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamayacağı, Üniversite Yönetim Kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendileri bastırabilirler.

Üniversite İçi Bilimsel Denetim

Madde 64 — Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur.

a) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana, enstitü veya yüksekokul müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi kanaatini de ekleyerek raporları rektöre sunar.

b) Gerektikçe, öğretim elemanları, öğrenciler ve personel arasında anketler yapılarak Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesi denetlenir.

c) Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini; yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır.

d) Öğretim elemanlarının akademik bilgileri ve bilimsel yayınları üniversitede biriktirilir, saklanır ve gerektiği ölçüde sergilenir.

e) Üniversitedeki akademik programların ve yapılan araştırmaların kalitesini yükseltmek için, Üniversitelerarası Kurulun yürüttüğü Yükseköğretim Kurullarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliğinden yararlanılır.

Disiplin ve Ceza İşleri

Madde 65 — Öğretim elemanlarıyla idari personelin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine göre hareket edilir.

Öğrencilerin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Özlük Hakları

Madde 66 — Üniversite yöneticileriyle öğretim elemanlarının, idari personelinin ve diğer görevlilerin özlük haklarına ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlar için, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri, anılan kanunda bulunmayan hususlar için ise ilgili genel hükümler uygulanır.

Siciller

Madde 67 — TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının, idari ve diğer personelin sicilleri Üniversite Akademik ve İdari Personel Değerlendirme Yönergesine göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.

İzinler

Madde 68 — İzin işleri, İş Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Ancak akademik personele, İş Kanununun yıllık izinle ilgili 53 üncü maddesindeki sınırlamalara bakılmaksızın, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanılmak üzere yılda toplam olarak en çok 30 gün ücretli izin verilebilir. Akademik personelin diğer izinleri ve akademik personel dışındaki personelin izinleri, bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre yürütülür.

a) Rektör, iznini Mütevelli Heyet Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulundukları bir üst makamdan alırlar.

b) Üniversitede görevli bütün personel, bağlı olduğu birinci disiplin amirinin izniyle görev başından ayrılabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Üniversitenin Gelir Kaynakları

Madde 69 — Mütevelli Heyet ve Rektör, üniversite gelirlerini artırılması için yeni ve verimli mali kaynaklar yaratılmasına çalışırlar. Gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleriyle, halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri,

d) Yayın ve satış gelirleri,

e) Üniversitece yasalara ve usulüne uygun şekilde kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler,

f) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,

g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler,

h) Eğitim, Uygulama ve Teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirlerdir.

Tesislerin İşletilmesi

Madde 70 — Üniversite bünyesinde restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile üniversiteyi geliştirmek amacıyla kurulabilecek sağlık tesislerinin ve diğer tesislerin işletilmesi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Mütevelli Heyet başkanının onayı ile işletmecilere kiraya verilebilir.

Üniversite, tesisleri başka firmaların iştiraki ile de işletebilir. Bu tesislerin işletilmesinde uyulması gereken esaslar, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Alım, Satım, Yapım ve Kiralama İşleri

Madde 71 — Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen "Satın Alma ve İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

İta Amirliği ve Mali Denetim

Madde 72 — Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet; Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarca yapılır.

a) Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını takiben, bütçenin ita amirliği yetkisi Rektöre verilir.

b) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yıl sonunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyet başkanlığına verilir. Bunlar, incelenir; varsa, gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve denetime hazır şekilde saklanır.

c) Üniversitenin, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile, bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

d) Mali yıl sonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun incelenip tasdiklenir ve Yükseköğretim Kuruluna en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar gönderilir.

Üniversiteye Ait Mallar

Madde 73 — Üniversiteye ait gayrimenkuller üniversite adına tapuya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar usulüne uygun şekilde dosyalanır ve elektronik olarak tutulur.

Üniversite Gelirlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

Madde 74 — Üniversitenin tüm gelirleri, üniversite veznesine yatırılan paralar dahil, bankalarda üniversite adına açılacak hesaplara yatırılıp, bu hesaplarda tutulur/saklanır. Bütçe giderleri bu hesaplardan ödenir. Yetki ve yürütme bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ilgili bendlerine göre uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

Madde 75 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, yükseköğretimle ilgili kanun ve yönetmelikler ile, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Ana Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler

Madde 76 — Bu Yönetmelikte değişiklik yapılması Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımlanmasına kadar geçen süre içinde zorunlu olarak yapılması gereken iş ve işlemler Yükseköğretim mevzuatı ve diğer genel mevzuat esasları çerçevesinde yürütülür.

Yürürlük

Madde 77 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 78 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti adına Başkan yürütür.