Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 14.10.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30918

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin önlisans, lisans eğitim ve öğretim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında öğrenci ders kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) Fakülte: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili birim: Fakülte bazlı programlarda öğrencinin bağlı olduğu fakülteyi, bölüm bazlı programlarda öğrencinin bağlı olduğu bölümü, anabilim/anasanat dalı bazlı programlarda öğrencinin bağlı olduğu anabilim/anasanat dalını,

d) İlgili kurul: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Meslek Yüksekokulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

g) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Ön şart dersi: Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

i) Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,

j) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

n) Yüksekokul: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Muafiyet

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM ve Rektörlükçe belirlenip ilan edilen süre içinde ÖSYM ile YÖK tarafından ilan edilen kurallar çerçevesinde 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

Yatay geçişler

MADDE 6 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında kurum içi, kurum dışı ve merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine uygun şekilde yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılır.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 8 – (1) Bölüm başkanlıklarınca öğrencilerin ders seçimlerinde yardımcı olup, yönlendirmek, ders kayıtlarını onaylamak, eğitim öğretim ve yükseköğretim amaç ve ilkeleri doğrultusunda yol gösterip, rehberlik etmek üzere bölüm öğretim elemanları arasından yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Öğrenci danışmanlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Kredi transferi ve muafiyet

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerin kredi ve not transferinin yapılarak, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, ilk kayıt esnasında bir hafta içinde, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yapılır. Süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bölüm başkanlıklarınca ilgili yönetim kuruluna iletilen talepler, yönetim kurulunca Senato tarafından belirlenen esaslara göre, tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin yönetim kurulu kararları derslerin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.

(2) Öğrencinin tabi olduğu müfredatta bir derse eşdeğer sayılan daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen not aralıklarından farklılık gösteriyorsa önce not aralıkları denkleştirilir, daha sonra uygun notlar intibak tablosunda belirtilerek öğrencinin not dökümüne işlenir. İntibakın yapılabilmesi için dersin/derslerin alındığı yükseköğretim kurumunun not aralıklarını gösteren belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili üniversitenin güncel not aralıkları kapsamında işlem yapılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri kazandıkları programın derslerinin başladığı eğitim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar.

(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini, programlarına geri dönmelerinden itibaren bir hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yaparlar. Bu talepler 36 ncı maddeye uygun olarak sonuçlandırılır.

Dersler, kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 10 – (1) Bölümün öğretim planı çerçevesinde eğitim-öğretim (güz-bahar) yarıyılı içerisinde okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, bu dersler için açılan gruplar, dersleri ve açılan grupların her birini okutmakla görevlendirilen öğretim elemanları ile (varsa) bu ders ve gruplara tanımlanan kontenjanlar bölüm kurulunun önerisi, bölüm başkanlığının karar teklifi doğrultusunda, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Bu derslere ait veriler bölümdeki idari görevli tarafından ders kayıtlarından önce öğrenci bilgi sistemine tanımlanır.

(2) Üniversiteye kayıtlanan her bir öğrenci, kayıtlandığı yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her yarıyıl başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde bilgi yönetim sistemi üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve danışman onayına göndermekle yükümlüdür. Öğrenci ders ekleme-bırakma haftasında ders/şube/grup değişikliği yapabilir. Derslerin kesin kayıt işlemi danışmanlar tarafından yapılır. Danışman onayına gönderilen ancak süresi içerisinde danışman tarafından kesin kayıt işlemi yapılmayan ders kaydı, doğru kabul edilir ve süre sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca olduğu şekliyle doğrudan kesinleştirilir.

(3) Ders kaydını belirlenen sürelerde (kayıt ve ekle-sil haftası) mazeretsiz şekilde yapmayan öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, derslerin başladığı ilk üç hafta sonuna kadar ders kaydı ve ders kaydına ders ekleme veya ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmaz.

(4) Öğrenciler dört ve beş yıllık programlarda birinci ve ikinci yarıyıllarda en fazla 30 AKTS kredili ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00 ve üzeri olması ve danışmanının uygun görmesi koşuluyla en fazla 45 AKTS kredili ders alabilirler.

(5) Öğrenciler iki yıllık programların birinci ve ikinci yarıyıllarında en fazla 30 AKTS kredili ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise öğrencinin talebi ve danışmanının uygun görmesi koşuluyla staj hariç en fazla 45 AKTS kredili ders alabilirler.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 11 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin o yarıyıl için kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

Yan dal programı

MADDE 12 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bağlı olduğu fakülte/yüksekokulda veya Üniversitedeki başka bir fakülte/yüksekokulun lisans programında yer alan temel derslere "yan dal" adı altında kayıt yaptırabilirler.

(2) Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(3) Yan dal programına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde Senato tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, Üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile açılan çift anadal programlarına kayıt yaptırabilirler.

(2) Çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift anadal lisans diploması da verilir.

(3) Çift anadal programına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde Senato tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Staj

MADDE 14 – (1) Öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluşlarda yapılabilecek pratik, uygulamalı dersler ve stajlara ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibarıyla örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim de yapılabilir.

(2) Üniversiteye bağlı birimlerin müfredatında yer alıp örgün öğretim haricinde işlenecek (uzaktan eğitim ve benzeri) derslerin belirlenmesi ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun teklifi ve YÖK'ün onayı ile yapılabilir.

Eğitim-öğretim yılı/yarıyılları

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, yaz okulu açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği ile belirlenir.

(3) Her bir yarıyıl dönem sonu sınavları ve resmi tatiller hariç 14 haftadır. Derslerin başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından akademik takvim ile belirlenir.

(4) Önlisans, lisans programları için kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Senatonun onayıyla yürürlüğe girer.

(5) İkinci yılın güz yarıyılı sonunda hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, isteğe bağlı olarak bahar yarıyılında ders alabilirler.

(6) Hazırlık eğitiminin ikinci yılının ilk dönemi sonuna kadar yabancı dil yeterlik belgesini Üniversiteye sunan öğrencilerden yeterliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler bahar döneminde kayıtlı oldukları programdan ders alabilirler.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik statüsü

MADDE 18 – (1) Öğrenim süresi, bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç önlisans programlarında dört dönem, lisans programlarında sekiz dönemdir.

(2) Öğrenciler, iki yıl süreli eğitim programındaki eğitim-öğretimlerini en fazla sekiz dönem, dört yıl süreli eğitim programındaki eğitim-öğretimlerini en fazla on dört dönem içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Öğrencinin Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması durumunda bu süreler eğitim süresine dâhil edilir.

(4) Öğrencinin Üniversiteden izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.

(5) Süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda veya “a” bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son yarıyıl öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son yarıyıl öğrencilerine üç yarıyıl ek süre verilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son yarıyıl öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

d) “c” ve “ç” bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğretim programları

MADDE 19 – (1) Önlisans ve lisans öğrenim süresince izlenecek öğretim programları ve derslerin dönemlere dağılımı ile bu derslere ait AKTS bilgi katalogları ilgili bölümce Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile ön şart dersleri

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları kayıtlı oldukları bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu, seçmeli, ön şartlı dersler ve ortak zorunlu derslerden oluşur.

(2) Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Ancak, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutuldukları dersler için öğrencilere MU/EX notu verilir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse ön şart dersi denir. Ön şartlı dersler ve ön şartları, ön şartı veren bölümce fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve bu kurulun görüşü ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili (Türkçe),Yabancı Dil dersleridir.

(5) İlgili yönetim kurullarının belirlediği ve Senato tarafından kabul edilen dersler için güz yarıyılı başında muafiyet sınavı yapılabilir.

(6) Bölüm başkanlıkları haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak öğrencilere ilan ederler (web, pano ve benzeri). Devam zorunluluğu bulunan bir ders haftalık programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt yaptıramazlar. Bu durumda öğrencilerin alt yarıyıllara ait dersleri tercih etmeleri zorunludur. Ancak, çakışan dersin aynısı bir başka programda açılıyorsa, öğrenciler kendi haftalık programında çakışma olmaması koşuluyla dersi o programdan alabilirler.

Dersin kredi değeri

MADDE 21 – (1) Bir dersin kredi değeri, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri gibi öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü değeridir ve AKTS olarak gösterilir. Kredi değerleri Senato tarafından onaylanır.

Mezuniyet kredileri

MADDE 22 – (1) Öğrenciler mezuniyet için kayıtlı oldukları önlisans programlarında en az 120, lisans programlarında en az 240 AKTS'yi tamamlamak zorundadır.

Ders yükü

MADDE 23 – (1) Ders yükü; diploma programının bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu önerisi ile Senato tarafından onaylanan öğretim planında, 21 inci maddede tanımlanan kredi değeri (AKTS) olarak belirtilir.

(2) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği normal ders yükü 30 AKTS’dir. Önlisans programlarında staj buna dâhil değildir.

(3) Lisans programlarında birinci ve ikinci dönem hariç genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve daha fazla olan öğrencilerin ders yükü, kendi istekleri ve danışmanının onayı ile en fazla 15 AKTS arttırılabilir. 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren öğrenciler için bu sınır ilgili yönetim kurulu kararı ile aşılabilir.

(4) Önlisans programlarında öğrencilerin ders yükü, birinci ve ikinci dönem hariç kendi istekleri ve danışmanının onayı ile en fazla 15 AKTS arttırılabilir. Bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddeleri kapsamına giren öğrenciler için bu sınır ilgili yönetim kurulu kararı ile aşılabilir.

(5) Öğrencinin mazeretsiz olarak ders almadan geçirdiği dönem, eğitim süresinden sayılır.

Ders ve derse devam

MADDE 24 – (1) Her bir dersin süresi 45 dakikadır. Dini ve resmi bayramlar ile idari tatillerde ders yapılmaz.

(2) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu teorik dersler için % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir.

(3) Öğrencilerin derslere devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(4) Daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşulu ile tekrar edilen dersler için devam şartı aranıp aranmayacağına her akademik yılın başında ilgili fakülte/ yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunda karar verilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 25 – (1) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci yarıyıl başlamadan önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili bölüm kurulunun önerisi ile ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. İlgili yönetim kurulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme süresi sonuna kadar transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, 27 nci maddeye göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede, diğer üniversitelerden alınan notlar Üniversitenin not aralıklarına göre dönüştürülerek alınan karar öğrencinin transkriptine işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Ders başarı notu

MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %70 olabilir. Bölüm başkanlığına bildirilmesi koşulu ile yarıyıl değerlendirilmesi yapılmayacak dersler için dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkisi %100 yapılabilir.

(2) Yarıyıl içi başarının ve dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur ve öğrenci bilgi sistemine işlenir. Herhangi bir bilgi girişi yapılmadığı takdirde, bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı şekliyle sistemde varsayılan olarak işlem yapılır. Başarı notuna katkısı, ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60 olarak hesaplanır.

(3) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 puan üzerinden 27 nci maddedeki not sistemine uyarlanarak dönem sonu başarı notu belirlenir.

Notlar

MADDE 27 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                                         Başarı Notu              Katsayı

90-100                                       AA                             4.0

85-89                                         BA                             3.5

80-84                                         BB                             3.0

75-79                                         CB                             2.5

65-74                                         CC                             2.0

60-64                                         DC                             1.5

55-59                                         DD                             1.0

50-54                                         FD                             0.5 (Başarısız)

49 ve aşağısı                              FF                              0 (Başarısız)

Eksik/Incomplete                       E/I                              0 (Başarısız)

Devamsız/Not Applicable         DZ/NA                      0 (Başarısız)

Başarılı/Successful                    B/S                             Not ortalamasına katılmaz

Başarısız/Unsuccessful             BZ/U                          Not ortalamasına katılmaz

Devam ediyor/Progress             DE/P                          Not ortalamasına katılmaz

Muaf/Exempted                         MU/EX                      Not ortalamasına katılmaz

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen harf notlarından;

a) E/I notu; hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci herhangi bir dönem E/I notu aldığı takdirde, dönem için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayıyla E/I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. E/I notu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve FF notu işlemi görür.

b) B/S notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. B/S notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

c) DE/P notu; not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

ç) BZ/U notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

d) MU/EX notu; Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. MU/EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

e) DZ/NA notu; ilgili dersin, 24 üncü maddede belirtilen devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. DZ/NA notu, not ortalamasında FF notu işlemi görür.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması (YANO), öğrencinin ilgili dönemde kayıtlandığı her bir dersin AKTS’si ile yarıyıl sonundaki başarı notu katsayısının çarpımı sonucu elde edilen değerin toplamının AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamanın, virgülden sonrası iki hane olarak gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane değerine göre yuvarlama yapılmaz.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel ağırlıklı not ortalamasında 27 nci maddede belirtilen notlar esas tutulur. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, tek/çift ders sınavı, mazeret sınavı ve azami öğrenim sonu sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar ile resmi tatiller dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili birimce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ders sorumlusu öğretim elemanının talebi üzerine gerekli hallerde bölüm başkanlığınca sınavlarda gözetmen görevlendirilebilir. Yazılı sınavlar, ders sorumlusu öğretim elemanının ve/veya gözetmen olarak görevlendirilenlerin gözetimi ve denetiminde planlanan yerde ve zamanda yapılır. Öğrencilerin girmiş oldukları sınavlardan aldıkları notlar, öğretim elemanınca akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Bir dersin sınavına o derse kayıtlı öğrenciler katılabilir. Sınav tutanağı, öğrenci bilgi sisteminde o derse kayıtlı öğrencilerin listesi üzerinden düzenlenir. Listede olmayan öğrenci sınava alınmaz. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(3) Sınav evrakları (soru-cevap kâğıtları, cevap anahtarı, tutanaklar, not listesi/bildirim formu yazıcı dökümü ve benzeri), öğretim elemanınca en geç ertesi dönem başına kadar bölüm başkanlığına teslim edilir ve bölüm başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(4) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca akademik takvime uygun olarak ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Ayrıca proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, dönem sonu sınavlarından önce ilan edilir.

(5) Bir dersin dönem sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvime uygun olarak yapılır. Dönem sonu sınavları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(6) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanır.

(7) İlgili dönemde kayıtlanmış olduğu dersten başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır. Sınav programı ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanarak sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Bütünleme sınavı dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu sınava giren öğrencinin dönem başarı notu, dönem içi sınav sonuçları, varsa dönem içi diğer çalışmalar ve bütünleme sınavı sonucu dikkate alınarak hesaplanır. Dönemde, dersten devamsız (DZ/NA) olan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

(8) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları staj hariç en fazla iki dersi kalan öğrenciler, tek-çift sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması önlisans programları için 1,00'ın, lisans programları için 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla iki dersten tek-çift sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek-çift sınavları akademik takvime uygun olarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenen gün ve saatte bölüm başkanlığınca görevlendirilen ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınav sonuçları ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(9) Herhangi bir sınava tabi olmaksızın dönem içerisinde yapılan çalışmalara göre değerlendirmeyi esas alan dersler (proje, bitirme çalışması, staj ve benzeri) için bütünleme ve tek-çift sınavı yapılmaz. Bütünleme ve tek-çift sınavı yapılmayacak dersler ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur.

(10) Bir dersin ara sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde başvurması ve ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi halinde mazeret sınavına alınır. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının yer ve zaman planlaması ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır. Planlanan mazeret sınavına girmeyen öğrenci için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(11) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Öğrenciye sıhhi izinli (sağlık raporlu) olduğu süreler içerisinde katılamadığı ara sınavlarının ve diğer yarıyıl içi sınavlarının yerine geçmek üzere bölüm başkanlığınca uygun bulunması halinde mazeret sınavı hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, sağlık raporunun asıl sureti ile birlikte bölüm başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekir. Öğrenci, sağlık raporunu aldığı gün ve saatten başlayarak raporunun bitimine kadar olan süreler içerisinde yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil eden hiçbir sınava katılamaz. Raporlu olunan süreler içerisinde katıldığı yarıyıl içi sınav/sınavları) var ise iptal edilir. Rapor alınan saatten önce varsa girilen sınav/sınavlar) geçerli sayılır.

(12) Kayıtlı oldukları diploma programının azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, daha önce devam koşulunu yerine getirmeleri koşuluyla başarısız oldukları derslerden azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır. Bu sınavlar her dönem sonunda yapılır ve o dönem itibarıyla azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler girebilir. Bu sınavlar sonunda ek süre elde eden öğrenciler, verilen ek süre içerisinde döneme ilişkin mali yükümlülüklerini yerine getirerek ders kaydı yaparlar. Azami öğrenim süresini doldurduğu dönemin sonunda yapılan sınavlara girmeyen ya da giremeyen öğrenciler daha sonraki dönemlerde yapılan bu sınavlara giremez, girse bile işleme alınmaz.

Değerlendirme, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 30 – (1) Değerlendirmeye ilişkin esaslar ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur.

(2) Sınav yapılmasını gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, ders başarı notu öğrencinin dönem içi etkinlikleri göz önünde tutularak verilir.

(3) Gerekli durumlarda bazı sınavlar sınav komisyonları tarafından yapılır. Bu tür komisyonlar tarafından yapılacak sınavlar dönemin başında bölüm başkanlıkları tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurulur. Komisyonlar bölüm başkanlıkları tarafından kurularak komisyonda görev alacak öğretim elemanları bilgilendirilir.

(4) Sınavların komisyonlar tarafından yapıldığı programlar için öğrencinin notu sınav komisyonu tarafından takdir olunur. Komisyonun öğrenci için verdiği not değiştirilmeden dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girilir. Bu notlara yapılan itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

(5) Dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen sürede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Dönem sonu ders notu dersin öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girildiği anda kesinleşir.

(6) Öğrenciler, sınav notlarına sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde maddi hata yönünden dekanlık veya müdürlüğe dilekçe ile itirazda bulunabilir. Maddi hata yönünden yapılan itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından 3 iş günü içerisinde değerlendirilir. Maddi hata sonucunda verilen karara, öğrenci tarafından karar tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde itiraz edilebilir. Tekrar yapılan itirazı değerlendirmek üzere dekan veya müdürün uygun bulması durumunda ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurulur. Sınavlarla ilgili yapılan itirazlar en geç ilgili dersin varsa bütünleme sınav tarihine kadar veya ertesi dönem ders kayıtları başlamadan sonuçlandırılır.

(7) Açıklanan ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, not girişlerinin bitiş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde olduğunda ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine bölüm başkanlığınca, 10 günden fazla olması halinde ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Başarı denetimi

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde bitirebilmeleri için aldıkları derslerden DD ve üstünde not almaları gerekir. Buna göre;

a) Genel ağırlıklı not ortalaması ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 1.00 olan önlisans, en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılır.

b) Genel ağırlıklı not ortalaması 1.00'ın altında olan önlisans, 2.00’ın altında olan lisans öğrencileri başarısız sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 32 – (1) Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle başarısız olunan dersler tekrar alınır. İkincisinde ise öğrenci bazı dersleri not yükseltmek için alır.

(2) Bir dersten FF, FD, E/I, BZ/U, DE/P veya DZ/NA notu alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

(3) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders detaylı transkriptinde görünmeye devam eder.

(4) Öğrenciler geçer not aldıkları dersleri, dersin öğretim planında yer alması ve herhangi bir dönemde açılması koşuluyla öğrenimleri süresince tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not dikkate alınmadan alınan son not geçerlidir.

(5) Alınan dersin daha önce alınan bir dersin yerine sayılması ve/veya fazladan alınan dersin silinmesi, en geç ara sınavlar başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Mezuniyet kararı verilen öğrenciler için yerine saydırma ve ders sildirme işlemi yapılmaz.

Son dönemde başarısız öğrenciler

MADDE 33 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde diploma almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

(2) Zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayan ve staj hariç en çok iki dersten FF, FD, E/I veya BZ/U notu olan öğrencilere, bu iki ders için ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlardan alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve böylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu tek/çift sınavları sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

(3) Bir dersten, DZ/NA notu olan öğrenci, daha önce devam şartını yerine getirmediyse bu ders için verilen sınav haklarından yararlanamaz.

(4) Başarısız dersi olmadığı halde genel ağırlıklı not ortalamaları 2.00’ın altında olan lisans öğrencileri dönemine bakılmaksızın istediği en fazla iki dersten olmak üzere tek/çift sınav haklarından yararlanabilir.

(5) Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrencisi oldukları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm başkanlığı; öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden tek/çift sınav hakkı tanındığını bildirir.

(6) Bu sınavlar, her dönem sonunda bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen tarihlerde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından yapılır.

(7) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler bu haktan yararlanamaz.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 34 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 18 inci maddede belirtilen süreler içinde başarısızlık.

b) Kaydını sildirmek istemesi.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

ç) Ölüm.

d) Öğrenciliğe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması.

(2) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Mezuniyet

MADDE 35 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmiş olmak.

b) Önlisans programları için en az 1,00 lisans programları için en az 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlamak.

(2) Bir fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu programının mezuniyet için öngördüğü koşullarını tamamlayan öğrenciler, bu koşulları tamamladıkları yarıyılın sonunda mezuniyet işlemleri yapılır ve diploma almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için öngörülen önlisans programları için en az 120 lisans programları için en az 240 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli ders yükümlülüklerini başarı ile tamamladıkları halde fazladan alınan ve başarısız olunan seçmeli dersler öğrencinin mezuniyeti için engel teşkil etmez. Bu dersler doğrudan değerlendirme dışı bırakılır ve genel not ortalaması hesabına dâhil edilmez.

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin lisans programından kaydı silinerek önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Önlisans diploması için lisans programındaki ilk iki yılın derslerinin her birinden en az DD veya B/S notu alınması zorunludur.

(4) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

(5) Lisans öğrenimi genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’dan 3.49’a kadar olan öğrenciler şeref, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.

(6) Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az son iki dönemi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okumuş olması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları ve Özel Öğrenciler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Erasmus+ ve Mevlana gibi değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan birim koordinatörleri tarafından belirlenir. Lisans programındaki derslere eşdeğerlik verilebilir veya yerine sayılabilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders Üniversite dışı seçmeli ders olarak transkriptine işlenir.

(3) Farabi programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt içindeki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler her bölümde yer alan birim koordinatörleri tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eşdeğerlikleri ve notları öğrencinin transkriptine işlenir.

(4) Bu değişim programlarındaki derslerin eşdeğerlikleri ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 37 – (1) Üniversitede kayıtlı öğrenci olmadığı halde bazı derslere katılmak isteyenlerle ilgili işlemler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununu hükümlerine uygun olarak yapılır. Tebligatlar, öğrencilerin ilk kayıt esnasında bildirdikleri tebligat adreslerine ve ayrıca elektronik posta adreslerine yapılır. Tebligat adresi, elektronik posta adresi değişen öğrenci durumu gecikmeden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

(2) Sınav tarihi, sınav yeri ve sınav notları gibi duyurular ilgili birimlerin duyuru tahtalarına asılmak suretiyle, Üniversitenin resmi internet sitesinden ve Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden elektronik yolla ilan edilir.

(3) Öğrenciler tebligat adreslerini ve değişiklikleri idareye bildirmekle, Üniversite resmi internet sitesinde, Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde, duyuru tahtalarında ve elektronik posta adreslerine yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdürler.

Engelli öğrenciler

MADDE 39 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayı ile değerlendirilerek ilgili yönetim kurul kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer ders/dersler alabilir.

İzinler

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin izin işlemleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 41 – (1) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümler, önlisans programları için yayımı tarihinde, lisans programları için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonunda,

b) Diğer hükümleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa