Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.10.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30221

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretimi düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS kredisi: AKTS’ye göre belirlenmiş öğrenci iş yükünü ifade eden ölçü birimini,

ç) Akademik paket: Ön lisans ve lisans programları ile program çıktılarının ve ilgili programda yer alan derslerin içeriklerinin, başarı koşullarının, öğrenme çıktılarının yer aldığı kılavuzu,

d) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi benzeri faaliyetlerin tarihlerini içeren takvimi,

e) Ara sınav: Bir dersin yarıyıl içi sınavını,

f) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,

g) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçen sınavı,

ğ) Fakülte: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakülteleri,

h) Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan, başarı notu P, E, V, Y, Z olan dersler hariç almış olduğu derslerin kredi toplamına bölümünü,

ı) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,

i) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

j) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

k) Meslek yüksekokulu: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarını,

l) Müdürlük: İlgili yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

m) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS): İstanbul Kültür Üniversitesinde kullanılan ÖBYS adı verilen öğrenci bilgi yönetim sistemi programını,

o) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ö) Öğrenim ücreti: Öğrencinin öğretim programına devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için ödemesi gereken ücreti,

p) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Seçimlik alan dersi (SA): Zorunlu dersler dışında, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan, ilgili bölüm/program tarafından belirlenen ve öğrencinin alan içinden isteği doğrultusunda aldığı dersi,

s) Seçimlik alan dışı ders (SAD): Zorunlu dersler dışında, genel kültür veya değişik ilgi alanlarında, Senato tarafından belirlenen ve öğrencinin alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

ş) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,

t) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) Yarıyıl Not Ortalaması (YNO): Öğrencinin tamamladıkları yarıyılda almış olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan, başarı notu P, E, V, Y, Z olan ve muaf olduğu dersler hariç almış olduğu derslerin kredi toplamına bölümünü,

v) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonunda yapılan sınavını,

y) Yüksekokul: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren yüksekokulları,

z) Zorunlu alan dışı ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öngörülen diğer dersleri,

aa) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul ile İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarını, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tespit eder.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına göre yapılır.

(3) Yurt dışından öğrenci başvuru, kayıt ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ÖBYS aracılığıyla kayıtları şahsen veya kayıtla ilgili özel vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla ÖİDB tarafından yapılır. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler Üniversite tarafından ilan edilir. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz. Bu durumdaki kişiler, kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilir.

(2) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı ÖİDB tarafından verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, bir dilekçe ile ÖİDB’yebaşvurulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme işlemi, tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini, yarıyıl öğrenim ücretinin ödenmiş olmasını ve derslere kayıt işlemlerinin tamamlanmasını içerir. Hazırlık sınıfı ve değişim programına katılan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Gerekli hallerde Senato tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunun kararıyla uygun görülen öğrenciler, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve o yarıyılın öğrenim ücretini ödemeleri koşuluyla akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kayıt yaptırabilir. Yarıyıl kayıtları sırasında, öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Öğrenci değişim programlarına katılan ve ders alma süresi içinde değişim programı çerçevesindeki uygulamaları tamamlanmayan öğrencilerin belirtilen tarihler içerisinde kayıt yenilemeleri koşuluyla ders alma işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kaydını yaptırmadığı yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt, ilk kayıt ve intibak

MADDE 8 – (1) Yatay ve dikey geçişlerde kabul ve kayıt, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmesi halinde, başarısız olduğu dersler dışında muafiyet talebi öğrenci tarafından Üniversiteye ilk kaydını yaptırdığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin muafiyet talebi Üniversite öğrenimi süresince bir kereye mahsus olmak üzere değerlendirilir. Öğrencinin ders muafiyet talebinde bulunması halinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanların okumuş olduğu derslerden hangilerinin muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya program tarafından beş iş günü içinde değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır. İlgili dekanlık/müdürlük tarafından ÖİDB’ye iletilen sonuç, ÖBYS’ye işlenir ve öğrenciye yazılı ve/veya e-posta yoluyla bildirilir. Öğrenci, ÖBYS’ye işlendiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde yapılan ders muafiyetlerine itiraz etme hakkına sahiptir.

(3) Öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda geçirdiği süreler 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami öğrenim süresinden düşülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve eğitim-öğretim ücreti yıllık alınır. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Programlara devam edebilmek için öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemesi gerekir.

Yabancı dil eğitim-öğretimi ve yabancı dil seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim-öğretim programları ile hazırlık sınıfları dâhil Türkçe eğitim yapan programlarında izlenecek yabancı dil eğitim-öğretim esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerden, ilgili mevzuat hükümlerine göre; yabancı dil yeterliliğini belgelemek suretiyle yabancı dil muafiyet sınavından muaf olan ve yabancı dil muafiyet sınavına girip başarılı olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil dersleri yabancı diller bölümü tarafından harf başarı notu ile değerlendirilir. Bu notlar öğrencinin GNO hesabına katılır. Yabancı dil muafiyet sınavına girip başarısız olanlar ya da muaf olmadıkları halde yabancı dil muafiyet sınavına girmeyenler, zorunlu yabancı dil derslerinde, bu derslerin yer aldığı yarıyıllarda aldıkları harf başarı notu ile değerlendirilir. Bu notlar öğrencinin GNO hesabına katılır.

Eğitim-öğretim türleri ve modelleri

MADDE 11 – (1) Üniversitede örgün öğretim, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.

(2) Uygulanacak olan eğitim-öğretim modeli/modelleri ilgili birimin teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl sonu sınavları hariç, her biri en az yetmiş iş gününü kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Uygun görülen öğretim programlarında, ikinci öğretim programları açılabilir. Bu durumda öğretim süresi, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

(3) Açık öğretim ve uzaktan öğretim, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(4) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senatonun belirlediği esaslara göre düzenlenir.

(5) Eğitim-öğretim yılının kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süreleri ve tarihleriyle ilgili hususlar, Senatonun onayladığı akademik takvimde belirtilir.

Eğitim-öğretim programları, dersler ve danışmanlık

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programları ilgili programdan mezun olabilmek için başarı ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Programlarda yer alacak teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri çalışmaların saat değerleri, fakültelerde ve yüksekokullarda bölüm başkanlığınca, meslek yüksekokullarında yüksekokul müdürlüğünce ilgili kurullara önerilir. Program, ilgili kurulda kabul edildikten sonra, Senatonun onayı ile kesinleşir. Bu programlarda yapılacak değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak dersler hakkında aynı yöntem uygulanır.

(3) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler; zorunlu, zorunlu alan dışı, seçimlik alan ve seçimlik alan dışı olmak üzere gruplara ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu dersleri ve zorunlu alan dışı dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında açılacak SA ve SAD derslerden öğrenci alacağı dersleri, kendi ilgi alanı ve isteği doğrultusunda, akademik danışmanının yardımıyla belirler.

(5) Her yarıyıl başında öğrencinin alabileceği dersler ile bunlarda yapılabilecek değişiklikler, bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, akademik danışmanın onayı ile gerçekleştirilir. Ancak, gerekli hallerde, ilgili yönetim kurulunun kararı istenir.

(6) İlgili kurul tarafından belirlenen koşullar dâhilinde alınabilen derse, koşullu ders denir. Koşullu dersler, bölüm/program başkanlığınca ilgili kurula önerilir, bu kurulun ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

(7) Zorunlu alan dışı dersler ve gerektiğinde diğer dersler Senato kararı ile uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir.

(8) Akademik danışmanlar kayıt süresi içerisindeki haftalık programlar ile odalarında bulunacakları saatleri ilan ederler. Programı uygulayamayacak olması durumunda ilgili bölüm/program başkanı bu danışman yerine kayıt süresince bir akademik danışman görevlendirir ve ilgili öğrencilere duyurur.

Ders yükü, ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme

MADDE 14 – (1) Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin AKTS kredileri toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür. Öğrencinin alabileceği dersler, 13 üncü maddeye göre belirlenir. Ancak öğrenci birinci ve ikinci yarıyılın normal ders yükünü almak zorundadır. Bu ders yüklerinden çekilemez/bırakamaz ve fazla ders yükü alamazlar.

(2) Son iki yarıyılda (ön lisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan öğrenciler hariç, herhangi bir yarıyılda bir öğrencinin kredi yükü 17 AKTS kredisinden az olamaz. Normal ders yükünden fazla kredi almak isteyen öğrencilerin durumu, 19 uncu maddeye göre değerlendirilir.

(3) Öğrenciler; 19 ve 20 nci maddelerde belirtilen ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı kalmak koşulu ile akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kendi istekleri ve akademik danışmanlarının onayı ile yarıyıl kayıtları sırasında almış oldukları derslerden bazılarını bırakabilir/dersin şube değişikliğini yapabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(4) Öğrenci; yarıyıl başından itibaren, derslerin bitiminden dört hafta önce, 19 ve 20 nci maddelerde belirtilen ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı kalmak koşulu ile akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kendi isteği ve akademik danışmanının onayı ile her yarıyıl en çok bir dersten çekilebilir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 15 – (1) Öğrenciler; ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya rektörlüğe bağlı bölümlerin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar, uygulama ve projelere devam etmek, yarıyılı kapsayan her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü her yarıyıl başında akademik pakette bölüm/program/öğretim elemanı tarafından ilan edilen diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Ancak, ara sınav tarihlerini kapsayan raporları kabul edilenler hakkında, 26 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda, bitirme projesi, proje, staj ve benzeri dersler dışında her dersten en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir ve sonuçlar akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencilere ÖBYS üzerinden ilan edilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya da yarıyıl sonu bütünleme sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir. Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Bir yarıyılda bitirme projesi veya proje gibi dersler için, yapılan değerlendirme sonucunda oluşan ders başarı harf notları fakülte/meslek yüksekokulu, bölüm/programlarda gerekli görüldüğü hallerde ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulacak kurullar tarafından belirlenir.

(3) İş yeri uygulamaları veya stajlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır. Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini başaran öğrenciler dâhil tüm öğrencilerden staj çalışmasını her yarıyıl başına kadar tamamlamayan ya da başarısız olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yapmak ve iş yeri uygulamaları veya stajlar için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavları, tarihleri ve sonuçları ÖBYS’deöğrenciye ilan edilir.

(5) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına, mezuniyet koşulunu yerine getirmiş olanlar hariç, ilgili yarıyıl sonunda kayıtlı olduğu derslerden C’nin altında notu olan öğrenciler katılabilir. İlgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.

Başarı notları

MADDE 17 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

a)                  Notlar              Katsayı

                     A                        4,0

                     A-                       3,7

                     B+                      3,3

                     B                        3,0

                     B-                       2,7

                     C+                      2,3

                     C                        2,0

                     C-                       1,7

                     D+                      1,3

                     D                        1,0

                     D-                       0,7

                     F                         0,0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;

1) P: Ders devam ediyor,

2) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,

3) V: Dersten çekilmiş,

4) Y: Başarılı,

5) Z: Başarısız

olarak tanımlanır.

(2) Herhangi bir dersten F ve Z notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye F notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm/program başkanı karar verir ve durumu ÖİDB’ye bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise F’ye dönüşür.

(5) V notu, dersten çekilen öğrenciye verilir.

(6) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış, ayrılmış ya da mezun olmuş olan öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırmaları ve muafiyet talebinde bulunmaları halinde daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilen derslere Senato tarafından kabul edilen not dönüşümlerine göre başarı notu verilir.

(7) Diğer sistemlerdeki notların Üniversite not sistemine dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

Notların açıklanması

MADDE 18 – (1) Başarı notları, ÖBYS sisteminin öğretim elemanlarının erişimine açık olduğu süre içinde verilerek ilgili öğretim elemanının onayı ile kesinleşir. Her yarıyıl sonunda başarı notları ilgili bölüm/program başkanı tarafından, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar, ilgili dekanlığa, yüksekokul müdürlüğüne veya Rektörlüğe topluca teslim edilir. İlgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya Rektörlük sonuçları ÖİDB’ye bildirir.

(2) Öğrencilerin başarı notları, GNO’ları ve toplam kredi güncellemeleri akademik takvimde belirtilen tarihte ÖBYS’de ilan edilir.

(3) Notlarda bir değerlendirme hatası olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenci, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki iş günü içinde ÖİDB’ye başvuruda bulunur. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından kurulan ve en az üç öğretim üyesinden/öğretim görevlisinden/okutmandan oluşan bir komisyonca, başvuruların bitiş süresinden itibaren üç iş günü içinde değerlendirilir. Sonuç, dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü veya Rektörlük kanalıyla ÖİDB’ye bildirilir.

(4) Başarı notlarında herhangi bir hata olması halinde, ilgili öğretim elemanının hatayı gerekçeli bir yazıyla öğrencinin kayıtlı olduğu dekanlık ya da müdürlüğe en geç ilgili yarıyılın yarıyıl sonu bütünleme sınav tarihlerine kadar bildirmesi gerekir. Sonuç, ilgili dekanlık ya da müdürlük tarafından ÖİDB’ye bildirilir.

(5) Her türlü sınav kâğıdı ve ders başarı listeleri sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Not ortalamaları ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, tamamladıkları yarıyılda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen YNO ve kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen GNO ile izlenir.

(2) YNO, öğrencinin o yarıyıl izlediği derslerin her birinden aldığı başarı notlarına karşılık gelen katsayılar ile derslerin AKTS kredi değerlerinin çarpılmasıyla bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir. GNO ise, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programına başlamasından itibaren aldığı ve muaf sayıldığı derslerin tümü göz önüne alınarak aynı yöntemle hesaplanır. YNO ve GNO noktadan sonra iki hane olarak ifade edilir.

(3) Not ortalamalarının hesabında, A’dan F’ye kadar olan notlar hesaba katılır. P, E, V, Y, Z notları hesaba katılmaz. Ancak, öğrencinin toplam kredi hesabında P,Y ve Z notları değerlendirmeye alınır. GNO’nunhesaplanmasında, tekrar edilen derslerde alınan en yüksek not dikkate alınır.

(4) GNO’ları 2,00 ve daha yüksek olan öğrenciler başarılı öğrenci sayılır. Başarılı öğrenciler, içinde bulundukları yarıyılın normal ders yüküne ek olarak en fazla 16 AKTS kredilik ders alabilir. Ancak, zorunlu stajlar fazla ders yüklerine dâhil değildir.

(5) GNO’ları 2,00’dan düşük olan öğrenciler, başarabilir öğrenci sayılırlar. Başarabilir öğrenciler, staj hariç olmak üzere içinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla ders alamaz. Başarabilir öğrenci iken GNO’sunu 2,00 ve üzerine çıkartan öğrenciler başarılı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler.

(6) Ön lisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında (Ön lisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan başarabilir öğrenciler, alabilecekleri ders yüküne ek olarak staj hariç olmak üzere en çok 8 AKTS kredilik fazla ders alabilir.

(7) Her eğitim-öğretim yılı başında GNO, öğrencinin tamamladığı son yarıyıl veya katılmış ise yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamasına göre belirlenir.

(8) Bir öğrencinin yaz öğretiminde bir dersi başka bir yükseköğretim kurumundan alması halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(9) Başarısız dersi olmaması koşulu ile herhangi bir eğitim-öğretim yılı sonundaki GNO’ları 3,00-3,49 olan öğrenciler onur öğrencisi, GNO’ları 3,50-4,00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilere ÖBYS’de başarı belgesi düzenlenir.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Başarılı ve başarabilir öğrenciler F, Z ve V notu aldıkları zorunlu dersleri, yaz öğretimi haricinde, bağlı bulundukları ön lisans/lisans programında açıldıkları ilk yarıyılda alırlar. Bir öğrencinin F, Z ve V notu aldığı derslerin AKTS kredi toplamı stajlar hariç olmak üzere içinde bulunduğu yarıyılın normal ders yükünü aşıyorsa, öğrenci stajlar hariç olmak üzere normal ders yükü kadar F, Z ve V notu aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.

(2) Başarılı öğrenciler ve başarabilir öğrenciler ise 19 uncu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde fazla kredi haklarını yeni ders alarak ve/veya F, Z ve V notu aldığı dersler arasından seçerek kullanabilir.

(3) Başarı sağlanamayan veya V notu alınan SA veya SAD ders yerine, programda yer alan başka bir SA veya SAD ders alınabilir.

(4) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla, ders yükü ile ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla, C-, D+, D ve D- notu aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. 22 nci maddede belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar.

Öğrenim süresi

MADDE 21 – (1) Üniversitede ön lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi dört, lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi sekiz yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfları bu sürelere dâhil değildir.

(2) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın ve sınıfın, ilgili lisans veya ön lisans programının ders programında yer alan yarıyıllık kredi yükü esas alınarak ve öğrencinin F, Z ve P notu haricinde başarı notu belirlenerek oluşan tüm derslerin AKTS kredi yükü üzerinden aşağıdaki biçimde hesaplanır:

Ön lisans

Lisans

Yarıyıl

Sınıf

Tamamlanan

AKTS Kredi aralığı

Yarıyıl

Sınıf

Tamamlanan

AKTS Kredi aralığı

1

1

0-20

1

1

0-20

2

1

21-55

2

1

21-45

3

2

56-85

3

2

46-75

4

2

86-120

4

2

76-105

 

 

 

5

3

106-140

 

 

 

6

3

141-175

 

 

 

7

4

176-200

 

 

 

8

4

201-240

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümlerine göre ön lisans diploması verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet Koşulları, Diplomalar, Disiplin İşlemleri, Kayıt Sildirme ve

İlişik Kesme, Kayıt Dondurma ve Mazeretler

Mezuniyet koşulları ve diplomalar

MADDE 22 – (1) Kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile ön lisans için en az 120 AKTS kredisine, lisans için en az 240 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağlamış sayılırlar. Bunlardan, mezuniyet şartlarını yerine getirerek ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirenlere;

a) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları fakülte ve bölümlerde yerine getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir lisans diploması,

b) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları meslek yüksekokulu programlarında yerine getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir ön lisans diploması,

c) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere ve daha sonra diploma ile değiştirilmek üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi

verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara, GNO’larını, devam ettikleri bölüm ya da programda aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme projesi, staj, atölyeler ve bunlardan sağladıkları başarıyı gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Bunun dışında ek olarak, Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı belirten belgeler de verilebilir.

(3) GNO’su 3,00-3,49 aralığında olan mezunlara onur başarı belgesi, GNO’su 3,50 ve üstü olan mezunlara yüksek onur başarı belgesi verilir.

(4) 24 üncü maddede belirtilen ilişik kesme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin, kendilerine veya resmi vekâlet verdikleri vekillerine diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile ekleri verilir.

(5) Geçici mezuniyet belgesini veya diplomasını kaybedenler ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazeteye kayıp ilanı verirler. Bu ilanda kayıp edilen belgenin tam adı, nereden alındığı, mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir. Belgesini kaybeden kişi, bir dilekçe ekinde kayıp ilanın çıktığı gazeteyi (gazeteleri) ÖİDB’ye teslim eder.

Disiplin

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler, bu süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Bu süre içinde ödenen ücretler iade edilmez.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 24 – (1) Üniversite ile ilişik kesme işlemlerinde, kayıt sildirmek isteyenlerin, kaydı silinenlerin, Üniversiteden çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için taraflarına tahakkuk ettirilmiş bulunan öğrenim ücretini ve diğer ücretlerin tamamını ödemesi ve Üniversitenin ilgili birimleri tarafından onaylanan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla ilişik kesme işlemini yapmak üzere bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvururlar. Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları silinir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibariyle ÖİDB tarafından Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla isabet eden öğrenim ücreti iade edilmez. İlişik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belgeyle birlikte kayıt sırasında ÖİDB’ye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri şahsen ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekillerine de verilir. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin kayıt dondurabilmesi için ilgili yarıyıla ait kayıt işlemelerini tamamlamış ve öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kayıt dondurma ve kayıt açtırma başvurularını, ÖİDB’yeyaparlar. Bu başvurular, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır. Kayıt dondurma işlemlerinde ilgili yarıyıl için varsa ders kayıtları iptal edilir.

(2) Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bir seferde tüm kayıt dondurma hakkı kullanılabilir. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılırlar.

(4) Kayıt dondurma durumunda, ödenen öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt açtırılan eğitim-öğretim yılının öğrenim ücretinden mahsup edilir.

(5) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

ç) Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,

d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,

e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması.

(6) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, kayıt açtırabilirler.

(8) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez.

Mazeretler

MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarının ve yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. Ancak, Rektörlük veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavlarına giremeyen öğrenciler için mazeret sınav hakkı tanınır.

(2) Kayıt dondurma dışında, öğrencilerin ara sınavlar ile ilgili mazeretleri, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dikkate alınabilir:

a) Bir sağlık kurumundan alınan ve Üniversite tarafından onaylanan sağlık raporu veya resmi belge,

b) Vefat ve defin tarihleri ile akrabalığın belgelenmesi kaydıyla, bir yakınının vefatı,

c) Belgelenmesi kaydıyla Üniversitedeki derslerin sınav saatlerinin çakışması, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, toplumsal olaylar, kazalar ve doğal afetler,

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

d) Burs, staj gibi imkânların doğması veya Üniversite tarafından görevlendirilmesi gibi nedenlerle öğrencinin Üniversite dışında bulunması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması hali.

(3) Haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerden, sağlık raporu alan öğrencilerin rapor süresinin bitimini izleyen beş iş günü içinde; sağlık sorunları dışında mazereti olan öğrencilerin ise mazeretin meydana geldiği tarihten sonraki beş iş günü içinde mazeretlerine ilişkin belgelerini ilgili bölüm/program başkanlığına teslim etmeleri gerekir. İlgili bölüm/program başkanlığı, ara sınavlar ile ilgili mazeretleri karara bağlayarak, gerekirse mazeret sınavı yapar veya öğrenciye eksik olan çalışmalarını tamamlama hakkı verir. Mazereti kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(4) Mazeret sınavına giremeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Kayıt dondurma dışında haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılan, tutukluluğu takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren veya sağlık raporu alan öğrenciler, raporlu veya izinli geçen süreler için, öğrenim ücretini öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu engelli öğrencilerin eğitim-öğretim, sınavlar ve Üniversite içindeki ulaşımı konusunda imkânları sağlar ve önlemleri alır.

Tebligat

MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrencilik işlemlerinde beyan ettiği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak, her bir öğrencinin Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakültede/müdürlükte/yüksekokulda ilan edilmek ya da ÖBYS üzerinden duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen veya dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmak suretiyle bildirdiği e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni adresini ÖİDB’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle Üniversite tarafından verilen e-posta adresinin aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği, yanlış veya eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da tebliğ edilmiş sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıtlı öğrencilere, kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa