Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30140

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimleri,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/eser çalışması yöneten, tam zamanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçme ve bırakma işlemlerinin yönlendirilerek onaylanması, tez/eser çalışmasına yönlendirilmesi ve tez/eser çalışması danışmanlığı gibi bilimsel/sanatsal faaliyetlerde rehberlik etmesi için enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,

f) Enstitü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar enstitülerini,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Eser çalışması: Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik programı öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine, yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans tezi yerine hazırlayacakları ya da yapacakları sanatsal çalışmayı,

ı) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,

i) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,

j) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) İzleme komitesi: Enstitülere bağlı bilim/sanat dallarında doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez/eser çalışması önerisini değerlendirmek, tez/eser çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

m) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

n) Müdür: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) Program: Anabilim/anasanat dallarına bağlı Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim-öğretim veren programları,

r) Program koordinatörü: Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanan, anabilim/anasanat dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,

s) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

ş) Sanatta yeterlik eser metni: Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik programı öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eser çalışmasına bağlı, tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni,

t) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik, tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

ü) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

v) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

y) Yeterlik komitesi: Enstitülere bağlı doktora/sanatta yeterlik programlarında yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurmakla görevli beş asil ve bir yedek üyeden oluşan komiteyi,

z) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programlardaki temel konulardaki ve bilimsel/sanatsal düşünme, bilimsel/sanatsal yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

aa) Yeterlik sınavı jürisi: Doktora/sanatta yeterlik programları dâhilinde farklı alanlardaki yeterlik sınavlarını yapmak üzere yeterlik komitesi tarafından onaylanan, en az ikisi kurum dışından, diğer ikisi komitenin alana uygun olarak belirleyeceği öğretim üyelerinden olmak üzere, beş asil üyeden oluşan jüriyi,

bb) Yüksek lisans eser metni: Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında yüksek lisans yapan öğrencilerin, yüksek lisans tezi yerine yüksek lisans eser çalışmasına bağlı, tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak alan içi ve alan dışı öğrenci sayısı ve kontenjanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES puanının %50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, yabancı dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 standart puana sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES puanının %50’si toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Değerlendirme sınavı yazılı sınav, çizime dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir birleşiminden oluşur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda, yüksek lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylarda ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(7) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(8) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslara Senato tarafından karar verilir.

(9) Öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlarına kabul edilebilmeleri için ön koşul olarak diploma denklik belgesi getirmeleri gerekir.

(10) Devlet bursluları dışında, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(11) Devlet bursluları dâhil, Güzel Sanatlar Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılan değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 75 puan alarak başarılı bulunmaları gerekir. Bu adayların kabulüne ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(12) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve bu konuya ilişkin diğer usul ve esaslar, enstitünün teklifi ile Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(13) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(14) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulünde; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilecek adaylar şunlardır:           

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora ve sanatta yeterlik adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programlarında derslere devam, ders sınavları hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır. Her dersin başarı notu en az DD olması gerekir. Ancak, bilimsel/sanatsal hazırlıkta alınan tüm derslerin ortalaması yüksek lisans için en az CC, doktora/sanatta yeterlik için en az BB olması gerekir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler arasından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir kontenjana göre, lisansüstü programlara bilim/sanat giriş sınavı yapılarak yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerden, geldikleri öğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir. Adayların yatay geçişe başvurabilmeleri için; lisansüstü öğrenimlerinden aldıkları notların ortalamasının yüksek lisansta en az CB, doktorada ve sanatta yeterlikte ise en az BA olması gerekir.

(2) Öğrencinin, Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı programdaki derslere eşdeğerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programına yatay geçiş yapan öğrenci, yeterlik sınavına geçiş yaptığı programda girer.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri öğretim kurumundan alınan öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri, Üniversiteye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim kurulu, her program için ilan edilen kontenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam edilebilir.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü tarafından yapılır.

(3) Adaylardan kesin kayıt yaptırmak için ilgili enstitü tarafından teklif edilen ve Senato tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise, adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması,

b) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine getirilmesi

gerekir.

(5) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

E-posta adresi

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 10 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitedeki mevcut adreslerine bildirimin yapılması hâlinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, öğrenciye, gazete ilanı, kimlik ücretini yatırdığına dair banka dekontu ve dilekçesi ile başvurması halinde yeniden kimlik kartı verilir.

Danışmanlar

MADDE 12 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla, öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun onayı ile doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından da danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde, tez/eser çalışmasının yönlendirilmesinde ve tez/eser çalışması danışmanlığı gibi bilimsel/sanatsal faaliyetlere rehberlik etmede ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, ders aşamasını tamamlayan öğrencilerin tez/eser çalışması danışmanlığı için tez aşamasının başlangıcında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından farklı bir tez/eser danışmanı atanabilir.

(4) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili enstitü kurulu önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir.

(5) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenci; her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek, kayıt yenileme işlemini yapar. Gerekli hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Mazeretleri ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık sorunu olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenci o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönem, öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerin dışında da ilgili kurulların kararı ile yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, otomasyon programında kayıt yenileme işlemlerini, internet üzerinden ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapar.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gereklidir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemez.

İzinler, kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması

MADDE 15 – (1) İzin, öğrencilerin ilgili enstitü kurulunun onayı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapılabilmesi için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli statüde olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler için azami izin süreleri; bilimsel/sanatsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, sağlık, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise bu hallerin süresi kadardır.

(3) İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi izleyen sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde, aynı usulle işlem yapılır. Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi hâlinde öğrencinin, olayın vuku bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu enstitüye başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(6) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır. Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, ancak dönem başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenciliğe devam eder.

(8) YÖK tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Senatoda onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(9) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerden, öğretimlerine devam etmek istedikleri takdirde, tedavi görerek sağlıklı olduklarına dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, enstitü yönetim kurulunca incelendikten sonra, öğrencinin öğretimlerine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Özel izin

MADDE 16 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser, sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üniversite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde özel izinli olarak Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabulü durumunda bu öğrencilerin dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar,

b) Yasal süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılanlar veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilenler.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti enstitü yönetim kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 18 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda öngörülen ilke ve esaslara göre lisansüstü düzeyinde öğretim görürler.

(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav esasları belirlenebilir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 19 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek lisans programlarında bir, doktora/sanatta yeterlik programlarında iki dönemi aşmamak kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü ve enstitü kurulunun kararı ile kayıtlı olunan lisansüstü programındaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, ilgili enstitü kurulu tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

(6) Lisansüstü programlarında yapılan tezler/eser çalışmaları değişim programıyla gidilen üniversitelerde tamamlanamaz.

Öğretim dönemleri

MADDE 20 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Dersler dönem olarak düzenlenir.

(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu süreler içindedir, ancak dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tutulur.

Öğrenci disiplin işleri

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, disiplin yönünden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Öğrenci işleri

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme, nakil yolu ile kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum içi geçiş, sınav, not ve benzeri işlemleri; kayıt oldukları enstitüler tarafından yapılır ve yürütülür.

Öğretim planları

MADDE 23 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili mevzuat ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya kaldırılabilir. Enstitü kurulu kararı ile öğretim planlarındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türü değiştirilemez.

(3) Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında alınması gerekli toplam kredinin en az %25’i seçmeli derslerden oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından itibaren uygulamaya konulur.

Dersler

MADDE 24 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir.

(2) Dersler özellikleri göz önüne alınarak şu şekilde gruplandırılır:

a) Zorunlu dersler,

b) Seçmeli dersler,

c) Seminer dersi,

ç) Uzmanlık alan dersi,

d) Dönem projesi dersi.

(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Öğrencinin lisansüstü programlarda derslerden alacağı toplam AKTS kredisi 60 AKTS’den az olamaz.

(5) Anabilim/anasanat dalları, Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarının yürüttükleri programlar için, anabilim/anasanat dalları arası iş birliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi anabilim/anasanat dalları için açtıkları derslere anabilim/anasanat dalı dışı kontenjan belirleyebilir.

(6) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kredinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(7) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları enstitü müdürlükleri tarafından onaylanır, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

(8) Gerekli hâllerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.

Zorunlu dersler

MADDE 25 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

(2) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, öğretim programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde, hem güz hem bahar dönemlerinde açılabilir.

Seçmeli dersler

MADDE 26 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.

Seminer dersi

MADDE 27 – (1) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.

(2) Seminer dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az iki, en fazla on olabilir.

(3) Seminer dersinin değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel/sanatsal alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel/sanatsal yazıları/çalışmaları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir.

(2) Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebi ve anabilim/anasanat dalının onayı ile açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam eder.

(3) Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.

Dönem projesi dersi

MADDE 29 – (1) Dönem projesi dersi, sadece tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir derstir ve öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az on, en fazla otuz olabilir.

(3) Dönem projesi dersinin değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma

MADDE 30 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile öğrencilerin bir yarıyılda kayıt olabileceği derslerin toplam kredisinin üst sınırı belirlenebilir.

(3) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.

Öğretim yükümlülüğü

MADDE 31 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü

MADDE 32 – (1) Öğrenciler izledikleri öğretim programında yer alan; teorik ders, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uygulamalı derslerin % 80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin % 70’ine devam etmek zorundadır.

(3) Devam koşulunu ve anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders aşamasında sınavlar

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlarda ders aşamasında uygulanan sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav,

b) Dönem sonu sınavı,

c) Bütünleme sınavı.

(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanınca belirlenir, dönemin ilk haftası içinde ilgili anabilim/anasanat başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili anabilim/anasanat kurullarında karara bağlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.

(4) Bütünleme sınavı, dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.

(5) Bazı dersler için bütünleme sınavları uygulanmayabilir. Bütünlemesi olmayan dersler, anabilim/anasanat dalı önerisi ve ilgili enstitü kurulu onayı ile tespit edilir ve dönem başlarında öğrencilere duyurulur.

(6) Bütünleme sınavı puanı, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer.

(7) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, uygulanacak işlem ilgili anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda belirlenir.

(8) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı yapılmaz.

(9) Bütünlemesi olmayan dönem sonu veya bütünleme sınavlarından birine veya birkaçına hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, yönetim kurulunda görüşülmek üzere raporları veya belgeleri ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(10) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır.

(11) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma

MADDE 34 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje değerlendirmesi ile bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir. Sözlü sınavlar izleyiciye açık olarak yapılır.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne de yayılabilir.

(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Ders başarı notu

MADDE 35 – (1) Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek bir not olarak verilir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dönem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.

(4) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ders Başarı Notu        Katsayı                   Puan

AA                                   4,00                         90-100

BA                                    3,75                         85-89

BB                                    3,50                         80-84

CB                                    3,25                         75-79

CC                                    3,00                         70-74

DC                                    2,75                         65-69

DD                                   2,50                         60-64

EE                                     2,00                         50-59

FF                                     0                               0-49

FD                                    0

G                                      Geçti

K                                       Kaldı

 (5) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, yüksek lisans programlarında dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini, doktora/sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB notlarından birini alması gerekir.

(6) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dönem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere FD notu verilir.

(7) Seminer dersi, dönem projesi dersi ve tez/eser çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (Kaldı) notu verilir.

Ders tekrarı

MADDE 36 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri, öncelikli olarak yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine, kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seçmek zorundadır.

(3) Öğrenci, bir dersten almış olduğu notunu yükseltmek için, bu dersi yeniden alabilir.

(4) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gereklidir.

(5) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

Ders başarı notunun ilanı

MADDE 37 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca, öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve sergi gibi uygulamalı dersler ve tez/eser çalışması gibi bütünlemesi olmayan derslerde başarı notları bütünleme sınavlarının sonunu takip eden beşinci gün ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sistemine girilerek kesinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata dersin öğretim elemanı tarafından resen tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemde not girişlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak maddi hata gerekçesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilebilir.

Ders başarı notuna itiraz

MADDE 38 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir iş günü içinde, kayıtlı olduğu ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren enstitü yönetim kurulu kararları; öğrenci bilgi sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden yapılır. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 39 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.

(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kredisini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

c) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken sadece geçti (G) ve kaldı (K) notu verilen dersler hesaba katılmaz.

(3) Mezuniyet derecesi; mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Not dökümü

MADDE 40 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.

(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir. Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise, sadece alınan son ders ve bu dersin notu yer alır.

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklamalara yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin sanatsal/bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da yüksek lisans tezi yerine geçebilecek özgün bir eser çalışması ve bu çalışmaya bağlı kalarak eser metni hazırlar.

(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez/eser-metin çalışmasından oluşur. 15 kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anabilim/anasanat dalından ders alınabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci en çok iki dersi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve programın öğretim planında belirtilmiş olması kaydı ve danışmanın onayıyla, lisans derslerinden seçebilir.

(4) Öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında aynı seviyede verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve tez aşamasına geçebilmesi için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikteki başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 43 – (1) Ders aşamasını başarıyla tamamlayan tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan bir öğrenciye, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı bir tez/eser çalışması danışmanını ders aşamasının tamamlanmasını takip eden en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun özelliği göz önünde tutularak, enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Yüksek lisans tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve tamamladığı çalışmasını tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tez/eser metin çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı ilgili enstitü yönetim kurulu toplantısı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talebi ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası, pdf formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Tükçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD’yi ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel/sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerinden birini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, varsa aynı programın tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 15 kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anabilim dalından ders alınabilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla iki dersi, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla dört dersi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Orta Eğitim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 51 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanı ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı; enstitüde görevli, Üniversitenin doktora derecesine sahip kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili anabilim dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan/tez izleme komitesine katılmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez sınavı jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez izleme komitesinde, kurum dışından bir üyenin yer alması durumunda, tez sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Doktora tezinde adayın 50 nci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması

koşullarından en az birisini yerine getirmiş olmasının sınanması esastır.

(9) Fen bilimleri enstitüsüne bağlı programlarda, doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış Türkçe bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar.

Doktora diploması

MADDE 57 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyası, pdf formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Tükçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD’yi ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 15 kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anasanat dalından ders alınabilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört ders, seminer ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Orta Eğitim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmelikteki en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini, seminer ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez/eser çalışmasında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez/eser danışmanı atanması

MADDE 60 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Tez/eser danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez/eser danışmanı öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez/eser danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez/eser çalışmasının niteliğinin birden fazla tez/eser danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez/eser danışmanı atanabilir.  Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.

(2) Tez/eser danışmanı, Güzel Sanatlar Enstitüsünde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez/eser danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez/eser danışmanının doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. Tez/eser danışmanının görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin tez/eser çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil bir yedek üyeden oluşan sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri beş öğretim üyesinden oluşur.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı/sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü ve uygulamalı sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulu önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar uygulanır. Sanatta yeterlik jürisi öğrencinin yazılı/sözlü ve uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi

MADDE 62 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın olması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması

MADDE 63 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisini sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Savunmayı değerlendiren sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/eser önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez/eser konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/eser konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser önerisi savunmasına alınır. Tez/eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ve/veya tez/eser izleme komitesine katılmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/eser önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez/eser önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 64 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve ayrıca tezini, sergisini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser savunmasından önce ve düzeltme verilen tez/eserlerde ise düzeltme ile birlikte, tez/eserin istenen sayıda nüshasını, danışmanının tez/eserin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşünü ve tez/esere ilişkin intihal yazılım programı raporunu anasanat dalı başkanlığı onayı ile enstitüye teslim eder. Danışman tarafından gerçek bir intihalin tespit edilmesi durumunda ise gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez/eser, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tez/eserinin sonuçlanabilmesi için tez/eser çalışması önerisi kabul edildikten sonra en az üç tez/eser izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez/eser sınavı jürisi, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez/eser izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez/eser izleme komitesinde, kurum dışından bir üyenin yer alması durumunda, tez/eser sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez/eser danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tez/eserin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/eser savunma sınavına alır. Tez/eser savunma sınavı, tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın  tamamlanmasından  sonra  jüri,  dinleyicilere  kapalı  olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez/eseri kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez/eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez/eserini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tez/eseri teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 65 – (1) Tez/eser sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası, pdf formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Tükçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD ile varsa görsel, işitsel dokümanları ve tez veri giriş formunu tez/eser sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tez/eser metni şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin/eser metninin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez/eserinin bir kopyası elektronik ortamda, YÖK Başkanlığına gönderilir.

Ödüllendirme

MADDE 66 – (1) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ağırlıklı not ortalaması, DNO ve GNO hesaplamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin ağırlıklı not ortalamalarının değişmemesi için ders başarı notu A olan derslerinin notu AA, B olan derslerinin notu BB, C olan derslerinin notu CC, D olan ders notu DD, F olan ders notu FF olarak değiştirilir.

(2) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin 39 uncu maddede verilen DNO ve GNO hesabı için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınan ve başarılı olunan derslerin MSGSÜ kredileri, sonrasında alınan derslerin AKTS kredileri hesaba katılır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler ve af ile Üniversiteye tekrar kayıt olacak öğrenciler için yapılacak intibak ile ilgili iş ve işlemlerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik 1/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa