Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.12.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29929

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ(2)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-27/6/2018-30461)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-27/6/2018-30461)

(1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavlarını,

d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için en çok üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez ve sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) EABD/EASD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan ana bilim/ana sanat dalını,

g) EABDB/EASDB: Enstitüye bağlı ana bilim/ana sanat dalı başkanlığını,

ğ) EABDK/EASDK: Enstitü ana bilim dalı kurulu bilim dalı veya sanat dalı başkanlarından oluşan enstitü ana bilim dalı ve enstitü ana sanat dalı kurulunu,

h) (Değişik:RG-27/6/2018-30461) Enstitü: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ı) (Değişik:RG-27/6/2018-30461) Enstitü kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü kurullarını,

i) (Değişik:RG-27/6/2018-30461) Enstitü yönetim kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü yönetim kurullarını,

j) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,

k) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması,

l) Lisansüstü programı: Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarını,

m) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

n) (Değişik:RG-27/6/2018-30461) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

o) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

ö) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

p) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

r) (Değişik:RG-27/6/2018-30461) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

ş) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,

t) (Değişik:RG-27/6/2018-30461) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

u) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim öğretim dili Türkçedir.

(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla enstitünün önerisi doğrultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

Lisansüstü eğitim

MADDE 7 – (1) Bir lisansüstü programı Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(3) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır; ilgili enstitü kurulu tarafından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

(6) Lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyesi değişikliği, haftalık ders program oluşturma ve değişiklik işlemleri EABDB/EASDB’nin önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 8 – (1) Yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumları ile ulusal/uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim-öğretim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDB/EASDB onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin saydırma işlemlerinde, saydırılan dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) (Ek:RG-16/7/2017-30125)(1) Özel öğrenci EABDB/EASDB ile görüşüp ders seçimi yapmak için talep dilekçesi doldurur. Ders kaydı enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitü öğrenci işleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı ve kontenjanları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, ilgili EABDK/EASDK önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek enstitüce ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru yapılacağı, ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Lisansüstü programlara başvurular, enstitü müdürlüklerinin belirlemiş oldukları süreler içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.

(4) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilebilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların tespiti halinde başvuru işlemleri iptal edilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da EABD/EASD’de aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenci, aynı EABD/EASD’de aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvuru kabulleri, ilgili enstitü tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan kurallar doğrultusunda yapılır.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır.

(3) AKTS’ye dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) (Ek:RG-16/7/2017-30125)(1) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldığı programda geçirdikleri süreler azami sürelerine dâhil edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili lisansüstü programı derslerini de danışmanının onayı ile 15 AKTS kredisine kadar alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen başarılı harf notunu alması koşulu aranır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü tarafından yapılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı gerçekleşen öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılarak öğrenci belgesi verilir.

(4) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlardan enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilmeyenler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Öğrenci, bilgi sisteminden ders seçimini yapar ve kaydını kesinleştirir. Danışman, sisteminde onay bekleyen öğrencilerin seçtiği dersleri kontrol eder, bu Yönetmeliğe ve program müfredatına göre öğrencinin seçmediği dersler varsa ilave ederek ya da gerekli ders seçim hatalarını düzelterek ders kaydını onaylar.

(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) (Mülga:RG-12/2/2018-30330)

(5) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir.  Ancak,  öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk defa alınacak dersler için en fazla 15 AKTS kredisi arttırılabilir.

(6) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini belgelemek kaydıyla ilgili enstitü müdürlüğüne Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt tarihinde başvurur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.

(7) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.

(8) Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(9) Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrenci ders seçimini yapar, danışmanı atanıncaya kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanı, danışmanı atandığında danışmanı tarafından ders kayıt onayını gerçekleştirir. Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içerisinde danışman oluru ile ekle-sil işlemi yapılır ve tekrar ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya danışmanı tarafından kayıt onayı yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ekle-sil döneminden sonra iade edilmez.

Ders saydırma/intibak

MADDE 19 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;

a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar,

b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar,

c) (Mülga:RG-16/7/2017-30125)(1)

dikkate alınır.

(3) Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik ders saydırma işlemi, ilgili EABD/EASD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapılabilir.

(4) Yatay geçiş yapan öğrenciler enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği kadar ders saydırabilir.

(5) İntibak, EABDK/EASDK ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(6) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB/EASDB’ye başvurmaları gerekir. EABD/EASD Kurulunun önerisi ve enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, başarılı olunan derslerden uygun görülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

(7) İntibak ettirilen derslerin not dönüşümlerinde ilgili üniversite not durum belgesinde bulunan harf notu dikkate alınır. Harf notunun bu Yönetmeliğin not değerlendirme cetvelinde bulunmaması durumunda ilgili cetvelin sayısal puan karşılığı veya kat sayı karşılığına denk gelen harf notu dikkate alınır ve AGNO hesabına katılır.

Danışmanlar

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD başkanı, danışmanlık görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurt dışı görevlendirmesi bulunan öğretim üyesinin yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine, EABDB/EASDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilebilir. Ayrıca danışmanlık hizmetlerini yerine getirmeyen, kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamayan danışman öğretim üyelerinin, enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanlığı sona erdirilir ve EABDB/EASDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık alan derslerinden birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. EABDB/EASDB zorunlu dersler dönem bazında toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla müfredat programını belirler. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise, sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi, yerel kredi değeri ve niteliği ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Bir yarıyılda açılacak dersler, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ders programları ve bu hususlarda yapılacak olan değişiklikler EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(3) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde öğrenci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.

(5) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hariç, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi ders döneminde almak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 22 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli nedenlerle derse devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süreler, uygun belge ile belgelendirmek ve toplamda 3 haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Devamsızlık dışındaki başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp aranmayacağı ilgili enstitü kurul kararı ile belirlenir. Ancak başarısız olunan dersin yerine yeni bir ders alınması durumunda devam şartı aranır.

(5) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hususlar EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, kayıt dondurulma talep edilen döneme öğrencinin ders kaydı yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunması gerekir. Belgelendirilen ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar kayıt dondurma başvurusu yapabilir.

(5) Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt dondurma işlemi gerçekleşen öğrencinin ilgili dönemdeki tüm dersleri için İZ notu verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD/EASD başkanına onaylatılarak kanuni saklama süresi boyunca EABDB/EASDB’ce muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB/EASDB’ye yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları ilgili yarıyıl sonuna kadar yapılır. Geçmiş yarıyıla dönük herhangi bir not düzeltme işlemi yapılamaz.

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(4) Mazereti, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya dönem içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının % 40’ına, final veya bütünleme sınav notunun % 60'ının ilavesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı notlarından birisi verilir:

Not değerlendirme cetveli

Sayısal puan      Başarı notu       Katsayı       Yüksek Lisans                 Doktora/Sanatta Yeterlik

90-100               AA                      4,00            Başarılı                             Başarılı

85-89                 BA                      3,50            Başarılı                             Başarılı

75-84                 BB                      3,00            Başarılı                             Başarılı

70-74                 CB                      2,50            Başarılı                             Şartlı Başarılı

65-69                 CC                      2,00            Şartlı Başarılı                    Başarısız

00-64                 FF                       0,00            Başarısız                           Başarısız

(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri, AGNO yüksek lisansta 2,50, sanatta yeterlik ve doktorada 3,00 ve üstü olması halinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf başarı notları kullanılır:

a) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında YZ veya FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder ve bu dersten devam şartı aranır.

b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 28 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında AGNO elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (Değişik:RG-12/2/2018-30330)

(1) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve EABDB/EASDB onayı ile şartlı başarılı veya başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir ders alabilir. Ders eşleştirmeleri danışman tarafından yapılır ve enstitü müdürlüğüne EABDB/EASDB tarafından yazı ile bilgi verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık Alan, Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar. Tezini teslim edeceği dönemde, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir. Dördüncü yarıyıl tamamlanmadan tez savunma başvurusu yapılamaz.

(3) Öğrenci danışmanın onayı, EASD/EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Bir sanat alanında yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, tez yerine bir sanat eseri raporu da hazırlayabilir.

(5) (Ek:RG-16/7/2017-30125)(1) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Öğrenci hazırladığı seminerini derslerin son gününe kadar danışman tarafından belirlenen, danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından bütünleme sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Tezli yüksek lisans programında derslerden başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine giriş yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EASDB/EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. DeğerIendirmeler dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB/EASDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış üç adetten az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi halinde son ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir.  Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.

Süre

MADDE 36 – (Değişik:RG-12/2/2018-30330)

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan ve genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 37 – (1) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersinden YT notu almak zorundadır.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kurumundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile enstitüye teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Ciltli dönem projesinin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi halinde son ciltli proje teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) (Ek:RG-16/7/2017-30125)(1) Mezuniyet tarihi, projenin enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi yükünü, dönem projesini tamamlayan ve 2,50 genel not ortalamasını sağlayan öğrencilerin talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 41 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik ondört ders, seminer ve doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü tamamlayan öğrenciler dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine teslim eder. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört doktora veya yüksek lisans dersi seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) (Ek:RG-16/7/2017-30125)(1) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini derslerin son gününe kadar danışman tarafından belirlenen, danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından bütünleme sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girer:

a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

(5) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından bir sonraki yarıyılda doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik dersine kayıt olur,  aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci jüri kararı ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1)Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka bir üye EABD/EASD içinden ve bir üye ise dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulunmaksızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, danışmanın görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce bir nüsha enstitüye birer nüsha da komite üyelerine dağıtır.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Doktora yeterlik ve tez önerisi dersine veya tez önerisi dersine kayıt yaptırmayan veya tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması

MADDE 45 – (1) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Tez önerisi kabul edilen ve ilgili yarıyılda ders kaydı yapan öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak belirlenir. TİK tarafından veya öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde tez izleme toplantısı yapılmadığında enstitü yönetim kurulu kararı ile üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tez çalışma raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. Ancak, üç TİK sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl TİK raporu sunmak zorundadır. Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Değerlendirmeler ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora öğreniminde tez savunmasına girmeden önce doktora tez çalışma konusuyla ilgili yayın şartı aranıp aranmayacağı hususu ilgili enstitü kurullarında karara bağlanır.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen kurallara göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda tez nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) (Değişik:RG-12/2/2018-30330) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Ciltli tezlerin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi halinde son ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir.  Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara ilişkin ana bilim/ana sanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EABDB/EASDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB’ce sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesilme

MADDE 52 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

Disiplin işleri ve tebligat

MADDE 53 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/2/2018-30330)

(1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından e-posta, kısa mesaj, kurumsal internet sayfası, öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla yapılan tüm duyurular ve ilanlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen iletişim bilgileri kullanılır. Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 54 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 23/10/2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran doktora programı öğrencilerinde bilimsel yayın şartı aranmaz.

(2) 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından önce lisansüstü programlarına başlamış olan öğrenciler için, not ortalamalarının hesaplanmasında AKTS şartı aranmaz.

(3) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetinde, bu Yönetmelikte belirtilen AKTS şartları aranmaz.

(4) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrenciler aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(5) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlar.

(6) Doktora semineri ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alma zorunluluğu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitülere kayıtlı olan öğrencilerde aranmaz.

(7) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce enstitülere kayıtlı olan doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerine 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce belirlenen AKTS gerekliliği şartları uygulanır.

(8) (Ek:RG-12/2/2018-30330) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı ve ilgili mevzuata göre öğrencilik hakkı kazanan doktora programı öğrencilerinin, yeterlik sınavına başvurabilmeleri için kayıtlı oldukları programın asgari yabancı dil puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

(9) (Ek:RG-12/2/2018-30330) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrenciler için, 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 30 AKTS ders yükü, en fazla 30 AKTS artırılabilir.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (Değişik:RG-27/6/2018-30461)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

_________________

(1)             Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında yürürlüğe girer.

(2)            27/6/2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı ‘’ Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2016

29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

16/7/2017

30125

2

12/2/2018

30330

3

27/6/2018

30461

 

Sayfa