Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 21.05.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29362

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz tatili aylarında uygulanan öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1)  Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında yapılan yaz okuluna ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başarı oranı: Güz ve bahar yarıyıllarında bütünleme sınavı sonucunda bir dersten DD ve üzerinde not alarak başarılı olan öğrenci sayısının aynı dersten devam şartını yerine getirmiş öğrenci sayına bölünerek elde edilen oranı,

b) Birim yönetim kurulu: İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarını,

c) Eşdeğer ders: Öğrencinin sorumlu olduğu eğitim-öğretim programındaki ders ile içeriği ve öğrenme kazanımlarının aynı olduğu birim yönetim kurulu tarafından tespit edilen dersi,

ç) İlgili sekreter: İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu sekreterlerini,

d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları ve Yaz Okulu ile İlgili Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin yaz aylarında da eğitim-öğretim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak ve verimliliği artırmak,

b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları, ancak başarısız oldukları ve alamadıkları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle öğrencilere imkan sağlamak ve yarıyıllarda meydana gelen öğrenci yığılmalarını önlemek,

c) Yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin, bu programları izlemelerini kolaylaştırmak ve başarılı öğrencilerin daha erken mezun olabilmelerine imkan sağlamak,

ç) Üniversite dışından (yurt içi, yurt dışı) öğretim üyelerini yaz aylarında davet ederek derslerin açılabilmesine olanak sağlamak,

d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.

Yaz okulu ile ilgili esaslar

MADDE 6 ‒ (1)  Üniversitede yaz okulu açılabilmesi için Senatonun teklifi ile Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur. Yaz okulunda açılacak dersler için gerekli şartların belirlenmesi ve açılan derslerin şubelere ayrılmasında Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) (Değişik:RG-14/10/2016-29857) Yaz okulunda açılacak dersler için ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri akademik takvimde belirtilir.

(3) Yaz okulunda açılması öngörülen dersler, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanlıklarının teklifi ve birim yönetim kurulları kararıyla belirlenir.

(4) Yaz okulunda açılan her ders için, güz ve bahar yarıyıllarında yapılması gereken ders saati kadar ders yapılır. Bir dersin haftalık ders saati sayısı eğitim-öğretim programlarındaki ders saati sayılarının üç katıdır. (Mülga cümle:RG-22/4/2019-30753)(…)

(5) (Değişik:RG-14/10/2016-29857) Yaz okulunda, normal öğretim ve ikinci öğretim dersleri hafta içi günlerde saat 20.30’a kadar yapılabilir.

(6) (Değişik:RG-14/10/2016-29857) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler ait oldukları yarıyılda açılmadan, yaz okulu programına aktarılarak açılamaz. İki yarıyıl süreli dersler yaz okulunda açılamaz. Hazırlık programlarında yaz okulu açılabilmesi için Senato kararı gerekir. Hazırlık programlarında açılacak yaz okulu esasları Senato tarafından düzenlenir.

(7) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri yaz okulu programında alabilir.

(8) Öğrenciler, bir yaz okulu döneminde on sekiz krediyi aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.

(9) Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda bir üst sınıftan açılan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.

(10) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.

(11) (Değişik  cümle:RG-22/4/2019-30753) Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından, derse/derslere kayıt yaptırmadan önce, ilgili bölüm veya anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun oluru ile eşdeğer ders/dersler alabilirler. Her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders Üniversite dışından alınabilir.

(12) Öğrenciler bir dönemde sadece bir üniversitede yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim ve Öğretim Süresi, Derslere Kayıt,

Sınavlar ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar, Mezuniyet

Akademik takvim ve öğretim süresi

MADDE 7 ‒ (1) (Değişik:RG-14/10/2016-29857) Yaz okulu süresi beş haftadır. Hazırlık programlarında bu süre yedi haftaya kadar çıkarılabilir. Bu sürelere ders kayıt ve sınav süreleri dâhil değildir. Yaz okulu takvimi, Senato tarafından akademik takvimle belirlenerek ilan edilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde haftalık ders programı, ders görevlendirmeleri ve sınav tarihleri ilgili bölüm/anabilim dalı/program başkanlığının teklifi üzerine birim Yönetim Kurullarınca belirlenir.

(3) Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Derslere kayıt

MADDE 8 ‒ (1) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır.

(2) Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz. (Ek cümle:RG-22/4/2019-30753) Ancak, kayıt yaptırdığı ders/dersleri açılmayan öğrenciler derslerin başlamasını müteakip ilk iki gün ilave ücret gerektirmeyen derslere kayıt yaptırabilirler.

(3) Yaz okuluna, o yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin kaydı yapılmaz.

Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili esaslar

MADDE 9 ‒ (1) Yaz okulunda yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

(3) Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitenin ön lisans ve lisans/lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliklerine göre yapılır. Yaz okulunda alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında "Yaz Okulu" adı altında tutulur.

Mezuniyet

MADDE 10 ‒ (1) Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Diğer üniversitelerden Üniversitenin yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ilgili birim sekreteri tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11 ‒ (1) Bir dersin açıldığı güz/bahar yarıyıllarında başarı oranı en az (Değişik ibare:RG-14/10/2016-29857) %50 olan dersleri yaz okulunda vermek üzere, öncelikle o dersi en son açıldığı yarıyıllarda vermiş öğretim elemanı tercih edilir.

(2) Başarı oranı (Değişik ibare:RG-14/10/2016-29857) %50’den az olan dersleri yaz okulunda vermek üzere, o dersi en son açıldığı yarıyıllarda vermemiş ve uzmanlık alanı aynı olan bir öğretim elemanı görevlendirilir.

(3) Bir öğretim elemanı yaz okulunda haftada toplam (Değişik ibare:RG-22/4/2019-30753)  yirmi dört saati geçmemek üzere en çok iki ders verebilir.

Ders ücretleri

MADDE 12 ‒ (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarının ders ücretleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 26 ncı maddesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Diğer hususlar

MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2015

29362

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

14/10/2016

29857

2

22/4/2019

30753

3

 

Sayfa