Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 14.04.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29326

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin fakülte ve meslek yüksekokullarındaki tüm programlarda yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(3)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ÇAP: Çift Ana Dal Programını,

c) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

ç) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

d) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) Hazırlık sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,

g) İlgili yönetim kurulu: Doğuş Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

ğ) Meslek Yüksekokulu (MYO): Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,

h) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Ortalama ders AKTS kredi yükü: Ders programında tüm yarıyıllardaki ders AKTS kredi yüklerinin toplamının, toplam yarıyıl sayısına bölümünden çıkan sonucu,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,

k) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

m) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

n) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

o) ÜYK: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) Yan dal: Yan dal programını,

p) Yarıyıl ders AKTS kredi yükü:  Ders programında ilgili yarıyıldaki staj dışındaki toplam AKTS kredi yükünü,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve

Kayıtlarla İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde/meslek yüksekokulunda açılacak her türlü program ve her yıl Üniversite birimlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilir.

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Fakülte ve MYO programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınav sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler ile yatay geçiş başvurusu kabul edilenler kaydedilir.

(2) İlk kayıt işlemleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri Üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt olan tüm öğrencilere fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

(3) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranların, aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise kayıtları silinir. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, Üniversiteye girme hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgelendirerek kanıtlayanlar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.

İngilizce yeterlik

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrenciler için İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik yıl başında yapılan DÜİYES ile belirlenir.

(2) DÜİYES sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK’ün ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan önlisans/lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilirler. Hazırlık Sınıfı öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 8 – (1) Üniversite programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 9 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2018-30365)(3)

 (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak belirlenen öğretim ücretini öderler.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(3) Özel öğrenciler en fazla ilgili programın ortalama AKTS kredi yükü kadar ders alabilir. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, Üniversitenin diplomasını alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, Üniversitenin idari ve akademik kurallarına uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin kredisinden yararlanabilir.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(6) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra Üniversitedeki programından da ders almayı sürdürebilir. Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler normal öğretim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte intibakları, ilgili yönetim kurulunca, ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin esaslara göre yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (Değişik:RG-8/11/2016-29882)(2)

(1) Ders kayıtları, Üniversite öğretim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğretim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, normal öğrenim süresinden sayılır.

(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar geç kayıt yaptırmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirler.

(3) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini tamamlayamayan öğrenciler, staj için bir kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadırlar.

Danışman

MADDE 13 –  (Değişik:RG-8/11/2016-29882)(2)

(1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı/MYO müdürlüğü tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.

Ücretler

MADDE 14 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen ve geç kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenecek ek koşulları yerine getirmeleri şarttır. Söz konusu şartlar kayıt tarihlerinde Mütevelli Heyetince belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(3) Kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden eğitim-öğretimin birinci haftası içinde; ilk kayıt yaptıran öğrencilerden ise, ilk kayıt işlemini izleyen üç gün içinde Üniversite ile ilişiğini kesenlerin o yıl için yatırmış olduğu ücret iade edilir. Daha sonra ayrılan öğrenciler ise o yılın ücretini ödemekle yükümlüdür. Özel yetenek sınav sonucuna göre Üniversiteye kesin kaydını yaptıranların Üniversite ile ilişiklerini kesmeleri durumunda ücret iade koşulları ayrıca belirlenir ve kesin kayıtta öğrencilere bildirilir.

(4) (Değişik:RG-28/8/2015-29459)(1)  Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen normal sürede mezun olamayan öğrenciler alacakları her ders için kredi başına ücret öderler.

(5) Burslar ile ilgili işlemler Doğuş Üniversitesi Burs Yönergesine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Üniversitenin öğretim dili, bazı bölümlerde/programlarda Türkçe, bazılarında İngilizce’dir. Ancak ilgili mevzuat çerçevesinde, YÖK’ün onayı ile karma dille öğretim yapılan bölüm/program açılabilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri ondört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde; Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ders programları

MADDE 17 – (1) Önlisans veya lisans ders programları, ilgili bölüm başkanlığının önerisi, fakülte/MYO kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir programın çift anadal ve/veya yandal yapabileceği programları ve ders programları da aynı usulle belirlenir.

(2) Derslerin AKTS kredileri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, lisans düzeyi için ise toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye ortalama 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik öğrenci iş yükü 30 AKTS kredisidir.

(3) Ders programlarında her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuar saatleri ile AKTS kredisi ve varsa önşartı belirtilir.

(4) Önlisans veya lisans ders programlarında Senatonun onayladığı en son tarihten itibaren, iki yıl değişiklik yapılmaz. Bu süre göz önünde bulundurularak yapılan değişikliklerden etkilenen mevcut öğrencilerin intibakları onaylanan ders programlarıyla birlikte yapılır.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile önşart dersleri

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-8/11/2016-29882)(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki guruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken derse önşart dersi denir. Önşart dersleri, ders programlarında gösterilir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 19 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(3)

(1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(3) Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

AKTS kredi yükü

MADDE 20 – (Değişik:RG-15/1/2016-29594)

(1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS kredi yüküdür. Ancak öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın ders programında gösterilen ortalama ders AKTS kredi yükü, yarıyıl ders AKTS kredi yükünden büyük ise, büyük olan esas alınır. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı bulundukları programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS kredi yükü kadar ders alabilirler.

(2) (Değişik:RG-8/11/2016-29882)(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, yarıyıl ders AKTS kredi yükü veya ortalama ders AKTS kredi yükünden hangisi büyük ise büyük olan kredi yükü kadar ders alabilirler, bundan daha fazla kredi yükü alamazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren ise büyük olan ders AKTS kredi yükünün üzerine, GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler en fazla 6 AKTS kredi yükü,  GNO’su en az 3,25 olan öğrenciler ise en fazla 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.

(3) (Değişik:RG-8/11/2016-29882)(2) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi ve tek ders sınavı dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile GNO değerlerine bakılmaksızın büyük olan ders AKTS kredi yüküne ilave olarak 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.

(4) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler ders AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilirler.

Derse yazılma

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-8/11/2016-29882)(2) Öğrenciler derse yazılma işlemlerini, her yarıyıl başında yaparlar.

(2) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(3) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda devamsızlık nedeniyle başarısız olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir.

(3) (Değişik:RG-28/8/2015-29459)(1)  Mezun olabilmek için lisans programlarında gerekli 240 ve önlisans programlarında 120 AKTS kredi yükünü tamamlamış ve bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamaları 2,00’ın altında kalan öğrenciler ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(4) (Değişik:RG-8/11/2016-29882)(2) Öğrenciler D ve D+ almış oldukları dersleri tekrarlayabilir.  Tekrarlanan derslerden, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere 22 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(5) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından bir hafta önce ilgili fakülte/meslek yüksekokuluna not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunur. Eşdeğer ve AKTS kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile Üniversitenin Türkçe programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için yapılan yabancı dil muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam AKTS kredisi kadar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak üst yarıyıllara ait derslere yazılabilirler.

(6) (Ek:RG-28/8/2015-29459)(1)   Öğrenciler, IA, F, D, D+ almış oldukları seçmeli dersler yerine aynı türde olmak şartıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) (Ek:RG-28/8/2015-29459) (1)  Kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile dersi önşartı olan ders ile birlikte alabilir.

Ekleme-bırakma

MADDE 22 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/8/2018-30500)(4)  

(1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyıla ait dersler ile daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan ve/veya alınıp devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersleri bırakamazlar.

Bitirme projesi

MADDE 23 – (1) Bitirme projesi bir öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında gösterilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim üyeleri/görevlileri arasındaki dağılımı ilgili bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım kuralları Senato tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2018-30365)(3)

(1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Değerlendirme ve Disiplin

Sınavlar

MADDE 25 – (Değişik:RG-18/3/2017-30011)

(1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) hariç yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Normal öğrenim süresini doldurmuş olup, mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler, derslerin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak üç ders sınavlarına girebilir. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları derslerden de üç ders sınav hakkını kullanabilir. Bu sınavlarda başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını teke indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler. Ancak birden fazla dersten F notu alarak başarısız olan öğrencilerin tekrar üç ders sınav haklarını kullanabilmeleri için söz konusu dersin/derslerin açıldığı yarıyılda ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmaları zorunludur. Öğrencinin üç ders sınavı sonunda şartlı olarak başarılı olduğu ders veya dersler var ise ve GNO’su yeterli olmadığı için mezuniyet şartını yerine getiremiyorsa 21 inci madde uyarınca şartlı olarak başarılı oldukları bu derslere yeniden kayıt olabilecekleri gibi daha önceden alıp şartlı başarılı oldukları başka derslere de kayıt yaptırmayı da tercih edebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınavı hakkı yoktur.

(4) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak zorundadır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) için üç ders sınavı ve tek ders sınavı yapılmaz.

(6) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları, sınav evrakları ve değerlendirme formları bir hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Başarı notları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(7) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye o sınavdan sıfır (0) notu verilir ve ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Sınav sonuçlarında veya notlarda maddi hata olduğu iddiası, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından dekanlığa/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili fakülte/MYO yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İkinci kez itirazda bulunulması durumunda ilgili birimler tarafından biri o dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve itiraz başvurusu beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.

Bütünleme sınavları

MADDE 27 – (Mülga:RG-8/11/2016-29882)(2)

Disiplin

MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-28/8/2015-29459)(1)  Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Başarı notları

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve puan aralıkları aşağıda gösterilmiştir:

a)    

Harf Notu     

Ağırlık Katsayısı

   A+                 

4.00

   A                    

3.75

   B+                

3.50

   B                   

3.00

   C+                 

2.50

   C                  

2.00

   D+                

1.50

   D                 

1.00

   F                  

0.00

   IA                

0.00

       

b) (Değişik:RG-5/8/2018-30500)(4) Bir dersten alınan A+ ile C arasındaki notlar dersin başarılı; D ve D+ notları dersin şartlı başarılı olarak tamamlandığını; F notu ise dersten başarısız olunduğunu gösterir. Ayrıca; not belgesinde geçici süre ile EL, I ve not belgesinde görünen P, G, R harfleri kullanılır. Harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) EL: Öğrencinin ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı için izinli sayıldığını gösterir.

2) I: Proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yapması gerekenleri, devam ve sınavlar hariç, mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının/proje sunumlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile en fazla iki hafta daha uzatılabilir. Süresinde sonuçlandırılmayan dersler için I notu F’ye dönüşür.

3) IA: Öğrencinin devamsızlıktan dolayı başarısız sayıldığını gösterir.

4) G: Türkçe bölümlerde yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olunan dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ve ağırlıklı not karşılığı olmayan ancak ilgili yükseköğretim kurumunun not sistemine göre başarılı olduğu “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde gösterilmiş olan dersleri belirtir. Not ortalamalarına katılmaz.

5) P: Başarılı olunan kredisiz dersler ve başarı ile tamamlanan zorunlu stajlar için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.

6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

7) NC: Öğrencinin ders planında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine NC yazılır. Dersten başarılı olanlara P, başarısız olanlara F verilir.

8) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler F’ye dönüşür.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda önceki hane bir üst rakama tamamlanır.

Önlisans ve lisans diploması

MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, lisans programlarında 240 AKTS kredi yükünü, önlisans programlarında 120 AKTS kredi yükünü sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(2) Fakültesindeki lisans öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu GNO en az 2.00 olan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir.

(3) Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı fakülte/MYO yönetim kurulunun yapıldığı tarihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Öğrenimlerini normal süre içinde disiplin cezası almadan GNO en az 3,50 ile tamamlayan öğrencilere üstün onur belgesi, 3,00-3,49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler ve benzer diğer sebeplerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kaydı, ilgili yönetim kurulları tarafından, öğretim ücretinin ödenmesi koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretine mahsup edilir. İlgili yönetim kurulu kararında dondurulma gerekçesi belirtilir. Dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Toplam kayıt dondurma süresi lisans öğreniminde dört yarıyılı, önlisans öğreniminde iki yarıyılı aşamaz.

(4) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Sağlık raporu ile kayıt donduran öğrencilerin, süresinden önce öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı bir yılı aşan ve durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, durumlarını sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenir.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili dekanlık/MYO müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 33 – (1) İlgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin,

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenim süresi

MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.

(2) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(3) Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya da muaf olduğu dersler bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır. 

 (3) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanun, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en az dört yarıyılın bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olmaları, Üniversiteden süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamaları ya da kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin olmaması şartıyla Üniversiteden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat ettikleri taktirde meslek yüksekokullarının benzer veya uygun programlarına intibak ettirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce önlisans ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_______________

(1) Bu değişiklik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.            

(2) Bu değişiklik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2015

29326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

28/8/2015

29459

2.       

15/1/2016 

 29594

3.       

 8/11/2016

29882

4.

18/3/2017

30011 

5.

19/3/2018

30365

6.

5/8/2018

30500

 

Sayfa