Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 27.07.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29073

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim, seviye tespit ve diğer sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim, seviye tespit ve diğer sınavlarında uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarını,

b) Müdür: Yüksekokul Müdürünü,

c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

e) TOEFL: Test of English Foreign Language Sınavını,

f) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

g) Yeterlik sınavı: Balıkesir Üniversitesinin yaptığı ulusal ve uluslararası sınavları,

ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ı) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programının amacı, öğrencilere, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi; okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme becerilerinin yanı sıra alanlarındaki yayınları izleyebilme, mesleki ve sosyal hayatta gereken iletişim becerilerini kazandırmayı hedefler.

Seviye tespit sınavı ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulurlar:

a) İngilizce dilinin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan TOEFL’dan en az 50 alarak başarılı olanlar.

b) Son üç yıl içinde alınmak koşuluyla KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan alanlar.

c) Son üç yıl içinde Balıkesir Üniversitesi veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına iki yarıyıl devam ederek programı başarıyla tamamlamış olduğunu belgeleyenler.

ç) Balıkesir Üniversitesi yeterlik sınavından son üç yıl içinde 60 ve üzeri not almış olduğunu belgeleyenler.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen; ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan güncel eşdeğerlik tablosuna göre YDS sınavında 50 puana karşılık gelen (eşdeğer) puanları aldıklarını belgeleyenler.

e) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler.

(3) İkinci fıkra kapsamında yer alan öğrenciler, anılan fıkra kapsamına girdiklerine ilişkin belgeleri söz konusu sınavlardan bir hafta önce Yüksekokul Müdürlüğüne sunarlar. Yüksekokul Yönetim Kurulu, hazırlık programlarının ve sınavların eş değerliğini inceleyerek muafiyet konusunda nihai kararı verir.

(4) Eş değerliği belirtilmeyen yabancı dil sınav puanları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eş değerlik tablosu esas alınır.

Hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Hazırlık programından muaf olan veya yeterlik sınavını geçmesine rağmen yine de hazırlık programına devam etmek isteyen öğrenciler, söz konusu yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvuruda bulunduktan sonra, başvurunun Yüksekokul Yönetim Kurulunca uygun bulunması üzerine, hazırlık eğitimine devam edebilirler. Ancak bu durumdaki öğrenciler muafiyet haklarını kaybederler ve hazırlık programına devam eden diğer öğrencilerle aynı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Yeterlik sınavından alınan puana göre;

a) Hazırlık sınıfı sonrası devam ettikleri programda bulunan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için, 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alınması gerekir. Başarı notu Senato tarafından bu konuda kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir ve transkripte işlenir; 70 puan altındaki sınav sonuçları transkripte işlenmez.

b) Yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet için, yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan gerekir Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda farklı programlar için farklı yeterlik ve seviye tespit sınavları uygulayabilir.

c) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen zorunlu olan yabancı dil dersinden muaf olmak için 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince en az CC notunun alınması gerekir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olan veya bu sınavdan muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder.

(4) Herhangi bir nedenle yeterlilik sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.

(5) Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıtlanan ve yabancı uyruklu olarak yerleşen öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı kayıt tarihlerinin bitiminden sonra Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.

(6) Seviye tespit sınavı; zorunlu hazırlık programına kayıt olan ve yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek için derslerin başladığı ilk hafta yapılır. Hazırlık sınıfı öğrencileri, güz yarıyılı başında yeterlik sınavı sonuçlarına göre Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde A1 (Beginner), A2 (Pre-Intermediate) ve B1 (Intermediate) olmak üzere üç düzeye ayrılır ve eğitim-öğretimlerine bu seviyelerden başlarlar. Öğrencilerin sınıflara dağılımı ve haftalık ders programı her eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) Herhangi bir sebeple seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler hazırlık programına en düşük seviyeden başlar.

Hazırlık sınıfı açılması

MADDE 8 – (1) Fakülte, yüksekokul ve yüksekokul bünyesinde yer alan yüksek öğretim bölüm ve programlarında öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille verilir ve bu bölüm ve programlar kapsamında zorunlu hazırlık sınıfı açılır.

(2) 6 ncı madde gereğince yapılacak seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile aynı madde gereğince hazırlık eğitiminden muaf olanlar dışında bölüm ve programa kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdür.

Hazırlık sınıfında eğitim ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfında verilecek eğitim iki yarıyılda gerçekleştirilir.

(2) Haftalık ders saat yükü 20’den az ve 30’dan fazla olamaz.

(3) Hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrencinin eğitim süresinden sayılmaz. Ayrıca bu süre öğrencinin lisans öğrenim bölüm ve programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından da dikkate alınmaz.

(4) Öğrencilerin haftada kaç saat ders alacakları, eğitim-öğretim yılı başında yüksekokul tarafından yapılan yerleştirme sınavı sonucunda belirlenip Senatonun onayına sunulur.

(5) Hazırlık sınıfında işlenecek materyalin seçimi yüksekokulca kurulacak komisyon tarafından belirlenir ve Yüksek Okul Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(6) Hazırlık sınıfına dinleyici öğrenci kabul edilmez.

(7) Hazırlık sınıfı derslerine devam zorunludur. Derslere en az % 80 oranında devam etmeyen öğrenci yeterlilik sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

(8) İlgili birim yönetim kurulu kararıyla bir yarıyılda en az iki ara sınav, konulara göre belirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Kısa süreli sınavlar haberli ya da habersiz yapılabilir. Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Her yarıyılın başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si, kısa süreli sınavların ortalamasının %30’u, ödevlerin ortalamasının %20’sinin toplamından oluşur. Hazırlık sınıfı genel başarı notunun belirlenmesinde birinci yarıyılın başarı notunun katkısı %50, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı %50’dir. Ara sınavların tarihleri, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

(9) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden iki yarıyılın genel başarı notu ortalaması 40 ve üzerinde olanlar, ikinci yarıyılın sonunda yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin sınavlarının değerlendirilmeye alınması için bu sınavdan en az 50 alması gerekmektedir. Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının %50’siyle, yeterlik sınavından aldığı notun %50’sinin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir.

(10) Mazereti nedeniyle beceri sınavlarına veya dil bilgisi sınavlarına giremeyen öğrencinin mazerete ilişkin belgelerini, mazeretin sona ermesinden itibaren üç iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe ekinde vermesi gerekir. Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Kısa süreli sınavlara, yeterlik ve düzey belirleme sınavlarıyla yılsonu sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

Hazırlık sınıfından muafiyet ve hazırlık sınıfında başarılı olma

MADDE 10 – (1) Bazı seçmeli derslerin kısmen veya tamamen yabancı dille verildiği önlisans, lisans, lisansüstü bölüm ve programlarında okumaya hak kazanan öğrenciler için açılacak hazırlık sınıflarında;

a) Öğrenci, 6 ncı madde gereğince hazırlık sınıfından muaf olduğu takdirde öğretim bölüm ve programlarına devam etme hakkı kazanır.

b) Öğrenci hazırlık eğitiminin ilk döneminin sonunda yapılacak ara muafiyet sınavının sonunda başarılı olduğu takdirde bölüm ve programlara bu dönemden itibaren devam etme hakkı kazanır. Öğrencinin ilk dönem sonunda yapılacak sınava girebilmesi için ders devamını gerçekleştirmiş olması zorunludur. Aksi takdirde öğrenci birbirinin devamı niteliğindeki önkoşullu lisans bölüm ve program derslerini alamaz.

c) Hazırlık eğitiminin ikinci dönemi sonunda ders devamını tamamlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenci, sonraki dönemden itibaren devam etme hakkı kazanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayamayan ve yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bölümleri gereği zorunlu olan yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

Hazırlık sınıfında başarısızlık

MADDE 11 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, kendi bölümlerine/programlarına başlayamazlar, hazırlık sınıfını tekrar ederler.

(3) Birinci yarıyıl sonunda devamsızlıktan kalan öğrenciler, ikinci yarıyılda hazırlık programına devam edebilir ancak gelecek eğitim-öğretim yılında en az bir dönem daha eğitim-öğretime devam etmeden herhangi bir yeterlik sınavına giremezler.

(4) Bölümleri gereği hazırlık programı zorunlu olan bölüm öğrencilerinin devamsızlığı toplam yarıyıl ders saatinin %20’sini geçtiği takdirde, bu öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır ve yarıyıl sonlarındaki yabancı dil yeterlik sınavlarına kabul edilmez. Bu öğrenciler üçüncü yarıyılda da derslere devam etmek zorundadır. Üçüncü yarıyıl sonunda not başarısı ve devam koşulu şartlarını sağladıkları takdirde yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler; başarısız olurlarsa derslere devam ederler ve dördüncü yarıyıl sonundaki yeterlik sınavına girerler.

(5) Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıtlanan ve yabancı uyruklu olarak yerleşen öğrencilerin devamsızlıkları kayıt tarihlerinden itibaren ikinci fıkra uyarınca değerlendirilir.

(6) %30’un altında yabancı dille okutulan derslere yer veren bölüm/programlarda, devam koşulunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenciler, yerleştirildikleri bölüm/programlara başlayabilirler. Ancak bu öğrenciler sadece Türkçe olarak verilen dersleri alabilirler.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.

(8) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan derslere yer veren enstitü, fakülte veya yüksekokul öğrencileri; hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiremeseler bile önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan derslerin dışında, sadece Türkçe olarak verilen dersleri alabilirler.

(9) Zorunlu hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, yasal süresi içinde mezun oluncaya kadar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her öğretim yılı başında ve ortasında olmak üzere yılda iki kere yapılan yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır.

(10) Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getirmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenciler, talepleri halinde ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eş değer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(11) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükte bulunan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 12/9/2011 tarihli ve 28052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık programına kayıt olup, kayıt donduran veya hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencileri de kapsar. Ancak 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce, hazırlık programına kayıtlı olmasına ve hazırlık sınıfından başarısız olmasına rağmen, hazırlık programındaki derslere devam zorunluluğu bulunmayan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa