Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 02.06.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29018

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ALÜMİNYUM TEST EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Alüminyum Test Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu:            Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Eğitim ekibi: Merkez eğitim ekiplerini,

c) Eğitim yürütücüsü: Merkezin eğitim yürütücülerini,

ç) Merkez (ALUTEAM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim Uygulama  ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Proje ekibi: Merkezin proje ekiplerini,

f) Proje yürütücüsü: Merkezin proje yürütücülerini,

g) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Alüminyum üretiminin her alanında Türkiye'nin kalkınma hedefleri de göz önünde bulundurularak, ileri ve yenilikçi teknoloji alanlarında öncelikle Türk sanayisinin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacı doğrultusunda araştırma yapmak, ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunları dikkate alarak çözmek, çözümüne katkı sağlamak, çözülmesi için yöntemler önermek ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak.

b) Alüminyum sanayisinde, sektörlere özel eğitim programları hazırlanarak nitelikli iş gücünün oluşturmak.

c) Alüminyum hammadde, ara ürün ve son ürün testlerinin ulusal ve uluslararası şartlara uygun yapılması ve sertifikalandırılması sağlayarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alüminyum imalat ve şekillendirme sektöründe hizmet vermekte olan özel ve kamu kuruluşları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların araştırma ihtiyaçları olan konularda, öncelikleri ülke gereklerine uygun biçimde belirleyerek, yeni malzeme, ürün, işlem, yöntem, teknolojik sistemler ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; sanayide kullanılmakta olan ürün, işlem, yöntem ve sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan çalışmaları imkanlar dahilinde desteklemek.

b) Alüminyum sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için eğitim faaliyetlerini hazırlanmak, sunmak, desteklemek ve takibini yapmak.

c) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını sanayicilere duyurmak, gerektiğinde uygulama yapmak, yeni bir malzeme, ürün, işlem veya yöntemin üretim safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri belirlemek, gerektiğinde pilot tesisler kurmak.

ç) Alüminyum üretim ve şekillendirme sektöründe kullanılmakta olan üretim ve yönetim yöntemleri ile işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak, işlem, malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak ve sistem analizi yapmak.

d) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile alüminyum üretim ve şekillendirme sektöründe çalışmakta olan sanayi kuruluşlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve alt yapıyı kurmak ve ülke araştırmacılarına,  diğer kurumlara açık olarak işletmek, araştırmacılar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek,  ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerek diğer araştırma ve sanayi kuruluşları için üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım,  ayar,  analiz,  test ve benzeri hizmetleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmek.

e) Gerektiğinde bir üretim tekniğini ve bu teknikteki sorunları incelemek üzere sınırlı sayıda prototip üretim yapmak.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak, yayımlar yapmak, araştırma-geliştirme fuarı düzenlemek veya katılmak.

g) Merkezin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlarına uygun olarak, sanayi ve kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme projelerini sözleşmeli olarak yapmak, uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak.

ğ) Araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla işletmeler kurmak ve/veya ortak olmak.

h) Merkezin, araştırıcı ve teknik personelini eğitmek, Üniversitelerde, sanayi kesiminde ve diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırıcı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.

ı) Kuruluş ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak aşağıda tanımlanan araştırma, geliştirme ve prototip üretim projelerini yürütmek, ayrıca ilgili sanayi kuruluşu ve kişilere teknik danışmanlık ile analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetleri vermek:

1) Araştırma projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, gizlilik koşulları, varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları, hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla sözleşme ile belirlenmiş olmak kaydıyla, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ya da teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalardır.

2) Geliştirme projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, gizlilik koşulları, varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları, hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla sözleşme ile belirlenmiş olmak kaydıyla araştırma sonuçlarının, faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ya da mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve/veya ürün/üretim yöntemleri bazında yenilik yaratılması için kullanılmasına yönelik geliştirme çalışmaları ile teknoloji uyarlamalarını içeren çalışmalardır.

3) Prototip üretim projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, gizlilik koşulları, varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları, hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla sözleşme ile belirlenmiş olmak kaydıyla, herhangi bir ürünün, üretimi esnasında karşılaşılabilecek sorunların tespiti amacıyla Merkez bünyesindeki teçhizat ve işgücü kullanımı ile sayılı miktarda üretilerek incelenmesini içeren çalışmalardır.

4) Teknik danışmanlık: Konusu, kapsamı, süresi, özel şartları, gizlilik koşulları ve ücreti, hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla sözleşme ile belirlenmiş, herhangi bir konuyu inceleyerek önerilerde bulunmayı, bir işletmenin karşı karşıya bulunduğu bir problemin çözümlenmesine yönelik incelemeler yaparak önerilerde bulunmayı veya envanter ve veri tabanı hazırlanması veya kaynak taraması ve buna dayalı yorumları içeren hizmetlerdir.

5) Analiz, muayene ve ölçme, inceleme: Bir maddenin veya ürünün özelliklerini belirlemek, herhangi bir konuyu incelemek veya bir işletmedeki durumu belirlemek üzere, belirlenen ücret karşılığı verilen hizmetlerdir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Merkezin iş yüküne paralel olarak, yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir. Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Yerine  aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun belirlediği genel stratejiler doğrultusunda Merkez faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin amacına, faaliyetlerine uygun her türlü kararı almak ve uygulamak.

c) Rektörün uygun görüşü ile Merkez araştırma ve proje planlamaları ile bütçelerinin oluşturulması, yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, neticelendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkez organları arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezde ihtiyaç duyulan personeli belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Yıllık bütçeyi hazırlamak, kabul edilen yıllık bütçeyi uygulamak, yıl sonunda gelir-gider, hesapları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Gerekli hallerde Yönetim ve Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

g) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin en üst yönetim ve karar organıdır. Merkezin idare ve icrasından sorumludur. Yönetim Kurulu; metalurji ve malzeme konusunda en az bir uzman olmak kaydıyla ve Mütevelli Heyeti tarafından tayin edilen beş kişi ve Müdür ile birlikte toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü Üniversite kadrosunda olmak kaydıyla alüminyum sektöründe çalışmış/çalışan sanayicilerden de seçilebilir.  Üyeler iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği fahridir. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde üyelerin en az 1/3’ünün Müdüre yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı ile ilgili kararları almak ve uygulamak.

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde değiştirilmesi için teklifte bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası alanda alüminyum imalatı konusunda uzman teorik ve pratik bilgi birikimine sahip on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Danışma Kurulunun başkanlığını yapar. Danışma Kurulu üyelerinin tamamı alüminyum sanayisinde çalışmış/çalışanlardan da seçilebilir. Danışma Kurulu üyeliği fahridir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır ve tüm kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde Yönetim Kurulu ve Müdüre tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin eğitim faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunmak.

c) Sektörle ilgili teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeleri yapmak.

ç) Makinelerin ve teçhizatların tedarik sürecine yardımcı olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Merkezin gelirleri ve giderleri

MADDE 14 – (1) Merkezin gelirleri; Merkez faaliyetlerinden, projelerinden, hizmetlerinden elde edilen gelirler, her türlü bağış ve yardımlar ve benzeri gelirlerdir.

(2) Merkez faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yapılan tüm harcamalar Merkezin giderlerini oluşturur.

(3) Merkez bütçesi Merkez gelir ve giderlerinden oluşur. Her hesap dönemi öncesinde Merkez bütçesi Müdür tarafından Rektörün onayına sunulur.

Danışmanlık, analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetlerinde ücretlendirme

MADDE 15 – (1) Merkez bünyesindeki araştırmacıların ve/veya teknik danışmanlık hizmetlerinin ve Merkez imkanları kullanılarak yapılacak olan analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetlerinin ücretlendirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdür tarafından belirlenir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 16 – (1) Karşılıklı yazılı anlaşma ile belirlenmediği takdirde, Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Üniversitenin tüzel kişiliğine aittir. Gizlilik anlaşması karşılıklı olarak imzalanmamış tüm çalışmaların Merkez tarafından yayınlanması, sonuçlarının makale ve benzeri şekilde basılmasına izin verilmesi ve/veya konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantılarda sunulması, çalışmadan sorumlu proje yöneticisinin onayı ile yapılır.

(2) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili ikili anlaşmalarda Müdür, Merkezi temsil eder. Merkez bünyesinde yapılan anlaşmalarda, taraflardan ez az birinin talebi üzerine gizlilik anlaşması imzalanır. Gizlilik anlaşması, çalışmadaki tüm taraflar için bağlayıcıdır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Proje ekipleri ve proje yürütücüleri

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim projelerini yürütmek üzere Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan bir proje ekibi oluşturulur. Proje ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.

(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Eğitim faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu konularda eğitim planlarının, dokümanların, makine/teçhizatın ve eğitim ortamlarının hazırlanması konularında Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan eğitim ekibi oluşturulur. Eğitim ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından eğitim koordinatörü olarak görevlendirilir.

(2) Eğitim personelinin oluşturulmaları, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

İdari birimler

MADDE 19 – (1) Gerekli olduğu hallerde Rektörün uygun görüşü ile Merkez idari birimleri Müdür tarafından oluşturulur. Merkez idari birimlerinde görev alan personelin ücretleri Merkez bütçesinden karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa