Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 16.04.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28974

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VE DÖNEMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, organlarına, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimine, organlarına, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fatih Sultan Mehmet ve döneminin tarihini siyasi, askerî, iktisadî, kültürel ve sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek.

b) Fatih Sultan Mehmet ve dönemi hakkında ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş sağlamak.

c) Dönem tarihine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongre, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek.

ç) Fatih Sultan Mehmet ve dönemine ilişkin ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunur:

a) Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantı ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek.

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Fatih Sultan Mehmet ve dönemi tarihiyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen tarihçi ve sanat tarihçileri ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaların takibi ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek.

c) Bağlı olduğu Üniversite bünyesinde bulunan başta Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere diğer ilgili bölüm ve birimlerde lisans ve lisansüstü düzeyde konuyla ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak.

d) Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak.

e) Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, buna yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre, seminer ve paneller düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayımlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak.

g) Fatih Sultan Mehmet ve dönemi araştırma ve uygulamaları konusunda uğraşan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak.

ğ) Fatih Sultan Mehmet ve dönemi araştırma ve uygulamaları alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici veya sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak.

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcısı.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezi, merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra raporu Rektöre sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

(3) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas ederek görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümü öğretim üyeleri arasından fakülte kurullarınca seçilecek birer üye ve diğer bölümlerden Rektör tarafından görevlendirilecek iki üye ile toplam beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa