Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 15.04.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28973

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı olarak kurulan Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta İstanbul olmak üzere, ülkemizde bulunan tarihî eserleri korumak ve bilimsel restorasyon ilkelerine göre projelendirme çalışmalarını yapmak.

b) Restorasyon uygulamalarına yönelik malzeme, yapım tekniği ve taşıyıcı sistem analizleri ile araştırmalarını gerçekleştirmek, laboratuvar ortamında ve yerinde deneyler yapmak, yeni malzeme ve teknoloji olanaklarını geliştirmek.

c) Restorasyonlarda görev alan çeşitli meslek grupları, kurumlar ve lisansüstü öğrencilerine koruma ve restorasyon konusunda eğitim verilmesi yolu ile kalifiye eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Kültür varlıkları alanında bilimsel veri üretmek, buna dayalı uygulama çalışması yapmak, gerçekleştirilmekte olan restorasyon, konservasyon, mimarlık tarihi, sanat tarihi gibi her türlü bilimsel çalışmaya kaynaklık edecek çağdaş, uluslararası normlarda bilimsel gelişmenin düzeyini ülkemize taşıyacak niteliklerde ekipman ve donanıma sahip laboratuvarı ile vakıf kültür varlıkları alanında uzmanlaşmayı sağlamak.

d) Söz konusu varlıkların gerek kurum eliyle gerekse piyasa aktörleri eliyle, gelecek nesillere aktarılmasında aracı olacak malzeme ve taşıyıcı sistem araştırmalarını gerçekleştirmek, laboratuvar ortamında gerekli deneyleri yapmak, danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, alanda gerek analiz ve gerekse uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan makine, ekipman ve malzemelerin yerlileşmesi için AR-GE çalışmalarına öncülük etmek.

e) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarî Restorasyon Programı, Mimarlık Bölümü ve Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programlarının, akademik faaliyetlerine ev sahipliği yapmak; söz konusu bölümlerin ders, atölye-staj gibi süreçlerine aktif destek sağlamak; öğrencilerin malzeme ve uygulama süreci ile eğitim sürecinde tanışmaları ve donanımlarında yüksek katma değer oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Vakıf kültür varlıkları restorasyon çalışmalarında kalitenin arttırılması, kurulacak olan uygulama ve araştırma merkezi ile restorasyon süreçlerinde ihtiyaç duyulan her türlü analiz ve bilimsel raporun hazırlanması ve buna dayalı olarak uygulama yöntemleri geliştirilmesi.

b) AR-GE çalışmaları verilerinin Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon çalışmaları süreci ile hayata geçirilmesi.

c) Taşınabilir vakıf kültür varlıklarının, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin çağdaş ve bilimsel olanaklara kavuşturulması ve sürekliliği olan bir metot ile bakım, onarım ve konservasyonlarının gerçekleştirilmesine gerek akademik alanda gerekse uygulama alanında katkı sağlanması.

ç) Farklı malzeme grupları ve restorasyon konservasyon tekniklerinin etkin olarak araştırılması.

d) Ülkemizin kültür varlığı alanında, mevcut paydaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kapasitenin arttırılması.

e) Taşınabilir ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyonlarına yönelik olarak, gerek proje gerek uygulama düzeyinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin ilgili bölümlerinin öğrenci ve öğretim görevlilerinin iştirak edeceği ortak çalışmalar geliştirilmesi ve yürütülmesi, bu çalışmaların fonlanması için gerekli proje hazırlık ve başvurularının yapılması.

f) İhtiyaç ve talebe göre kültür varlığı alanındaki paydaşların ihtiyaçlarının cevaplanması kapsamında, kamu kurumları, girişimciler ve benzeri sektör aktörlerinin hizmet içi eğitimlerinin temin edilmesi, talep edilecek her türlü analiz-rapor ihtiyacının karşılanması.

g) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılması, vakıf kültür varlıkları alanında hizmet veren yüklenici firma veya gerçek kişilerin sertifika ve eğitim programlarının gerçekleştirilmesi, çeşitli eğitim programlarıyla kamu bilinci oluşturulması ve halkın koruma konusuna katılımının arttırılması.

ğ) Akademik alanda çalışma yapan araştırmacıların çalışmalarına altyapı sağlayacak bir platformun kurulması.

h) Vakıf kültür varlıkları proje ve uygulama geçmişine yönelik olarak sayısal bir arşiv oluşturulması, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürütülecek ortak çalışma ile veri tabanının güncel tutulması.

ı) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularında uluslararası ve ulusal yayınların, tezlerin, standartların ve bilimsel araştırmaların toplandığı; araştırmacıların, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının faydalanabileceği bir kütüphane oluşturulması.

i) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularında paneller, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, bilinçlendirme toplantıları, taşınabilir vakıf kültür varlıklarına yönelik sergiler düzenlenmesi; düzenlenen her türlü etkinliğe ait yayın hazırlanarak bunların basım ve dağıtımının yapılması.

j) Merkezin yukarıda sayılan faaliyetleri için gerekli laboratuvarlarının ve atölyelerinin kurulması ve bunların teçhiz edilmesi.

k) Islak kimya ve kimyasal enstrümental analiz laboratuvarı, fizikomekanik laboratuvarı, petrografi ve yapı bilimi laboratuvarları kurularak tarihi yapıların özgün malzeme analizlerinin yapılması; bunların yapım teknikleri, tarihî strüktürlere dair yapı analizlerinin ve deneylerin gerçekleştirilmesi, elde edilen laboratuvar ve deney sonuçları değerlendirilerek malzemelerin/yapıların konservasyon raporlarının hazırlanması; yapıların özgün malzeme özelliklerinin, yapım tekniği ve karakteristik taşıyıcı sistem özelliklerinin, afet güvenliklerinin belirlenmesi.

l) Restorasyon ve konservasyon uygulamaları ile tarihî yapıların sağlamlaştırma uygulamalarında kullanılacak yeni malzemelerin ve inovatif tekniklerin içeriği ve türüne yönelik öneriler geliştirilmesi.

m) Tarihî yapılarda kullanılacak taş, tuğla, ahşap, demir, onarım harcı, taş sağlamlaştırıcı, yüzey temizleyici gibi restorasyon/konservasyon malzemeleri konusunda araştırmalar yapılarak yeni ürünlerin ve kaynakların geliştirilmesi ve denenmesi.

n) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularında uluslararası ve ulusal yayınların, standartların ve bilimsel araştırmaların, araştırma projelerinin yapılması ve yayınlanması.

o) Devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında kurumlar arası işbirliği olanakları oluşturularak kültürel mirasın korunması alanında sağlıklı işleyen projelendirme, uygulama ve denetim bağlantılarının oluşturulması.

ö) Türk mimarlık eserlerinin ve mimarî sitlerin korunması, bunların restorasyonu ve bakımı hakkında araştırmalar ve uyarıcı yayınlar yapılması, üniversitenin ilgili akademik birimleriyle işbirliği yapılması.

p) Alanda yabancı dillerde yapılmış yayınların veya bunların mikrofilmlerinin Merkezin kendi kitaplığında toplanması; en önemlilerinden başlayarak, yabancı dildeki eserlerin dilimize, Osmanlıca ile yazılmış eserlerin de günümüzün yazısına çevrilip ilgililerin istifadesine sunulması.

r) Yukarıda sayılan faaliyetler için gereğinde yurt içinde ve yurt dışındaki bilim kurumları, resmî kuruluşlar ve bilim adamları ile işbirliği yapılması, araştırma gezisi ve teknik geziler tertip edilmesi.

s) Merkezin yukarıda sayılan faaliyetleri için gerekli laboratuvar ve atölyelerin kurulması ve bunların teçhiz edilmesi.

ş) Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde ayrı birimler kurulması veya geçici komisyonlar oluşturulması.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Yönetim Kurulu.

c) Müdür.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu;

a) Konu ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilerek Üniversite Senatosunca seçilecek yedi üye,

b) Vakıf kültür varlıkları alanında faaliyet yürüten kişiler arasından Üniversite Senatosunca seçilecek üç üye,

c) Müdür ile iki müdür yardımcısı,

olmak üzere toplam onüç kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu yılda iki kez Eylül ve Mart ayları içinde Müdür başkanlığında en az yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile toplanır. Gerektiğinde Danışma Kurulu, Müdürün veya üyelerinin yarısından bir fazlasının isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Kurul kararlarında oyçokluğu esası aranır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek.

b) Merkezin gelecek yıl çalışmaları hakkında yönlendirici tavsiye kararları almak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından bu alanda çalışmalar yapmış/yapmakta olan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört öğretim elemanı ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.

b) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacı ile bütçesini görüşerek karara bağlamak.

ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.

d) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile ilgili işleyiş kurallarını belirlemek.

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görülen durumlarda Müdür ya da Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Müdür ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür; bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmakla tanınan öğretim üyeleri arasından Üniversite Senatosunca önerilerek, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Çalışma programlarının Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin bu Yönetmelik gereğince yapması gereken işlerin yapılmasını sağlamak.

c) Rektörlüğe, beraber çalışacağı Müdür Yardımcılarını önermek.

ç) Gerektiği hallerde Danışma Kurulu ile Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, bunları Yönetim Kurulunun görüşüne sunup, onayını aldıktan sonra uygulamak.

e) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

Müdür yardımcıları

MADDE 11 – (1) Müdür tarafından kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından; sosyal faaliyetlerden, bilimsel faaliyetlerden, teknik ve malî işlerden sorumlu olmak üzere en fazla iki kişi üçer yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görev başında bulunmadığı zaman kendisine yardımcılarından görevlendireceği birisi vekâlet eder. Müdür istediği zaman yardımcılarını değiştirebilir.

Proje grupları

MADDE 12 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin çeşitli çalışmalarını yürütmek üzere gerekli görülen sayıda elemandan oluşan proje grupları kurulabilir. Kurulan gurubun yöneticisi proje grubunun teşkili sırasında belirlenir. Gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa