Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 07.08.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28731

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abdullah Gül Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek amacıyla yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14, 44 ve 49 uncu maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem: Yedi-sekiz hafta arasında değişen öğretim süresini,

b) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını,

c) İMS: YDYO İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavını,

ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

ı) YDYO: Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi YDYO Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Programa yerleştirme ve muafiyet

MADDE 4 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Üniversiteye kabul edilen lisans veya lisansüstü öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterliği, İMS ya da Senato tarafından kabul edilen diğer dil sınavlarından biri ile belirlenir. İngilizce dil bilgileri yeterli sayılanlar, yerleştirildikleri lisans veya lisansüstü programa doğrudan kayıt yaptırabilirler.

(2) Aşağıdaki öğrenciler İMS'den muaftır:

a) Son iki yıl içinde, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliğini kanıtlayanlar.

b) Lisans programına müracaat eden adaylar için: Üniversitedeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvurmuş olanlar ile en az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitim dili İngilizce olan ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuniyetinin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olanlar.

c) Lisansüstü programa müracaat eden adaylar için: Üniversitedeki bir lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, iki akademik yıl içinde bir lisansüstü programa başvuranlar ile en az son dört yılında İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, yüksek öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuniyetinin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olanlar.

(3) Hazırlık sınıfında kredili sistem uygulanır. Hazırlık sınıfında alınan krediler öğrencinin lisans ve/veya lisansüstü eğitiminde alacağı toplam krediye dahil edilmez.

(4) Öğrencilerin, hazırlık sınıfı öğretim programından muaf olacakları dersler İMS'den aldıkları sonuca göre belirlenir.

(5) Öğrencilerin, hazırlık sınıfı öğretim programından alacakları dersler Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen şartlar ve öğrencinin ilgi alanlarına göre  belirlenir.

(6) Hazırlık sınıfı öğretim programında başarısız olan öğrenciler, İngilizce yeterlik koşullarını sağlamak amacıyla öğretim yılının başında yapılan İMS'ye girebilirler.

(7) Hazırlık programına devam ederken, bu Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınavlardan biri ile yeterliğini kanıtlayan öğrenciler, başvurmaları halinde hazırlık sınıfından muaf sayılabilirler.

Öğretim süresi (Değişik başlık:RG-17/8/2014-29091)

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfında normal öğretim süresi en az yedişer haftalık dört dönemden  oluşan bir akademik yıldır. Normal öğretim süresi sonunda başarılı olunamayan dersler için öğrenciye bir yıl daha devam etme hakkı verilebilir. Bu sürenin sonunda da başarısız olan öğrenciler beklemeli statüye alınırlar. Beklemeli statüde olan öğrenciler, sınavlara girme dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin talebi halinde, ÖSYM tarafından Türkçe eğitim veren eşdeğer bir yükseköğretim programına, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(2) (Mülga:RG-17/8/2014-29091)

Dersler, değerlendirme, başarı ve itiraz

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-17/8/2014-29091) Öğrencinin hazırlık sınıfından başarılı sayılması için gereken şartlar, verilecek derslerin başarı puanlarının hesaplanmasında kullanılan sınav, ödev, proje, kanaat ve benzeri aktivitelerin ağırlıkları ve başarı notu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfında verilecek dersler, kredileri ve açılacağı dönem öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Derslerin süresi bir dönemle sınırlıdır.

(4) Zorunlu derslerde ve bazı seçmeli derslerde ön şart uygulanır.

(5) Bir dersten başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(6) Derslerin başarı puanı, %50’si dönem sonu sınavından aldığı not, %40’ı kısa sınavlar ve ödevlerden aldığı notlar, %10'u ise öğretim elemanının kanaat notundan oluşur.

(7) Derslerin değerlendirilmesi, başarı şartları ve ön şartlarla ilgili detaylar, öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenip YDYO'nun resmi internet sitesinde duyurulur.

(8) Sınavların değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığı düşüncesinde olan öğrenciler, notların ilanını takip eden üç gün içerisinde YDYO Müdürlüğüne başvurur. Başvurular, YDYO Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

İzinli ayrılma

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenciler dönem izni için başvurabilir.  İznin kabulü ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Devamsızlık ve mazeret

MADDE 8(Değişik:RG-17/8/2014-29091)

(1) Hazırlık Sınıfında uygulanan devam şartları Senato tarafından belirlenir.

Yaz okulu eğitimi

MADDE 9(Değişik:RG-17/8/2014-29091)

(1) Yaz Okulunda İngilizce hazırlık eğitimi hakkında uyulacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2013

28731

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/8/2014

29091

2.       

 

 

 

 

Sayfa