Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.06.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28688

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümünde yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümünde yürütülen yabancı dil programı eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (Değişik:RG-24/4/2017-30047)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yarıyıl yabancı dil yeterlik sınavı: Hazırlık Bölümünde eski kayıtlı öğrencilerin hazırlık eğitiminde başarılı olup olmayacaklarını belirleyen sınavı,

b) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

c) Akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavı: Yeni kayıtlı öğrencilerin yabancı dildeki yeterliklerini ve/veya bu öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceklerini belirleyen sınav ile yeni kayıtlı isteğe bağlı öğrencilerin sadece hangi seviyeden öğrenim göreceklerini belirleyen sınavı,

ç) Akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavı: Hazırlık eğitiminden herhangi bir nedenden dolayı başarısız olmuş öğrenciler için akademik yılsonunda hazırlık eğitimi bittikten sonra yapılan sınavı,

d) Ara sınav (Vize): Kısa süreli sınavlar, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı dışında kalan dönem ortasında ve dönem sonunda yapılan kapsamlı sınavları,

e) Genel başarı notu: Öğrencilerin akademik yıl içerisinde almış oldukları notlar ile Hazırlık Bölümü yılsonu (final) yeterlik sınavından aldıkları notların ortalaması,

f) Hazırlık Bölümü yılsonu sınavı (final): Akademik yılsonunda devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan Hazırlık Bölümünde öğrenimine devam eden öğrencilerin girdiği sınavı,

g) Hazırlık Bölümü: YDYO yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ğ) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava ve/veya yılsonu (final) sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan telafi sınavı,

h) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

ı) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

j) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

k) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Yoklama sınavı: Hazırlık Bölümünde dönem içerisinde yapılan kısa süreli sınavları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı :RG-7/6/2015-29379)

Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretimi ve

Sınavlarına İlişkin Esaslar

 

Hazırlık Bölümü eğitim-öğretiminin amacı (Değişik madde başlığı :RG-7/6/2015-29379)

 

MADDE 5 – (1) (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümü eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının öngördüğü yabancı dilin temel sözlü ve yazılı kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Yabancı dil seviye tespit sınavları ve yeterlik sınavı

MADDE 6 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2015-29379)

 (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran ve bir önceki akademik yıl hazırlık eğitiminden başarılı olamayan öğrenciler, öğretim yılının başında, üniversitenin ilgili kurumu tarafından düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca birinci yarıyıl ve akademik yılsonunda yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Akademik yılsonunda yapılan yeterlik sınav sonucunun %40’ı genel başarı notunun hesabına katılır.

(2) Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin;

a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı,

b) Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,

c) Yabancı dil hazırlık sınıfında, hangi seviyeden öğrenim göreceği,

belirlenir.

(3) Aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgarî yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan, Yükseköğretim Kurumu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan YDS 60 puana eşdeğer puan almış olduğunu belgeleyenler,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında 100 puan üzerinden 60 puanla başarılı olanlar,

ç) Sınavın yapıldığı tarihten önceki üç yıl içerisinde bir başka yükseköğretim programına kayıtlı iken Hazırlık Bölümünde veya sınıfında yabancı dil eğitimini alıp başarılı olanlar.

(4) Yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencilerinin üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 80 puan almış olmaları gerekir.

(5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi ve tevsik eden (belgelenen) evrakın birinci yarıyıl dersleri başlamadan önceki onbeş gün içerisinde Hazırlık Bölümüne sunulması şarttır.

Hazırlık Bölümüne kayıt (Değişik başlık :RG-7/6/2015-29379)

MADDE 7 – (1) (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümüne devam edecek öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen esaslara ve takvime göre kayıt olmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar. YDYO (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık  Bölümünde eğitim görmek için öğrencilerin kayıt yaptırmaları gerekir.

(2) (Ek:RG-7/6/2015-29379) İsteğe bağlı Hazırlık Bölümü öğrencileri, Hazırlık Bölümü tarafından belirlenen bölümlere ait kontenjanlara göre Hazırlık Bölümünde eğitim alabilirler. İsteğe bağlı kabul edilecek bölüm ve öğrenci kontenjan sayıları, akademik yılbaşında duyurulur.

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümü öğretimi akademik yıl esasına göre yapılır. (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümü öğretim takvimi, YDYO’nun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Hazırlık Bölümü seviye grupları

MADDE 9 –(Değişik:RG-24/4/2017-30047)

 (1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, akademik yılbaşında yapılan yabancı dil yeterlik sınavı sonuçlarına göre Hazırlık Bölümü tarafından belirlenir.

(2) Yeni kayıtlı isteğe bağlı bölüm öğrencileri, akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavına seviye tespiti için girebilirler. Bu sınav, yeni kayıtlı isteğe bağlı öğrencilere muafiyet hakkı vermez.

(3) Eski kayıtlı öğrencilerin seviye grupları, daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümünde aldığı notlara bakılarak Hazırlık Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (Değişik:RG-7/6/2015-29379)

(1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler, Hazırlık Bölümü eğitiminde başarısız kabul edilir ve akademik yılbaşında ve yarıyılda yapılan yeterlik sınavları hariç hiçbir sınava alınmazlar.

(2) (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Hazırlık Bölümünde bir akademik yılda başarılı olamayan zorunlu Hazırlık Bölümü öğrencileri, başvuruları halinde ilave bir ya da iki yarıyıl Hazırlık Bölümü derslerine devam edebilirler ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek sadece akademik yarıyıl ve/veya akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilirler.

Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma

MADDE 11 – (Değişik:RG-24/4/2017-30047)

 (1) Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma esasları aşağıdaki şekildedir:

a) Akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. Bu sınava başvuru yapmak koşulu ile yeni kayıtlı tüm Hazırlık Bölümü öğrencileri katılabilir.

b) Akademik yarıyıl yeterlik sınavına başvuru yapmak koşuluyla eski kayıtlı Hazırlık Bölümü öğrencileri katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır.

c) Akademik yılsonunda genel başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır. Yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri için bu puan en az 80’dir. Genel başarı notunun hesaplanabilmesi için öğrencilerin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları ve yılsonu (final)  sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu puan yabancı dil puanıyla öğrenci alan bölümler için 65’tir. Akademik yılsonu genel başarı notu ilk dönem ortalamasının % 30’u, ikinci dönem ortalamasının % 30’u ve akademik yılsonunda yapılan Hazırlık Bölümü yılsonu (final) sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. Dönem ortalamasının belirlenmesinde ara sınavlar, yoklama sınavları, varsa ödev ve projeler Hazırlık Bölüm Başkanlığının belirlediği oranlarda etki eder.

ç) Akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavına, hazırlık eğitiminden herhangi bir nedenden dolayı başarısız olmuş öğrenciler başvuruları halinde katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır. Ayrıca daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümüne kayıt yaptırmış ancak herhangi bir nedenden dolayı başarılı olamamış isteğe bağlı bölüm öğrencileri bu sınava, Hazırlık Bölümü eğitimini takiben mezuniyetlerine kadar katılabilir.

d) Not hesaplamasında, küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Mazeretler

MADDE 12 – (Değişik:RG-24/4/2017-30047)

(1)Sadece ara sınavlar ve Hazırlık Bölümü yılsonu (final) sınavı için mazeret sınavları yapılır.  Kısa süreli sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretleri ile ilgili belgeleri, mazeretlerinin bittiği günden sonraki üç gün içerisinde bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bölüm başkanlığı uygun gördüğü takdirde bu durumdaki öğrencilerin giremediği en fazla iki kısa süreli sınav genel ortalamaya katılmaz.

(3) Üniversiteye geç kayıt yaptırmış öğrenciler için Hazırlık Bölümü Başkanlığının uygun gördüğü tarihlerde yabancı dil yeterlik sınavı yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (Değişik:RG-24/4/2017-30047)

(1)    Öğrenciler, yeterlik sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Hazırlık Bölümü Başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak itirazda bulunabilirler. İtiraz dilekçeleri, Hazırlık Bölümü Başkanlığı tarafından kurulan komisyonca incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en fazla on beş gün içinde sonuçlandırılarak ilan edilir.

Hazırlık Bölümü öğretim süresi (Değişik başlık :RG-7/6/2015-29379)  

MADDE 14 – (1) (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümü öğretimi süresi iki yarıyıldır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada en az 20 saat İngilizce yabancı dil dersi öğrenimi görürler. (Değişik ibare:RG-7/6/2015-29379) Hazırlık Bölümünde geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Disiplin, izinli sayılma ve kayıt dondurma işlemleri

MADDE 15 – (Değişik:RG-7/6/2015-29379)

(1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin disiplin ve izinli sayılma işlemleri YDYO Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından, kayıt dondurma işlemleri ilgili birimler tarafından mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/6/2013

28688

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

3/11/2013

28810

2.       

7/6/2015

29379

3.       

24/4/2017

30047

 

 

 

(1) Bu yönetmeliğin adı “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” iken 7/6/2015 tarihli ve 29379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

 

Sayfa