Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.06.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28686

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

b) Hazırlık Programı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,

c) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Yeterlik, DÜİYES ve Başka Ulusal ve Uluslararası Sınavlar

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 5 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1)

(1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlerine kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyesi Seviye Tespit Sınavı, yeterliliği ise her eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES ile belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES’e, Seviye Tespit Sınavı sonucu Avrupa Ortak Diller Çerçevesi B1 Düzeyi ve üzeri olan Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanmış yeni öğrenciler, bu Yönetmelik ile imkân tanınanlar ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler girebilir. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlarlar.

(3) DÜİYES’te yeterlik ölçütü 100 üzerinden en az 60’tır. Sınav sonuçları ‘başarılı’ ya da ‘başarısız’ ibareleriyle açıklanır. Sınavda başarılı olamayanlar hazırlık programına alınırlar.

(4) Lisansüstü eğitim öğrencilerinin İngilizce bilgi düzeyleri ilgili enstitü ve hazırlık programı iş birliği ile belirlenir ve DÜİYES ile ölçülür.

(5) DÜİYES’in geçerlilik süresi beş yıldır. DÜİYES’te başarılı olduktan sonra herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilerden beş yıl içinde yeniden Üniversitenin İngilizce programlarına yerleştirilip kayıt yaptıranlar DÜİYES’ten muaf tutulurlar. Bu öğrenciler için DÜİYES’i alıp başarılı oldukları tarih esas alınır. Üniversitenin İngilizce programlarında okuyup mezun olmuş olan öğrenciler için ise muafiyet süresi mezuniyet tarihi ile başlar.

Başka ulusal ve uluslararası yeterlik sınavları

MADDE 6 – (Değişik:RG-8/10/2018-30559)(2)

(1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri Senato tarafından kabul edilen muadil sınavların sonuçlarına göre de belirlenebilir. Öğrenciler isterlerse DÜİYES yerine geçerliliği Senato tarafından kabul edilen başka bir yeterlik sınavına girip Senatonun gerekli gördüğü başarı puanını elde ederek İngilizce yeterliliklerini kanıtlayabilirler. Bu sınavlar ve onlardan alınması gereken en az puanlar Yabancı Diller Birim Başkanlığının önerisi ile Senato tarafından belirlenerek duyurulur.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı belgesine istinaden hazırlık sınıfı muafiyeti kararı Üniversitenin Yabancı Diller Biriminin kararı ile kabul edilebilir. Belgenin hak edildiği tarihten itibaren beş yıl geçmemiş olması gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İngilizce hazırlık programı

MADDE 7 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1)

(1)  (Değişik:RG-8/10/2018-30559)(2) Hazırlık Programı, sırasıyla Temel (Foundation), Orta-Altı (Pre-Intermediate),  Orta (Intermediate) ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) olmak üzere dört düzeyden oluşur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu seviyelere yerleştirilir.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.

(3) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve başarılı olamayan öğrencilerin sınav hakları

MADDE 8 – (1) Hazırlık Programının normal süresi bir akademik yıldır.

(2) Birinci akademik yılın sonunda DÜİYES’te başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir ya da iki yarıyıl daha hazırlık programına devam ederler.

(3) Eğitimlerinin herhangi bir yarıyılında Orta-Üstü (Upper-Intermediate) Düzeyi başarı ile tamamlayan öğrenciler DÜİYES’e girebilirler.

(4) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1) Orta-Üstü düzeyi başarı ile tamamlayıp DÜİYES’te başarısız olan öğrencilere Fakülte Öncesi Programı açılabilir. Fakülte Öncesi Programı bir düzey grubu değildir.

(5) DÜİYES veya geçerliliği bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre kabul edilen başka bir yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler de öğrenimlerine başlayabilirler.

(6) İkinci akademik yılın sonunda hazırlık programını başarıyla tamamlayamayan veya DÜİYES muadili bir sınavda başarılı olamayan öğrenciler, yüksek öğretim mevzuatı ve ilgili diğer hükümlerine göre tanınan sınav haklarını kullanabilirler.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme tarihi, en geç eğitim-öğretim tarihinin başlangıcını izleyen ilk hafta sonuna kadar uzatılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1)

(1)  Öğrenciler, Hazırlık Programında ders ve uygulamaların en az %85’ine katılmakla yükümlüdürler. Sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu ve kabul edilebilir nitelikteki sair belgeler mazeret olarak değerlendirilebilir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve düzey sonu sınavlarına giremezler. Bu durumdaki öğrenciler devamsız oldukları düzeyi tekrar ederler.

Ücret

MADDE 11 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1)

(1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Burslar ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) İki akademik yılın sonunda başarılı olamayıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tanınan haklarını kullanarak sonraki dönemlerde girdikleri DÜİYES veya muadili olan sınavlarda başarılı olan öğrenciler eğitimlerine başladıklarında, ilgili mevzuat çerçevesinde burslarından yararlanmaya devam ederler.

Üniversite yaşamından örnekler dersi

MADDE 12 – (Mülga:RG-19/3/2018-30365)(1)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Düzey sonu sınavları

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık programındaki eğitim-öğretimleri süresince yerine getirecekleri yükümlülükler, her eğitim-öğretim yılının başında Hazırlık Programı Başkanlığı tarafından tespit edilerek duyurulur.

(2) (Değişik:RG-8/10/2018-30559)(2) Devam zorunluluğunu ve derse ilişkin yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmiş olan Temel (Foundation), Orta-Altı (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate)ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate)Düzey öğrencileri düzey sonunda yapılan Düzey Sonu Sınavına girerler.

(3) (Değişik:RG-8/10/2018-30559)(2) Temel (Foundation),Orta-Altı (Pre-Intermediate),  Orta (Intermediate)ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate)Düzeylerde başarılı sayılabilmek için gerekli başarı notu 100 üzerinden enaz 60’tır. Öğrencilerin bir düzeyde başarılı sayılabilmesi için gerekli olan başarı notunun %40’ı düzey içi değerlendirmelerden ve %60’ı Düzey Sonu Sınavından oluşur. Düzey içi değerlendirme ölçütleri her akademik yılın başında belirlenerek, öğrencilere duyurulur.

(4) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1) Bulunduğu düzeyde başarılı olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçme hakkını kazanırlar.

(5) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1) Bulunduğu düzeyde başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları düzeyi tekrar ederler.

(6) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1) DÜİYES’e girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen programa devam edebilirler.

Mazeret sınavları

MADDE 14 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1)

 (1) Yarıyıl içinde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini gerekli belgelerle birlikte en geç üç iş günü içinde Üniversitenin Yabancı Diller Birimine yazılı olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler, söz konusu birimin kararı ile mazeret sınavına alınabilirler. Mazeret sınavının yapılış şekli söz konusu birimce belirlenir.

(2) DÜİYES için mazeret sınavı düzenlenmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1) Kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemleri, 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Kaydı dondurulan veya izinli sayılan öğrenciler, bu sürelerin bitiminde ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam eder.

Kayıt silme

MADDE 16 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek sınav hakkı

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde iki yılın sonunda başarılı olamayan Hazırlık Programı öğrencilerine DÜİYES hakkı verilir.

(2) Öğrenciler bu haklarını, sınav tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak başvurmak ve sınav için tespit edilen ücreti yatırmak suretiyle kullanır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) (Mülga:RG-19/3/2018-30365)(1)

Disiplin işlemleri

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-19/3/2018-30365)(1)

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ______________

(1)     Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2)     Bu değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2013

28686

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

19/3/2018

30365

2

8/10/2018

30559

3

 

Sayfa