Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 30.05.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28662

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesinde güz ve bahar eğitim ve öğretim yılı dönemi dışındaki, yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7,14 ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4(Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Yaz döneminin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm Başkanlığı: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm başkanlıklarını,

ç) Bölüm Kurulu: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm kurullarını,

d) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları ve Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin, Üniversitenin eğitim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini devamlı kılmak.

b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları, şartlı başarılı oldukları, alamadıkları dersler için imkan sağlamak, başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almalarını sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurumlardaki öğretim elemanlarından yaz aylarında da yararlanmak.

ç) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencileri, Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından misafir öğrenci statüsünde yararlandırmak.

Yaz dönemi

MADDE 6 – (1) Yaz dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri, her yıl Senato tarafından tespit edilerek akademik takvimde belirtilir.

(2) (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Yaz dönemi öğretim süresi yedi haftadır. Genel sınavlar yedinci haftadan itibaren akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. Ara sınavlar yedi haftalık ders süresi içerisinde yapılır.

Yaz döneminde dersler ve uygulama

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları, dersi açan bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır ve akademik takvimde belirlenen sürede ilan edilir. Bitirme tezi, laboratuvar dersleri ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.

(2) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Öğrenciler, 8 inci maddede belirtilen sınırlamalar içinde kalmak şartıyla, diğer üniversitelerde yaz döneminde ders alabilirler. Öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için başvurularının ilgili bölüm kurullarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir.

(3) (Değişik:RG-29/5/2015-29370) Bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az otuz beş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Ancak, dersi veren öğretim elemanının teklifi ve ilgili birim kurulu kararı ile en az yirmi beş öğrencinin kayıt yaptırdığı dersler de açılabilir. Ayrıca yaz okulunda açılan dersler dışında, açılmayan bir dersten dolayı mezuniyet aşamasına gelemeyen en az on beş öğrencinin olması ve ilgili birime derslerin başlamasından önce başvurulması halinde, ilgili öğretim elemanının isteği ve birimin kurul kararı ile bu ders de açılabilir.

Derse kayıt

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda öğrenciler, bahar dönemi sonu itibariyle daha önceki dönemlerden alamadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler ile şartlı başarılı oldukları dersleri alabilirler.

(2) Öğrenciler, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre yaz okulunda bir üst sınıfın yarıyıllarından ders alabilirler.

(3) Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(4) (Değişik:RG-26/1/2014-28894) Kayıt safhasından sonra, açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan dersler kapatılır. Kayıt safhasından sonra yeni ders açılamaz. Açılan dersler için ders bırakma ve yatırılan ücretin iadesi yapılamaz. Bu dersler için kayıt yapılmış sayılır.

(5) (Değişik:RG-29/5/2015-29370)  Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.

(6) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra ders ekleme, değiştirme ve bırakma işlemi yapılamaz.

(7) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Diğer üniversitelerin öğrencileri, yirmi krediyi/AKTS’yi aşmayacak şekilde Üniversitemizin yaz dönemindeki derslerinden en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptıran öğrencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir. Öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden itibaren azami bir ay içinde kayıtlı oldukları üniversitelere bildirilir.

(8) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Üniversitemiz öğrencilerinin yaz döneminde aynı derse, Üniversitemizde ve farklı bir Üniversitede ders kaydı yapmaları halinde ilgili derse ait Üniversitemizdeki notları geçerli sayılır.

(9) (Ek:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Üniversitemiz öğrencileri yaz döneminde aynı derse, Üniversitemiz dışında birden fazla Üniversitede ders kaydı yapmaları halinde; hangi Üniversitede alacağı dersin geçerli sayılmasına ilişkin ilgili bölüm başkanlığına derslerin başlamasına müteakiben on beş gün içerisinde dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır. Zamanında başvuru yapmayan öğrencilerin ilgili Üniversitelere ait yaz dönemi notları geçersiz sayılacaktır.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (Değişik:RG-21/8/2013-28742)(1)

(1)  Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Yaz okulunda alınan dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devamsızlık sınırı, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Sınavlar ve başarının değerlendirilmesinde, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları notlar; not çizelgesinde ilgili yarıyıllarda, detay not çizelgesinde ise yaz dönemi başlığı altında gösterilir. Yaz dönemi sonunda alınan notlar, ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Ancak ikinci öğretim % 10 başarı sıralamasını değiştirmez.

(3) Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) (Değişik:RG-31/8/2014-29105) Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notu karşılıkları Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ilgili yönetim kurullarında değerlendirilir.

(5) Yaz dönemi sonunda bütünleme ve mazeret sınavı yapılmaz.

Ücretlendirme

MADDE 11(Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer)

(1) Ön lisans ve lisans ikinci öğretim programlarında yaz eğitimi, normal öğretim esaslarına göre yapılır. Ücretlendirmelerde yaz öğretimine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz döneminde ders veren öğretim elemanlarına ders ücreti ödenmesinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

__________

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (1)    Bu değişiklik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2013

28662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/8/2013

28742

2.

26/1/2014

28894

3.

14/5/2014

29000

4.

31/8/2014

29105

5.

29/5/2015

29370

6.

22/2/2016

29632

7.

1/6/2017

30083

8.       

20/9/2018

30541 Mükerrer

 

Sayfa