Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 16.11.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28469

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kabul ve kaydına, eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirmelerine, diploma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS European Credit Transfer System): Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa kredi transfer sistemini,

b) Başkoordinatör: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının planlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Dekan: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Ders Kurulu: I, II ve III üncü dönemlerin her birinde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,

e) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,

f) Dönem Koordinatörü: Fakültenin her bir döneminde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

g) Entegre sistem: Dönem I, II ve III'te farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini,

ğ) Fakülte: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) İntörn doktorluk dönemi: Tıp doktorluğu programının altıncı dönemini,

i) İntörn doktorluk stajı: VI ncı dönemde Tıp Fakültesinin farklı anabilim dallarında yürütülen uygulamalı eğitimi,

j) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

k) Öğrenci: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,

l) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

m) Seçmeli stajlar: IV üncü ve V inci dönemde öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından seçerek aldığı stajları,

n) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

o) Staj: Dönem IV, V'te klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim öğretimi,

ö) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini, planlanmasını ve koordinasyonunu sağlayan kurulu,

p) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

r) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz ve bahar yarıyıllarını,

s) (Mülga:RG-7/8/2015-29438)

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

t) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme,

Yatay Geçişler ve Danışmanlık

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğrenci olmak,

ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak

şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.

Fakülteye kayıt

MADDE 6 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat başvurularak yapılır. Ancak, mazeretini belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırılabilir. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslına dayanılarak onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim-öğretiminin sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında öğrenci bilgi formunu doldurması ve katkı payını yatırdığını belgelemesi zorunludur.

(2) İntörn doktorluk dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında o dönemin katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın dönemlik katkı payı ücretinin yarısı kadar miktarı daha yatırmak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim yılında birinci ve ikinci yarıyıl katkı payını ilan edilen sürede yatırmayan öğrenciye ek süre tanınmaz. Yarıyıl katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez ve sınavlara giremez.

Kayıt silme

MADDE 8 – (1) Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler

MADDE 9 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

Ders uyum ve muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Bir başka tıp fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen öğrencilerin mesleki dersleri, öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda ilgili kurulların görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulunca karar verilir. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

(2) Daha önce tıp fakültesinde öğrenim görmüş ve ÖSYM tarafından Fakülteye yerleştirilmiş öğrenciler okumuş ve başarmış oldukları mesleki derslerden, ders içeriklerinin uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp alanı dışındaki zorunlu dersleri almış ve başarmış öğrenciler, bu derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

(4) Öğrenciler ders uyum ve muafiyeti isteklerini, Fakülteye kayıt tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Danışman öğretim üyesi

MADDE 11 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere her öğrenci için ilgili dönem koordinatörünün önerisi ve Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun onayı ile bir öğretim üyesi dekan tarafından danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur, Fakülte ve Üniversite imkânları hakkında öğrencinin bilgi edinmesini sağlar, başarı durumunu izleyerek başarısızlık hâlinde, nedenlerini ortadan kaldırmak için yol gösterir. Gerekli hâllerde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti alması için öğrenciyi yönlendirir.

(3) Danışmanın altı ay veya daha uzun süreli olarak danışmanlık hizmeti sunamayacağı durumlarda dönem koordinatörünün önerisi ve Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun onayı ile yeni bir öğretim üyesi danışman olarak belirlenir ve Dekan tarafından görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Öğrenim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 13 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az otuziki haftayı kapsar. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Her dönem güz ve bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Birinci yarıyılın (güz dönemi) bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az yedi gün önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim süresi ve şekli

MADDE 14 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır.

(2) Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi birbirini izleyen üç devreden oluşur.

a) Temel tıp bilimleri devresi: I ve II nci dönemleri kapsar.

b) Klinik Bilimleri devresi: III üncü IV üncü ve V inci dönemleri kapsar.

c) İntörn doktorluk devresi: VI ncı dönemi kapsar.

(3) Fakültede dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yürütülür. Öğrencilerin anılan ortak zorunlu derslerden üçüncü dönem sonuna kadar başarılı olmaları gerekir. Aksi hâlde dördüncü döneme kayıt yaptıramazlar.

(5) Öğrencilerin eğitim-öğretim programını tamamlama süresinin değerlendirilmesi, Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi, tıp eğitimi koordinatörler kurulu, koordinatörler ve görevleri

MADDE 15 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu tarafından düzenlenir.

(2) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu; Dekan tarafından görevlendirilen Başkoordinatör ve dönem koordinatörü ile kendilerinin önerisi ile belirlenen ve yine Dekan tarafından görevlendirilen yardımcılardan oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgililerle fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara, akademik takvime ve derslerin birbirleriyle uyumunu sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi verir. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunar.

(4) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir. Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Koordinatörlerin görevleri

MADDE 16 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Tıp Eğitimi Koordinatörler Kuruluna sunmak,

b) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bildirmek,

ç) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,

d) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın ayrıntılı analizini yaparak açıklanmasını sağlamak,

e) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak,

f) Ders Kurulu ve sınavlarında görevlendirilmek üzere ders kurulu başkanı ve yardımcılarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler, Sınav ve Değerlendirme Esasları,

Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Derslere devam zorunludur ve devamla ilgili esaslar şunlardır:

a) Teorik, seçmeli ve uygulamalı derslerle stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzeri uygulamaları kapsar. Stajlar; teorik dersler ve klinik uygulamalar olarak ayrı ayrı değerlendirilir.

b) (Değişik:RG-20/5/2017-30071) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’una mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütünleme teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

c) (Değişik:RG-20/5/2017-30071) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki pratik uygulamaların %20’sine mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm pratik uygulamalarda toplam devamsızlığı %20’yi mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütünleme teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

ç) (Değişik:RG-9/7/2016-29765) IV ve V inci dönem klinik stajlarında mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj dönemindeki klinik uygulamaların %20’si ve teorik derslerin %20’sini aşanlar ile klinik uygulamalardaki devamsızlık süresi %20'nin altında olsa bile anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

d) I, II ve III üncü dönemlerde mazereti nedeniyle bir ders kurulundaki teorik derslerin %50’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler, geçerli mazeretleri olsa dahi o ders kurulu sınavına ve o ders kurulundan mazeret sınavına giremez.

e) (Ek:RG-9/7/2016-29765) Devam ile ilgili kurallar bütün dersler, ders kurulları ve stajlar için geçerlidir. I, II ve III üncü dönemde, devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle dönem tekrarı yapan öğrencilerde devam zorunludur. IV ve V inci dönem stajlarda devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle stajın tekrarlanması halinde de devam zorunludur.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini herhangi sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi. Söz konusu öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) (Değişik:RG-9/7/2016-29765) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

ç) Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

d) Yukarıda belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili kurallar, anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn doktorluk uygulamaları ve tüm sınıflar için geçerlidir.

Akademik izinler ve kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere akademik izin verilebilir:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Yönetim Kurulu kararı ile toplam iki döneme kadar izin verilebilir. Öğrencilerin bu izinden yararlanabilmesi için; dönem başında, Dekanlığa bir dilekçe ve gerekçelerine ilişkin belgelerle başvurmaları zorunludur.

b) Ulusal, uluslararası ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI ncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

c) Askerlik görevini yapanların askerlik süresinin bitimine kadar kayıt dondurmasına izin verilir.

Sınav ve değerlendirme esasları, puan ve dereceler

MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/8/2015-29438)

(1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not ve dereceler aşağıdaki gibidir:

a) Sınav notları:

Puanlar            Dereceler

95-100              Pekiyi

85-94                İyi-Pekiyi

75-84                İyi

65-74                Orta-İyi

60-64                Orta

0-59                   Başarısız

G                        Geçer

K                         Kalır

F1                       Başarısız

F2                       Başarısız

F3                       Başarısız

b) Bunlardan bir dersten Pekiyi, İyi-Pekiyi, İyi, Orta-İyi, Orta ve Geçer derecesini elde eden öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

c) Puan değeri harfler ile belirtilen notlar şunlardır:

1) G: Başarılı olunan Tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur. G notu ortalamaya katılmaz.

2) K: Başarısız olunan Tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur. K notu ortalamaya katılmaz.

3) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III üncü dönemlerde F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır ve IV, V ve VI ncı dönemlerde stajı tekrar eder.

4) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (Puan=0). I, II ve III üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır, IV üncü ve V inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına girebilir.

5) F3: Mazeretli, devamsız. I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, ders kurulu veya dönem sonunda, o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) I, II, ve III üncü dönemlerde okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu: I inci II nci ve III üncü dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Dönem koordinatörü ve yardımcıları programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, dönem koordinatörünün düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç on gün içinde ilan edilir.

c) Dönem sonu sınavı: Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken onbeş gün sonra olmak üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınava dönem sonu sınavı denir. Bu sınav birden fazla oturumda yapılabilir. Oturumlar arasında en fazla bir hafta ara bulunur. Bu sınavlar, yazılı ve/veya sözlü şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır.

ç) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken onbeş, en geç otuz gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

d) (Değişik:RG-20/5/2017-30071) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavları Fakülte Kurulunca saptanan ve akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

e) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

f) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

g) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

ğ) (Değişik:RG-9/7/2016-29765) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

h) Öğrenciler; dönem I, II ve III ders kurulları ile final ve bütünleme sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içinde yazılı olarak dönem koordinatörüne yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, koordinatör yardımcısı ve ilgili anabilim dalı başkanının oluşturduğu bir Kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

ı) Dönem tekrarında, dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

IV üncü ve V inci dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) IV üncü ve V inci dönemde; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerilerini yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik oturum ve uygulamaların yürütüldüğü staj programları yer alır. Bu dönemlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Dönem IV ve V staj programları iki yarıyıl içerisinde tamamlanır.

b) Her staj, hem yazılı hem sözlü olan teorik ve pratik sınavla değerlendirilir.

c) (Değişik:RG-4/10/2016-29847) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna; 100 puan üzerinden değerlendirilip, %10 oranında olacak şekilde katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri tamamlamayan stajyerler, staj sınavına alınmazlar. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

ç) (Değişik:RG-9/7/2016-29765) Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımladığı yöntemlerden birisi kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Teorik ve sözlü sınav notu 100 puan üzerinden değerlendirilip, teorik sınav notu %40, sözlü sınav notu ise %50 oranında staj sonu notuna katkıda bulunur. Teorik sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Sözlü sınav en az iki öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir.

d) (Değişik:RG-25/3/2019-30725) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az on beş gün sonra bütünleme sınavları açılır. Devamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan önce bitiren Dönem V öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme sınavı ihtiyacı olanlar için ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilir.

e) (Değişik:RG-20/5/2017-30071) Bütünleme sınavı, staj sonu sınavı ile aynı usullerle yapılır. Staj karnesi puanı bütünleme sınavında aynen geçerlidir. Bütünleme sınav notunda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler. Staj tekrarında da başarılı olamayan öğrenci, o ders yılı içinde yapılacak olan ilk stajın sınavına girer. Devamsızlıktan dolayı başarılı olamadıysa stajı tekrarlamak zorundadır. İki kez staj başarısızlığı nedeniyle stajdan kalan öğrenci, eğitim dönemindeki bir sonraki stajı tekrarlamak zorundadır.

f) Öğrenciler staj sınavı sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içinde yazılı olarak dönem koordinatörüne yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, koordinatör yardımcısı ve ilgili anabilim dalı başkanının oluşturduğu bir kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

g) Staj geçme notu, başarı notu 60 puan ve üzeridir.

ğ) Dönem IV ve V'te staj geçme notlarının ortalaması dönem notudur.

VI ncı döneme ilişkin esaslar (intörn doktorluk)

MADDE 23 – (1) Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş sınıfının bütün derslerini başarı ile geçmiş ve hekimlik pratiğine hazırlanmak üzere, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş tıp fakültesi öğrencisi intörn doktor olarak adlandırılır. İntörn doktorluk dönemi, öğrencilik ile tıp doktorluğu arasındaki geçiş dönemi olup tıbbi bilgi ve beceriler, iletişim becerileri ve mesleksel değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisinin geliştirildiği bir süreçtir. İntörn doktorluk dönemi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) İntörn doktorluk dönemi, aralıksız oniki ayı kapsayan bir dönemdir, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun önerisi ve Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen intörnlük stajı dilimlerine ayrılarak yapılır.

b) Her intörn doktora, intörnlük stajı yapılan her anabilim dalının intörn doktorluk eğitimi için belirlediği hedefler doğrultusunda hazırladığı ve Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunca onaylanmış intörnlük stajlarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları içeren intörn karneleri verilir.

c) İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere ilgili dönem koordinatörünün denetiminde katılmak ve bu faaliyetlerden intörn karnesinde tanımlanmış olanları bizzat yapmak zorundadır.

ç) İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik/poliklinik uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır.

d) İntörnlük stajlarında eğitimin verilme şekli, intörn doktorların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirilmesine katılır. İntörn doktorluk kademesindeki stajların bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır. Dönem VI da dönem notu, staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer notların ortalamasıdır.

f) İntörn doktorlar her intörnlük stajındaki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. İntörn doktorlar, mazeretsiz staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık veya geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %10’undan fazla olamaz. Devamsızlığın %10’dan fazla olması durumunda intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve stajını tekrarlar.

g) Başarısızlık veya devamsızlık sonucu intörnlük stajı tekrarı, intörn doktorluk dönemi tamamlandıktan sonra yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları

MADDE 24 – (1) Farabi, Erasmus ve benzeri yurt içi ve yurt dışı isteğe bağlı, geçici öğrenci değişimleri Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

Mezuniyet derecesi

MADDE 25 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, meslek derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak zorunlu dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Mezuniyet belgesi

MADDE 26 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrencilere, diploma hazırlanıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

Diplomalar

MADDE 27 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için; Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre genel ağırlıklı not ortalamasının en az 60 puan olması şartı aranır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri önlisans diploması: Temel tıp bilimleri önlisans kademesi olan I inci ve II nci dönemi başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri önlisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.

b) Klinik bilimleri lisans diploması: Tıp Fakültesinin I, II, III ve IV üncü dönemlerini başarıyla tamamlayanlara tıp alanında lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 28 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav tarihleri zorunlu haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilmez.

b) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci F2 notu alır.

c) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre gerekli işlemler yapılır.

Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü

MADDE 29 – (1) Öğrencinin giyim ve genel görünüşünün ilgili mevzuat hükümlerine ve Tıp Fakültesi ile hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olması gerekir.

Onur ve yüksek onur öğrenciliği

MADDE 30 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olmak koşulu ile dönem sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe yüksek onur öğrencisi, dönem ortalama notu 90-94 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak ilan edilirler. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, disiplin cezası almamaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla dönem onur veya dönem yüksek onur öğrencisi olabilirler. Bu öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 31 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu Öğrenci İşlerinin ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Erişilebilirlik

MADDE 33 – (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim öğretimini sürdürebilmesi ve bilgiye erişimi için gerekli alt yapı ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 22/7/2012 tarihli ve 28361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2012

28469

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

7/8/2015

29468

2

9/7/2016

29765

3

4/10/2016

29847

4

20/5/2017

30071

5

25/3/2019

30725

 

 

 

 

Sayfa