Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 07.10.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28434

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma, hizmet, üretim ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, plan, proje, araştırma, model geliştirme ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak, bunlarla ilgili işbirliği yapmak,

b) Kurum içi ya da dışında, her çeşit malzeme, cihaz, makine, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanları ile sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

ç) Üniversite içinde ve dışında üretilen mal ve hizmetlerin standartlara uygunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre rapor düzenlemek, analiz, ölçüm, test ve kalibrasyon yapmak, proje hazırlamak veya uygulamak,

d) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

e) Kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek,

f) Faaliyet alanları çerçevesinde bilgi, iş üretmek, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak,

g) Beden Eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek,

ğ) Canlı ve biyolojik materyal, laboratuar ürünleri, tarım ve sanayi ürünleri, uzay ve bilişim teknolojilerine ait ürünleri ve diğer malları üretmek, elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre pazarlamak,

h) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda her türlü iş ve hizmetleri yapmak,

ı) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem, yazılım ve donanım gibi konularda eğitim, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

i) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sınav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak,

j) Mal ve hakların kiralanması, uzmanlık belgesi, sertifikasyon, sınav, kurs ve benzeri hizmetleri vermek.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan yönetim kurulu üniversite yönetim kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde, yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa