Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 13.06.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28322

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma birimi: Merkez içinde yer alan araştırma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İSMAM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.

b) Alanla ilgili sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek.

c) Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.

ç) Üniversite dışında, Merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve bunların onaylanmış şeklini Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve araştırma birimlerinin başkanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen araştırma birimlerine ek olarak, kurulacak olan birimleri belirlemek ve bunlardan faaliyetsiz birimleri kapatmak üzere Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve bunları Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan şekilde toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi vermek, deneyim ve önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Araştırma Birimleri

Merkez araştırma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez araştırma birimleri; Dil ve Edebiyat Araştırmaları, İktisat Araştırmaları, İstanbul Araştırmaları, Küresel Araştırmalar, Sağlık Araştırmaları, Sanat ve Arkeoloji Araştırmaları, Siyaset Araştırmaları, Tarih Araştırmaları, Teknoloji Araştırmaları, Tıp Hukuku Araştırmaları, Toplum Araştırmalarıdır.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Birimi

MADDE 15 – (1) Dil ve Edebiyat Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) Edebiyat Fakültesinin bünyesinde açılmış olan Türk Dili ve Edebiyatı ile Doğu ve Batı Dilleri ve Edebiyatları alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü inceleme, araştırma, yayın faaliyeti ve bilimsel etkinlikler yapmak; yurt dışında ve yurt içinde alanla ilgili bilimsel etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri organize etmek.

b) Türk kültür, tefekkür, tasavvuf ve edebiyat tarihinde iz bırakmış şahsiyetler, eserleri ve düşüncelerine dair araştırmalar yapmak; bu konularla ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

c) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve sanatçılara bilimsel destek sağlamak.

ç) Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile işbirliği içinde yabancılara Türkçe öğretimine yönelik kurslar açmak.

d) Türk kültüründe önemli bir yeri olan klasik şiirimizin tanıtılması için, aruz, Osmanlı Türkçesi, klasik şiir tahlilleri ve benzeri kurslar açmak.

e) Edebiyat zevkini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için şiir dinletileri, tiyatro gibi sanatsal faaliyetler düzenlemek; yarışmalar tertip etmek.

f) Edebiyat Fakültesinin bünyesinde açılmış olan yabancı dillerin öğrenilmesi için kurs, seminer ve etkinlikler düzenlemek. Bu dillerle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel ve güncel her türlü yayın ve etkinliği takip etmek.

g) Fakülte bünyesindeki yabancı dil bölümlerinin kültür ve edebiyatlarını incelemek, bu bağlamda karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

İktisat Araştırmaları Birimi

MADDE 16 – (1) İktisat Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) İktisadi alana dair güncel ve yapısal durum ile gelişmeleri, Üniversite misyonu doğrultusunda ele almak, çözüm ve uygulama önerilerini ortaya koymak. Bu çerçevede;

1) İktisadi alana dair teorik ve uygulamaya dönük araştırma faaliyetleri yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

2) Alanla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.

3) Alanla ilgili yayınlar yapmak.

4) Alana ilişkin ihtiyaç duyulan kaynakların geliştirilmesini sağlamak, bunun için gerekli işbirliği ve organizasyon süreçlerini oluşturmak ve yürütmek.

5) Alana dair ortaya çıkan gelişmelerden kamuoyunu ve akademik ortamı bilgilendirmek. Bu çerçevede kişi, kurum ve kuruluşlara araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler sağlamak.

6) Birimin faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İstanbul Araştırmaları Birimi

MADDE 17 – (1) İstanbul Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) İstanbul’u merkez alan etkinlik, inceleme, yayın ve araştırmalar ve benzeri faaliyetler yaparak şehrin Türkiye ve dünya ölçeğinde önemini vurgulamak. Bu doğrultuda;

1) İstanbul’u konu edinen çalışmalar yapmak ve projeler üretmek.

2) İlgili kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak.

3) Üniversite bünyesinde, İstanbul ile ilgili yapılmakta olan araştırma ve eğitim faaliyetlerini Üniversitenin belirlenen amaç, politika ve stratejileri doğrultusunda desteklemek.

Küresel Araştırmalar Birimi

MADDE 18 – (1) Küresel Araştırmalar Biriminin görevleri şunlardır:

a) Küreselleşen uluslararası düzen ve ilişkiler çerçevesinde öne çıkan sorunlar ve gelişmeleri odak alan araştırmalarda bulunmak.

b) Bu alanlarla ilgili yapılmakta olan araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek; benzer alanlarda çalışmalarda bulunan araştırma kurumları ile işbirliği içinde olmak.

c) Bölgesel bağlamda, çalışma alanları kapsamında Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika dillerinin öğrenim ve öğretimini teşvik etmek ve imkân elverdikçe bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

ç) Birimin yukarıda sayılan çalışma alanlarında yaptığı araştırmalar sonunda ortaya çıkacak bilgileri, Üniversite içinde ve dışında, seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle toplumla paylaşmak.

Sağlık Araştırmaları Birimi

MADDE 19 – (1) Sağlık Araştırmaları Birimi; Halkın sağlığını ilgilendiren konularda, en ileri teşhis ve tedavi yöntemlerini geliştirip toplumun hizmetine sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda sağlık alanında bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamayı amaçlar. Bu bağlamda:

a) Kongre, kurs, çalıştay ve seminerler düzenlemek.

b) Alana ilişkin projeler üretmek ve bunları gerçekleştirmek.

c) Araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

d) Alanla ilgili kütüphane ve veritabanları oluşturmak, yayınlar yapmak.

e) Araştırmacıların bilimsel hareketlilik ve işbirliğini teşvik etmek ve buna katkıda bulunmak.

f) Sağlık alanı ile düşünce kulüpleri kurmak ve bunlara öncülük etmek.

Sanat ve Arkeoloji Araştırmaları Birimi

MADDE 20 – (1) Sanat ve Arkeoloji Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) Farklı kültürler tarafından üretilen kültür ve sanat eserlerini araştırmak, bu çerçevede Roma, Bizans ve İslam toplumları ile çeşitli Türk topluluklarının mimari, süsleme ve el sanatları alanlarında ortaya koymuş olduğu kültürel mirası bilimsel metotlarla ele almak.

b) Müzik, sahne ve ses sanatları ile medya ve iletişim alanlarındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanlarda ortaya çıkan yenilikleri ortaya koymak.

c) Gerçekleştirilecek bu çalışmalarla ülkemizin ulusal ve uluslararası politikalarına katkıda bulunmak.

Siyaset Araştırmaları Birimi

MADDE 21 – (1) Siyaset Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) Siyasi alana dair var olan güncel, yapısal durum ve gelişmeleri, Üniversite misyonu doğrultusunda ele almak, bu hususta bir yaklaşım geliştirerek çözüm ve uygulama önerileri ortaya koymak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda, siyasi alana dair teorik ve uygulamaya dönük araştırma faaliyetleri yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Alanla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.

ç) Alanla ilgili yayınlar yapmak.

d) Alana ilişkin ihtiyaç duyulan kaynakların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, bunun için gerekli işbirliği, organizasyon ve faaliyet süreçlerini oluşturmak ve yürütmek.

e) Alanla ilgili gelişmelerden kamuoyunu ve akademik çevreyi bilgilendirmek. Bu çerçevede kişi, kurum ve kuruluşlara araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sunmak.

f) Birimin faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Tarih Araştırmaları Birimi

MADDE 22 – (1) Tarih Araştırmaları Birimi, tarih kaynaklarını incelemek ve bu kaynakların siyasî, askerî, ekonomik, sosyal ve benzeri konularda tarihin araştırılmasına yönelik faaliyetlerde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda görevleri şunlardır:

a) Tarih kaynaklarının dökümünü hazırlamak, bu kaynakların tasnif ve tanımlama standartlarını geliştirmek.

b) Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri arasında koordinasyon oluşturarak bilimsel toplantılar gerçekleştirmek.

c) Paleografya ve diplomatika alanında kurs ve seminerler düzenlemek.

ç) Tarih literatüründe yeterince değerlendirilmemiş olan kaynakları (nüfus defterleri, tereke defterleri ve benzeri) disiplinler arası katılımla analiz etmek ve bu tür kaynakları literatüre kazandırmak.

d) Tarih alanında projeler üretip bunları gerçekleştirmek.

e) Üniversite bünyesinde, tarih alanlarında yapılmakta olan araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek; bu faaliyetleri Üniversitenin belirlenen amaç, politika ve stratejileri doğrultusunda koordine etmek.

f) Dünyada ve Türkiye’de tarih alanında çalışma yapan kurumlarla işbirliğine gitmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak.

Teknoloji Araştırmaları Birimi

MADDE 23 – (1) Teknoloji Araştırmaları biriminin görevleri şunlardır:

a) Teknoloji alanında teorik çalışmalar yapmak, projeler üretmek, yürütmek ve uygulamak.

b) Farklı çalışma gruplarının hedeflerine uygun araştırma faaliyetleri yürütmek.

c) Çalışma gruplarına ait ürünler için çözüm yaklaşımı ve/veya çözüm geliştirmeye yardımcı olacak programlar üretmek.

ç) Farklı alanlardaki çalışmalarda kullanılmak üzere simülasyon teknolojileri araştırma grubu planlamak ve simülasyon programları geliştirmek.

d) Çözümü temel alarak araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetleri projelendirmek.

e) Proje çalışmalarında lisansüstü öğrencilerini projeye ortak ederek yeni geliştirmeler sağlamak.

f) Yapılan çalışmalardan uluslar arası yayınlar çıkarmak.

g) Farklı disiplinlerle ilgili olarak ortak çalışmalar yapabilecek araştırma grupları ve araştırma enstitüleri ile koordinasyon sağlamak.

ğ) Sanayi, kamu ve kamu iktisadi teşekkülleri ile ortak proje teklifleri hazırlamak.

h) Çalışma alanları ile ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.

ı) Uluslararası meslek kuruluşları, üniversiteler, laboratuvarlar ile işbirliği içerisinde olmak.

i) Sürekli eğitim merkezi çerçevesinde eğitim programları ve çalışmalar düzenlemek.

Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi

MADDE 24 – (1) Tıp Hukuku Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) Sağlık çalışanlarının yasal hak ve sorumlulukları konusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak; bilimsel araştırma projeleri hazırlamak.

b) Tıp hukuku alanında, ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

c) Tek başına veya çeşitli kurumlarla işbirliği içinde tıp hukuku eğitimi seminerleri, sertifika programları ve uzaktan eğitim programları düzenlemek.

ç) Tıp hukuku alanında yayınlar yapmak ve yaptırmak.

d) Tıp hukuku alanında alan ve anket çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

e) Tıp hukuku alanında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Tıp hukuku alanında resmi kurumlar ile özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine bilirkişi raporu ve mütalaa hazırlamak.

g) Süreli ve süresiz yayın çıkarmak.

Toplum Araştırmaları Birimi

MADDE 25 – (1) Toplum Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) Öncelikli olarak aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din ve benzeri kurumları; zümre ve sınıfsal oluşum ve tabakalaşma gibi farklı toplumsal süreçleri; inşa edilmekte olan yeni Türkiye’nin sosyal yapısını, kültürel örüntülerini, siyaset, ekonomi ve dini alanla bağlantılı bütün kurumsal yapıları, yerel ve küresel ölçekte, anlamak ve yorumlamak.

b) Toplumu konu edinen farklı disiplinlerle ortak araştırma ve inceleme yapmak, seminer, sempozyum düzenlemek, projeler üretmek ve bunları bilim dünyasıyla ve farklı toplumsal kesimlerle paylaşmak.

c) Farklı bilim dalları ile özel veya genel nitelikli ortak araştırmaların gerçekleştirilmesine imkân sağlamak.

ç) Tarihsel bakış açısını esas alarak Türk toplumuna ilişkin araştırmalar ve projeler yapmak.

Araştırma birimlerinin teşekkülü ve çalışma esasları

MADDE 26 – (1) Yönetim Kurulu 14 üncü maddede belirtilen araştırma birimlerine yeni birimler ilave edebileceği gibi bunları faaliyetsizlik nedeniyle de kapatabilir.

(2) Üniversite mensubu olup Merkez bünyesinde kurulu olan araştırma birimlerinin herhangi birisi ile ilgili çalışması olan öğretim elemanı, talebi halinde Merkez Müdürünün görevlendirmesiyle ilgili araştırma biriminde yer alabilir.

(3) Bir öğretim üyesi birden fazla araştırma birimine üye olabilir.

(4) Bir araştırma birimi en az üç öğretim elemanının talebi ile kurulur. Merkez Müdürünün uygun gördüğü bir öğretim elemanı, birim yöneticisi olarak iki yıl süreyle görevlendirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 27 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa