Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 01.06.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28310

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü yabancı dil hazırlık programları ile diğer yabancı dil derslerinin eğitimi-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) A1, A2, B1, B2, C1, C2: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade edilen dil seviyelerini,

b) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği sayıda dönem içinde yapılan sınavları,

c) İleri yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitimleri boyunca seçmeli olarak verilen dersleri,

ç) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre uygulanan İngilizce, Fransızca, Almanca ya da Senato tarafından belirlenen diğer yabancı dil derslerini,

d) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için girebildikleri sınavı,

e) Rektör: (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

g) Seviye tespit sınavı: Yabancı dil hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı,

ğ) Üniversite: (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

h) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini,

ı) Yeterlik sınavı: Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık programına dâhil olan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından muaf olmaları ve/veya hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmaları için girmek zorunda oldukları sınavı,

i) Yönetim Kurulu: Yüksekokulun Yönetim Kurulunu,

j) (Değişik:RG-14/8/2015-29445) Yüksekokul:  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

k) Yüksekokul Kurulu: Yüksekokulun Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretimiyle İlgili Esaslar

 

Derslerin programlanması

MADDE 4 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre programlanır ve uygulanır.

Yabancı dil seçimi ve ders kayıtları

MADDE 5 – (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırırken ortak zorunlu yabancı dil derslerinden birini seçerler; seçtikleri dersin ortaöğretimde aldıkları yabancı dil dersi olması koşulu aranmaz.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden birinden muaf olmuş veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda farklı ortak zorunlu yabancı dil derslerini seçmeli olarak alabilirler.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 6 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) (Değişik:RG-10/2/2014-28909) Bu sınava, eğitim-öğretimini tamamen veya kısmen yabancı dilde yapan bölüm öğrencileri dışında kalan isteğe bağlı hazırlık programından ve söz konusu derslerden başarısız olan öğrenciler girebilir.

(3) Sınava girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birimlere başvururlar. Bu öğrencilerin isimleri Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Yabancı dil hazırlık programını başaran öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

(5) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve seviyesi belirlenen; ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından B1 seviyesinde başarılı olduklarını belgeleyenler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri sınav ve değerlendirme esasları

MADDE 7 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınav ve değerlendirmesinde; 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır.

Mesleki yabancı dil dersleri

MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden, güz ve bahar yarıyıllarında verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerinden başarısız olanlar, mesleki yabancı dil derslerini alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarla İlgili Esaslar

 

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretimi kısmen veya tamamen bir yabancı dilde yapan bölüm/program öğrencileri B2 seviyesinde zorunlu, bu bölüm ve programlar dışında kalan ve merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının bulunduğu belirtilen bölüm ve program öğrencileri B1 seviyesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

(2) Birimlerde hangi dilde/dillerde isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık eğitimi yapılacağı, ilgili birim kurulunun önerisi ve Yüksekokul Kurulunun görüşü alınarak Senatonun onayına sunulur.

(3) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 mükerrer) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına kabul edilecek öğrenci sayıları, Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretim süresi her bir yabancı dil hazırlık programı için iki yarıyıldır. Bu süre bir akademik yılda otuz haftadan az olamaz.

Hazırlık programına başvuru ve kabul

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. Başvurular, Üniversiteye kesin kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerde yapılır. Öğrenciler, kayıt anında seviye tespit sınavına giriş belgesi alırlar. İlgili birimlerde oluşan aday listeleri Yüksekokula bildirilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı alan bölüm/program öğrencilerinin kesin kayıtları kontenjan dahilinde Yüksekokul tarafından, zorunlu yabancı dil hazırlık programı alan bölüm/program kayıtları ise ilgili birimler tarafından yapılır.

Seviye tespit sınavı

MADDE 12 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve hazırlık programına devam etmek veya bu programdan muaf olmak isteyen öğrenciler seviye tespit sınavına girerler.

(2) Seviye tespit sınavının tarihi Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Seviye tespit sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden seviye tespit sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç seviyesinden başlarlar.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerden seviye tespit sınavına girmeyenler hazırlık programına kabul edilmezler.

(5) (Değişik:RG-10/2/2014-28909) Seviye tespit sınavında 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, hazırlık programı yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yabancı dil hazırlık programına, seviye tespit sınavından 69 ve altında puan alan ve yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, seviye tespit sınavında aldıkları puana göre ileri seviye, orta seviye veya başlangıç seviyesi gruplarından birine yerleştirilirler. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet esasları

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 mükerrer) Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden;

a) (Değişik:RG-2/9/2019-30876) Eğitim-öğretim yılı başında girdiği seviyede yapılan yeterlik sınavında; zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan ve bilim alanı yabancı dil olan bölümlerde 100 üzerinden 70, %100 yabancı dilde eğitim yapılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinde 100 üzerinden 60, diğer bölümlerde 100 üzerinden 65, %30 yabancı dilde eğitim yapılan Mimarlık Fakültesi bölümlerinde 100 üzerinden 65, bilim alanı yabancı dil olmayan ve %30 yabancı dilde eğitim yapılan diğer bölüm ve programlarda ise 100 üzerinden 55 ve üzerinde olanlar ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar,

b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve seviyesi belirlenen; ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından son beş yılda başarılı olduklarını belgeleyenler,

c) Son üç yıl içerisinde, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olanlar.

yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf olurlar.

(2) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 mükerrer) Daha önceki öğreniminde son beş yıllık sürede yabancı dil hazırlık programını başararak yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen veya merkezi yerleştirme sistemi ile Üniversiteye yeniden yerleşen ve kaydolan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programı muafiyet durumları Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan ve yeterlik sınavında başarısız olan zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrenciler yabancı dil hazırlık programlarına devam ederler.

Seviyeler arası geçiş

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde başarı durumlarına göre alt ve üst seviye gruplarına, ilgili öğretim elemanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla geçebilirler.

Yabancı diller hazırlık programı başarı durumu

MADDE 15 – (Değişik:RG-10/2/2014-28909)

(1) Yabancı dil hazırlık programlarında yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin yılsonu başarı notunun hesaplanması için yılsonunda yapılan yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

(2) (Değişik:RG-2/9/2019-30876)  Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40'ı ile yıl sonunda yapılan yeterlik sınavının %60’ının toplamının; zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan ve bilim alanı yabancı dil olan bölümlerde 100 üzerinden 70, %100 yabancı dilde eğitim yapılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinde 100 üzerinden 60, diğer bölümlerde 100 üzerinden 65, %30 yabancı dilde eğitim yapılan Mimarlık Fakültesi bölümlerinde 100 üzerinden 65, bilim alanı yabancı dil olmayan ve %30 yabancı dilde eğitim yapılan diğer bölüm ve programlarda ise 100 üzerinden 55 ve üzerinde olanlar ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.

Yabancı diller hazırlık programı başarısızlık durumu

MADDE 16 – (Değişik:RG-3/4/2016-29673)

(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden iki yarıyılda uygulanacak yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler.

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki eğitim-öğretim yılı içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması ve talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (Değişik:RG-10/2/2014-28909)

(1) Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin en az %85’ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler mazeretleri kabul edilmiş olsa dahi başarısız sayılırlar ve derslere devam edemezler. Bu öğrencilerin durumları, Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili birimlere bildirilir. Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı içinde yapılan sınavlara ve yılsonunda yapılacak olan yeterlik sınavına katılamazlar.

(2) Devamsızlık durumlarına itiraz ilan tarihinden itibaren iki gündür.

Ara sınavlar

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-14/8/2015-29445) Hazırlık eğitim-öğretimi süresince, ara sınavlar, bunlara ait mazeret sınavları ile kısa süreli sınavlar yapılır. Ara sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınavlar, kamera kaydı alınarak yapılır. Sınavların yapılış şekli ve sayısı Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (Değişik:RG-10/2/2014-28909)

(1) Yeterlik sınavları; isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık programı alan birim öğrencilerine uygulanır.

(2) Yeterlik sınavlarının tarihleri, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Yeterlik sınavları, güz yarıyılı başında, bahar yarıyılı başında ve sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Bu sınavlardan;

a) Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına, Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran, daha önceki yıllarda hazırlık programından başarısız olan ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrenciler girebilirler.

b) (Değişik:RG-3/4/2016-29673) Bahar yarıyılı başında yapılan sınava, bahar yarıyılı başında lisansüstü programlara ilk kez kayıt yaptıranlar, güz yarıyılında devam şartını sağlayan lisansüstü öğrencileri ile daha önceki eğitim-öğretim yılında zorunlu hazırlık programından başarısız olanlar girebilirler. İsteğe bağlı hazırlık programı öğrencileri bu kapsamın dışındadır.

c) (Değişik:RG-3/4/2016-29673) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına,  hazırlık programına devam etmekte olup devam şartını yerine getiren,  daha önce hazırlık programından başarısız olan öğrenciler girebilirler.

(3) Bu sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Yeterlik sınavı, Yüksekokul Müdürlüğünce düzenlenir.

(4) (Ek:RG-14/8/2015-29445) Yazılı ve sözlü olarak yapılan yeterlik sınavlarının sözlü aşaması kamera kaydı alınarak yapılır.

(5) (Ek:RG-20/9/2018-30541 mükerrer) Bu sınav sonuçlarına itirazlar, sınav notlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

İleri yabancı dil dersleri

MADDE 20 – (1) Yüksekokul Kurulu tarafından, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olan öğrencilere, seçmeli ve ön koşullu ileri yabancı dil derslerinin açılması Senatoya önerilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı

MADDE 21 – (1) Merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının bulunduğu belirtilen bölüm ve programlara kabul edilen öğrenciler bu kapsama girerler.

(2) Programı başarı ile tamamlayamayan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm/programlarda öğrenimlerine devam edebilirler; ancak, bu öğrenciler kendi bölüm/programlarında öğrenimlerine devam ederken Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen dersleri alamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 12/3/2007 tarihli ve 26460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-10/4/2013-28614) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

___________

(1)  Bu yönetmeliğin adı “Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” iken 10/4/2013 tarihli ve 28614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2012

28310

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

10/4/2013

28614

2.       

10/2/2014

28909

3.

14/8/2015

29445

4.

3/4/2016

29673

5.

20/9/2018

30541 mükerrer

6.

5/2/2019

30677

7.       

2/9/2019

30876

 

 

 

 

Sayfa