Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 04.05.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28282

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-22/2/2016-29632)

(1) Bu Yönetmelik, Bayburt Üniversitesinde ön lisans ve lisans programları düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-4/3/2018-30350)

(1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölümlerini,

ç) Dekan: Bayburt Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

d) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) Kurul: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

g) Müdür: Bayburt Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

ğ) Rektörlük: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

k) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Eğitim öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta olarak düzenlenir. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları bu süreye dahil olup, yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.

(2) (Değişik:RG-29/5/2015-29370) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, Senato tarafından kararlaştırılır.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere tanınan azami süreler; normal öğrenim süresi iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, beş yıllık lisans için sekiz eğitim-öğretim yılıdır.

(2) Öğrencilerin, öğrenimlerini azami süreler içinde tamamlamaları gerekir. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim planları ve dersler

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-12/5/2017-30064) Her dersin kredi/AKTS değeri öğretim programında belirtilir. Dersin kredi/AKTS değerleri, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Ders kredi/AKTS hesaplamaları, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır.

(2) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ilgili birimin önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(3) (Ek:RG-26/1/2014-28894) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) AKTS’ye göre beş yıllık öğretim programları en az 300 AKTS, dört yıllık öğretim programları en az 240 AKTS ve iki yıllık öğretim programları ise en az 120 AKTS kredisi olarak planlanır. Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %20’si olacak şekilde düzenlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (Değişik:RG-4/3/2018-30350)

(1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre yapılır. Uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara ait sınavlar, seçme ve yerleştirme işlemleri, YÖK kararları çerçevesinde ilgili kurul tarafından belirlenerek yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında şahsen müracaat ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, istenen belgeleri zamanında sağlamayan ve diğer kayıt koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Üniversiteye kayıt haklarını kaybeder.

(2) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adayların kayıtları, belirlenen esaslara uymak koşulu ile on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların vekâlet verdikleri vekilleri tarafından yaptırılabilir.

 (3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

Oryantasyon ve danışmanlık

MADDE 10 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-22/2/2016-29632)

(1) Kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine, Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca müştereken oryantasyon programları düzenlenebilir.

(2) Her öğrenci için Senatonun belirlediği usul ve esaslara göre bir danışman görevlendirilir.

Ders kayıtlanma işlemleri

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-14/5/2014-29000) Üniversiteye ilk kayıt yaptıran öğrencilerin, birinci yarıyıla ait ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

(2) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Öğrencilerin her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek interaktif ortamda kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Ders kaydını yapan öğrenciler, işlemleri takip etmek ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanına ders kaydını onaylatmak zorundadır. Ders kayıtlanma işlemlerinin yürütülmesinde danışman ve öğrenci müştereken sorumludur.

(3) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Öğrencinin mazereti, ilgili yönetim kurulunda görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir. Öğrencinin alması gereken dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

 (4) (Değişik:RG-30/5/2013-28662)(1) Öğrenciler, derslerin başladığı ilk üç gün içinde danışman kontrolünde ve onayıyla interaktif ortamda yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi bırakabilir, ancak başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar.

(5) (Değişik:RG-4/3/2018-30350)  Bir yarıyıla ait ders kaydı akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Öğrencilerin ders kaydı yaptığı yarıyılda, itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekir. Bölüm başkanlığı tarafından itiraz en geç üç iş günü içerisinde değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Alınan karar öğrenciye tebliğ edilir ve var ise ders değişiklikleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. İtiraz süreleri içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin ders kaydı kesinlik kazanır.

(6) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler, öğrenimlerine, kaldıkları yarıyılda/yılda ders kayıtlanma işlemlerini kendileri yaparak devam ederler. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ise ilgili dönem içinde cezanın bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurarak mazeret ders kayıtlanmasından yararlanabilirler.

Çift anadal, yandal programları, geçiş ve kurumlar arası kredi transferi

MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/3/2018-30350)

(1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yapılacak yatay geçiş, dikey geçiş ve intibak işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Çift anadal, yandal programları ve kredi transferine ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.

Ders muafiyetleri

MADDE 13 – (Değişik:RG-12/5/2017-30064)

(1) (Değişik:RG-26/11/2018-30607)  Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, her akademik dönem başında veya kayıt türüne göre belirtilen başvuru tarihleri arasında başvurmaları halinde, önceden yükseköğretim kurumlarında aldıkları ve daha önce başvuru yapmadıkları derslere ait intibak ve muafiyet işlemleri Senatonun belirlediği mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullarca yapılır.

(2) Üniversitede farklı eğitim düzeylerinde iki programa kayıtlı olan öğrencilerin aynı yarıyılda aldıkları ortak derslere ait muafiyet işlemleri Senatonun belirlediği mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullarca yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Not Değerlendirme Esasları ve Ders Tekrarı

 

Dersler

MADDE 14 – (Değişik:RG-4/3/2018-30350)

(1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden oluşur. Bazı dersler nitelikleri açısından ön koşul dersi veya ön koşullu ders olarak sınıflandırılır. Ayrıca bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Hangi derslerin uzaktan öğretim yoluyla verileceği ve bu derslerin genel başarıya etkileri Senato kararı ile belirlenir.

(2) Üstten ders alma şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) İlgili programın birinci veya ikinci yarıyılından itibaren eğitime başlayan öğrenciler, üçüncü yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden başarılı olması ve GANO’sunun 3,20 veya üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda alınabilecek azami kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön koşulu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdiği bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilir.

b) İlgili programın üçüncü veya daha üst yarıyıllarına intibak ettirilen öğrenciler, en az bir yarıyıl eğitim aldıktan sonra, bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden başarılı olması ve GANO’sunun 3,20 veya üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda alınabilecek azami kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön koşulu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdiği bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilir.

(3) Teorik ve uygulamalı derslerden her birinin ders süresi elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir. Gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri ders yapılabilir.

(4) Engelli öğrencilerin, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik ve düzenlemeler ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatoca belirlenen ilkelere göre yapılır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o derse kayıtlı olmaları ve ilk defa alınan teorik, uygulama laboratuvar ve benzeri derslerin en az %80’ine, devam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve bu öğrencilere D (devamsız) harf notu verilir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin listesi ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

(2) (Değişik:RG-29/5/2015-29370) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrencinin bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalarda devam şartı aranır.

(3) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Sağlık raporları, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sağlık raporu alan öğrencilerin de derslerin en az %80’ine devam etmeleri gerekir.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere beş çeşittir.

(2) Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için, o dersin yarıyıl ortalamasının en az 50 olması gerekir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

(3) (Değişik:RG-26/2/2017-29991) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Sınav programı bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde hazırlanır.

(4) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları, ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim öğretim planında belirtilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek verilir.

(5) Bu maddelerin dışındaki sınav değerlendirmeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) (Ek:RG-4/3/2018-30350) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri sınav yapılabilir. Ayrıca, sınavlar ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir. Ara sınav ve mazeret sınavlarının süresi bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının süreleri ise iki ders saatidir.

(7) (Ek:RG-4/3/2018-30350) Engelli öğrencilerin tabi olduğu sınavlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesine göre düzenlenir.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Her ders için ilgili yarıyılın altıncı ve dokuzuncu haftaları arasında olmak üzere en az bir ara sınav yapılır. İlgili ders için bir ara sınav yapılması halinde ara sınavın %40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı %40 olacak şekilde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Yarıyıl çalışması takvimi, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca ilgili kurula sunulur ve öğrenciye duyurulur. (Mülga cümle:RG-26/2/2017-29991) (…)

(3) (Değişik:RG-12/5/2017-30064) Ders türü, proje, bitirme çalışması ve seminer olan dersler için ara sınav yapılmaz.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-29/5/2015-29370) Yarıyıl sonu sınavları; ilgili birimler tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.

(2) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 45 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu dersin notu (FF) harf notu ile değerlendirilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 19 – (1) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

(2) Öğrenciler (DC) ve daha düşük notlu derslerden bütünleme sınavına girebilir.

(3) (Değişik:RG-14/5/2014-29000) Bütünleme sınavı; yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır.

(4) Bütünleme sınavına katılan öğrencinin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu sınav notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır. Bütünleme sınavına girerek 100 puan üzerinden en az 45 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu dersin notu (FF) harf notu ile değerlendirilir.

(5) (Değişik:RG-12/5/2017-30064) Yarıyıl sonu sınavları sonunda, yarıyıl not ortalaması 2.00 ve üzeri olduğu için (DC) harf notlu derslerden başarılı sayılırken, bunu takip eden bütünleme sınavı sonrasında yarıyıl ortalamasını 2.00’ın altına düşüren öğrenciler, başarılı sayıldıkları (DC) harf notlu derslerden de başarısız konumuna düşer.

(6) Bir dersten ortalamayla başarılı olan veya başarısız olup o dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin derse ait yarıyıl notları olduğu gibi korunur.

Mezuniyet sınavı

MADDE 20 – (Değişik:RG-4/3/2018-30350)

(1)  Mezuniyet sınavı; mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilere, her yarıyıl bütünleme sınavlarından ve yaz okulu genel sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için;

a) Dersin/derslerin açıldığı son yarıyılda ilgili derse/derslere kayıtlanmaları,

b) Kayıt yaptırılan dersten/derslerden devam şartını yerine getirmiş olmaları,

c) (a) ve (b) bentlerini yerine getirmek şartıyla akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapmaları,

gerekir.

(3) Mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Sınavda alınan not, ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına bakılmadan, o dersin harf notu yerine geçer.

Mazeret sınavı

MADDE 21 – (1) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınav için verilir. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir. Mazeret sınavı, ilgili yarıyılın son haftasında yapılır. Mazeret sınavı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından sisteme girilir.

(2) Mazeret belgesinin, mazeretin bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına verilmesi gerekir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

Notların verilmesi

MADDE 22 – (1) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) Notlar, öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve kesin kayıt işlemi yapıldığı anda harf notları oluşur. Harf notları ile ilgili işlemlerin akademik takvimdeki sınav tarihlerinin bitimini izleyen ilk iki gün içerisinde tamamlanması zorunludur.

(2) (Değişik:RG-12/5/2017-30064) Her yarıyılın sonunda ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır.

Notlar

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-31/8/2014-29105) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir:

 Puan

Harf Notu

Katsayısı Başarı Durumu

Not Ortalamasına

81-100

AA

4.0

Başarılı Katılır

76-80

BA

3.5

Başarılı Katılır

70-75

BB

3.0

Başarılı Katılır

60-69

CB

2.5

Başarılı Katılır

50-59

CC

2.0

Başarılı Katılır

45-49

DC

1.5

Yarıyıl Not Ortalamasına Göre Başarılı/Başarısız Katılır.

40-44

DD

1.0

Başarısız Katılır

30-39

FD

0.5

Başarısız Katılır

0-29

FF

0.0

Başarısız Katılır

0

D

0.0

Devamsız Katılır

G

Geçer

 

Katılmaz

K

Kalır

 

Katılmaz

S

Süren Çalışma

 

Katılmaz

 (2) Harf notlarından;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

c) Bir yarıyılın not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerden başarılı sayılır. Yarıyıl not ortalaması 2.00 den az olan öğrenciler ise (DC) harf notlu derslerinden başarısız sayılır.

ç) (G) harf notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

d) (K) harf notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

e) (Mülga:RG-31/8/2014-29105)

f) (S) harf notu; bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

g) (Ek:RG-26/2/2017-29991) (D) harf notu; devamsızlığı ifade eder ve GANO hesaplamasında değerlendirmeye katılır. D harf notu ile değerlendirilen ders, verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

Not ortalaması

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-26/1/2014-28894) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her yarıyılın not ortalaması kendi yarıyılına etki eder. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam kredi, o çalışmanın kredi/AKTS değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi/AKTS tutarının, alınan çalışmaların kredi/AKTS ile harf notu karşılıklarının çarpımlarının toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl ve genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

   (2) (Değişik:RG-26/1/2014-28894) Öğrencilerin aldığı bütün notlar öğrenci başarı durum belgesine geçirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) (Değişik:RG-29/5/2015-29370) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar ilgili bölüm başkanlığına yapılır. İtiraz üzerine sınav evrakı öğretim elemanı tarafından incelenir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde sınav evrakları bölüm başkanlığınca ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe gönderilir ve inceleme sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Başvurunun en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılması ve bölüm başkanlığı tarafından öğrenciye bildirilmesi gerekir.

b) (Değişik:RG-26/2/2017-29991) Öğretim elemanının, sınav notlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili herhangi bir maddi hata tespit etmesi halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına başvurusu üzerine ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe gönderilir ve inceleme sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Yapılan inceleme sonucunda kararın, bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna kadar alınması gerekir.

Sınavın geçerliliği ve kopya

MADDE 26 – (Değişik:RG-4/3/2018-30350)

(1) Öğrenciler; sınavlara, sınav programında belirtilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınava girme şartlarını yerine getirmeyen öğrencinin sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda; sınavlarda düzeni bozduğu, kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin o sınavının başarı notu sıfır (0) olarak değerlendirilir. Karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 – (1) Her türlü sınav evrakları, sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilgili bölümün arşivinde saklanır.

Onur öğrencileri

MADDE 28 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, not ortalaması 3.51-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilgili bölüm başkanlıklarınca ilan edilir.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-26/2/2017-29991) Öğrencilerin; başarısız sayıldıkları (DD), (FD), (FF), (K) ve devamsız sayıldıkları (D) harf notlu dersler ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarını ve normal yarıyılında almadıkları dersleri, verildikleri ilk yarıyılda öncelikle almaları/tekrar etmeleri gerekir. Bu durumdaki öğrenciler hakkında 16 ncı maddedeki sınavlara ilişkin esaslar uygulanır.

(2) (Değişik:RG-12/5/2017-30064) Bir yarıyılın not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden ortalama ile başarılı sayılırken, yarıyıl not ortalaması 2.00’dan az olan öğrenciler ise o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları ders/derslerden başarısız sayılırlar ve ilgili ders/dersleri tekrar ederler.

(3) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) Bir yarıyılın not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler, bu yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar ve verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler.

(4) (Değişik:RG-30/5/2013-28662)(1) Öğrenciler tekrar etmek zorunda oldukları seçmeli ders grubu altında birden fazla seçmeli ders açılması durumunda; daha önce başarısız oldukları seçmeli dersin yerine, seçmeli derslerin birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılmaz.

(5) Öğrenciler isterlerse ortalama ile başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek amacı ile tekrar edebilir. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak geçerlidir.

(6) (Değişik:RG-12/5/2017-30064) Lisans programlarında, dördüncü yarıyılın sonunda, genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrencilerin sadece ilk dört yarıyılda başarısız oldukları dersleri ve/veya ortalama ile başarılı oldukları (DC) harf notlu dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmeleri gerekmektedir. Genel not ortalamasını 1.80’e yükselten öğrenciler akranlarının bulunduğu güncel yarıyıllardan ders alabilirler. Merkezi yerleştirme puanıyla birinci yarıyıla veya hazırlık sınıfına yatay geçiş yapan öğrenciler de bu maddeye tabi tutulur. Yatay geçiş, dikey geçişle gelen ve öğrenci değişim programları ile giden öğrenciler bu maddeden muaf tutulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar ve Öğretmenlik Sertifikası, Bitirme Ödevi, Tezi, Projesi veya Staj

 

Diplomalar ve öğretmenlik sertifikası

MADDE 30 – (1) Diploma işlemleri, Senato tarafından belirlenen yönerge hükümlerine göre yürütülür.

(2) YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, öğretmenlik sertifika programları uygulanır. Söz konusu programlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Bitirme ödevi, tezi, projesi veya staj

MADDE 31 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, uygulama, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadır. Bu eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin, Tebligat-Adres Bildirme, İlişik Kesme, Kayıt Dondurma,

İzin ve Öğrenci Değişimine İlişkin Esaslar

 

Disiplin

MADDE 32 – (1) (Değişik:RG-30/5/2013-28662)(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) Öğrenciye her türlü tebligat; öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yer alan adresine, ilgili mevzuat hükümlerine göre taahhütlü yapılır. Öğrencinin adres değişikliklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmesi gerekir.

(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

İlişik kesme

MADDE 34 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir:

a) (Değişik:RG-22/2/2016-29632) Öğrencinin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması.

b) (Değişik:RG-26/2/2017-29991) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

(2) Öğrencilerin ilişiklerini kesmeleri halinde ödemiş oldukları katkı payı ve öğrenim ücretleri kendilerine iade edilmez.

(3) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) Öğrencilerin kayıt sırasında vermiş oldukları diplomaları ilişik kesme işlemlerini tamamladıktan sonra kendilerine teslim edilir.

Kayıt dondurma

MADDE 35 – (Değişik:RG-4/3/2018-30350)

(1) Öğrenciler; ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada bir yarıyıla/yıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurabilir. Askerlik nedeni ile yapılan kayıt dondurma işlemlerinde bu süreler dikkate alınmayıp askerlik sürelerine göre işlem yapılır. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt dondurma süreleri öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Kayıt dondurma nedenleri

MADDE 36 – (1) Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a)  (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Öğrencinin ilgili yarıyılda azami devamsızlık süresini aşacak şekilde sağlık raporu almış olması.

b) Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması nedeniyle askere alınması.

c) Beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve öğrencinin öğrenimini engelleyecek yakınlarının ölümü, tabii afet veya benzeri durumlar ile ekonomik güçlükler.

ç) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilmeleri.

d) Haklarındaki tutukluluk halleri kalkmış olan öğrencilerin geriye dönük tutukluluk süresi.

e) (Değişik:RG-26/1/2014-28894) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer haller.

f) (Ek:RG-4/3/2018-30350) Eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkmasını belgelendirmesi.

Kayıt dondurma başvurusu

MADDE 37 – (1) (Değişik fıkra:RG-22/2/2016-29632) Kayıt dondurma başvurusu, bir dilekçe ve istenen belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına yapılır. Kayıt dondurma işlemi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Kayıt dondurma başvuru sonucu öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı tarafından bildirilir.

(2) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Kayıt dondurma başvurusu, ilgili yarıyılın/yılın akademik takviminde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) (Ek:RG-4/3/2018-30350) Mazereti, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrencilere aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Aktif dönem için eğitime başlamak isteyenler, devamsızlık süresini aşmamak koşulu ile bağlı bulundukları bölüme dilekçeyle başvuru yapabilir, başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karar öğrenciye bildirilir. Öğrencinin eğitime başlaması durumunda alacağı dersler ile birlikte karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Bir sonraki dönemde öğrencinin eğitime başlamak istemesi durumunda bağlı bulunduğu bölüme dilekçeyle başvuru yapabilir, başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karar öğrenciye bildirilir. Öğrencinin sonraki yarıyılda eğitime başlaması durumunda karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

İzin

MADDE 38 – (Değişik:RG-26/2/2017-29991)

(1) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrencilerin derslere ait devamsızlık süreleri, görevlendirilme süresi içerisinde dikkate alınmaz.

Öğrenci değişimi

MADDE 39 – (1) (Değişik:RG-4/3/2018-30350) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler ile yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenciler, değişim programından bir veya iki yarıyıl süreyle yararlanabilir. Değişim programlarından yararlanan öğrencilerin kayıtları ilgili süreler içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programı ile ilgili tüm işlemler Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda yapılır.

(2) Öğrenci değişim programı kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi (transkript) verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 30/7/2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 2011-2012 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek sınav

EK MADDE 1 – (Ek:RG-12/5/2017-30064)

(1) Altıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler sonunda son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları birimlerin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm derslerde başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan fakülte ve meslek yüksekokulu programlarına 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere; sınavlar, başarı notları ve mezuniyet işlemleri ili ilgili olarak adı ve bağlantısı değiştirilmeden önce tabi oldukları Atatürk Üniversitesinin o tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümleri, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ise söz konusu öğrencilerin başarı notları aynen geçerli sayılarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kredi hesaplaması

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-26/1/2014-28894)

(1) 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren kayıt olan öğrenciler için bütün hesaplamalar AKTS kredisi üzerinden yapılır. İntibakı üst sınıfa yapılan öğrenciler, akranlarının bulunduğu not hesabına tabi olurlar.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

-----------------------

(1) Bu değişiklik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

  

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

30/5/2013

28662

2

26/1/2014

28894

3

14/5/2014 

29000 

4

31/8/2014

29105

5

29/5/2015

29370

6

22/2/2016

29632

7

26/2/2017

29991

8

12/5/2017

30064

9

4/3/2018

30350

10

26/11/2018

30607

 

 

Sayfa