Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.03.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28248

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İMÜSEM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanı

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim, araştırma programları düzenlemek, uygulamak ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma alanı

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanı; kamuya, özel sektöre, sivil topluma ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek; bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek, tüm bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi son erer. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılardan birisi yerine vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) İMÜSEM’i temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Yönetimi altındaki birimleri İMÜSEM’in amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) İMÜSEM'in amaçları doğrultusunda, çalışma alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da İMÜSEM'in ihalelere katılımını sağlamak ve sözleşmeler yapmak,

e) İMÜSEM’in yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeleri görüşülerek kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği, yapılacak ödeme ve alınacak ücretlerin miktarı ve katılım koşullarının belirlenmesi konularında ilgili mevzuat hükümlerine göre kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

d) İMÜSEM’in bütçesini hazırlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; İMÜSEM’in faaliyetlerine katkıda bulunabilecek kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının yetkili kurullarınca belirlenecek temsilciler ve Üniversitenin her fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile, Üniversite dışından İMÜSEM’in gelişimine katkı yapacak çalışmaları ve deneyimi olan kişiler de görüş bildirmek üzere Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, İMÜSEM’in faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan ve görüş bildiren bir kurul olup, görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) İMÜSEM’in yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirerek görüş sunmak ve tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) İMÜSEM’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun         13 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) İMÜSEM’in harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa