Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 27.12.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28155

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini, çalışma ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Üniversitenin Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

f) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Devletin sosyal korumaya ihtiyacı olan kesimler de dahil olmak üzere toplumsal refahı artırmak için eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik, barınma, sosyal hizmet alanları başta olmak üzere; kamu hizmetlerinin tasarımı, sunumu, izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi; bu hizmetlerin kolay ve yaygın erişilebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik niteliklerinin iyileştirilmesi amaçlı politikalar ve uygulamalar konusunda çalışmalar yürütmek, analizler ve politika önerileri geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, işbirliğine gitmek ve oluşturulan bilgi birikiminin paylaşılmasını sağlamak,

b) Türkiye'de işsizliğin azaltılması, iş gücü piyasalarının etkin çalışmasının sağlanması, insan sermayesinin niteliğinin iyileştirilmesi, beceri uyumsuzluğunun giderilmesi, kayıtsız istihdam ile mücadele, sosyal sigorta ve primsiz ödeme sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi, yoksullukla mücadele, iç ve dış göçün izlenmesi ve yönetilmesi, doğal afet ve felaketlerin toplumsal sonuçlarına uygun ve çabuk müdahale edilmesi alanlarında politikalar geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

c) Engelliler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler, yaşlı nüfus, ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik uygun sosyal politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

ç) İhtiyaç duyulan sosyal politikaların bilgi toplumu politikaları ile uyumlu ve gerektiğinde etkileşimli biçimde tasarlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek,

d) Avrupa Birliğine uyum süreci ve Lizbon Stratejisi kapsamında inovasyon, öğrenen ekonomi ve sosyal ve çevresel yenilenme problemlerini çok boyutlu ve disiplinler arası biçimde incelemek ve Türkiye'nin kendi koşullarına uygun çözüm ve politika önerileri üretmek.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve çalışma konuları ile ilgili raporlar ve politika notları hazırlamak,

b) Ortak ilgi ve çalışma alanlarına sahip ulusal ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde de bulunmak suretiyle, araştırma-geliştirme faaliyetleri, projeler, pilot çalışmalar yürütmek; sertifikalı veya sertifikasız, ücretli veya ücretsiz eğitim programları hazırlamak ve vermek; ulusal veya uluslararası kongreler, seminerler, toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya yurtiçi ya da yurtdışında düzenlenen bu tür toplantılara temsilci göndermek,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre, kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ç) Akademisyenler ve Üniversitede öğrenim gören öğrencileri ilgili alanlarda araştırma yapmaya yöneltmek, araştırmalarını yönlendirmek, desteklemek ve gerektiğinde, bu amaçla yapılacak öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine destek olmak,

d) Sosyal politikalar ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını, tez çalışmaları yapılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,

e) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak üzere araştırma teklifleri hazırlamak ve sunmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarca açılan araştırma ve geliştirme proje ihalelerine tek başına ya da bir konsorsiyum üyesi veya lideri olarak katılmak ve alınan projeleri yürütmek ve yürütülmesine katkıda bulunmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde; Türkçe veya yabancı dillerde görsel, işitsel, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak; araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları aracılığıyla yaymak; kitaplık, eğitim ve dokümantasyon merkezleri oluşturmak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projeleri teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek,

ğ) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

h) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,

i) Araştırma, geliştirme, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

j) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim üyesi olan ve Merkezin çalışma alanında bilimsel araştırmalar yürütmüş, konu ile ilgili bilgi ve deneyimi kanıtlanmış kişiler arasından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün gerekli gördüğü hallerde, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim üyesi olan bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür, yetkilerinden bazılarını Müdür Yardımcısına devredebilir. Müdür görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek, yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, gerektiğinde basına açıklamalar yapmak,

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve bunun için gerekli eşgüdümü sağlamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun oluşturulmasında Rektöre öneri götürmek,

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek ve onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını izlemek ve sağlamak,

g) Çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak ve bunların etkinliklerini izlemek ve denetlemek,

ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel kadrolarını tespit etmek, görevlendirmeler için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen beş kişi ve Müdür Yardımcısından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve onun belirlediği gündemle üç ayda en az bir kez olmak üzere toplanır. Müdür, toplantı öncesi veya sırasında Yönetim Kurulu üyelerinden gelen önerileri gündeme alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak,

b) Bir sonraki döneme ilişkin olarak Müdürün hazırladığı yıllık çalışma programını görüşmek ve onaylamak,

c) Merkez faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Müdür tarafından hazırlanan bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

d) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel kadrolarının ve çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ve başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri etkinliklerine paralel olarak, Müdür tarafından, yeterli sayıda çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimler dolayısıyla ortaya çıkabilecek personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine başka birimlerden Rektör tarafından yapılacak yer değiştirme ve/veya Mütevelli Heyet tarafından yapılacak görevlendirmeler yolu ile sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetin yetkileri saklı kalmak üzere, Rektörün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa