Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.11.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28104

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre yürütülen programlarda uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre yürütülen programlarda uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-11/1/2015-29233)(2)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açıköğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,

c) Blok uygulama: Eğitim-öğretim döneminde alınan teorik dersleri pekiştirmek için öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu lisans ve önlisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan uygulama çalışmalarını,

ç) Dekan: Açıköğretim Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Açıköğretim Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte: Açıköğretim Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Açıköğretim Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

ı) Uzaktan eğitim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

i) Üniversite: Atatürk Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Düzenlenmesi, Eğitim-Öğretim

Dönemleri ve Akademik Takvim

 

Programların açılması ve düzenlenmesi

MADDE 5 – (1)  Açıköğretim ve uzaktan eğitim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında programlar, açılma gerekçeleri ve özelliklerine bağlı olarak yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı her biri en az on dört hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(2) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açıköğretim ve uzaktan eğitim programları için yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi eğitimi, en az yedi haftadan oluşur.

(3) Cumartesi ve Pazar günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılabilir ve bu günlerde eğitim-öğretim ve sınav yapılabilir; ulusal ve dini bayram günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz.

(4) İki yarıyıl arasında en az bir hafta süreli yarıyıl tatili verilir.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanarak onaylanmak üzere Nisan ayı içerisinde Senatoya sunulur ve Senatonun onayından sonra uygulamaya konulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kesin Kayıt İşlemleri ile Katkı Payı ve Öğretim Giderleri

 

Kesin kayıt

MADDE 8 – (1)  Fakülte bünyesinde yürütülen programlar için kesin kayıt tarihi, şekli, süresi, şartları, istenecek belgeler ve uyulacak usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına aykırı olmamak üzere, programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.

(2) Kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.

(4)  Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek, haklarında kanuni işlem başlatılır. Bu öğrenciler için düzenlenen, diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir.

Katkı payı ve öğretim giderleri

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-17/1/2013-28531) (1)  Öğrenciler kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; cari hizmet maliyetine öğrenci katkısını ve açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(2) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı hakkında ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) (Değişik:RG-17/1/2013-28531)(1) Açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Mali yükümlülüklerini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Düzenlenmesi, Yürütülmesi, Ders Kaydı ve Devam Durumu

 

Derslerin düzenlenmesi

MADDE 10 – (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, laboratuar, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Gerek duyulması halinde programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyıllara/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(3) Programdan kaldırılan ders veya derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya tekrarlanacağına Fakülte Kurulu karar verir.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim-öğretim yapılan Fakültede dersler dönemlik kredili ve ders geçme esasına göre yürütülür.

(2) Fakülte Kurulunun kararına bağlı olarak dersler, açıköğretim veya uzaktan eğitim yöntemleriyle ya da yüz yüze yürütülebilir.

(3) Ders/derslerin bir kısmı veya tamamı Üniversitenin yerleşkelerinde ve/veya bunların dışında, başka şehir ve/veya ülkelerde oluşturulan merkezlerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri yolu ile verilebilir.

(4) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara ilişkin esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

Ders kaydı

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-17/1/2013-28531) (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) (Değişik:RG-22/10/2017-30218)(4) Yeni kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından 30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır.

(3) (Değişik:RG-10/9/2015-29471)(3) Öğrenciler, bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders alırlar.

(4) Yıl esasına göre yürütülen programlarda birinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler üçüncü sınıftan, ikinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler dördüncü sınıftan ders alamazlar. Yarıyıl esasına göre yürütülen programlarda ise;

a) Birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beşinci ve yedinci yarıyıllardan,

b) İkinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler altıncı ve sekizinci yarıyıllardan,

c) Üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedinci yarıyıldan,

ç) Dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler sekizinci yarıyıldan,

ders alamazlar.

(5) Üniversitesinin örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, uzaktan eğitim yolu ile yürütülen eşdeğer derslere Senato tarafından uygun görülen kapsam ve koşullarda kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan mali hükümler uygulanır.

Devam durumu

MADDE 13 – (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için devam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, stajlara ve yüz yüze derslere devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi ve Eğitim-Öğretim Süresi

 

Sınavlar

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-24/6/2019-30811) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerine kayıt yaptırmış, ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere, FF harf notu aldıkları derslere sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla, bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra yılda bir kereye mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavına girme hakkı tanınır. Mezuniyet üç ders sınavı ile ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.

(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka bir sınav açılmaz. Ancak ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilmek şartı ile yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilirler.

(3) (Değişik:RG-27/6/2016-29755) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.

(4) Dersin varsa devam veya diğer koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.

(5) Sınavlarla ilgili öğrenci cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav kuralları

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, sınavlara girebilmek için Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Öğrenci eksik belge ile sınavlara giremez.

(3) Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir.

(4) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (4) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (4)  

(1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır (0) puan almış sayılır:

a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen, yanlış işaretleyen, cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit edilen öğrenciler,

b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1)  (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (4) Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yapılır.

(2) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Sınav ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Kısa süreli sınav, ödev veya uygulama gibi etkinliklerin yer aldığı ders/derslerde bu etkinliklerden alınacak olan puanların ara sınav puanına katkı oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) (Ek:RG-27/6/2016-29755) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.

Ders başarı notunun belirlenmesi

MADDE 19 – (Değişik:RG-27/6/2016-29755)  

(1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) (Değişik:RG-20/3/2017-30013) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 20 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu      Ağırlık Katsayısı

AA                      4,00

BA                       3,50

BB                       3,00

CB                       2,50

CC                       2,00

FF                        0,00

G                         Geçer

Z                         Devamsız

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

Öğrenim süresi

MADDE 21 – (1)  Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans ve lisans tamamlama için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dahil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Yönetim Kurulu tarafından uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine program ile ilişikleri kesilir veya yönetim kurulu tarafından belirlenen bir programa yine Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

 

Mezuniyet ve diploma

MADDE 22 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

(4) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(5) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

(6) AGNO’ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO’yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kredi ve not transferi

MADDE 23 – (Değişik:RG-19/12/2013-28856)

(1) Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri hariç, açıköğretim veya uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında alıp, başarmış oldukları ders/dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunamazlar.

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olanlar Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden muaf sayılırlar. Bu derslerden;

a) İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyetleri herhangi bir talebe bağlı olmadan Dekanlıkça yapılır.

b) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri, yazılı taleplerine bağlı olarak Dekanlıkça belirlenecek tarihler arasında ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 24 – (Değişik:RG-17/1/2013-28531)(1)

(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 25 – (1) Fakülteye yapılacak olan yatay ve dikey geçiş talepleri ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Tebligat ve adrese bildirme

MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-22/10/2017-30218)(4) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri ya da sonradan güncelledikleri adrese posta ya da kargo yoluyla yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise Fakültenin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Fakülteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, adres bilgilerini güncellemeyen, Fakülteye bildirmeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________

(1) Bu değişiklik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 (4) Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/11/2011

28104

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/1/2013

28531

2.       

19/12/2013

28856

3.       

11/1/2015 

29233 

4.

10/9/2015

29471

5.

27/6/2016

29755

6.

20/3/2017

30013

7.

28/6/2017

30108

8.

22/10/2017

30218

9.

24/6/2019

30811

 

 

 

 

 

Sayfa