Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 12.09.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28052

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülteler bünyesinde veya Rektörlüğe bağlı olarak kurulan bölümleri, bölümleri olmayan fakülteler açısından fakülteyi,

b) Ders dönemi: Ortak Eğitim olmayan bir eğitim-öğretim dönemini,

c) Dönem: Ortak Eğitim dönemleri ve ders dönemlerinden herhangi birini,

ç) Fakülte: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülteleri,

d) Mütevelli Heyet: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Ortak Eğitim dönemi: Öğrencinin programı ile ilgili bir alanda teorik bilgisini uygulayabilmesi için Üniversitenin anlaşma yaptığı özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim dönemini,

f) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Ücretler, Öğrenim Süresi, Derslere Devam ve İzinler

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senatonun önerisi üzerine, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayı ile kesinleşir.

(2) Lisans programlarının ilk yılına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılır. Yurt dışından öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Üniversite içinden veya dışından yatay veya dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ile özel öğrenci, misafir öğrenci, değişim programları kapsamında ve diğer kategorilerde öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde, ilgili bölümün görüşü alınarak fakülte yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenci adayı, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde kaydını şahsen veya bir vekil tayin ederek yaptırır. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar sağlık mazeretini belgeleyen sağlık raporu veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mücbir sebeplerle geçerli mazeretleri olmadığı sürece haklarını kaybederler.

(2) Kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunanların, o yılın ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgelere ek olarak ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerinin ilk taksitinin ödendiğini gösteren belge ile varsa Üniversite tarafından ilan edilen diğer koşulların yerine getirildiğine ilişkin belgeleri ibraz etmesi gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

(3) Kayıt belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlarla, bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar; kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

(4) Başvuru formunda ikamet adresi olarak belirtilen adres, öğrencinin yazılı bildirim adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır.

(5) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye Üniversite kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarında bulunan bandroller her yıl yenilenir. Kaybedilen kimlik kartının yerine yenisi, Üniversitenin belirlediği ücret karşılığında düzenlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler belirlenen miktarda ve zamanda öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencinin ders programı ve ders kayıt işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücreti, özel kurs ve uygulamalar ile bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamındaki sınavlara ait ücretleri kapsamaz.

(3) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, değişim programı öğrencileri ve benzeri kategorilerde kabul edilen öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini öderler ve Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler.

(4) Süreye sayılarak izin alan öğrenciler, bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça, izinli olacakları süreye tekabül eden öğrenim ücretinin yarısını ödemekle yükümlüdür. Süreye sayılmadan izin alan öğrenciler ise izinli oldukları dönem için öğrenim ücreti ödemez.

(5) Mezuniyet için, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıda dersi kalan öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri bu kurulun önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile belirlenir.

(6) Kayıtlı olduğu lisans programındaki mezuniyet koşullarını tamamladıkları halde, azami mezuniyet süresi sınırları içinde lisans programına sayılmak üzere ders alma talepleri ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile belirlenir.

Burslar

MADDE 7 – (1) Üniversitede bursların türleri ve burslardan yararlanma koşulları her yıl ÖSYM kılavuzunda ilan edilir. Eğitim-öğretim ücreti muafiyeti sağlayan burslu kontenjanlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslar her yıl Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir. Burslardan yararlanma esasları Mütevelli Heyet tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Akademik yıl; güz, bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden oluşur.

(2) Senato, dönem sürelerini ve ders günlerini belirler.

(3) Senato, gerekli gördüğü hallerde eğitim-öğretim programlarındaki dönemleri ileri veya geri kaydırabilir.

(4) Senato tarafından onaylanan akademik takvimde; başvurular, ücretlerin ödenmesi, kayıtlar, derslerin başlama ve bitiş tarihleri, tatiller ve sınavlara ilişkin tarihler belirtilir.

(5) Uygun görülen eğitim programlarında ikili veya gece eğitimi düzenlenebilir. Bu programlarda eğitim süresi Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyetin kabul ettiği esaslar çerçevesinde değiştirilebilir.

Öğrenim süresi

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenim göreceği azami eğitim-öğretim süresi, iki yıllık ön lisans programları için en çok dört, dört yıllık lisans programları için en çok yedi, beş yıllık lisans programları için ise en çok sekiz yıldır. Tüm mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler normal süreden daha kısa sürede mezun olabilirler.

(2) Yabancı dil hazırlık programında ve Türkçe hazırlık programında geçen süreler öğrenim süresine dâhil değildir.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrenciler söz konusu süreye ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalar ile Üniversite tarafından belirlenen dönemlerde Ortak Eğitim Programına katılmakla yükümlüdür.

(2) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez.

(3) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen ulusal ve uluslararası turnuvalarda Üniversiteyi temsil eden sporcu öğrenciler turnuva tarihlerinde görevli izinli sayılırlar. Öğrencilerin bu kapsamda izinli sayıldıkları günler devamsızlıktan sayılmaz; izinli oldukları tarihlerde yapılan sınavlar fakülte yönetim kurulu kararına istinaden öğretim elemanının belirlediği usulde telafi edilir.

(4) İlgili fakülte yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencilerin, Üniversiteyi ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmek üzere katıldıkları konferans, kongre, yarışma, kültürel ve sanatsal faaliyetler nedeniyle bir dönem içinde (hazırlık sınıfında bir yarıyıl) izinli sayıldıkları sürelerin bir haftaya kadarki kısmı devamsızlıktan sayılmaz. Bu öğrencilerin, izinli oldukları tarihlerde yapılan sınavlar öğretim elemanının belirlediği usulde telafi edilir.

Dönem izinleri

MADDE 11 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretim süresine sayılmadan en fazla üç dönem; ayrıca eğitim-öğretim süresine sayılarak üç döneme kadar izin alabilirler.

(2) Öğrenciler bir defada en fazla üç dönem izin kullanabilirler. Süreye sayılan ve sayılmayan ardışık dönem izinleri toplam süresinin üç dönemi aşması halinde ilgili yönetim kurulunun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kabulü gerekir.

(3) Eğitim-öğretim süresine sayılmayan dönem izinleri, sağlık, birinci dereceden aile yakınlarının vefatı veya zorunlu bakımı, kaza, yangın ve doğal afetler veya ilgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylayacağı diğer haklı gerekçelerle verilebilir. Hazırlık sınıfı hariç, eğitim-öğretim süresine sayılan dönem izinleri için ise gerekçe aranmaz.

(4) Öğrenciler eğitim-öğretim süresine sayılmayan dönem izin haklarını kullandıktan sonra, bir sağlık sorunu gerekçesiyle tam teşekküllü bir hastaneden alınmış heyet raporunun ilgili yönetim kurulunda görüşülmesi sonucunda alınacak kararla süreye sayılmayan izin süresinin uzatılması mümkündür. Bu şekilde yapılacak uzatma işlemi her dönem için tekrarlanır.

(5) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar dışındaki suçlardan mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu takipsizlik kararı ile veya beraat etmek suretiyle sona eren öğrenciler geçen süre için azami eğitim-öğretim sürelerine sayılmadan izinli sayılır.

(6) İzin başvuruları, ilgili bölüm başkanlığına izin talep edilen dönemden daha önceki bir dönem içinde veya izin talep edilen dönemin en geç ders ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılabilir. Lisans programında, azami eğitim–öğretim süresine sayılmadan alınmak istenen dönem izinleri için, Hazırlık Programında ise tüm yarıyıl izinleri için yapılan başvurularda gerekçe belirtilerek varsa ilgili belgeler eklenir. Bu başvurular, bölüm öğrencileri için ilgili fakülte yönetim kurulunda, hazırlık programı öğrencileri için Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(7) Eğitim-öğretim süresine sayılmadan alınan dönem izinleri için öğrenci öğrenim ücreti ödemez. Eğitim-öğretim süresine sayılarak alınan dönem izninin işleme konulabilmesi için ise öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması, ayrıca, öğrenci ücretli statüde ise izinli olacağı dönemde ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemiş olması gerekir; öğrenci burslu statüde ise izinli olacağı dönem süresinin yarısı bursluluk süresinden düşürülür; kalan dönem bursluluk süresine karşılık gelen burs miktarının dönem izinleri için ödenmesi gereken öğrenim ücretini karşılamadığı durumlarda fark öğrenci tarafından ödenir.

(8) İzin son başvuru tarihinden sonra izin talebinde bulunarak Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla azami eğitim-öğretim süresine sayılarak izinli sayılan öğrenciler, söz konusu dönem için ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin tamamını öder.

(9) Öğrencinin izinli olduğu dönemlerde, bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak almış olduğu dersler Üniversitedeki programına transfer edilmez.

(10) Öğrencinin izinli olduğu dönemlerde, bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça, firma, kurum ve kuruluşlarda yapmış olduğu çalışmalar Üniversitenin Ortak Eğitim Programı kapsamında değerlendirilmez.

(11) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler kapsamında yurt dışına giden veya yurt içinde çalışan öğrencilerden ilgili projede çalıştıkları süreye tekabül eden izinleri için ücret alınmaz.

(12) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin izinli olduğu dönemde, varsa, almış olduğu dersler not döküm belgelerinde İ harfi ile belirtilir.

(13) Bu madde kapsamında dönem ücreti akademik yıl öğrenim ücretinin üçte biri kadardır.

İzinden dönüş

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, dönem izin sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Dönem izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin ilgili dönemin ders kayıtlarının son gününe kadar ilgili fakülte dekanlığına yazılı olarak başvuruda bulunması gerekir.

(2) Süreye sayılan dönem iznini kullanmadan ilgili yönetim kurulunun kararı ile Üniversiteye geri dönen öğrencilerin söz konusu dönem için ödemiş oldukları ücret kayıt yaptırdıkları dönem öğrenim ücretine mahsup edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Dili, Ders ve Kredi Yükleri, Öğrenci Danışmanlığı, Ders Kayıt İşlemleri,

Öğrencinin Sınıfının Belirlenmesi

Eğitim dili

MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili ağırlıklı olarak Türkçe’dir. Ancak, ilgili mevzuat kapsamında İngilizce veya diğer dillerde yürütülecek programlar ile bu dillerde verilecek zorunlu ve seçmeli dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için Senato tarafından belirlenen yabancı dil şartlarını karşılamaları, lisans programlarından mezuniyetleri için de Senatonun belirleyeceği İngilizce başarı koşullarını yerine getirmeleri gerekir.

Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programları

MADDE 14 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programının uygulandığı lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye ilk kayıttan sonra, ilan edilen tarih ve saatte Yabancı Dil Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavına girerler. Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yabancı Dil Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavını başaranlar ya da yabancı dil hazırlık programından muaf olanlar, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar; diğerleri, yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil düzeyi yeterli görülmeyenler Türkçe hazırlık programına, ayrıca yabancı dil bilgisi yeterli görülmeyenler yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu dersler dâhil, dört yıllık öğrenim programları; en az 120 kredilik dersi ve bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen Ortak Eğitim uygulamalarını kapsar.

(2) Eğitim-öğretim programı; kuramsal dersler, seminer, stüdyo, atölye, laboratuvar, saha uygulaması ve benzeri uygulamalar ile Ortak Eğitim Programından oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı, ilgili fakülte kurullarının önerileri üzerine (Hazırlık Programı için doğrudan) Senato tarafından karara bağlanır.

Dersler ve kredi yükleri

MADDE 16 – (1) Kredili ve kredisiz derslerin; zorunlu, seçmeli, önkoşullu, eşkoşullu veya ortak zorunlu olup olmadıkları eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir kredi; haftada bir saatlik kuramsal dersin, bir/üç saatlik seminerin, iki/dört saatlik laboratuvar, stüdyo, atölye ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

b) Seçmeli dersler: Bölüm, fakülte veya Üniversitede açılan seçimlik dersler arasından öğrencinin seçerek aldığı dersleri,

c) Önkoşullu dersler: Alınması için başka ders veya derslerin başarı ile tamamlanmış olması gereken dersleri,

ç) Eşkoşullu dersler: Başka ders veya derslerle birlikte alınması gereken dersleri,

d) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini

ifade eder.

(2) Derslerin kredi değeri ve programlar itibarıyla alınacak kredi yükü, fakülte yönetim kurulu önerisi üzerine Senato kararıyla belirlenir.

(3) Öğrencinin dönem asgari kredi yükü eğitim-öğretim programı ders kredi yükünün %9’udur. Hesaplamalarda elde edilen değer, küsuratlı ise, alttaki en yakın tam sayı olarak kabul edilir.

(4) Öğrencinin anadal lisans programında dönem azami kredi yükü eğitim-öğretim programı ders kredi yükünün %16’sıdır. Hesaplamalarda elde edilen değer, küsuratlı ise, üstteki en yakın tam sayı olarak kabul edilir.

(5) Öğrencinin “dönem normal kredi yükü aralığı”, dönem asgari kredi yükü dâhil ve dönem azami kredi yükü dâhil arasındaki aralıktır.

(6) Öğrenciler, danışman onayı ile bir dönemde en fazla bir dersi kredi yüküne sayılmaksızın dinleyici öğrenci olarak alabilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 17 – (1) İlgili bölüm başkanı, her öğrenci için öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirir. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri öğrenci tarafından yapılır. Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde kendisine yardımcı olur ve öğrenciye ilişkin varsa görüş, rapor ve diğer belgeleri bölümdeki öğrenci dosyasına eklenmek üzere bölümüne teslim eder.

Ders kayıt işlemleri

MADDE 18 – (1) Öğrenci, her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, danışmanının rehberliğinde dönem normal kredi yükü aralığı içinde alacağı dersleri belirlemek ve programını danışmanına sunmak zorundadır. Ders seçimleri danışmanı tarafından onaylanan öğrencinin kayıtlarının geçerli olması için ekle-sil dönemini takip eden, cumartesi hariç, yedi iş günü içinde ders kayıt çıktılarını ilgili bölüm sekreterliğinde imzalaması gerekir.

(2) Dönem kayıt süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler burslu olup olmadıklarına bakılmaksızın, ders ekle-sil süresi içinde geç kayıt ücreti ödeyerek kayıtlarını yaptırabilir. Ancak öğrenci, sağlık, değişim programlarına katılım gibi geçerli bir mazereti olması durumunda ilgili fakülte yönetim kurulu, hazırlık programında Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla geç kayıt ücretinden muaf tutulabilir.

(3) Ders ekle-sil süresi bitiminden sonraki ders kayıt taleplerine ilişkin mazeretler fakülte yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Geç kayıt ücreti yükümlülükleri ise Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders ekle-sil işlemleri

MADDE 19 – (1) Ders kayıt süresi bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil süresi içinde öğrenciler, danışmanlarının onayını almak ve dönem normal kredi yükü aralığında kalmak kaydıyla ders değişiklikleri yapabilirler. Ders ekle-sil süresinden sonra, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen dersten vazgeçme durumu dışındaki gerekçelerle istenen tüm ders değişiklikleri ancak ilgili fakülte yönetim kurulunun öğrencinin mazeretini kabul etmesi halinde yapılabilir.

Dersten vazgeçme

MADDE 20 – (1) Öğrenci, dönem asgari ders kredi yükünün altına düşmemek koşuluyla üçüncü ders döneminden itibaren her ders döneminde en fazla bir dersten ve öğrenim süresince en fazla altı dersten, danışmanın onayını alarak vazgeçebilir.

(2) Dersten vazgeçme işlemi dönemin sekizinci haftası içinde yapılır.

(3) Öğrenci her bir dersten vazgeçme hakkını en fazla bir defa kullanabilir.

(4) Vazgeçilmiş olan dersin yerine aynı dönem içinde başka bir ders eklenemez.

Öğrencinin sınıfının belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Öğrenci, eğitim-öğretim programının ilk iki ders dönemi toplam kredi yükünün en az %70’i kadar yükte dersi başarmış olması ve bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde açıklanan Genel Not Ortalamasının (GNO) 1.50 ve üzerinde olması halinde ikinci sınıf öğrencisi statüsünü kazanır.

(2) Öğrenci, eğitim-öğretim programı ilk dört ders dönemi toplam kredi yükünün en az yüzde 85’i kadar yükte dersi başarmış olması ve GNO’sunun 1.65 ve üzerinde olması halinde üçüncü sınıf öğrencisi statüsünü kazanır.

(3) Öğrenci, eğitim-öğretim programı ilk altı ders dönemi toplam kredi yükünün en az yüzde 90’ı kadar yükte dersi başarmış olması ve GNO’sunun 1.80’in altında olmaması halinde dördüncü sınıf öğrencisi statüsünü kazanır.

(4) Bu madde kapsamında öğrencinin sınıfının belirlenmesi için yapılan kredi yükü hesabında, tamamlanmış derslerin eğitim-öğretim programının hangi ders dönemine ait olduğu önem taşımaz.

(5) Öğrenci, bu Yönetmelikte aksine bir hüküm olmadıkça danışman onayıyla bir üst sınıftan ders alabilir. Öğrencinin daha üst sınıflardan ders alma talebi ise ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Ders Saydırma, Notlar, Başarı Durumu, İlişik Kesilmesi

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Bölüm öğrencileri için; kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere dört tür sınav yapılabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Kısa sınav dışındaki sınav tarihleri Rektörlük, ilgili bölümler veya öğretim elemanı tarafından sınavdan en az bir hafta önce duyurulur. Kısa sınavların ise öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur. Lisans programlarında İngilizce ve ikinci yabancı dil derslerine ilişkin sınavlarda Senatonun belirleyeceği esaslar uygulanır.

(2) Her dersin öğretim elemanı, dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, dönem sonu sınavı, ödev, uygulama ve diğer çalışmalar ile derse devamın dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere ders uygulama planı içinde duyurur.

(3) Proje, laboratuvar dersleri ve Senato kararı ile sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için dönem sonu sınavı ve en az bir ara sınav yapılır. Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır. Dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler Rektörlük tarafından belirlenir.

(4) Dönem sonu sınavı, ders için son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı niteliğinde bir sınav hakkı verilmez.

(5) Ara sınavların sonuçları sınavı izleyen on iş günü, Cumartesi hariç, içinde, dönem sonu sınavı ve mazeret sınavlarının sonuçları ise sınavı izleyen yedi iş günü, Cumartesi hariç, içinde ilan edilir.

(6) Öğrenci ikinci anadal ve yandal programları hariç, aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavına girmeye zorlanamaz. Ancak, aynı gün içinde ikiden fazla dönem sonu sınavı yapılması halinde öğrenciye bu nedenle giremediği sınavlar için sınav gününden önceki iş gününün, Cumartesi hariç, mesai bitimine kadar ilgili Bölüm Başkanlığına yazılı başvurusu üzerine telafi sınav hakkı verilir.

(7) Gerekli hallerde Pazar günleri ders ve sınav yapılabilir.

(8) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(9) Öğrencinin, girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse, almış olduğu not ilan edilmiş olsa dahi sınavı iptal edilir.

(10) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle Üniversite tarafından saklanır.

(11) Öğrenciler notlandırılmış yazılı sınav kâğıtlarını öğretim elemanlarının tayin edecekleri gün ve saatte inceleyebilirler.

(12) Öğrenciler yazılı sınavlarının notlarına sadece maddi hata gerekçesiyle itiraz edebilirler ve itirazlarını notların elektronik ortamda ilan edildiği ilk günü takip eden yedi iş günü (Cumartesi hariç) içinde kayıtlı oldukları bölüme yazılı olarak yaparlar.

(13) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(14) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren veya sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Kopya işlemleri bu fiilin işlendiği salondaki gözetmenler tarafından tutanakla tespit edilir. Bu konuda ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav mazeretleri

MADDE 23 – (1) Herhangi bir nedenle sınava giremeyen lisans programı öğrencisi, mazeretinin bitimini izleyen beş iş günü, Cumartesi hariç, içinde mazeretini bölümüne yazılı olarak bildirir. Öğrencinin mazereti dersin öğretim elemanı tarafından incelenir. Öğretim elemanı öğrencinin mazeretini kabul ederek giremediği sınavı belirlediği usulde telafi edebilir veya öğrencinin mazeretini üç iş günü içinde ilgili bölüm aracılığıyla fakülte yönetim kuruluna iletir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında kabul edilmiş mazeretleri nedeniyle sınavlara girememiş olan öğrencilere dönem sonu harf notlarının teslim tarihine kadar telafi edilmeyen sınavlar için ilgili öğretim elemanı tarafından E notu verilir. Dönem sonunda telafi edilemeyen sınavlar için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde E notu nihai nota dönüştürülür.

Derslerden muafiyet

MADDE 24 – (1) Öğrenci, lisans programına kayıt yaptırdığı ilk dönemin ders ekle-sil süresinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir dilekçeyle, her ders için dersin kodunun ait olduğu bölüme başvurabilir. Öğrencilerin muafiyet talepleri, muafiyet talep edilen derslerin kodlarının ait olduğu bölümlerin görüşü üzerine ilgili fakülte yönetim kurullarında karara bağlanır. Muafiyet yoluyla transfer edilen ders kredileri öğrencinin mezuniyet için tamamlaması gereken kredi yüküne sayılır; muaf olunan derslerin notları ise öğrencinin ders dökümünde, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde tanımlanan M harfi ile gösterilir. Muaf olunan dersler akademik not ortalamalarına dâhil edilmez.

(2) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Öğrenci FF veya K harf notu aldığı dersler ile İ veya V harf notu aldığı zorunlu dersleri, takip eden üç ders dönemi içinde tekrar almakla yükümlüdür. Öğrencinin belirtilen süre içinde bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde bu dersler, açıldıkları ilk dönemde öncelikli olarak öğrencinin ders kaydına Üniversite tarafından eklenir.

(2) Genel akademik not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce DD veya DC notu aldıkları dersleri danışmanlarının onayı ile tekrarlayabilirler.

(3) Öğrenciler Üniversitedeki lisans eğitimleri süresince notu CC, CB, BB veya BA olan derslerden en fazla beşini danışmanın onayıyla tekrarlayabilir.

(4) Tekrarlanan dersler için, daha önce alınmış olan dersin notunun yerine son alınan dersin notu GNO hesaplanmasında dikkate alınır. Daha önce alınmış olan derslerin notları da not döküm belgesinde yer alır ve ilgili dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır; ancak, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

Ders saydırma

MADDE 26 – (1) Kayıtlı bulunulan dönemde alınan bir seçmeli dersin daha önceki dönemlerde alınmış başka bir seçmeli ders yerine saydırılmasında aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka derse karşılık gelebilir.

b) Öğrenciler, Üniversitedeki lisans eğitimleri süresince en fazla beş seçmeli dersi danışman onayıyla saydırabilir. Saydırılan derslerin, ilgili bölüm eğitim programı içindeki seçmeli dersler tanımına, bölüm seçmeli dersi, fakülte seçmeli dersi, Üniversite seçmeli dersi gibi uygun olması gerekir.

c) Öğrencilerin seçmeli ders saydırma talepleri ilgili bölüm görüşü üzerine fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak, ders saydırma işlemleri fakülte kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde fakülte yönetim kurulu kararına gerek olmaksızın elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Zorunlu dersler için ders saydırma kuralları, sadece programdan çıkarılan veya yeri değiştirilen derslere mahsus olmak üzere fakülte kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Diğer üniversitelerden M harf notu ile transfer edilen derslerin yerine ders saydırılabilir.

(4) Öğrenci, ders saydırma talebini en geç ders ekle-sil süresi bitiminden itibaren üç iş günü (Cumartesi hariç) sonuna kadar ilgili bölüme dilekçe ile bildirir.

(5) GNO hesaplanmasında, daha önce alınmış olan dersin notunun yerine saydırılan dersin notu geçerli olur. Öğrencinin yerine ders saydırdığı dersler not döküm belgesinde yer alır ve ilgili dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır; ancak, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(6) Daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler birbirinin yerine saydırılamaz.

Ders başarı notu

MADDE 27– (1) Ders başarı notu; dönem içinde yapılan kısa ve ara sınavların, ödevlerin, proje ve diğer uygulamalı çalışmaların ve dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir.

(2) Değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

 

Notlar

AA

    BA

BB

CB

CC

DC

DD

FF

Katsayı

4,00                         

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Sayısal  Karşılık

100-90

89-85

84-80

79-75

74-70

69-65

64-60

59-0

 (3) Diğer harf notları aşağıdaki gibidir:

a) G notu : Kredisiz dersten geçti notu.

b) K notu: Kredisiz dersten kaldı notu.

c) V notu: Dersten vazgeçti notu; bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında öğrencinin almaktan vazgeçtiği derse verilir.

ç) M notu: Muaf notu; başka bir bölüm, fakülte ya da üniversiteden ilgili fakülte yönetim kurulunca transfer edilen ve not ortalamasına katılmayan dersler için veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucuna göre Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği bölümün önerisi üzerine fakülte yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.

d) E notu: Eksik notu; hastalık veya diğer zorunlu sebeplerle proje, sunum, ödev gibi dönem içi çalışmalarını tamamlayamamış veya dönem sonu sınavına girememiş öğrencilere verilir. E harf notunu alan öğrencinin eksikliklerini tamamlaması ve varsa mazeret sınavına girmesi için ders başarı notlarının Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim son tarihini takip eden on iş gününün, Cumartesi hariç, sonuna kadar süre tanınır. Süre sonunda E notu nihai nota dönüştürülür.

e) T notu: Tekrar notu; Öğrencinin tekrar ettiği veya saydırdığı derse; aldığı notun yanında, parantez içinde önceki dersin kodu ile birlikte gösterilmek üzere verilir.

f) İ notu: İzinli notu; Öğrencinin kayıt yaptırdıktan sonra izin aldığı durumda o dönemde almış olduğu derslere verilir.

g) DA notu: Dinleyici öğrenci olarak aldı notu; Öğrencinin dinleyici olarak girdiği dersin devam gereklerini yerine getirdiği durumlarda verilir.

ğ) DV notu: Dinleyici öğrencilikten vazgeçti notu; Öğrencinin dinleyici olarak girdiği ders için devam gereklerini yerine getirmediği durumlarda verilir.

h) DM notu: Diğer üniversitelerin hazırlık programından alınan başarı belgesi ile muaf notu.

ı) HM notu: Hazırlık programından muaf notu.

i) HD notu: Hazırlık programına devam etti notu.

j) HB notu : Hazırlık programını bıraktı notu.

k) HG notu: Hazırlık programından geçti notu.

l) HK notu: Hazırlık programından kaldı notu.

(4) Bir dersin yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak için; AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, G veya M notlarından birini almak gerekir. Öğrenci, FF veya K notu aldığı dersten başarısız sayılır.

Notların kesinleşmesi ve ilanı

MADDE 28 – (1) Dönem sonu harf notları öğretim elemanları tarafından dönem sonu sınav takviminin tamamlanmasının ardından akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine işlenir ve not listelerinin iki kopyası imzalanarak bağlı bulunulan akademik birime verilerek kesinleştirilir.

(2) Öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen dönem sonu başarı notları, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra oluşturulan not döküm belgeleri ile elektronik ortamda açıklanır.

(3) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ve programlarına sayılan tüm dersleri, harf notlarını ve son dönem itibarıyla kredi ve not hesaplamalarını içeren not döküm belgeleri öğrencinin isteği üzerine yazılı olarak düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 29 – (1) Bir dersin ilan edilmiş başarı notunun maddi hata nedeniyle değiştirilmesi, öğrencinin notların ilanını takip eden yedi iş günü, Cumartesi hariç, içinde Bölüm Başkanlığına yazılı itirazı veya ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine ilgili bölüm tarafından oluşturulan komisyonca incelendikten sonra ilgili fakülte yönetim kurulu, hazırlık programı için Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.

Not ortalaması

MADDE 30 – (1) Başarı durumu; Dönem Not Ortalaması (DNO) ve Genel Not Ortalaması (GNO) ile belirlenir.

(2) Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile dönem sonu başarı notunun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir. DNO ve GNO hesaplanmasında ağırlıklı puan karşılığı olan dersler dikkate alınır. DNO, ilgili dönemde kazanılan ağırlıklı puanlar toplamının, ilgili derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. GNO, öğrencinin aldığı ve yerine başka bir ders saydırılmamış bütün kredili derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, ilgili derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Elde edilen ortalamalar virgülden sonra yuvarlama yapılarak, iki basamak olarak gösterilir.

(4) Yandal ve ikinci anadal derslerinden anadal lisans programında yer almayanlar öğrencinin kayıtlı olduğu anadal lisans programı not ortalamasında dikkate alınmaz.

Başarılı öğrenciler

MADDE 31 – (1) Genel not ortalamaları en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Bu öğrencilere, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına göre tekrarlamaları gereken derslerin yanında, eğitim-öğretim programlarına göre almaları gerekli olduğu halde almadıkları dersleri almaları için de müteakip üç ders dönemi için süre tanınır. Öğrencinin bu sürede dersleri herhangi bir nedenle almaması halinde bu dersler açıldıkları ilk dönemde öncelikli olarak öğrencinin ders kaydına doğrudan eklenir. Bu dersler sonraki dönemlere ancak ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla ertelenebilir.

(2) Herhangi bir dönemde eğitim-öğretim programına göre alması gereken derslerden en az dönem asgari kredi yükünde ders alarak başarılı olmuş ve GNO’su en az 2.00 olan öğrencilerden DNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler dönem onur öğrencisi, 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler ise dönem yüksek onur öğrencisi sayılır ve bu durum dönem not döküm belgelerinde belirtilir.

Sınamalı öğrenciler ve başarısız öğrenciler

MADDE 32 – (1) İlk iki ders döneminden itibaren herhangi bir ders dönemi sonundaki GNO’su 1.50-1.99 arasında olan öğrenciler sınamalı, 1.50'nin altında olan öğrenciler başarısız sayılır.

(2) Sınamalı veya başarısız öğrencinin henüz almamış olduğu dersler ile İ veya V harf notu alıp da daha sonra tekrarlamadığı dersler, o öğrenci için “yeni ders” olarak kabul edilir.

(3) Sınamalı öğrencilerin ilgili dönemde alabilecekleri yeni derslerin kredi yükü, en fazla dönem asgari kredi yükü kadardır.

(4) Eğitim-öğretim programındaki dördüncü ders dönemi sonundan itibaren herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 1.00’ın altına düşen başarısız öğrenciler izleyen dönemde yeni ders alamaz; GNO’su 1.00-1.49 arasında olan başarısız öğrencilerin ilgili dönemde alabilecekleri yeni derslerin kredi yükü en fazla lisans programı toplam kredi yükünün yüzde beşi kadardır.

(5) Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki dönemlerde eğitim-öğretim programlarına göre almaları gerektiği halde almadıkları dersleri, FF veya K notu aldıkları için tekrarlamaları gereken dersleri ve İ veya V harf notu aldıkları zorunlu dersleri açıldıkları takdirde almak zorundadırlar.

(6) Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki dönemlerde DD veya DC notu aldıkları derslerden istediklerini, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla tekrarlayabilirler. Bu derslerden zorunlu olmayanların yerine başka seçmeli dersler de alabilirler. Bu kapsamda alınabilen dersler “yeni ders” sayılmaz.

(7) Sınamalı veya başarısız bir öğrenci, herhangi bir dönem başında bu maddede belirtilen ve kayıt yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan sonra dönem ders kredi yükü bu maddenin sınamalı öğrenciler için üçüncü ve başarısız öğrenciler için dördüncü fıkralarında yer alan azami kredi yükünden daha az ise, bölüm başkanının önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulunun onayı ile o dönem için ek yeni dersler alarak kredi yükünü tamamlayabilir.

Mezuniyet ek sınavı hakkı

MADDE 33 – (1) Kayıtlı oldukları dönem sonu itibarıyla, son Ortak Eğitim dönemi yükümlülüğü dışında, kaldıkları tek ders eksiği ile mezuniyet için gerekli bütün derslerini tamamlamış olan son sınıf öğrencilerine, dönem sonu harf notlarının ilanını takip eden üç iş günü, Cumartesi hariç, içinde bölümlerine yazılı talepleri halinde, başarısız oldukları dersten bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Ek Sınavı (MES) hakkı verilir. MES aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Uluslararası eşdeğerliği Üniversite tarafından kabul edilen belgeleri ibraz etmek suretiyle muafiyet alınabilen veya başarılabilen İNG kodlu dersler için MES hakkı verilmez.

b) Uygulamalı, laboratuvar ve proje dersleri için MES hakkı verilmez.

c) Öğrenci MES hakkını, derse kayıt olmaksızın, MES için yazılı talep süresi sonundan başlamak üzere içinde bulunduğu dönemden sonra gelen dönem;

1) Güz veya Bahar Dönemi ise, ders başlama tarihinden itibaren üç iş gününün, Cumartesi hariç sonuna kadar,

2) Yaz Dönemi ise, ekle-sil süresinin başlama tarihinin üç gün öncesine kadar

kullanabilir.

ç) Son Ortak Eğitimini tamamlamamış öğrenciler MES haklarını, Ortak Eğitimin başlangıç tarihinden önce, bu fıkradaki takvim çerçevesinde kullanabilir.

d) Bu madde kapsamında MES hakkı kullanan öğrencinin harf notu yalnızca yapılacak sınavdan alınan nota dayanılarak verilir. Bu not en yüksek CC harf notu olabilir.

e) MES hakkını kullanmayı talep ettiği dersten CC notu aldığı takdirde dahi mezuniyet not ortalaması şartını yerine getiremeyeceği anlaşılan öğrencilere ek sınav hakkı verilmez.

f) Öğrenciler MES sonucunda başaramadığı dersi, takip eden dönemlerde ve azami eğitim süresi içinde kayıtlı olarak alırlar.

Azami öğrenim süresinde mezun olamayanların öğrenime devam hakları

MADDE 34 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal ve Yandal Programları, Yatay ve Dikey Geçişle Öğrenci Kabulü

Çift anadal programı

MADDE 35 – (1) Öğrenciler Üniversitenin iki lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma almak üzere bir çift anadal programına devam edebilirler. Çift anadal programı, ilgili iki bölümün talebi, ilgili fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Çift anadal programlarına öğrenci kabulü ve çift anadal programlarının yürütülmesine ilişkin esaslar Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Yandal programları

MADDE 36 – (1) Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirlenmiş dersleri almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge alabilmek için bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Yandal programı, ilgili iki bölümün talebi, ilgili fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Yandal programına öğrenci kabulü ve yandal programının yürütülmesine ilişkin esaslar Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Üniversite programlarına Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçişler ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Eğitim Programı, Özel Öğrenciler, Misafir Öğrenciler,

Değişim Programları, Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

Ortak eğitim

MADDE 38 – (1) Üniversitede lisans programları içinde ikinci sınıftan itibaren üç Ortak Eğitim dönemine yer verilir.

(2) Ortak Eğitim dönemlerine ait sertifikalar mezuniyet sırasında diploma ile birlikte öğrenciye verilir.

(3) Ortak Eğitim, Üniversitenin bu amaçla protokol imzaladığı firma, kurum ve kuruluşlarda, Üniversitenin belirleyeceği takvim çerçevesinde yapılır.

(4) Ortak Eğitim Programının yürütülmesi, öğrenci ve işyerlerinin eşleştirilme yöntemi, program süresince öğrencilerin yükümlülükleri, başarı kriterleri ve öğrencilerin izlenmesi bir yönerge ile düzenlenir.

(5) Öğrenci Ortak Eğitim döneminde Üniversitede öğrenci olarak veya diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alamaz; izinsiz olarak alınmış olan dersler öğrencinin programına sayılmaz.

Özel öğrenci

MADDE 39 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, diploma adayı olmadan her ders döneminde lisans düzeyinde verilen en fazla iki derse özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kabulü, dersi veren öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla yapılır. Bu kararda öğrencinin hangi dersleri almasına izin verildiği belirtilir. Süre sonunda özel öğrenci statüsünün devamı için adayın yeniden başvurması ve başvurunun ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilmesi gerekir.

(3) Özel öğrenciler, katıldıkları dersler esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder. Özel öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak Üniversitenin öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya derece verilmez; istekleri üzerine kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(4) Üniversitenin lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, Üniversitede verilen dersleri özel öğrenci statüsünde alamaz.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin diğer üniversitelerden özel öğrenci statüsünde ders almalarına izin verilmez. Ancak, öğrencinin mezuniyetinin, herhangi bir dersteki başarısızlığından veya normal döneminde alması gereken ve alabileceği bir dersi kendi isteğiyle ileri dönemlere bırakmasından kaynaklanmayan nedenlerle gecikmesi durumunda, diğer üniversitelerden özel öğrenci statüsünde ders alma talepleri ilgili fakülte yönetim kurulunun görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin özel öğrenci statüsü ile aldığı derslerin kredi ve notları, yerine aldıkları derslerin kredi ve notu olarak, dersin kredi ve transfer işleminin ilgili fakülte yönetim kurulunda kabul edildiği dönemin sonunda kayıtlara işlenir.

(3) Öğrenci, Üniversitedeki öğrenimi süresince diğer üniversitelerden en fazla üç ders alabilir. Üniversite ile yürütülen değişim programları ve misafir öğrenci programlarında alınan dersler bu kapsamın dışındadır.

Misafir öğrenci

MADDE 41 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Üniversitede ilk iki ders döneminden sonra olmak üzere en fazla iki ders döneminde misafir öğrenci statüsünde lisans dersleri alabilir.

(2) Misafir öğrencilerin başvuruları, adayların öğrenimlerine devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumunun düzeyi, öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu ve eğitim dili yeterlikleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kararda, kabul edilen öğrencilerin alacakları dersler ve ders saati toplamı da belirtilir.

(3) Misafir öğrenciler dönem normal kredi yükü aralığı içinde ders alabilirler ve bu öğrencilere aldıkları derslerden kredi verilir. Misafir öğrencilere diploma verilmez; ancak aldıkları dersleri ve kazandıkları kredileri gösteren bir belge verilir.

(4) Misafir öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini öderler. Misafir öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları süre içinde Üniversite öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir.

Yurt dışında misafir öğrencilik

MADDE 42 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, lisans düzeyinde ilk iki ders dönemi ve varsa değişimde geçirilen süreler hariç en fazla bir yıl olmak üzere eğitimlerine Yurt Dışında Misafir Öğrenci statüsünde devam edebilirler.

(2) Yurt Dışında Misafir Öğrencilik başvurusu, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Değerlendirmede, gidilecek yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması şartı ve eğitim-öğretim düzeyi ile genel not ortalaması en az 2.00 olmak üzere öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.

(3) Akademik danışmanı, yurt dışında misafir öğrencinin eğitimini izler; öğrencinin aldığı derslerin intibakı ilgili fakülte tarafından yapılır.

(4) Öğrencinin Yurt Dışında Misafir Öğrenci statüsünde aldığı derslerin kredileri ve M harfi ile notları, kayıtlara işlenir.

(5) Öğrencinin Yurt Dışında Misafir Öğrenci statüsünde geçirdiği süre eğitim süresine sayılır. Üniversite bu süre için öğrenciden eğitim ücreti almaz. Yurt dışında bir yılını tamamlayan misafir öğrencilerin misafir öğrencilik süresi fakülte yönetim kurulu kararıyla bir dönem daha uzatılabilir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 43 – (1) Üniversite, yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yurt içinde veya dışında bulunan üniversitelerle, öğrenci değişim programları uygulayabilir. Üniversite bu programlar kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına iki ders dönemi ve bir Ortak Eğitim dönemi olmak üzere azami üç dönem için öğrenci gönderebilir veya diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edebilir. Öğrenci değişimi, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, değişim programının özelliğine bağlı olarak, fakültelerde ilgili komisyonlar ve/veya yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) Değişim anlaşmaları kapsamında yurt içindeki üniversitelerden kabul edilen öğrenciler, Üniversiteye kayıtlı oldukları süre içinde 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik hükümleri, yurt dışındaki üniversitelerden kabul edilen öğrenciler ise ilgili üniversite ile yapılan anlaşma hükümleri çerçevesinde diğer öğrencilere uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir. Bu öğrencilere diploma veya derece verilmez; kayıtlı oldukları dönemlere ait not döküm belgesi verilir.

(3) Değişim anlaşmaları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gönderilen Üniversite öğrencilerinin, değişimde geçirdikleri süre içinde Üniversitede kayıtları devam eder ve bu süre öğrencilerin azami öğrenim süresine sayılır. Üniversite öğrencileri mezuniyetlerinden önceki son ders döneminde değişim programlarına katılamaz.

(4) Değişim programı kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya daha fazla dönem süresince eğitim gören öğrencinin alacağı dersler ve Ortak Eğitim uygulamalarının karşılıkları ilgili birimin görüşü üzerine fakülte yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Değişim programı kapsamındaki eğitimi süresince öğrencinin, Üniversitedeki danışmanı ile irtibat halinde olması beklenir. Öğrencinin değişim programı çerçevesinde aldığı derslerin intibakı ilgili fakülte tarafından yapılır. Bu derslerin kredileri aynen transfer edilir ve not karşılıkları M harfi ile kayıtlara işlenir. Ancak, Erasmus Programı kapsamında alınan derslerin intibak işlemleri bu programın özel koşullarına göre yapılır.

(5) Değişim öğrencileri, değişim programına katıldıkları yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşma hükümleri çerçevesinde öğrenim ücretini öderler.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 44 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara alınacak öğrencilerin kabul koşulları bir yönerge ile düzenlenir. Gerekli koşulları taşıyan adaylar Üniversite Yönetim Kurulunun oluşturduğu bir kabul komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin kaydı yapılır.

(2) Bu madde kapsamında kayıt yaptıran ve Türkçe ve yabancı dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler için hazırlık ve destek programları uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, İlişik Kesme, Disiplin İşleri

Mezuniyet

MADDE 45 – (1) Öğrencinin, mezun olabilmesi ve kayıtlı olduğu programa göre lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu lisans programının öngördüğü bütün ders ve uygulamalar ile Ortak Eğitim yükümlülüklerini ve yerine başka bir ders saydırılmamış tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre azami öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlaması,

b) Lisans programının gerektirdiği en az krediyi tamamlaması,

c) Genel not ortalamasının en az 2.00 olması

gerekir.

(2) Mezuniyet için bölüm eğitim-öğretim programı ders kredi yükünün en az %50’sinin Üniversitede tamamlanmış olması gerekir.

(3) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi kapsamındaki durumlar hariç, değişim programları kapsamında ve misafir veya özel öğrenci olarak Üniversite dışından alınan krediler ilgili programlara ait protokollerde aksine bir hüküm bulunmadıkça, mezuniyet için Üniversitede tamamlanması gereken krediye dâhil edilmez.

(4) Lisans eğitimini tamamlamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Lisans diploması

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sekiz ders dönemine karşılık gelen eğitim-öğretim programını ve üç Ortak Eğitim dönemini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Lisans programına ait onaylanmış meslek unvanı varsa, bu bilgi öğrencinin isteği üzerine ayrıca yazılı olarak kendisine bildirilir.

(2) Mezuniyete hak kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Lisans ve ön lisans diplomalarında dekan ile Rektörün imzası bulunur.

(4) Mezuniyet şartlarını tamamlamış öğrencilerden mezuniyet ortalama notu 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler mezuniyet onur listesine ve 3.50 ve daha yüksek olanlar mezuniyet yüksek onur listesine alınır. Bu öğrencilere diploma ile birlikte bu durumunu gösteren özel bir belge verilir.

Önlisans diploması

MADDE 47 – (1) Lisans eğitimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; en az bir Ortak Eğitim dönemi ile lisans programının en az ilk dört ders döneminin derslerini tamamlayanlara önlisans diploması verilir.

(2) Ön lisans diploması almak için, gereken kredili derslerden en az DD ve kredisiz derslerden G notu alınmış olması gerekir.

(3) Ön lisans diploması başvurusu ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından uygun bulunan öğrencilere, başvuru yaptıkları tarihte kayıtlı oldukları fakültenin bünyesindeki ilk iki yıl için geçerli olan program adı ile ön lisans diploması verilir.

Diploma ve geçici mezuniyet belgesi kaybı ve yenilerinin hazırlanması

MADDE 48 – (1) Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile başvurulması koşuluyla yeni diploma/geçici mezuniyet belgesi hazırlanır. Bu durumda, diploma/geçici mezuniyet belgesinin üzerine kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare konur.

Diploma eki düzenlenmesi

MADDE 49 – (1) Mezun olan öğrenciye diploma ile birlikte diploma eki ve not döküm belgesi verilir.

İlişik kesme işlemleri

MADDE 50 – (1) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrencinin ilişiği, yazılı talebi üzerine ilgili fakülte dekanlığı onayıyla kesilir. Kendi isteğiyle ayrılma ve mezuniyet dışındaki nedenlerle ilişik kesilmesi için ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı gerekir.

(2) Üniversiteden mezuniyet, kendi isteğiyle ayrılma veya diğer nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilerin öğrencilik veya mezuniyet durumlarına ilişkin belgelerini alabilmeleri için ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları gerekir. İlişik kesme, öğrencinin Üniversiteye borcunun olmadığını ve Üniversiteye ait malzeme, ekipman ve öğrenci kimlik belgesi varsa bunları iade ettiğini belgeleyerek, ayrılma sebebini ve ayrılma tarihini kayıtlara geçirme işlemidir.

(3) Derslerin başlamasını takip eden üçüncü haftanın, Cumartesi hariç, son iş gününe kadar Üniversiteden ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

(4) Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Üniversiteye girişte alınan lise diplomasının aslı, bir kopyası Üniversitedeki dosyasında saklanmak üzere, iade edilir.

(5) Üniversiteden ayrılan öğrenciler bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre Üniversiteye tekrar kayıt yaptırma hakkına sahiptir.

İlişik kesme nedeniyle ücret iadesi

MADDE 51 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil süresinin son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden; ilişiğinin kesilmesi durumunda, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti talep edilmez. Ödeme yapılmış ise, öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(2) İlgili akademik yıl ücretine göre, ilişik kesilen akademik yıl içinde okunmuş olan her döneme tekabül eden ücretler ile ilişik kesilen dönem ücretinin, ders ekle-sil süresini takip eden;

a) Beş iş günü içinde başvurulduğunda, dönem ücretinin %10’luk kısmı,

b) İkinci beş iş günü içinde başvurulduğunda, dönem ücretinin % 25’lik kısmı,

c) Üçüncü beş iş günü içinde başvurulduğunda, dönem ücretinin % 50’lik kısmı,

ç) Dördüncü beş iş günü içinde başvurulduğunda, dönem ücretinin % 75’lik kısmı,

d) Yirmi iş gününün tamamlanmasından itibaren başvurulduğunda dönem ücretinin yüzde 100’lük kısmı,

ilgili akademik yıl içinde ödenmiş olan taksitlerin toplam tutarından öğrenim ücreti olarak kesilir; varsa kalan kısım öğrenciye iade edilir.

(3) Bu madde kapsamında Cumartesi günü iş gününden sayılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 52 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır. Durumun niteliğine göre ve zorunlu hallerde öğrenciye, Üniversitenin ilgili biriminde imza karşılığında yapılan tebligat geçerlidir. Ancak öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için ayrılmış ilan panolarında veya elektronik ortamda bildirim yapılır.

(2) Adresini değiştiren ve bunu Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin ilk adreslerine gönderilen tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin işleri

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 30/11/2006 tarihli ve 26362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi, 2011-2012 eğitim- öğretim yılı öncesinde kayıt yaptırmış öğrenciler hakkında 2012-2013 eğitim öğretim yılı başında uygulanmaya başlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi 2012-2013 eğitim öğretim yılı başında uygulanmaya başlanır. Mezuniyet ek sınav hakkı, 2011-2012 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Senatonun belirlediği kararlar çerçevesinde uygulanır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa