Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.12.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27794

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖN LİSANS  VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak ortak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim programlarına, öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) İlgili birim kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,

b) İlgili birim yönetim kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

c) İlgili eğitim birimi: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

ç) Öğrenci: Uzaktan eğitim bölüm veya programları bulunan eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencileri,

d) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim yılı

MADDE 5 – (1) İlgili eğitim birimlerinde eğitim ve öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim ve öğretim türleri

MADDE 6 – (1) İlgili eğitim birimlerinde, bu Yönetmelik kapsamında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim yapılır.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl kayıt yenileme ve ders kayıtları dönemi, en az ondört haftadan oluşan ders dönemi ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı döneminden oluşur.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçedir.

(2) Zorunlu yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil muafiyeti, 18/8/2005 tarihli ve 25910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 9 – (1) Bölüm dersleri ile bu derslerin yarıyılına göre dağılımları, haftalık saatleri, kredileri ve ön şartları, öğretim türleri ve türler için öngörülen dönem ve süreleri, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve bu kurulun onayına sunulur.

(2) Öğretim programlarında ilgili birim kurulu tarafından yapılacak değişiklikler sonucunda toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler; yapılacak uyum programı ile eski ve yeni girişli tüm öğrencilere uygulanır. Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve kurul tarafından onaylanan uyum esaslarına göre yapılır.

Sınıf geçme, ders geçme ve ön şartlı dersler

MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim programları, ilgili eğitim kurumunun yarıyıllarına göre düzenlenmiş ders seçme esaslarına göre uygulanır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki çeşittir. Öğrenciler mezun olabilmek için, ilgili birim kurulunun belirlemiş olduğu en az kredi miktarını bu derslerden sağlarlar. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen derslerden sağlanan krediler, bu kredi miktarının dışındadır.

Ders muafiyetleri

MADDE 11 – (1) İlgili eğitim birimine ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden iki yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

(2) İlgili birim yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak verilen derslere %60, uygulamalı derslere %80 ve stajlara %100 oranında devam zorunluluğu vardır. Buna ilişkin esaslar Senatoca belirlenir. Bu Yönetmelikte belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, bu ders veya uygulamalardan başarısız sayılır ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Danışmanlık, Yatay ve Dikey Geçişler

Kayıt ve kabul

MADDE 13 – (1) Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri, danışmanlık, yatay ve dikey geçişler hususunda; Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Danışmanlık

MADDE 14 – (1) İlgili birim yönetim kurulunca her program için bir akademik danışman ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanları, öğrenciyle ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı ve internet üzerinden farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.

Ders alma

MADDE 15 – (1) Öğrenciler; her eğitim ve öğretim yarıyılında akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kayıtlarını internet üzerinden yapar. İlgili eğitim biriminin her bölüm veya programı için belirlediği akademik danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.

(2) Öğrenciler ders kaydını yaptırmadan önce; belirtilen hizmetleri alabilmeleri için, Üniversite Yönetim Kurulunun ilgili mevzuat hükümlerine göre her yıl belirlediği öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciler, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışmanın onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirmek veya yeni ders ekletmek üzere ilgili eğitim birimine başvurabilir.

(4) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(5) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarısız olunan dersler, verildikleri ilk yarıyılda tekrar alınır.

(6) Öğrenciler derslerini kendileri seçerler, danışmanlar tarafından belirlenen dersler öğrenci işleri bilgi sistemi tarafından otomatik olarak da atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları ve Notlar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden yarıyıl içi ara sınavına; araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalar için bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Sınavlar, ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği şekilde yapılır.

Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, mezuniyet sınavları, yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 17 – (1) Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları yazılı, sözlü ya da test biçiminde olabilir.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret ve mezuniyet sınavları ile yarıyıl içi çalışmalar; Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ara sınavın harf notuna katkısı %30, yarıyıl sonu sınavının katkısı %70’dir.

(3) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı olan öğrencilerin mazeret sınavı hakkı yoktur.

Sınavın geçerliliği

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o dersten FF notu ile başarısız sayılır. Ayrıca, haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır. Sınav tarihleri ise, ilgili eğitim birimleri tarafından tespit edilir. Tespit edilen sınav programları internet ortamında ve eğitim kurumu ilan panolarında öğrencilere duyurulur. Sınavlar hafta içi veya hafta sonu da yapılabilir.

Sınav evraklarının saklanması

MADDE 20 – (1) Öğretim elemanı tarafından imzalanarak kapatılan zarflar içerisinde, ilgili eğitim kurumuna teslim edilen her türlü sınav kâğıdı/evrakı ile eğitim yönetim sisteminde kayıtlı bulunan ders devam ve ara sınavlara ait veri tabanı sınava giriş tarihinden itibaren üç yıl süre ile saklanır.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarılı olunmamış dersler verildikleri ilk yarıyılda tekrar alınır.

Notlar, notlarda maddi hata ve başarı değerlendirmesi

MADDE 22 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır. Harf notları, notlarda maddi hata ve öğrencinin başarı değerlendirmesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenime Ara Verme, Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

Katkı Payı Ödemeleri ve İlişik Kesme

Öğrenime ara verme

MADDE 23 – (1) Öğrencilere; belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile eğitim ve öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi 2547 sayılı Kanundaki eğitim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

(2) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere ilgili eğitim birimine müracaat etmeleri gerekir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 24 – (1) Ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Genel not ortalaması 3,00-3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomalarını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

Katkı payı ödemeleri ve ilişik kesme

MADDE 25 – (1) Öğrenciler; 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmeleri için, Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği öğrenim ücretini ve katkı payını ödemekle yükümlüdür.

(2) Yukarıda belirtilen ücretlerin iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda öğrencinin kaydı silinir.

(3) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim ve öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar, üniversitenin tesislerine ve eğitim yönetim sistemine giremezler.

(4) Gözaltına alınan veya tutuklu bulunan öğrencilerin sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak gözaltı veya tutukluluk hali sona ermiş olanların devam edemediği süreler içerisindeki eğitim ve öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü ilgili birim yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 27 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu yazılı olarak idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa