Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.07.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27652

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programların dışında, eğitim verilen ve araştırma yapılan tüm alanlarda, Üniversitenin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak,

b) Nitelik kazanma imkanı sağlayan sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak, gelişen ve sürekli değişen yeni teknolojileri ve uygulamaları tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak,

c) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

b) İhtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

ç) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma ve inceleme, proje yapmak/yaptırmak, Üniversitenin laboratuar, kütüphane, dershane ve diğer eğitim imkanlarından yararlanmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi yardımcı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcılarından biri, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür; Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresi bitince, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,

b) Sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,

d) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

e) Merkezin bütçesini hazırlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-10/3/2015-29291)  Danışma Kurulu; Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresi bitince, Danışma Kurulu üyelerinin de görev süresi sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2010

27652

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

12/8/2013

28733

2.       

10/3/2015 

29291 

3.       

 

 

 

Sayfa