Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 06.06.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27603

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinin yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Süleyman Demirel Üniversitesi birimlerinde yaz döneminde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Üniversite bünyesindeki enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulunu,

b) Kurul: Yaz dönemi eğitim-öğretim koordinasyon kurulunu,

c) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

d) (Değişik:RG-13/6/2012-28322) Üst yarıyıl: Öğrencinin takip eden sınıfının güz ve bahar yarıyılını,

e) (Ek:RG-13/6/2012-28322) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan öğrenci iş yükünü

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretiminin Amaçları, Yönetim, Yaz Dönemi Süresi,

Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır;

a) Başarılı öğrenciye üst yarıyıldan ders alma imkanı vererek öğrencinin daha kısa sürede mezun olabilmesine imkan sağlamak,

b) Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak üzere, öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları, alamadıkları ya da not yükseltme ihtiyacı duyduğu dersleri alabilmelerine ve öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilmelerine imkan sağlamak,

c) Lisansüstü eğitim-öğretimin tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerinin daha kısa sürede gerçekleşmesini ve atama dönemine yetişmesini sağlamak,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak.

Yaz döneminde yönetim

MADDE 6 – (1) Yaz döneminde; ilgili Rektör yardımcısı başkanlığında,  iki yılda bir Senato tarafından seçilen üç üye ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan bir Kurul oluşturulur. Kurul Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Yaz dönemi takvimi, eğitim süresi ve haftalık ders saati

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-13/6/2012-28322) Yaz dönemi takvimi, Senato tarafından belirlenir. Final sınav günleri bu süreye dahil değildir. Yaz döneminde verilecek her ders için normal eğitim-öğretim dönemindeki ders saati kadar ders yapılır. Bu ders saatleri, yaz dönemi eğitim-öğretim süresindeki her haftaya eşit olarak dağıtılır. Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz dönemi derslerinin açılması ve yürütülmesi

MADDE 8 – (1) Yaz döneminde açılması öngörülen dersler; tercihen dersi güz/bahar yarıyılında vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Belirlenen dersler, bahar yarıyılı öğretiminin sona erdiği tarihe kadar Rektörlüğe bildirilir ve en geç Haziran ayının ikinci haftası ilan edilir.

(2) (Değişik:RG-5/7/2011-27985) Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenci, açılması öngörülen ve ilan edilen dersler arasından seçim yapar.

(3) Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde yaz döneminde üst yarıyıldan ders alabilir.

(4) (Değişik:RG-13/6/2012-28322) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, yaz döneminde; bir öğrenci toplam 20 krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir. Bir dersin kredisinin 20’nin üzerinde olması durumunda dersin açılıp açılmayacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Yabancı dil hazırlık programına kayıtlı öğrenciler haftalık en az 30 kredi ders alabilir.

(5) Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Kurulun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) (Ek:RG-13/6/2012-28322) İlgili Yönetim Kurulları ders seçim işlemlerinin bitimini takip eden iki işgünü içerisinde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısını göz önünde bulundurarak, yaz döneminde hangi derslerin açılacağına karar verir ve birim internet sayfasında ilan eder.

(7) (Ek:RG-15/4/2014-28973) Öğrenci, yaz döneminde almak üzere müracaat ettiği derslerin çakışması veya açılmaması nedeniyle alamadığı ders sayısı kadar, toplamda 20 krediyi aşmayacak şekilde, açılmış olan derslerden ders değişikliği yapabilir. Açılmayan veya çakışma nedeniyle alamadığı dersler için yatırmış olduğu ders ücretleri, ders değişikliği yaptığı derslere aktarılabilir.

Derslere kayıt

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-13/6/2012-28322) Derslere kayıt işlemi, yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt işleminden sonra çakışan ve/veya açılmayan dersler haricinde ders bırakma işlemi yapılmaz. Çakışan derslerle ilgili olarak ders bırakma ve/veya ekleme işlemi bölümün teklifi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrenci yaz döneminde almak istediği dersi, Üniversite içinde veya dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu dersler hariç, yaz okulunda öğrencinin; bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az %70’ini, varsa uygulama ve laboratuarın en az % 80’ini takip etmesi ve başarılı olması ayrıca yaz okulunda yapılan ara sınavlara katılması gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıflarında devam zorunluluğu, 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen hükümler çerçevesinde hesaplanır.

(2) Bir dersin bulunduğu eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu dersin yaz döneminde devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, dersin bulunduğu dönemde devam yükümlülüğünü yerine getirmiş, ancak yaz döneminde devamsız olan öğrenciler ile dersi ilk kez yaz döneminde alan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler normal döneminde bu dersin devamını almak zorunda değildir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 12 – (1) Yaz döneminde Üniversitenin bölüm/programlarından alınan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belirlenmesi, 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

(2) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diğer yükseköğretim kurumlarından yaz döneminde ders alan öğrencilerin notlarının uyarlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükümleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

Belge verilmesi

MADDE 13 – (1) Yaz okulunda, Üniversitenin bölüm/programlarından ders alan diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine; yaz döneminde aldıkları derslerin başarı notunu gösteren not döküm belgesi verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 14 – (1) Yaz dönemine katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz dönemi öğretim ücreti alınır.

(2) İkinci öğretime kayıtlı olup, yaz dönemine katılacak öğrencilerden alınacak yaz dönemi azami ders saati ücreti, aynı fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz dönemi azami ders saati ücretinin iki katını geçemez.

(3) Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, karşılıklılık esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte ve program adına göre ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ders saati ücreti alınır.

(4) Çift anadal/yandal öğrencilerinden, bu programlara kayıtlı normal öğretim öğrencilerinden alınan miktarda yaz dönemi öğretim ücreti alınır.

Öğretim elemanları ücreti

MADDE 15 – (1) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükmü dikkate alınarak yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, öğretim elemanlarının unvanı, verdikleri dersin kredisi, saati ve yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücret iadeleri

MADDE 16 – (Değişik:RG-15/4/2014-28973)

(1) Yaz döneminde çakışması nedeniyle bırakılan veya açılmayan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda öğrencilere iade edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/6/2010

27603

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.     

5/7/2011

27985

2.     

13/6/2012

28322

3.

15/4/2014

28973

 

Sayfa