Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.08.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27335

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm başkanı: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bölümlerin başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Tıbbi Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Merkez (Hastane): Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Merkez müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültesi: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim imkânları sağlamak, bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık alanında, kişi veya kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

b) Yeni teknoloji ve bilgi faaliyetlerini izleyerek, sağlık alanında standartları en üst seviyeye çıkarmak,

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek, nitelikli sağlık hizmeti sunmak,

ç) Öğrencilere sağlık eğitimi konusunda gerekli alt yapıyı hazırlamak,

d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu sektörü ile özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

e) Ulusal ve uluslararası kamu sektörü ile özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

g) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

ğ) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Başhekim); Tıp Fakültesinde tam gün statüsünde çalışan profesör veya doçent unvanına sahip öğretim üyeleri arasından, üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresinden önce değiştirebilir.

(2) (Değişik:RG-27/5/2019-30786) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere devamlı statüde çalışan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en fazla dört kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek,

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak veya hazırlatarak Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

d) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleriyle ilgili performans kriterlerini tespit etmek,

e) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren hizmet birimleri ile buralarda görev yapan yönetici, idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak,

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kurulu başkanına teklif etmek,

g) Merkez bünyesindeki kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak,

ğ) Ameliyathanelerin, yoğun bakım ve reanimasyon hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak,

h) Acil servisi, polikliniği ya da laboratuvarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile 24 saat ve kesintisiz olarak sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,

ı) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde, sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak,

i) Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

j) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerdeki idari, sağlık ve teknik tüm personelin istihdam, yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek, ilgili anabilim dalları ile koordinasyon ve işbirliği içinde çalışma düzenini planlamak ve söz konusu personelin görevlendirilmesi, başarılarının değerlendirilmesi ve terfilerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ve uygulamak,

k) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

l) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

m) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü (Başhekim),

b) Tıp Fakültesi Dekanı,

c) Tıp Fakültesi Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri bölüm başkanları ya da görevlendirecekleri birer öğretim üyesi,

ç) Tıp Fakültesi Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimlerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyelerinden seçimle gelen birer öğretim üyesi,

d) Başhekim yardımcıları,

e) Hastane Başmüdürü,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

(2) Yönetim Kurulunun raportörlük görevini Hastane Başmüdürü, Hastane Başmüdürünün bulunmadığı hallerde başhekim yardımcılarından biri yürütür. Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır.

(3) Yönetim kurulunun gündemini Başhekim belirler. Yönetim Kurulu Başkanı, Rektördür. Rektörün katılmadığı zamanlarda Başhekim bu Kurula başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine en az ayda bir olağan ya da başkan veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen iki iş günü içinde olağan üstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

(4) Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında, Rektöre karşı en üst düzeyde sorumludur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için teşvik yönünde tedbirler almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Merkez Müdürü,

c) Tıp Fakültesi bölüm başkanları,

ç) Tıp Fakültesi dahili tıp, cerrahi tıp ve Merkezde çalışma birimi olan temel tıp bilimleri bölümlerindeki; aynı anabilim dalından bir üye olmak koşuluyla, profesörlerin, doçentlerin, yardımcı doçentlerin, uzmanların ve araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği birer üye.

(2) Danışma Kuruluna seçimle gelen üyelerin görev süreleri iki yıldır.

(3) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Merkez Müdürü gerekli gördüğünde gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite, birim ve komitelerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından idari bakımdan Merkez Müdürüne, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda idari bakımdan Merkez Müdürüne, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.

(3) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde Hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

  (4) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar ile komitelerin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Kurulların toplanmaları ve karar almalarına ilişkin esaslar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte sözü geçen kurullarda her üye, oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanamaz. Toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çoğunluğu esası uygulanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunun 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve  ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2009

27335

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

27/5/2019

30786

2.       

 

 

 

Sayfa