Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 13.05.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26875

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin ve diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde kayıtlı öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yetersizlik: 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince, öğrencinin genel not ortalamasının 1,75’in altında olması durumunu,

b) Çift anadal: Üniversitenin lisans programlarında eğitimini üstün başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerinin sağlandığı eğitim programını,

c) Dikey geçişle gelen öğrenci: 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik gereği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nce yapılan dikey geçiş sınavı sonucu Üniversiteye yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrenciyi,

ç) Enstitü: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) Fakülte: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan fakülteleri,

e) Genel not ortalaması: Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümünden aldığı notların aritmetik ortalamasını ifade eden sayısal değeri,

f) Mazeret sınavı: Öğrencilerin, ilgili mevzuatta belirtilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı giremedikleri sınavların telafi edilmesi için açılan sınavı,

g) Öğrenci: Üniversitenin yaz öğretimi programına kayıtlanacak/kayıtlanan öğrenciyi,

ğ) Öğretim ücreti: Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan esas ve usuller dahilinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve yaz öğretimine katılacak öğrencilerin kayıtlanacakları derslere karşılık ödedikleri ücreti,

h) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ı) Senato: Üniversite Senatosunu,

i) Transkript: Öğrencilerin, Üniversiteye kaydolmalarından itibaren görmüş oldukları derslerden aldıkları notların gösterildiği not dökümünü,

j) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

k) Yandal: Üniversitenin lisans programlarında eğitimini başarıyla sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerinin ve bu dalda sertifika almalarının sağlandığı eğitim programını,

l) Yıllık ders: Dersin içeriği gereğince, o derse ait eğitimin güz veya bahar döneminde tamamlanamayıp, iki dönemi de kapsaması durumunda bir eğitim-öğretim yılı boyunca okutulan ve tek not verilen dersi,

m) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan yüksekokulları

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Diğer üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki öğrencilere de, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri izleme imkânı vermek; ancak yaz aylarında uygun zamanları olan diğer üniversite öğretim üyeleri veya yabancı uyruklu öğretim üyelerinden; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanılmasını sağlamak,

c) Yan dal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlamak ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak,

ç) Öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları ve/veya alamadıkları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilmesini sağlayarak eğitimin verimini artırmak.

Yaz öğretimi açılması

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, ilkbahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde, Senato tarafından belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen önlisans, lisans ve lisansüstü dersleri, bu dersleri veren bölümlerce/programlarca, lisansüstü dersleri ise ilgili enstitü anabilim dallarınca, en geç bahar döneminin son iki haftası içinde belirlenir. Yaz öğretimi programları, bu bilgiler esas alınarak ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitüler tarafından hazırlanarak öğrencilere ilan edilir.

 (3) Yıllık dersler yaz öğretiminde açılmaz.

 (4) Öğretim elemanları, yaz öğretiminde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders verebilir. 

 (5)(1) Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler; verilmeleri gereken dönemde açılmayarak yaz öğretimine ertelenemez.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenci; yaz öğretimi ön kayıt işlemlerini Haziran ayı içinde, kesin kayıt işlemlerini ise yaz öğretimi dersleri başlamadan bir hafta önce Senatoca belirlenecek tarihler içinde tamamlar.  Öğrencilerin yaz öğretimi ile ilgili kayıt işlemleri, gerekli ücretin ödenmesi koşuluyla ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitüler tarafından yapılır. Yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. (Değişik cümle:RG-20/2/2017-29985) Yaz öğretiminde bir öğrenci, kayıtlanacağı dersin/derslerin haftalık teorik, pratik, uygulama ve laboratuvar ders saatleri toplamının on beş saati aşmaması koşuluyla en fazla dört ders alabilir.

(2) Mezun olan, kaydı silinen, disiplin cezası ve izinli sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz öğretiminde ders alamazlar. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler, yeniden kayıt yaptırma durumuna gelmedikçe, yaz öğretimine katılamaz. Bu durumdaki öğrencilerin yaz öğretimi kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

(3) Lisans öğrencileri, yaz öğretiminde önlisans programlarından ders alamazlar.

(4) Diğer üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları üniversitelerin uygun görmesi, kontenjanın müsait olması ve bu Yönetmelikte belirtilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri için aranan koşulları yerine getirmeleri şartıyla, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan derslerini izleme imkânına sahiptir. Diğer üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden gelen öğrencilerin ders ve kredi yükleri, kendi ilgili mevzuatlarında belirtildiği şekildedir.

(5) (Değişik:RG-20/2/2017-29985)  Hazırlık sınıfı öğrencileri, bu programı tamamladıkları yılın yaz öğretimi programından yararlanamazlar.

Öğrenci sayısı

MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve bu sayılar, lisans programlarında on ve lisansüstü programlarda ise beşin altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz. Öğrenci sayısı elliyi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

Dersler ve sınavlar

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğretim süresi, final sınavları hariç yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(2) Yaz öğretiminde derslere devam konusunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bir dersin devam koşulu daha önce yerine getirilmiş olsa dahi, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) (Değişik:RG-20/2/2017-29985) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlarına veya final sınavlarına sağlık mazeretleri nedeniyle girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi hükümleri uygulanır. Diğer mazeretlerinde ise, bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının haklı ve geçerli görmesi halinde, mazeret sınavı hakkı verilebilir. Programlanmış mazeret sınavına giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Aynı nedenlerle öğrencinin isteği üzerine; bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının önerisi, fakülte, enstitü veya yüksekokulun dekan veya müdürünün onayı ile öğrencinin yaz öğretimi kaydı iptal edilebilir. Bu durumda öğrencinin yaz öğretimi için ödemiş olduğu ücret iade edilmez.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre, son dönemde başarısız öğrenci statüsünde olan lisans ve önlisans öğrencileri, bu statüleri nedeniyle elde ettikleri sınav haklarını (tek-çift) kullanmayarak yaz öğretimine katılabilirler. Bu öğrenciler, ilgili mevzuatta aranan koşulları sağlamaları durumunda, Yaz Öğretimi sonunda mezun olabilirler. Son dönemde başarısız öğrenci olma statüsünden kaynaklanan sınav haklarını kullanan lisans ve önlisans öğrencileri, yaz öğretimine katılamazlar.

(5) (Değişik:RG-21/6/2011-27971) Lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami sürelerini bahar dönemi sonunda dolduranlar, bu dönemi izleyen yaz öğretiminden ders alabilirler.

Notların gösterilişi

MADDE 10 – (1) Yaz öğretimi derslerinde alınan notlar, not belgelerine geçirilir ve transkriptlerde yaz öğretimi adı altında gösterilir. Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-21/6/2011-27971) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları; devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından, Üniversiteye bağlı yüksek öğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde alınan notlar, doğrudan genel not ortalamalarına dahil edilir.

(3) (Değişik:RG-21/6/2011-27971) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca yaz öğretimi sonunda genel not ortalaması 1.75’in altına düşen öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Başka üniversiteden ders alma

MADDE 12 – (Değişik:RG-26/6/2013-28689)

(1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri; diğer üniversitelerin veya yüksek teknoloji enstitülerinin eşdeğer eğitim-öğretim programlarında açılan yaz öğretimlerine, ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlıklarından önceden onay almak ve bu Yönetmelikte yaz öğretimine katılım için aranan şartları taşımak koşuluyla katılabilirler. Bu şekilde başka bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde yaz öğretiminden ders alan öğrencinin aldığı dersin; Üniversitede geçerli sayılabilmesi için, programın ve alınan dersin içeriğinin eşdeğer olması ve teorik, pratik ders saatlerinin ve kredisinin eşit veya fazla olması gerekir. Diğer üniversiteden veya yüksek teknoloji enstitüsünden alınan içeriği eşdeğer dersin kredisi daha fazla olsa dahi, Üniversitenin öğretim planında o ders için kabul edilen kredi esas alınır. (Değişik cümle:RG-20/2/2017-29985)  Bir öğrenci birden çok üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün yaz öğretiminden, kendi programındaki eşdeğer sayılacak dersin/derslerin haftalık teorik, pratik, uygulama ve laboratuvar ders saatleri toplamının on beş saati aşmaması koşuluyla en fazla dört ders alabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 13 – (1) Yaz öğretimine katılacak öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan esas ve usuller dahilinde, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğretim üyeleri,  bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak ders vermek zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

_______________

(1) 21/6/2011 tarihli ve 27971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6. maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası beşinci fıkra olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2008

26875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/6/2011

27971

2.       

6/7/2012

28345 (Mükerrer)

3.       

26/6/2013

28689

4.

20/2/2017

29985

 

Sayfa