Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 05.03.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26807

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK SANAYİ REKABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK SANAYİ REKABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Sanayi Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Sanayi Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: TOBB-ETÜ Türk Sanayi Rekabet     Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma birimlerini, çalışma ve proje gruplarını,    

             b) Merkez (TOBB-ETÜSEM): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Sanayi Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Mütevelli Heyeti: TOBB-ETÜ Mütevelli Heyetini,

             f) Rektör: TOBB-ETÜ Rektörünü,

             g) Üniversite (TOBB-ETÜ): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

             ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: TOBB-ETÜ Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Küresel ve ulusal rekabet ortamı konusunda mevcut gelişmeleri yakından takip ederek ve olası gelişmeleri de dikkate alarak, Türkiye’de üretilen malların küresel ekonomideki rekabetçi konumunu belirlemek ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır. Buna bağlı olarak da yerli ve yabancı malların kalite standartlarının belirlenmesi, Türk mallarının kalite standardının yükseltilmesi ve bu kalite standardının hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

             b) Ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak, ürünlerin üretilmesine katkıda bulunacak sanayi politikaları alternatifleri sunmak,

             c) Üretilen malların değer zincirlerinin belirlenmesi ve hangi malların Türkiye’de üretilebileceği konusunda öneriler geliştirmek,

             ç) Yukarıdaki hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için sanayi politikasına yönelik araştırmalar yapmak, proje geliştirme, uygulama ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler sonucu oluşan bilgi birikiminin yaygınlaştırılması ve paylaştırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

             a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,

             b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

             c) Ulusal ve uluslar arası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

             ç) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

             d) TOBB-ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜ-SEM) ile işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile eğitim programları düzenlemek,

             e) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak,

             f) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği de yaparak, yerli ya da yabancı kurum ve kuruluşlarca açılan ihalelere girmek, sözleşmeler yapmak,

             g) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yaymak,

             ğ) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

             h) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,

             ı) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak,

             i) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ve çalışma ve proje grupları oluşturmak,

             j) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

             k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından; Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Merkezin iş yüküne paralel olarak, yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısı veya Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Yerine  aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

             b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

             c) Merkez Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak,

             ç) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu Kurulda alınan kararları uygulamak,

             d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak; Merkez Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek; onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve  Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından görevlendirilecek dört kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar atanabilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine Merkez Müdürünün teklifi üzerine yenileri atanır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün teklifi üzerine ve onun belirlediği gündemle ayda en az bir kez olmak üzere toplanır. Merkez Müdürü toplantı öncesi veya sırasında üyelerden gelen önerileri gündeme alır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır  ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaç ve 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

             b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

             c) Merkez Müdürünün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

             ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyaçlarını belirlemek, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak ve gerekli göreceği yeni görevlendirmeler için Mütevelli Heyetine öneride bulunmak.

             Merkez danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen en az beş en fazla yedi üyeden oluşur.  Merkez Danışma Kurulu üyeleri aralarından birini başkan seçer.  Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Merkez Müdürünün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir.  Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürünün teklifi üzerine yılda en az iki kez toplanır.

             Merkez danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Merkez Müdürüne ve Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

             MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yeterli sayıda çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa