Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.11.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26711

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

             b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             c) Merkez (KÜSEM): Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

             ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri düzenler ve koordine eder.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirilir.

             (2) Rektör, gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünün önereceği üç öğretim elemanı içerisinden birini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

             b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

             c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine ayda bir kez olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

             b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

             c) Merkez Müdürü ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü takdirde rektör yardımcılarına ya da Merkez Müdürüne devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa