Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2005 Resmî Gazete Sayısı: 26038

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNE

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu  Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri sırasındaki kılık ve kıyafetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek eşyasının renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerindeki infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin, kıyafet şekilleri ve rütbe işaretleri ile 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde kurumlar için hizmetin özelliği itibarıyla verilmesi öngörülen giyecek eşyasının renk, cins, biçimi, kullanma zamanı ve tarzına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun değişik 2 nci, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 18 inci maddesi ile 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Adalet Bakanını,    

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,  

Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı, Yüksek Güvenlikli  Kapalı,  Kadın Kapalı, Çocuk Kapalı, Gençlik Kapalı, Açık Ceza İnfaz   Kurumları ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Çocuk Eğitimevlerini,

Eğitim Merkezleri: Ceza infaz kurumlarında görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin yapıldığı 4769 sayılı Kanunla kurulan Ceza İnfaz   Kurumları ve Tutukevleri   Personeli Eğitim   Merkezi ile Bölge Eğitim Merkezlerini,

Personel: İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memurunu,

Öğrenci: İdare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını kazanarak hizmet öncesi eğitime alınanları,

Üniforma: İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz koruma memuru ve infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin giydikleri tek tip elbiseyi,

İşleme: Alt tarafı tela veya plâstik ile sertleştirilmiş lâcivert renkli kumaş üzerine sırma, kaliteli floş iplik ve plâstik döküm işlemeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafette Uyulması Gereken Hususlar ve Denetim

Uyulması gereken hususlar

MADDE 5 – (Değişik:RG-17/8/2012-28387)

Kılık ve kıyafette uyulması gereken başlıca hususlar şunlardır:

a) İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri, görev sırasında üniforma giymek zorundadırlar. Üniforma bir bütün olup, kısmî giyilemez. Ancak, çocuk eğitimevlerinde üniforma giydirilmeyebilir. Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katılacak personel ile infaz koruma memurluğu öğrencilerinin üniforma giyip giymeyeceğine, yapılacak eğitimin niteliğine göre Genel Müdürlük tarafından karar verilir.

b) Üniforma, arma, kıdem ve rütbe işaretleri ile bot, bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

c) Mont ve pardesü-gocuk düğmeleri daima ilikli ve fermuarı kapalı bulunur. Görev anında ve görevin özelliğine göre, amirlerin vereceği emir ile düğme veya fermuar açık olabilir.

d) Kep resmî elbisenin tamamlayıcı bir unsurudur. Yazlık ve kışlık bütün kıyafetlerde kapalı ortamlar haricinde giyilmesi zorunludur.

e) Kep, vizyörünün ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok birbuçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen, tip ve model dışında bot giymek yasaktır.

g) İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunması zorunlu olup, saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ceza infaz kurumu niteliğinden çıkarılarak tarihî ve turistik amaçlar için tahsis edilen bina ve eklentilerinde görevli olanlar için bu hüküm, Genel Müdürlüğün izni ile uygulanmayabilir. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir.

h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması ve tespih kullanılması yasaktır.

i) Üniforma ile birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmesi yasaktır. Üniformalı personelin giydiği çorapların üniformanın pantolon rengine uygun koyu renkli olması zorunludur.

j) Eskimiş bile olsa resmî elbisenin satılması yasaktır.

k) Rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmî kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmî pantolonun, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmesi veya resmî kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardesü ve benzerlerinin giyilmesi yasaktır.

l) Düşük kemerli pantolon yaptırılması ve giyilmesi yasaktır.

m) Üniforma; temiz, düzgün, ütülü, sade; botlar bağcıkları kapalı olup temiz ve boyalı giyilir.

n) Bayan personel ve öğrenci, tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modeli yapamaz, ziynet eşyası ve benzerlerini takamaz. Saçlar kısa kesilir ve kâkül bırakılmaz veya sade topuz şeklinde toplanır. Saçların omuzlara dökülecek şekilde serbest bırakılması yasaktır.

o) (Ek:RG-21/6/2016-29749) Kadın personel ve öğrenci, hamilelik dönemlerinin gerekli kıldığı zamanlarda bu Yönetmelikte belirtilen üniformaların şekil ve rengiyle uyumlu olması koşuluyla durumlarına uygun kıyafet giyebilir.

Kılık ve kıyafetin denetimi

Madde 6 — Kurum amirleri, astlarının kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olup olmadığını kontrol etmek, gördükleri hatalara müdahale etmek, kılık ve kıyafetleri bozuk olanların hatalı durumları ile kimliklerini kişinin mensup olduğu kuruma rapor etmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Giyim Eşyası ve Kullanma Süresi

Giyim eşyaları ve kullanma süreleri

Madde 7 — (Değişik:RG-17/8/2012-28387) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre, resmî kıyafet taşıyan infaz ve koruma başmemur ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerine adı geçen Yönetmelikte belirtilen kullanma süreleri dikkate alınarak, pantolon, yazlık ve kışlık tişört, yazlık ve kışlık bot, mont, pardesü-gocuk, kep, yağmurluk ve palaska verilir.

(Değişik:RG-17/8/2012-28387) Giyecek yardımı Genel Müdürlükçe temin edilerek hak sahibi personele görevleri esnasında giyilmek üzere infaz ve koruma başmemuru, infaz koruma memuru ve infaz koruma memuru öğrencilerine aynî olarak verilir.

Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilmeyen giyim eşyası, sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte verilmez.

Giyim eşyalarının kullanma süreleri Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde gösterilmiş olup, bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilmez. Ancak, giyim eşyası görev nedeni ile kullanılmaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir.

Giyim eşyasının iadesini gerektiren durumlar

Madde 8 — Emekliye ayrılma, kadro tasarrufu dolayısı ile göreve son verilme ve ölüm dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılan veya çıkarılanlardan, aynı çeşit giyim eşyası verilmeyen bir göreve nakledilenlerden, aldıkları giyim eşyalarından kullanma süresi sona ermemiş olanların aynen iadesi istenir.

Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözlem altına alınan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olupta, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır.

Hizmet öncesi eğitimde başarılı olamayan infaz ve koruma memurluğu öğrencileri üniformalarını iade eder.

Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giyim Eşyasının Renk, Cins ve Biçimleri ile Kıyafet Şekilleri

Verilecek giyim eşyasının cins, biçim, şekil ve renkleri

MADDE 9 – (Değişik:RG-17/8/2012-28387)

(Değişik fıkra:RG-21/6/2016-29749) Üniforma giyen personele verilecek mont, pardesü-gocuk, kep, yağmurluk, pantolon ve kışlık tişört lacivert renkli, yazlık tişört mavi renkli, yazlık ve kışlık bot siyah renklidir.

İnfaz koruma başmemur ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin yazlık, kışlık ve tören kıyafeti olmak üzere üç ayrı kıyafeti vardır:

a) Kışlık kıyafet: Mont, kışlık tişört, kışlık pantolon, kışlık bot, pardesü-gocuk, kep, palaska ve yağmurluktan oluşur. (Şekil 1, 2)

1) (Değişik:RG-21/6/2016-29749) Mont: Lacivert renkli, birinci sınıf en az % 65 pamuk en çok % 35 polyester, üç iplik 320 gr./m2 (±10 gr./m2) içi şardonlu örme kumaştan, kol uçları ve beli ribanalı, ön-arka kuplar, omuz üst parçaları ve apoletleri aynı renk başka kumaştan yapılır. (Şekil 4)

2) (Değişik:RG-21/6/2016-29749)  Kışlık tişört: Lacivert renkli, üç iplik penye, kumaş arka yüzü diagonal örme, 310 gr./m2 (±% 5 gr./m2), % 65 pamuk % 35 polyester karışımlı kumaştan yapılır. Uzun kollu, kol uçları ribanalı, omuzlar apoletli, polo yakalı ve önü robalıdır. Roba ile beden arasında 0,5 cm genişliğinde kombin renkte biye bulunur. (Şekil 13)

3) (Değişik:RG-21/6/2016-29749) Kışlık pantolon: Lacivert renkli, 280 gr./m2 (± % 5 gr./m2), % 70 pamuk % 30 polyester karışımlı 2/2 dimi dokuma kumaştan yapılır. Paçaları lastikli, kemer yüksekliği 5 cm, iki ön, iki arka, iki kapaklı yan cepleri olmak üzere altı adet cebi bulunmaktadır. (Şekil 5, 6)

4) Kışlık bot: Su geçirmez, kaymaz tabanlı birinci sınıf deriden mamul ortopedik iç taban özelliğine sahip olup erkek ve bayan personelce kullanılır. (Şekil 11)

5) Pardesü-gocuk: Soğuğa, suya ve ısıya dayanıklı birinci sınıf polyester ve benzeri kumaştan yapılır. (Şekil 3)

6) Kep: Erkek ve bayan personelce kullanılır. Kışlık pantolon kumaşından yapılır. (Şekil 9)

7) Palaska: Palaska birinci sınıf siyah renkli tekstil malzemeden ayarlanabilir özellikte ve iki köprüsü ile bir adet kelepçe kılıfı bulunan aparattan oluşur. Geçmeli plastik toka üzerinde hilal ve yıldız bulunur. (Şekil 25)

8) Yağmurluk: Lacivert renkte su geçirmez malzemeden yapılır. (Şekil 26)

b) Yazlık kıyafet: Mont, yazlık tişört, yazlık pantolon, yazlık bot, kep ve palaskadan oluşur. (Şekil 15)

1) (Değişik:RG-21/6/2016-29749) Mont: Lacivert renkli, birinci sınıf en az % 65 pamuk en çok % 35 polyester, üç iplik 320 gr./m2 (±10 gr./m2) içi şardonlu örme kumaştan, kol uçları ve beli ribanalı, ön-arka kuplar, omuz üst parçaları ve apoletler aynı renk başka kumaştan yapılır. (Şekil 4)

2) (Değişik:RG-21/6/2016-29749) Yazlık tişört: Mavi renkli, 30/1 penye iplik, 200 gr./m2 (±% 5 gr./m2), % 100 pamuk pike kumaştan yapılır. Kısa kollu, omuz apoletli, kol uçları ribanalı, yakası trikodur. Önü robalıdır. Roba ile beden arasında 0,5 cm genişliğinde kombin renkten kumaştan biye bulunur. (Şekil 16)

3) (Değişik:RG-21/6/2016-29749) Yazlık pantolon: Lacivert renkli, 200 gr./m2 (±% 5 gr./m2), % 70 pamuk % 30 polyester karışımlı 2/2 dimi dokuma kumaştan yapılır. Paçaları lastikli, kemer yüksekliği 5 cm, iki ön, iki arka, iki kapaklı yan cepleri olmak üzere altı cebi bulunmaktadır. (Şekil 5, 6)

4) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Yazlık bot: Siyah renkli ortopedik iç taban özelliğine sahip ve şekillerde belirtilen kısmı hava alabilir tekstil malzemeden yapılır. Erkek ve bayan personelce kullanılır. Mevsim şartlarına göre kurum müdürünün kurum için belirleyeceği (Şekil 17) veya (Şekil 31)’deki botlar giyilir.

5) Kep: Erkek ve bayan personelce kullanılır. Ön kısmı yazlık pantolon kumaşından arka kısmı hava alabilir özellikte dikilir. (Şekil 9)

6) Palaska: Palaska birinci sınıf siyah renkli tekstil malzemeden ayarlanabilir özellikte ve iki köprüsü ile bir adet kelepçe kılıfı bulunan aparattan oluşur. Geçmeli plastik toka üzerinde hilal ve yıldız bulunur. (Şekil 25)

c) Tören kıyafeti: Resmî açılış ve törenlerde, tören kıyafeti giydirilebilir, kıyafet üzerinde kullanılan armalardan sadece işleme göğüs arması metal malzemeden olup gümüş rengindedir. Üniforma üzerinde bulunan diğer arma ve işaretlerin yeri ve özellikleri aynıdır. (Şekil 29, 30)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üniforma Özellikleri

Üniforma işaretlerinin kıyafet üzerindeki yerleri

MADDE 10 – (Değişik:RG-17/8/2012-28387)

Personel ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin göğüs arması, kep kokardı, görev yeri kol arması, infaz koruma yazılı arma, kıdem işareti ile rütbe işaretlerinin resmî kıyafet üzerindeki yerleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

a) Kep:

1) İnfaz ve koruma başmemurları: Kepin ön orta kısmında 4 cm çapında defne dalı ile çevrelenmiş işleme kep kokardı ile 1,5 cm eninde ve 33-34 cm uzunluğunda sarı simden sakındırak bulunur. (Şekil 12,18)

2) İnfaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri: Kepin ön orta kısmında 4 cm çapında işleme kep kokardı ile 1,5 cm eninde ve 33-34 cm uzunluğunda beyaz renkli sakındırak bulunur. (Şekil 12,18)

b) Pardesü-gocuk:

1) İnfaz ve koruma başmemurları: Omuz apoletleri üzerinde rütbe işareti, sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 22, 23)

2) İnfaz ve koruma memurları: Rütbe işaretleri bulunmaz, sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ile bunun 1 cm altına gelecek şekilde kıdem işareti ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 24)

3) İnfaz ve koruma memurluğu öğrencileri: Sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı, altında öğrenci yazısı, omuzlarda öğrenci numarasının bulunduğu apoletler ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 27, 28)

c) Mont:

1) İnfaz ve koruma başmemurları: Omuz apoletleri üzerinde rütbe işareti, sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 22, 23)

2) İnfaz ve koruma memurları: Rütbe işareti bulunmaz, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ile bunun 1 cm altına gelecek şekilde kıdem işareti ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 24)

3) İnfaz ve koruma memurluğu öğrencileri: Omuz apoletlerinde altı rakamdan oluşan öğrenci numarası, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sol kolda öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı ve altında öğrenci yazısı ile sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. Rütbe işareti bulunmaz. (Şekil 20, 21, 27, 28)

d) Yazlık tişört: Montta bulunan işaretler aynen yer alır.

e) Kışlık tişört: Montun altına giyilir. Montta bulunan işaretler aynen yer alır.

 

ALTINCI  BÖLÜM

Kıyafetlerde Bulunması Gereken İşaretler

Göğüs arması, rütbe işaretleri, görev yeri kol arması, infaz koruma yazılı arma ve kıdem işareti (Değişik madde başlığı:RG-17/8/2012-28387)

Madde 11 — Üniforma ile görev yapan personel ve infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin kıyafetlerinde bulunması gereken işaretler aşağıdaki şekildedir.

a) İşleme Kep Kokardı: Gabardin lâcivert rengi keten kumaş üzerine 5.5 santimetre çapında, etrafında 0.2 cm lâcivert biye içinde zemini kırmızıdan ayyıldız ve Genel Müdürlük işareti bulunur. İnfaz ve Koruma Başmemurlarındaki işleme kep kokardında gri renkte defne dalı bulunur. (Şekil 18)

b) İşleme Göğüs Arması: Gabardin lâcivert rengi kumaş üzerine 8 cm boyundadır. İçinde zemini kırmızı olan ayyıldız ve Genel Müdürlük işareti bulunur. (Şekil 20)

c) (Değişik:RG-17/8/2012-28387) İnfaz koruma yazılı arma: Üniformanın sağ kolunda 7 x 4,5 cm ebatlarında lacivert gabardin armalık kumaş üzerinde daire dış çemberi beyaz ve zemini kımızı renkli daire içinde beyaz renkli hilal ve yıldızın altında 1,2 cm gri fonlu şerit üzerine kırmızı renkli infaz koruma yazısı bulunur. Üniforma giyen tüm personel kullanır. (Şekil 21)

d) Rütbe İşareti:

1) İnfaz ve Koruma Başmemurları: Rütbe işareti olarak lâcivert rengi zemin üzerine gri floş iplik işlemeden 1 cm eninde bir adet şerit bulunur. (Şekil 22)

2) İnfaz ve Koruma Memurları: Rütbe işareti bulunmayıp kıdem işareti bulunur.

e) İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencilerinin Omuz Apoleti: Palto ve pardösünün omuzlarına apolet konulur. Apoletler takriben 17 cm olup omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Apolet uzunluğu üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temasta olacak şekilde palto ve pardösüye dikilerek beyaz madeni küçük boy düğme ile iliklenir. Apoletler omuz başlarında 6 cm, omuz nihayeti hizasında 4 cm genişliğindedir. Apoletlerin uç kısımları yuvarlak olup, omuz başlarında altı rakamdan oluşan öğrenci numarası bulunur. (Şekil 27)

f) Görev Yeri Kol Arması ve Kıdem İşareti:

1) İnfaz ve Koruma Başmemurları: 7 x 7,5 cm ebadında zemini lâcivert, kenarları 0,3 cm lâcivert rengi biyeli olup 1,2 cm enindeki gri rengi şerit içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten, içi kırmızı, kenarları beyaz olan yazı ve alt kısmında 5,5 cm uzunluğunda gri rengi defne dalı bulunur. (Şekil 23)

2) İnfaz ve Koruma Memurları: 6 x 7,5 cm ebadında zemini lâcivert, kenarları 0,3 cm lâcivert biyeli olup 1,2 cm enindeki gri rengi şerit içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten, içi kırmızı, kenarları beyaz yazı bulunur. Görev yeri kol armasının 1 cm altına kenarları 0,3 cm lâcivert rengi biyeli ve ortası gri kıdem işareti takılır. 5 yıl dolmadan kıdem işareti takılmaz. (Şekil 24)

3) İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencileri: 6 x 7,5 cm ebadında zemini lacivert, kenarları 0,3 cm lacivert biyeli olup, 1,2 cm enindeki gri rengi şerit içerisinde öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı ve öğrenci olduğunu belirten içi kırmızı, kenarları beyaz yazı bulunur. (Şekil 28)

Kıyafetlerin giyilme zamanı

Madde 12 — Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak ceza infaz kurumları personelinde Cumhuriyet başsavcılarınca, infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinde ise eğitim merkezleri müdürlerince belirlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 13  — 18/2/1998 tarihli ve 23262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Personelinin Kıyafet Yönetmeliği ile 5/8/2004 tarihli ve 25544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki kıyafetlerin kullanılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-17/8/2012-28387) (Değişik:RG-21/6/2016-29749)

31/12/2016 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki halinde belirtilen kıyafetler de kullanılabilir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2005

26038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/8/2012

28387

2.

21/6/2016

29749

3.       

20/12/2018

30631

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa