Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.12.2005 Resmî Gazete Sayısı: 26032

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(Ek fıkra:RG-15/9/2011-28055) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranılan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 — (Değişik:RG-30/7/2015-29430)

Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — (Değişik:RG-30/7/2015-29430)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ç) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

g) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ğ) İdare hizmeti: Görevde yükselme suretiyle atanacakların İdare kadrolarında fiilen çalıştıkları süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

j) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

Madde 5 — (Değişik:RG-30/7/2015-29430)

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi unvanlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü veya Müdür,

2) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

d) Destek Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı, Hizmetli.

Unvan değişikliğine tabi unvanlar:

a) Avukat, Diyetisyen, Mühendis, Programcı, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 6 — (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-15/9/2011-28055) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 7 — (Değişik:RG-30/7/2015-29430)  

Atanma şartları görev grupları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü veya Müdür unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef veya Mühendis olarak en az üç yıl (Mülga ibare:RG-4/10/2017-30200) (...) çalışmış olmak,

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki şube müdürü unvanları için mühendis veya programcı unvanlarında beş yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

b) Şef unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför unvanlarında altı ay çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk Müşaviri unvanına atanabilmek için;

1) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

ç) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

d) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Bilgisayar İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almış olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

e) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

f) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

g) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

ğ) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 8 — Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak.

b) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 9 — Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat ruhsatnamesi almış olmak,

b) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) (Değişik:RG-15/9/2011-28055) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

d) Mühendislik kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik Fakültesinin hizmetin gerektirdiği ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksek okulların ilgili bölümlerinden Tekniker unvanı ile mezun olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Teknisyen kadrosuna atabilmek için;

1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezunu olmak,

h) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ı) (Değişik:RG-30/7/2015-29430) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,

i) (Ek:RG-30/7/2015-29430) Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik başlık:RG-30/7/2015-29430)

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Görevde yükselme eğitimi

Madde 10 — (Mülga:RG-30/7/2015-29430)

Duyuru

Madde 11 — (Mülga:RG-15/9/2011-28055)

Duyuru ve başvuru

Madde 12 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/7/2015-29430)

Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, İdarenin merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, İdarece uygun görülen tarihlerde yapılır.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Yapılan başvurular, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 13 — (Mülga:RG-30/7/2015-29430)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Yazılı sınav

Madde 14 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/7/2015-29430)

Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir. Yazılı sınav, İdarece yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(Değişik fıkra:RG-4/10/2017-30200) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü Sınav

MADDE 14/A – (Ek:RG-30/7/2015-29430)

(Değişik fıkra:RG-4/10/2017-30200) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14/B – (Ek:RG-30/7/2015-29430)

(Değişik fıkra:RG-4/10/2017-30200) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmesi suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar personel, İdarece ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Unvan değişikliği sınavı

Madde 15 — (Değişik:RG-30/7/2015-29430)

(Değişik fıkra:RG-4/10/2017-30200) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(Değişik fıkra:RG-4/10/2017-30200) Unvan değişikliği yazılı sınavları, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.

(Mülga fıkra:RG-4/10/2017-30200)

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu ve görevleri

Madde 16 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/7/2015-29430)

İdarece yapılacak/yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.

Sınav kurulu; Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden belirlenecek üyeler olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve (Değişik ibare:RG-4/10/2017-30200) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

İhtiyaç duyulması halinde İdare dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir.

Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

Madde 17 — (Mülga:RG-30/7/2015-29430)  

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

Madde 18 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-15/9/2011-28055)

Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, sınav sonuçlarına, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav kuruluna iletilmek üzere Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu itirazlar, sınav kurulunca sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesinin istenmesi halinde sınavı yapan kuruluş tarafından talep edilen itiraz ücreti ilgili aday tarafından karşılanır.

(Değişik:RG-30/7/2015-29430) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 19 — (Mülga:RG-15/9/2011-28055)  

Sınavların geçersiz sayılması

Madde 20 — Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 21 — (Değişik:RG-4/10/2017-30200)

Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az 1 yıl veya müteakip sınava ve dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Atanma

Madde 22 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/7/2015-29430)  

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

İdarece tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atama yapılır.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14/B maddesine göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gurupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı görev gurubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilirler.

b) (Değişik:RG-30/7/2015-29430) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) (Ek:RG-4/10/2017-30200) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

İdare dışından yapılacak naklen atamalar

Madde 24 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(Mülga fıkra:RG-4/10/2017-30200)

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 25 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

Madde 26 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/7/2015-29430)

İdare, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış haklar

Madde 27 — Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 28 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

Madde 29 — 6/4/2000 tarihli ve 24012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-15/9/2011-28055)

Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(Mülga fıkra:RG-30/7/2015-29430)

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

______________

(1) 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 5 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut (2) numaralı alt bendi (1) numaralı alt bent, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendi (b) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

(2) 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi eklenmiş; mevcut (g) bendi değiştirilerek (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2005

26032

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

15/9/2011

28055

2

24/02/2012

28214

3

30/07/2015

29430

4

4/10/2017

30200

 

 

EK 1-  (Mülga:RG-15/9/2011-28055)

 

 

 

 

Sayfa