Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 08.05.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24396

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATÎ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8 inci maddesi kapsamında subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zatî demirbaş tabanca olarak satılması, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayii gibi hususlar ile personelin hizmetini doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin zatî demirbaş tabanca edinmesine ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak işlemler ile tabanca edinen kişileri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Zatî Demirbaş Tabanca: Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri envanter kaydına alınan ve bedeli mukabili personele satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silâh statüsünü muhafaza eden, görevi süresince taşımak ve kullanmak zorunluluğu olan üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan ancak; personelin emekli olup, memuriyetten ayrıldığında envanter kaydından çıkarılarak personelin zatî malı olacak tabancayı,

b) Personel: Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapan subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşları,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 23/2/2000 tarihli ve 4534 sayılı Kanunla değişik Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tabancaların Fiyatlarının Belirlenmesi, Bakım ve Onarımı ile Geri Alınması Halinde

Yapılacak İşlemler

Tabancaların Satış Bedeli

Madde 5 — Millî Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilerek personele satılacak tabancaların satış bedelleri, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek oluşturulacak komisyonca tespit edilir. Belirlenen fiyatlar, maliyet bedelinin altında olamaz.

İstekli olan personele, tabanca ile birlikte en çok 100 mermi satılabilir.

Silâhların temini için Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tabanca talebinde bulunan personel miktarı tespit edilir ve talepte bulunan personelden yerli veya yabancı üretim tercihini, tedarik zamanında belirten usulüne uygun bir taahhütname alınır.

Tabanca satış bedeli, satışı yapacak komutanlıklarca personelden peşin olarak tahsil edilir ve bu meblağ ilgili komutanlık nakit saymanlığınca, "3212 sayılı Kanun kapsamında zatî demirbaş tabanca satışından elde edilmiştir" ifadesi ile Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydedilmek üzere, Millî Savunma Bakanlığı (1) Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

Tabancaların Bakım ve Onarımı

Madde 6 — Personelin görevde bulunduğu süre içerisinde, satışı yapılan tabanca üzerinde, tabancanın orijinalliğini bozacak nitelikte tadilat yapılmaz, iz veya işaret konulamaz.

Personelin görevi sırasında, kusuru olmadan arızalanan tabancaların garanti kapsamı dışındaki tamiri, demirbaş silâhlara uygulanan şekilde yapılır. Bu tabancaların onarılamayacak kadar hasarlı duruma gelmesi halinde, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından envanter kaydı silinir. Bu şekilde zatî demirbaş tabancası envanter kayıtlarından silinen personele, ikinci kez zatî demirbaş tabanca satışı yapılmaz.

Tabancaların Geri Alınması

Madde 7 — Personel; görevde bulunduğu sürece, kendisine satışı yapılan zatî demirbaş tabancasını başkasına devredemez, satamaz veya hibe edemez.

Personelin hizmetini doldurmadan ayrılma, resen ayırma, ihraç ve benzeri hallerde; satışı yapılan zatî demirbaş tabancası, durum tespit raporu düzenlenerek, birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir ve tabancası hakkında 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Personelin, (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) fiziken engelli hale gelme gibi sebeplerle, sürekli görevini yapamaz duruma geldiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, tabancası geri alınmaz.

Tutuklanma, gözaltına alınma, açığa alınma, geçici olarak görevden uzaklaştırma, işten el çektirme ve benzeri hallerde personelin tabancası, birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu hallerin sonunda, personelin meslekten çıkarılması gerektiği sonucuna varılması halinde, bu şekilde geri alınan tabancalarda ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tabancaların Kayıt, Ruhsat ve Takip İşlemleri

Kayıt İşlemi

Madde 8 — Personele satılan tabancaların satış işlemi yapıldığında satış belgesi, üç suret olarak düzenlenir. Belgenin birinci sureti, personelin şahsî dosyasına konulur. İkinci sureti, personelin mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında muhafaza edilir. Üçüncü sureti ise personele verilir.

Ruhsat İşlemi

Madde 9 — Tabancanın cinsi, tipi ve seri numarası, personelin özlük dosyasındaki sicil kartına ve personelin kimlik kartına işlenir. Ruhsat işlemleri, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

Takip İşlemi

Madde 10 —Satışı yapılan tabancaların zatî demirbaş silâh adı altında envanter işlemleri, ruhsat ve takip işleri; ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.

Geçici Madde 1 — 29/8/1996 tarihli ve 4178 sayılı Kanunun yürürlüğe konulduğu 4/9/1996 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli olup, bu tarihten sonra emekliye ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara da; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları ve bedelini def’aten ödemeleri şartıyla, bu Yönetmelik esaslarına göre bir adet tabanca ve en çok 100 adet mermi satışı yapılır.

Yürürlük

Madde 12 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Sayfa