Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 13.10.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18544

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLERDEN ÖĞRETİM YARDIMCISI KADROLARINA ATANACAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İLE TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞ SINAVLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-.2547 sayılı kanunun 50. ve 65. Maddelerine göre Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu yönetmelik, lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğrenim kurumlarında yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenlerden geçici olarak öğretim yardımcılığı kadrolarına atanacakların hak ve yükümlülükleri ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin giriş sınavları hakkındaki usul ve esasları düzenler.

 

Kadro Ayrımı

Madde 2- Fakülte, yüksekokul, enstitü, konservatuvar veya üniversite yönetim kurulu bir yarıyıl sona ermeden bir sonraki yarıyıl için yükseklisans,  doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrencilerine, 2.9.1983 tarih ve 78 sayılı “Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ekinde gösterilen kadrolardan kendilerine tahsis edilmiş mevcut öğretim yardımcısı kadroları içinden tahsis edecekleri boş öğretim yardımcıları kadrolarını anabilim veya bilim dalları itibariyle tespit ederek önerilerini Rektörlüğün onayına sunarlar.

 

Rektörlükçe uygun görülen öneriler onaylanarak tahsis edilecek kadro listeleri adaylara duyurulmak üzere ilgili enstitülere veya tıp fakültesine gönderilir.

 

Atanma Şartları

Madde 3- Tıpta uzmanlık öğrencilerinin “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” nin 13. Ve 14. Maddelerinde gösterilen değerlendirmeler esas alınarak bir jüri tarafından yapılacak yabancı dil ile bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Jüriler ilgili fakültelerin yönetim kurullarının teklifi ve rektörün onayı ile kurulur.

 

Tıpta uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinin öğretim yardımcılığı kadrolarına atanmaları 2547 sayılı kanunun 50. maddesi esaslarına uyulmak kaydıyla aynı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 33. maddesindeki usule göre yapılır.

 

Atanmada Sıralama

Madde 4- Sınavda başarılı olantıpta uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencileri sayısı tahsis edilen kadro sayısından fazla olduğu hallerde atamalar, adayların sınavlardaki başarı derecelerine göre yapılan sıralandırmalar esas alınarak yapılır.

 

Atama Süresi

Madde 5- Atanma için bütün şartlar haiz yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğretim yardımcısı kadrolarına atanmaları her defasında en fazla bir yıl süre ile yapılır.

 

Atanmalar her öğretim yılı başında aynı usulde ve yükseklisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencileri için Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde,  tıpta uzmanlık öğrencileri için ise, Tanabet ve Uzmanlık Tüzüğü’nde öngörülen süreler ile 2547 sayılı kanunun 44. maddesinde gösterilen ek sürelerle sınırlı olmak üzere, yeniden yapılabilir. Ancak, üniversitelerin özelliklerine göretıpta uzmanlık eğitimi yapanlar için bu süreler anabilim dalı başkanı ve ilgil yönetim kurulunun görüşü alınarak rektörün onayı ile uzatılabilir.

 

Sürelerin Uzatılması

Madde 6- Her öğretim yılı sonunda öğretim elemanı kadrolarına geçici olarak atanmış olan lisansüstü öğrencilerin bu kadrolara atanmak isteyen diğer adaylarda dikkate alınarak, yeniden aynı usulle atanmalarının yapılıp yapılmamasına Rektörlükçe karar verilir.

 

Görevleri

Madde 7- Öğretim yardımcısı kadrolarına geçici olarak atanan yükseklisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevleri şunlardır:

 

a)          Yükseklisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileriiçin ilgili fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim veya bilim dalı tarafından gerekli görülen bilimsel çalışmaları yapmak,

b)         Kadroyu tahsis eden rektörlük, fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya enstitünün yürürlükte olan yönetmelik ve yönergelerinde öngörülen görevler ile bağlı oldukları bölüm, anabilim dalı veya bilim dalının vereceği eğitim, araştırma ve uygulama ile ilgili görevleri yapmak,

c)          Üniversite, fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve enstitü organlarınca ve ilgili bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı başkanlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Öğretim yardımcısı kadrolarına geçici olarak atanan yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrencileri, üniversite ve üniversiteye bağlı kuruluşlar dışında resmi veya özel, sürekli veya geçici hiçbir görev kabul edemezler.

 

Aylığın Tespiti

Madde 8- Geçici olarak öğretim yardımcısı kadrolarına atanan yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrencileri,  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 3. maddesinde öğretim yardımcıları için öngörülen yöntem ve koşullarla işe başlatılırlar, kademe ile derece yükselmeleri konusunda da yine aynı kanunun 7. ve 8. maddelerine göre işlem görürler.

 

Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin tespitinde, aynı durumda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin aylık ve ödemeleri gözönünde tutulur.28.3.1983 gün ve 2809 sayılı kanunun geçici 3. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, bunlara verilecek her türlü ödemeler net tutarının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın aynı durumdaki personeline o mahalde verilen her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark, vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kendilerine ödenir.

 

Mali Hükümler

Madde 9- Geçici olarak öğretim yardımcılığı kadrolarına atanan yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrencileri, bu yardımcılara yapılmakta olan tüm ödemelerle bunlara sağlanan sosyal hak ve yardımlardan, görevlendirmelerde Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılırlar.

 

Kadroyu Boşaltma

Madde 10- 2547 sayılı kanunun 50. Maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanıp, yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro ile ilişkileri kendiliğinden kesilir.

 

Hizmetlerine ihtiyaç görülenlerin 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 33. maddesine göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanmaları mümkündür.

 

Disiplin ve Ceza İşleri

Madde 11- Öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanan yükseklisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin bu yönetmelik hükümlerine göre kendilerine verilen görevlere ilişkin disiplin ve ceza işlerinde 2547 sayılı yasanın 53. Maddesi ile “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri, öğrencilik sıfatı ile ilgili konularda ise aynı yasanın 54. madde hükümleri uygulanır. Her iki yönetmeliğin disiplin suçu saydığı eylemleri hakkında öncelikle “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik hakkında 832 sayılı yasanın 105. Maddesi gereğince Sayıştayın görüşü alınmış olup, yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

 

Sayfa