Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24516

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmet Kollarının Belirlenmesi

Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları,  bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

(Ek:RG-19/3/2002-24700) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir.

Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlük

Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2001

24516

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

23/12/2016

29927

2

8/5/2018

30415

3

_______

(1) Bu Yönetmeliğin adıKamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” iken, 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Sayfa

YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

 

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

01

 

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri

 

01

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

 

02

Başbakanlık,

 

03

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Kalkınma Bakanlığı,

 

04

Hazine Müsteşarlığı,

 

05

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Ekonomi Bakanlığı,

 

06

Sayıştay Başkanlığı,

 

07

Danıştay Başkanlığı,

 

08

Yargıtay Başkanlığı,

 

09

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Türkiye İstatistik Kurumu,

 

10

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

 

11

Adalet Bakanlığı,

 

12

İçişleri Bakanlığı,

 

13

Dışişleri Bakanlığı,

 

14

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

 

15

Maliye Bakanlığı,

 

16

(Mülga:RG- 20/9/2003-25235)  

 

17

(Mülga:RG- 20/9/2003-25235) 

 

18

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

 

19

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Avrupa Birliği Bakanlığı,

 

20

Devlet Personel Başkanlığı,

 

21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

 

22

Sosyal  Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

 

23

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

24

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

25

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

26

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) ÇASGEM- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

 

27

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

28

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

 

29

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

30

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

 

31

(Mülga:RG-19/3/2002-24700)

 

32

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

 

33

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

34

Rekabet Kurumu Başkanlığı,

 

35

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

36

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Spor Genel Müdürlüğü,

 

37

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

 

38

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

 

39

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

 

40

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

 

41

(Mülga:RG-19/3/2002-24700)

 

42

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

43

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

44

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

45

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel  Müdürlüğü,

 

46

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,

 

47

(Mülga:RG-8/5/2018-30415)

 

48

(Ek:RG- 25/12/2002-24974) Kamu İhale Kurumu,

 

49

(Ek:RG-06/08/2005-25898) (Mülga:RG-8/5/2018-30415)

 

50

(Ek:RG-02/11/2005-25984) Gelir İdaresi Başkanlığı,

 

51

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Türkiye Adalet Akademisi,

 

52

(Ek:RG-27/3/2010-27534) (Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

53

(Ek:RG-24/4/2011-27914) TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,

 

54

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Gençlik ve Spor Bakanlığı,

 

55

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

 

56

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

 

57

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 

581

(Ek:RG-31/7/2013-28724) Milli Savunma Bakanlığı

 

59 1 2

(Ek:RG-31/7/2013-28724) Genelkurmay Başkanlığı

 

60 1 2

(Ek:RG-31/7/2013-28724) Kara Kuvvetleri Komutanlığı

 

61 1 2

(Ek:RG-31/7/2013-28724) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 

62 1 2

(Ek:RG-31/7/2013-28724) Hava Kuvvetleri Komutanlığı

 

63 1 2

(Ek:RG-31/7/2013-28724) Jandarma Genel Komutanlığı

 

64 1 2

(Ek:RG-31/7/2013-28724) Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

 

65 1 2

(Ek:RG-31/7/2013-28724) (Mülga ibare:RG-23/12/2016-29927) (… )

66

(Ek:RG-19/4/2014-28977) Kamu Denetçiliği Kurumu

67

(Ek:RG-19/4/2014-28977) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

68

(Ek:RG-8/7/2014-29054) Emniyet Genel Müdürlüğü

69

(Ek:RG-8/7/2014-29054) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

70

(Ek:RG:20/2/2016-29630) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı,

71

(Ek:RG-8/5/2018-30415) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

72

Ek:RG-8/5/2018-30415) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

02

 

Eğitim,  Öğretim ve Bilim  Hizmetleri

 

01

Milli Eğitim Bakanlığı,

 

02

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,     

 

03

(Mülga:RG-19/3/2002-24700)

 

04

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

 

05

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, 

 

06

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

 

07

Üniversiteler,

 

08

Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

 

09

Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

03

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 

01

Sağlık Bakanlığı,

 

02

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

 

03

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

04

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

 

05

(Mülga ibare:RG-02/08/2005-25894)

 

06

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

07

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

08

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

09

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

10

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)

 

11

(Ek:RG-27/3/2010-27534) (Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

12

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

 

13

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

 

14

(Ek:RG-3/5/2012-28281) (Mülga:RG-8/5/2018-30415)  

 

15

(Ek:RG-3/5/2012-28281) (Mülga:RG-8/5/2018-30415)  

04

 

Yerel Yönetim Hizmetleri

 

01

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve  idareler,

 

02

Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler, 

 

03

Yerel Yönetim Birlikleri,

 

04

Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

05

 

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

 

01

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

 

02

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

 

03

T.R.T. Genel Müdürlüğü,

 

04

(Mülga ibare:RG-12/05/2006-26166) (…),

 

05

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 

 

06

(Değişik:RG-8/7/2014-29054)  PTT-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

 

07

Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

06

 

Kültür ve Sanat Hizmetleri

 

01

(Değişik:RG- 20/9/2003-25235) Kültür ve Turizm Bakanlığı,

 

02

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

 

03

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

 

04

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

 

05

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

 

06

Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

 

07

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

 

08

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

 

09

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı

07

 

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

 

01

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

 

02

Karayolları Genel Müdürlüğü,

 

03

(Mülga ibare:RG-02/08/2005-25894)

 

04

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

 

05

(Değişik:RG-24/4/2011-27914) İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi,

 

06

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

07

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

 

08

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

09

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

10

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

11

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

 

12

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

13

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

14

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

08

 

Ulaştırma Hizmetleri

 

01

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

 

02

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 

03

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 

04

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

05

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

09

 

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

 

01

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

 

02

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

03

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

 

04

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

05

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

 

06

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

07

(Değişik:RG-19/4/2014-28977) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

08

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

 

09

Orman Genel Müdürlüğü,

 

10

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,

 

11

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Su Enstitüsü

10

 

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

 

01

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

 

02

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

 

03

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,

 

04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

 

05

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

06

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

 

07

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

 

08

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

09

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

 

10

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

11

(Mülga:RG-27/3/2010-27534) 

 

12

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

13

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

14

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

15

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

16

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

17

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

18

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

19

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) (Mülga:RG-8/5/2018-30415)  

 

20

TEDAŞ Genel Müdürlüğü,

 

21

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

 

22

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

23

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

24

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

25

(Ek:RG- 20/9/2003-25235) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

26

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

27

Savunma Sanayii Müsteşarlığı,

 

28

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

29

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

30

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

31

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

32

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

33

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

34

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

 

35

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

 

36

(Ek:RG-23/12/2016-29927) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

11

 

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

 

01

Diyanet İşleri Başkanlığı,

 

02

Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

___________________________

1 Danıştay Onuncu Dairesinin 8/12/2014 tarihli ve E.:2014/3823 sayılı Kararı ile bu kurum kodlarının yürütülmesi durdurulmuştur. Daha sonra Danıştay İdari  Dava Daireleri Kurulunun 19/2/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/32 sayılı kararı ile  yapılan itiraz sonucu  söz konusu yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır.  

 

2 Danıştay Onuncu Dairesinin 8/10/2015 tarihli ve E.:2014/6155 sayılı Kararı ile bu kurum kodu ile ibarelerinin ve 16/9/2014 tarih ve 2099 sayılı işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Sayfa