Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 19.01.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25705

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 28/04/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 28 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğe ilişkin fiilleri işleyenleri, bunlara verilecek idari veya adli para cezalarının uygulanmasında yetkili ve sorumlu olan mülki idari amirlerini ve cezaların tahsili ile idari tedbirlerin uygulanmasına ilişkin esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyonlar : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlar, özerk spor federasyonları ile Türkiye Futbol Federasyonunu,

Spor Kulüpleri : Belirli kurallara göre kurulan, üyelerinin her birinin yetki ve sorumlulukları belli olan, amatör veya profesyonel spor dallarında topluma hizmet veren; her yaş grubunun spor yapabileceği tesis, araç ve gereçlere sahip olan, yüksek performanslı sporcuların yetiştirilmesini hedefleyen kuruluşları,

Taraftar Dernekleri : Her ne ad altında olursa olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla kurulan dernekleri,

Taraftar Temsilcileri : Spor kulüplerinin kendi taraftarları arasından belirledikleri ve spor kulübünün bulunduğu yerdeki en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen kişileri,

İl Spor Güvenlik Kurulu : Her ilde vali veya vali yardımcısının başkanlığında belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, ilgili federasyon, il sağlık müdürlüğü temsilcileri ve gerekli görülecek spor kulüplerinin yetkilileri ile basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşturulan kurulu,

İlçe Spor Güvenlik Kurulu : Her ilçede kaymakam başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcilerinden oluşturulan kurulu,

Müsabaka Güvenlik Amiri : Spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konularında yetkili olmak üzere, o yerin en büyük mülki amirince belirlenecek rütbeli emniyet görevlisini,

Spor Alanları : Spor müsabakalarının gerçekleştirilmesine elverişli müsabaka alanları ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve diğer spor yapmaya elverişli alanlar ile bunların eklenti ve çevresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Kanuna aykırı eylemlerin tespiti ve delillerin değerlendirilmesi

Madde 5 — 5149 sayılı Kanuna aykırı eylemde bulunanlar hakkında Spor Güvenlik Kurulu re'sen veya kendisine gelen şikayet ve ihbarlar üzerine inceleme yapar. İnceleme sonucu hazırlayacağı raporu mahallin en büyük mülki amirine sunar.

İdari para cezaları ve tedbirlerin uygulanması

Madde 6 — İnceleme raporu üzerine, 5149 sayılı Kanuna aykırı eylemde bulunanlar hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları ve tedbirlerin uygulanmasına, mahallin en büyük mülki amiri tarafından karar verilir.

İdari para cezalarının tebliği

Madde 7 — İdari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

İdari para cezalarına itiraz

Madde 8 — İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.

Ceza, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılır. Yatırılmadığı takdirde tahsilat için evrak vergi dairesine gönderilir.

Para cezalarının tahsili

Madde 9 — İdari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Tahsil edilen idari para cezaları, Genel Müdürlük bünyesinde açılacak hesaba özel ödenek kaydedilmek üzere tahsilinden itibaren 30 gün içerisinde gönderilir.

Mahkeme kararlarıyla verilen para cezaları, mal sandıklarınca tahsil edilmesini müteakip 30 gün içerisinde Genel Müdürlük hesabına aktarılır.

Tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı

Madde 10 — Tahsil edilen paraların %50'si engelliler spor federasyonları ile engelliler spor kulüp ve faaliyetlerine, %50'si ise fair play kurallarına uygun hareket eden amatör spor kulüpleri ile okul sporlarının geliştirilmesine ayrılır.

Engelliler spor federasyonları ile engelliler spor kulüplerine verilecek meblağın dağıtımında; federasyon ve/veya kulüplerin faal sporcu sayısı, ülkemizdeki yaygınlığı ve sportif başarıları esas alınır.

Amatör spor kulüplerine fair play olarak dağıtılacak meblağın miktarı, kimlere verileceği, her yıl Genel Müdürlükçe belirlenip kamu oyuna duyurulacak esaslara göre belirlenir.

Okul sporlarına ayrılacak miktarın tespitinde; okulun sportif başarısı, kulüpleşme durumu, bulunduğu yerin coğrafik yapısı esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 11 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayfın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Sayfa