Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 02.10.1995 Resmî Gazete Sayısı: 22422

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 6643 sayılı Yasanın 2 inci maddesine göre Eczacı Odaları, Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden oluşan Türk Eczacıları Birliği’nin teşkilat, çalışma usul ve esasları ile Birlik organ ve görevlerinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik Türk Eczacıları Birliği’ni oluşturan Eczacı Odaları, Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre ile Eczacı Odası ve Merkez Heyeti Denetleme Kurulları ve ülke genelindeki eczacıları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 6643 sayılı Yasanın 4078 sayılı yasa ile değişik 39 uncu maddesinin h bendine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/12/2012-28488)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Eczacı Bilgi Sistemi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, ülke genelinde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı ve tüm eczacı odalarının kullanmak zorunda olduğu sistemi,

b) Merkez Heyeti: Eczacılık mesleği ile alakalı bütün işler ile meşgul olmak, 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununda düzenlenen hükümleri uygulamak ve Türk Eczacıları Birliğini temsil etmek üzere kurulan yönetim kurulunu,

c) Oda: Bölge Eczacı Odası’nı,

ç) TEB: Türk Eczacıları Birliği’ni,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarının Çalışma Düzeni ve Görevleri

 

Tabii Üyelik

Madde 5 - Merkez Heyeti üyeleri bütün Eczacı Odaları Genel Kurullarında tabii üye olarak bulunabilirler. Ancak kayıtlı bulundukları Oda hariç diğer oda Genel Kurullarında hiçbir konuda oy kullanamazlar.

Başkanlık Divanı dahil hiç bir organda görev alamazlar. Sadece görüşmelere katılıp her konuda önerilerde bulunabilirler ve söz alabilirler.

Genel Kurula Katılamayanlar

Madde 6- Eczacı Odaları Genel Kurullarına mazereti nedeniyle katılamayanlar mazeretlerini oda genel kurulu toplantısının bitiminden itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezaları 6643 Sayılı Yasanın 49 uncu maddesi uyarınca tahsil edilir.

Olağanüstü Oda Genel Kurulu

Madde 7- Eczacı Odalarının Olağanüstü Genel Kurul toplama şekilleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Yönetim Kurulu Kararı ile.

b) Üyelerin üçte birinin noter onaylı yazılı isteği ile.

c) Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse oda genel kurulu mevcut yönetim kurulu üyeleri veya oda denetçileri veya Merkez Heyetinin çağrısı üzerine, bir ay içersinde olağanüstü olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

Madde 8- Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen usulde: Üyelerin istekleri 30 günlük süre içersinde olmak koşuluyla Eczacı Odasına intikal eder etmez Oda Yönetim Kurulu, 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen durumda ise mevcut Yönetim Kurulu üyeleri, oda denetleme kurulu veya Merkez Heyeti yedi gün içersinde toplanarak olağanüstü kongre kararı almak ve buna ait tüm yasal işlemleri tamamlayarak karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içersinde Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya çağırmak zorundadır. Bu süre içersinde çağrının yapılmaması halinde 7 nci maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilen kişilerin başvurusu üzerine odanın bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesi oda üyeleri arasından seçeceği 5 kişiyi oda kongresini 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu seçimi yaptırmak üzere toplamakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Madde 9- Üyelerin üçte birinin isteği ile yapılan Olağanüstü Kongrelerin gündemlerine bu üyelerin talep ettikleri gündem maddeleri de eklenir. Gündemin ilanı bundan sonra 6643 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca yapılır.

Genel Kurul Divan Başkanlığı

Madde 10- Olağan ve Olağanüstü Eczacı Odası Kongreleri, yoklamanın bitiminde; Eczacı Odası Başkanı, yoksa Genel Kurulu toplantıya çağıranları temsil eden kişi tarafından açılır. Daha sonra aday gösterilmek suretiyle bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan başkanlık divanı seçimi yapılır. Bu seçimlerde odanın mührünü taşıyan oy pusulaları ile zarflar kullanılır. Oyların tasnifi genel kurula katılanlar arasından kura ile belirlenecek üç kişilik bir tasnif kurulu tarafından yapılır.

Bu seçimlerde bir tek oy pusulası kullanılır ve bu oy pusulasına kongre divan başkanlığı, başkan yardımcılığı ve iki yazman için gösterilen adayların ismi yazılır.

Her bir görev için birden fazla isim yazılı olan oy pusulalarında ilk önce yazılmış olan isme itibar edilir. Gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılacak olan seçimin sonucu Kongreyi açan kişi tarafından açıklanır ve böylece Kongre Başkanlık Divanı görevine başlar.

Görev Bölümü

Madde 11- Eczacı Odaları Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler seçimin kesinleştiği tarihi izleyen 3 gün içersinde kongre başkanı veya başkan vekilinin daveti ile davet edenin başkanlığında ilk toplantılarını yaparak 6643 sayılı yasanın 17 nci maddesi çerçevesinde görev bölümü yaparlar. Görev bölümünden sonra oda başkanları, kongre tarafından diğer organlar da dahil olmak üzere seçilen tüm asil ve yedek üyelere görevlerini ve ayrıca oy sıralamalarını yazılı olarak 15 gün içersinde bildirmeye mecburdur. Bu konudaki bütün bilgiler aynı süre içersinde Merkez Heyetine kongre tutanağı ile birlikte sunulur.

Yönetim Kurulu Toplantısı

Madde 12- Eczacı Odaları Yönetim Kurulları en az onbeş günde bir defa başkan, onun bulunmaması halinde Genel Sekreterin Başkanlığında adi çoğunlukla toplanır.

Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunluk kazanır. Olağan toplantı gün ve saatleri ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir karar ile saptanır.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca Uyulacak Esaslar

Madde 13- Eczacı Odaları Yönetim Kurulları çalışmalarını yürütürken aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

a) Birlik Büyük Kongresinin kararlarına uymaya ve bu kararları uygulamaya,

b) Eczacı Odaları Genel Kurullarının aldıkları kararlara uymaya ve bunları uygulamaya,

c) Büyük Kongrelerce saptanıp Merkez Heyetince uygulamaya konulacak genel politikaya tüm eczacı odaları uymaya zorunludur.

d) Eczacı Odaları Genel Kurulları Birlik Büyük Kongresi kararlarına ters düşebilecek karar alamazlar.

Toplantılara Katılamayanlar

Madde 14- Mazeretleri nedeni ile toplantıya katılmayacak olanlar, bu mazeretlerini toplantıdan önce yazılı olarak yönetim kurulu başkan veya üyelerine bildirmeye mecburdurlar. Aksi halde toplantı tutanağına mazeretsiz olarak gelmedikleri yazılır.

Mazeretli görevli veya izinli olanların bu durumları da tutanağa geçirilir. Mazeretsiz olarak üst üste olağan üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu başkan, genel sekreter, sayman veya üyeleri istifa etmiş kabul edilerek, yerlerine oy sıralamasına göre, yedek üyeler göreve çağrılır. Saptanan toplantı saatinden itibaren bir saat içinde çoğunluk sağlanamazsa, bu durum bir tutanakla saptanır. Bu tutanağı hazır bulunan yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri imza ederler.

Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı

Madde 15- Olağan toplantılar dışında Oda Yönetim Kurulu, kurul üyelerinin çoğunluğunun ya da başkan, genel sekreter veya Denetleme Kurulunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda başkan ve genel sekreter bulunmazsa, toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Görev Süresi

Madde 16- Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıl olup, istifa, ibra edilmeme, dağılma veya diğer sebeplerle yeniden seçilen Yönetim Kurulu önceki Kurulun görev süresini tamamlar.

Oda Yönetim Kurulunun Boşalması

Madde 17- Oda Yönetim Kurulunun ibra edilmeyerek düşmesi veya ibra edildikten sonra çekilmesi halinde yeni Yönetim Kurulunun seçilmesine kadar Yönetim Kurulunun yapması gereken işlemler ile görev ve yetkiler Kongre Başkanlık Divanı tarafından yerine getirilir ve kongreyi 1 ay içersinde seçimli toplantıya çağırır.

Eczacı Odası Başkanlık Divanı

Madde 18- Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Saymandan oluşur.

Başkanlık Divanı, yönetim kurulu tarafından alınmış olan kararların zamanında uygulanmasını ve çalışmaların devamını sağlar.

Eczacı Odası Başkanı

Madde 19- Yönetim Kurulu Başkanı eczacı odası başkanıdır ve dolayısıyla eczacı odasının kişiliğinde ve imzası ile her hususta temsil ve ilzam eder. Yönetim kurulu başkanı ve oda başkanı olarak yönetim kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına ve bölge bazında yapılan diğer toplantılara başkanlık eder. Oda başkanı aynı zamanda mali konularda ita amiri olarak imza yetkisine sahiptir. Gerekli hallerde bu yetki yönetim kurulu üyelerinden birisine devredilebilir.

Eczacı Odası Genel Sekreteri

Madde 20- Eczacı odasının üyeleri ile ve bölgedeki diğer kuruluşlarla ilişkileri sağlamaktan başlayarak yönetim kurulunun toplantı gündemleri, toplantı tutanağı, karar defteri, muhaberatı ve bütün büro işlerini kendisine yönetim kurulunca verilen yetkiler dahilinde düzenlemek genel sekreterin başlıca görevleridir. Bunlardan başka eczacı odasında çalıştırılan personelin sicillerini düzenlemek, çalışmalarını, görev ve yetkilerini saptamak, yönetim kuruluna ait idari işleri tedvir etmek veya ettirmek, komisyon toplantılarının gerçekleşmesini sağlamak her türlü raporlar ve etütler de dahil olmak üzere yönetim kurulunca uygun görülecek yazıları hazırlamak veya hazırlattırmak, yönetim kuruluna gelen yazıları cevaplandırmak, yönetim kurulunun vereceği yetki sınırı içinde kalmak koşulu ile gerekli belge ve yazıları imzalamak genel sekreterin görevleri ve yetkileri içerisindedir.

Eczacı Odası Saymanı

Madde 21- Eczacı odasının gelir gider ve bütçelerinin hazırlanmasından başlayarak her türlü mali işlerinin sorumlusudur.

Demirbaş ve emtia da dahil olmak üzere eczacı odasının bütün gelir ve gider hesaplarını usulune uygun bir şekilde muhasebe defterlerini tutmak veya kendi sorumluluğu altında tutturmak, nakit ve emtia giriş ve çıkışlarına ait belgeleri düzenlemek, bu belgeleri korumak ödeme belgelerini ita amiri sıfatı ve yine çek ve diğer kıymetli evrakı ita amiri yanında 2.derece imza yetkisine haiz olarak imzalamak, eczacı odasının hesap durumları bilançolarını ve hesap raporlarını hazırlamak veya sorumluluğu altında hazırlatmak, tahsil ve ödeme evrakını düzenlemek, görevi ile ilgili yasal mevzuatın noksansız ve hatasız bir şekilde uygulanmasını sağlamak saymanın görev ve yetkileri arasındadır.

Oda Denetleme Kurulu

Madde 22- Eczacı Odası Denetleme Kurulu üyeliğine seçilme koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Seçildikleri eczacı odasına kayıtlı bulunmaları

b) 6643 sayılı yasanın 16 ıncı maddesine göre cezalandırılmamış ve Haysiyet Divanlarınca meslekten men cezaları almamış olmaları. Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayan ve bu niteliklerini zaman içerisinde yitiren oda denetleme kurulu üyeleri bu sıfatlarını yitirirler.

Eczacı Odası Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23- Eczacı Odası denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Eczacı Odaları bütçelerinin uygulanması ile oda yönetimlerinin bütün işlemlerini denetlemek,

b) Gelir ve giderleri ile defterleri ve diğer evrakı incelemek ve yılda en az iki defa kasa sayımı yapmak,

c) Yüklenip yürüttükleri görevlere ait çalışmalar ile bütçe uygulaması ve incelenmesini kapsayan denetim raporunu hazırlayarak kongrelere sunmak,

d) Oda yönetim kurullarının dağılması halinde oda genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

Denetleme Kurulu Üyeliği Boşalması

Madde 24- Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre denetleme kurulu üyeliği düşenlerin yerini en fazla oy alan yedek üyeler alırlar. Yedek üyeler yerlerini aldıkları üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Doğan boşluğun yedekler ile doldurulması mümkün olmadığı takdirde boşluğun doğduğu tarihten itibaren 15 gün içinde oda yönetim kurulunca olağanüstü oda genel kurul toplantı çağrısında bulunulur.

Denetleme Kurulu Toplantıları

Madde 25- (Değişik:RG- 16/4/1996-22613)

Denetleme kurulu üyeleri oda yönetim kurulunun toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Toplantılara katılan denetleme kurulunun isimleri toplantı tutanağına yazılır. Oda denetleme kurulu asıl üyeleri seçimin kesinleştiği tarihi izleyen üç gün içerisinde genel kurul divan başkanı veya ikinci başkanının davetiyle, davet edenin başkanlığında ilk toplantılarını yaparlar ve kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetleme kurulu kararlarının oy çokluğu ile alınması yeterlidir.

Denetleme Kurulu Çalışmaları

Madde 26- Oda Denetleme Kurulu üyelerine denetleme, inceleme ve soruşturmaları sırasında muhatap oldukları birlik üyesi eczacılar, oda yönetim kurulu üyeleri ve bu yerlerde istihdam edilen personel, yardımcı olmak, gerekli bilgi ve belgeleri vermek, soruları cevaplandırmak zorundadırlar.

Yardımcı Komisyonlar

Madde 27- Eczacı Odaları Yönetim Kurulları 6643 sayılı yasanın kendilerine verdiği tüm görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye mecburdurlar. Bu görevlerin yapılmasında Oda Yönetim kurulları, oda üyeleri ve gerek görülürse diğer meslek kuruluşlarından konularla ilgili komisyonlar Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

Kurulacak komisyonların niteliği, üye adedi, çalışma usulleri ve kuruluş şekli her komisyon için oda yönetimi kararı ile saptanır. Komisyonlar Oda Yönetim Kurulu kontrolünde çalışırlar. Komisyonlar çalışma sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurullarına iletirler.

Kamuoyuna Açıklama

Madde 28- Eczacı Odası Yönetim Kurulları Büyük Kongre tarafından saptanıp Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince yürütülmekte olan meslek politikalarına uygun olmak şartı ile kamuoyuna açıklama yapabilirler. Bölgeleri haricindeki resmi makamlarla ve bakanlıklarla yazışmalarda ve görüşmelerde bulunmaları halinde Merkez Heyetini bilgilendirir ve birlikteliği sağlar.

Oda Temsilcileri

Madde 29- Eczacı Odaları Yönetim Kurulları bölgelerin içerisinde il ve ilçe merkezleri ile diğer gerek görülecek yerlerde ve büyük şehirlerdeki nöbet bölgelerine belirtilecek görev ve yetkiler içerisinde 2 yıllık süre için oda temsilcileri atar. Atanan temsilciler o bölgede mülki amir ve diğer ilgili kuruluşlara bildirilir.

Oda temsilcileri görevlerini kendilerini atayan oda yönetim kurullarınca verilecek yazılı direktifler doğrultusunda yaparlar.

Bu temsilcilere, kendilerini atayan odalarca; görevli ve yetkili olduklarını belirleyen yazılı ve resimli bir belgenin verilmesi zorunludur. Gerekli görülen hallerde temsilciler oda yönetim kurullarınca görevden alınır ve bu durum kendilerine yazılı olarak bildirilir.

Görev Giderleri

Madde 30- Eczacı Odası yönetim kurulu üyeleri, oda denetleme kurulu üyeleri, oda haysiyet divanı üyeleri, büyük kongreye katılacak olan delegeler, oda yönetim kurulları tarafından görevlendirilecek kişiler ve oda personelinin görevleri ile ilgili harcamaları karar defterinde belirtilmek ve belgelendirmek şartıyla oda bütçesinden karşılanır.

Haysiyet Divanına Sevk Edilecek Dosyalar

Madde 31- Kanun, tüzük, yönetmelik ve büyük kongre kararlarına aykırı hareket etmekle itham olunan eczacılardan Oda yönetim kurullarınca konu ile ilgili savunmaları istenir. Yapılan tebligata rağmen 15 gün içerisinde yazılı savunma vermeyen veya oda tarafından belirlenen günde sözlü savunma yapmaya gelmeyen üyenin evrakı doğrudan, belirlenen süre içerisinde yazılı savunmasını veren veya sözlü savunma yapmaya gelenlerin evrakı ise savunmaları ile birlikte oda Haysiyet Divanına sevk edilir. Sözlü savunma yapan eczacıların bu savunmaları tutanakla belirlenir.

Denetim

Madde 32- Eczacı Odası yönetim kurulları, bölgeleri içerisindeki eczacıların mesleki sorumluluğu altındaki işyerleri ile eczacıların çalışmalarını eczacılıkla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, büyük kongre, oda genel kurulu, TEB Merkez Heyeti ve oda yönetim kurulları kararlarının uygulanması ile ilgili olarak denetlerler.

Denetçi Eczacı

Madde 33- (Değişik:RG- 16/4/1996-22613)

Denetleme görevi eczacı odası yönetim kurulunun seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda atayacağı denetçi eczacılar tarafından yapılır. Oda yönetim kurulları gerekli hallerde yeni denetçi eczacılar atayabilirler. Denetçi eczacılara görevli ve yetkili olduklarını belirleyen yazılı ve resimli bir belgenin verilmesi zorunludur. Denetçi eczacılar meslekte en az üç yıl çalışmış (Mülga ibare:RG-13/3/2014-28940) (…)  olan eczacılar arasından atanır. Denetçi eczacı sayısı ihtiyaca göre eczacı odası yönetim kurullarınca belirlenir.

Denetçi eczacılar oda yönetim kurullarının yazılı direktifleri doğrultusunda görev yapar. Gerekli görülen hallerde denetçi eczacılar oda yönetim kurullarınca görevden alınır. Denetçi eczacının görevi oda yönetim kurullarının görev süresi kadardır. Denetçi eczacılar tarafından yapılacak denetleme görevi Türk Eczacıları Birliği’nce bastırılmış üç nüsha denetim formu ile belirlenir.

(Ek:RG-13/3/2014-28940)  6643 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü denetçi eczacılar için de uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Giriş, Aidat Paraları ve Nakit İşlemleri

 

Giriş Parası

Madde 34- Bir defaya mahsus olarak alınan giriş parası, kayıt işlemi yapılırken ilgilisinden tahsil olunur. Giriş parası ile üyelik aidatlarının, odaca istenilmeden ilgilisince bizzat ve başkası aracılığı ile ödenmesi ya da konutta ödemeli olarak gönderilmesi zorunludur. (Değişik cümle:RG-5/12/2012-28488) Giriş parasını ödemeyenlerin ve Eczacı Bilgi Sistemine girişi yapılmayanların kayıt işlemi yapılmaz. Bu takdirde eczacı, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun kendisine verdiği haklardan yararlanamaz. Odaya kaydını yaptırmış ve daha sonra herhangi bir nedenle sildirmiş olan eczacılar, ikinci kez kaydolmaları halinde yeniden giriş parası vermek zorundadırlar.

Ancak, odadan nakil işlemlerinde yeniden giriş parası alınmaz.

Makbuz

Madde 35- (Değişik:RG-13/3/2014-28940)  

Odalar tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından kurulan Eczacı Bilgi Sistemini kullanır. Bu işlemlere ait her türlü makbuz ve evrak Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden alınarak ilgilisine verilir. Sistemin teknik nedenlerle çalışmaması halinde TEB Merkez Heyeti tarafından bastırılan makbuzlar kullanılır.

Oda Hizmetlerinden Faydalanma

Madde 36- (Değişik:RG-23/5/2016-29720)

Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, icraen takibe alınmalarının yanı sıra oda aidatlarını ödeyinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge, alkol karnesi, basılı defter ve sözleşme formlarını alamazlar.

Üye kayıt, eczacı bilgi sistemi, nakil

Madde 37- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/12/2012-28488)

Odaya kayıt veya nakil olmak isteyen eczacılar, aşağıda yazılı belgelerle Odaya başvururlar.

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Eczacılık diplomasının bir örneği,

c) Adli sicil yazılı beyanı,

ç) İkametgâh beyanı,

d) Özgeçmiş,

e) İmza sirküleri,

f) Vesikalık fotoğraf.

Birinci fıkradaki belgelerin eksiksiz olarak ibrazından sonra Oda Yönetim Kurulu, gerekli incelemeyi tamamlayarak, eczacının başvuru sonucunu en geç yirmi işgünü içinde karara bağlar. Üyelik kaydına karar verildiği takdirde bu işlem, oda tarafından Eczacı Bilgi Sistemine kaydedilmek zorundadır.

Üyelik kaydı işlemleri Eczacı Bilgi Sistemine kaydedilir.

Eczacı Bilgi Sisteminde kaydı bulunmayan eczacı, Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun kendisine verdiği haklardan yararlanamaz.

Üye, serbest eczane açmak istediği takdirde, birinci fıkradaki belgelere ek olarak eczane ve ikametgâh olarak kullanacağı yerlere ilişkin Oda tarafından talep edilecek belge ve bilgileri ayrıca ibraz eder.

Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir Odaya naklini istemesi durumunda, üye sicil dosyasının bir örneği, gerekli açıklamalar da yapılarak nakledileceği Odaya gönderilir. Üyenin ayrıldığı ve naklinin yapıldığı bilgisi her iki Oda tarafından Eczacı Bilgi Sistemine girilir. Nakil isteğinde bulunan eczacının nakli işlemi, aidat dahil olmak üzere odasına herhangi bir borcu var ise bu borç tahsil ve tasfiye edilmeden ve Eczacı Bilgi Sisteminden onay alınmadan yapılmaz.

Başka bir odaya altıncı fıkrada açıklanan biçimde naklini yaptırmış olan eczacı, yeniden eski odasına döndüğü takdirde yine eski numarası ile kayıt işlemi yapılır.

Üye sicil dosyalarında, üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur.

Bayan üyelerin kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soyadları da belirtilir.

Üye Giriş Fişleri

Madde 38- Bayan üyeler üye giriş fişlerini doldururken soyadlarının yanına var ise eski soyadlarını yazarlar. Ayrıca üyeler üye olduktan sonra soyadlarında oluşacak değişiklikler ile adreslerindeki değişiklikleri bağlı oldukları Eczacı Odasına bir ay içerisinde bildirmek zorundadırlar.

Kayıtların Güncelleştirilmesi

Madde 39 – (Değişik:RG-5/12/2012-28488)

Odalar, üye kayıtlarını takip etmekle, mevcut ve yeni üyeleri ile ilgili tüm bilgileri Eczacı Bilgi Sistemine kaydetmekle ve bu bilgilere ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği günden itibaren en geç yirmi işgünü içinde Eczacı Bilgi Siteminde güncellemekle yükümlüdür.

Bilanço ve Hesap Raporu

Madde 40 - Bölge Eczacı Odaları yıllık dönem sonu bilanço ve hesap raporunu ilgili kongrenin yapılmasından sonra 20 gün içerisinde Merkez Heyetine göndermek zorundadırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Heyeti Yapılanması, Görevleri ve Çalışma Düzeni

 

Merkez heyetinin görevleri ve ilk toplantısı (Değişik başlık:RG-5/12/2012-28488)

Madde 41 - Merkez Heyeti asil üyeliklerine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren seçim sonuçları kesinleştikten sonra 10 gün içerisinde Büyük Kongre Başkanı veya II nci Başkanının çağrısı üzerine çağrıda bulunanın başkanlığında toplanarak kendi aralarında gizli oy ile bir Başkan, bir II. Başkan, bir Genel Sekreter ile bir Sayman seçmek zorundadırlar.

(Ek fıkra:RG-5/12/2012-28488) Merkez Heyeti ilgili mevzuatta yer alan yetki ve görevlerini yerine getirmek amacıyla ilgili kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olmamak üzere genelgeler yayımlamakla ve eczanenin, eczacının ve eczane çalışanlarının hizmet standartlarını belirlemekle yetkilidir.

(Ek fıkra:RG-13/3/2014-28940)  Merkez Heyeti eczacıların daha yüksek bir meslek kültürüne ve akademik düzeye erişebilmelerini temin etmek, eczacılık mesleğinin icrası ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına ve eczacıların mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, eczacılık ve gerektiğinde diğer meslek gruplarına mensup kişilerden oluşan Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi kurar. Eczacılık Akademisi ve bu Akademide görev yapacak kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, görev süreleri ile ücret ve görev giderleri TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir.

Merkez Heyeti Başkanlık Divanı

Madde 42 - Merkez Heyeti Başkanı, II nci Başkan, Genel Sekreter ve Saymandan Başkanlık Divanı oluşur. Başkanlık Divanı Merkez Heyetinde alınmış olan kararların zamanında uygulanmasını ve çalışmaların devamlılığını sağlar.

Merkez Heyeti Başkanı

Madde 43 - Merkez Heyeti Başkanı, Türk Eczacıları Birliği’nin Genel Başkanıdır ve dolayısıyla Birliği kişiliğinde ve imzası ile her hususta temsil ve ilzam eder. Birliğin Genel Başkanı olarak gerek Merkez Heyetinin olağan toplantılarına ve gerekse Bölgelerarası toplantılara ve ayrıca meslek teşekkülleri veya diğer kamu ve özel kuruluşları ile genişletilmiş Merkez Heyeti olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık eder. Bulunduğu heyet, komisyon ve delegasyonların tabii başkanıdır.

Başkan aynı zamanda mali konularda ita amiri olarak imza yetkisine sahiptir.

Gerekli hallerde bu yetki Merkez Heyeti üyelerinden birisine devredilebilir.

Merkez Heyeti İkinci Başkanı

Madde 44 - Başkanın bulunmadığı her yerde onun bütün görevlerini onun sahip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir. Başkanın bulunması halinde, Başkanlık Divanının üyesi olarak Merkez Heyetince veya Başkanca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Sekreter

Madde 45 - Merkez Heyetinin, gerek Birlik içi gerekse Birlik dışı meslek kuruluşları ile ilişkilerini sağlamaktan başlayarak Merkez Heyetinin toplantı gündemleri, toplantı tutanağı, karar defteri, muhaberatı ve bütün büro işlerini kendisine Merkez Heyetince verilen yetkiler dahilinde düzenlemek Genel Sekreterin başlıca görevleridir. Bunlardan başka, Birlik Merkezinde çalıştırılan personelin sicillerini düzenlemek, çalışmalarını, görev ve yetkilerini saptamak, Merkez Heyetine ait idari işleri tedvir etmek veya ettirmek, komisyon toplantılarının gerçekleşmesini sağlamak, her türlü raporlar ve etüdler de dahil olmak üzere Merkez Heyetince uygun görülecek yazıları hazırlamak veya hazırlattırmak, Merkez Heyetine gelen yazıları cevaplandırmak, Merkez Heyetinin vereceği yetki ve sınır içinde kalmak koşulu ile gerekli belge ve yazıları imzalamak Genel Sekreterin görevleri ve yetkileri içerisindedir.

Genel Sekreter ayrıca Başkanlık Divanının bir üyesi olarak Merkez Heyetince verilecek kararları II nci Başkan ve Sayman ile birlikte uygulamakla yükümlüdür.

Sayman

Madde 46 - Merkez Heyetinin gelir ve gider bütçelerinin uygulanmasından başlayarak, her türlü işlerinin sorumlusudur.

Demirbaş ve emtia da dahil olmak üzere Merkez Heyetinin bütün gelir ve gider hesaplarını, usulüne uygun bir şekilde ve muhasebe defterlerinde tutmak veya kendi sorumluluğu altında tutturmak, nakit ve emtia giriş ve çıkışlarına ait belgeleri düzenlemek ve bu belgeleri korumak, ödeme belgelerini ita amiri sıfatı ile yine çekleri ve diğer kıymetli evrakı ita amiri yanında 2.derecede imza yetkisini haiz olarak imzalamak Merkez Heyeti’nin Eczacı Odaları ile mali yönden ilişkilerini düzenlemek, Merkez Heyetinin hesap durumları, bilançolarını ve hesap raporlarını hazırlamak veya sorumluluğu altında hazırlatmak, tahsil ve ödeme evrakını düzenlemek, görevi ile ilgili yasal mevzuatın noksansız ve hatasız bir şekilde uygulanmasını sağlamak saymanın görev ve yetkileri arasındadır.

Merkez Heyeti Denetleme Kurulu

Madde 47 - Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeliğine seçilme koşulları aşağıdaki gibidir.

a) Bulundukları bölgedeki eczacı odalarına kayıtlı bulunmaları,

b) 6643 Sayılı Yasanın 16 ıncı maddesine göre cezalandırılmamış olmaları ve Haysiyet Divanlarınca meslekten men cezaları almamış olmaları.

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayan ve bu niteliklerini zaman içerisinde yitiren Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri bu sıfatlarını yitirirler.

Merkez Heyeti Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 48 - Merkez Heyeti Denetleme Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Heyeti bütçesinin uygulanması ile bütün işlemlerini denetlemek,

b) Gelir ve giderler ile defterleri ve diğer evrakı incelemek ve yılda en az iki defa kasa sayımı yapmak,

c) Yüklenip yürüttükleri görevlere ait çalışmalar ile bütçe uygulaması ve incelemesini kapsayan raporunu hazırlayarak kongrelere sunmak,

d) Merkez Heyetinin dağılması halinde büyük kongreyi olağanüstü toplantıya çağırmak,

Denetleme Kurulu Üyeliğinin Boşalması

Madde 49 - Yönetmeliğin 47 nci maddesine göre denetleme kurulu üyeliği düşenlerin yerini en fazla oy alan yedek üyeler alırlar. Yedek üyeler yerlerini aldıkları üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Doğan boşluğun yedekler ile doldurulması mümkün olmadığı takdirde boşluğun doğduğu tarihten itibaren 15 gün içinde Merkez Heyeti tarafından olağanüstü büyük kongre toplantı çağrısında bulunulur.

Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Toplantıları

Madde 50 - (Değişik:RG- 16/4/1996-22613)

Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Heyetinin toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Toplantılara katılan denetçilerin isimleri toplantı tutanağına yazılır. Merkez Heyeti Denetleme Kurulu asıl üyeleri, seçildikleri tarihten itibaren seçim sonuçları kesinleştikten sonra on gün içersinde Büyük Kongre divan başkanı veya ikinci başkanının çağrısı üzerine çağrıda bulunanın başkanlığında ilk toplantılarını yaparlar ve kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetleme Kurulu kararlarının oy çokluğu ile alınması yeterlidir.

Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Çalışmaları

Madde 51- Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyelerine denetleme, inceleme ve soruşturmaları sırasında; muhatap oldukları birlik üyesi eczacılar, Merkez Heyeti üyeleri, Oda yönetim kurulu üyeleri ve bu yerlerde istihdam edilen personel yardımcı olmak, gerekli bilgi ve belgeleri vermek, sorulan soruları cevaplandırmak zorundadırlar.

Hesap Dönemi

Madde 52- Merkez Heyetinin yıllık hesap dönemi, olağan veya olağanüstü seçimli büyük kongrenin toplanmasından en geç 10 gün önce kapatılır. Seçilen yeni heyetin ilk toplantısına kadarki işlerin yürütülmesi ve harcamalar eski heyet tarafından yapılır.

Bölgelerarası Toplantı

Madde 53- (Değişik:RG-5/12/2012-28488)  

Merkez Heyetince görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarası toplantı düzenlenir. Bu toplantılarda geçmiş dönem incelenir, mesleki, güncel ve geleceğe ait konular görüşülür. Sosyal ve bilimsel açıdan mesleki ihtiyaç ve gelişmeler araştırılır. Bu toplantıya, Merkez Heyeti üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri ve bölge eczacı odaları yönetim kurulları ile bunların görevlendireceği üyeler katılır. Ayrıca bu toplantılara, TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ve Büyük Kongre delegeleri katılabilir. Toplantının yeri ve tarihi, tüm odalarla yapılan görüşmeler sonunda Merkez Heyetince belirlenir. Bölgelerarası toplantılara gündem ile ilgili olarak çağrılacak uzman ve yetkililer Merkez Heyetince belirlenir. Bu kişilerin ulaşım, konaklama ve benzeri giderleri Türk Eczacıları Birliğince karşılanabilir.

Danışma Toplantıları

Madde 54 - Merkez Heyeti uygun gördüğü zamanlarda ve uygun gördüğü yerde gündemdeki konular hakkında düşünce ve önerilerini almak üzere Oda Yönetim Kurulu Başkanları ve oda yönetimlerince görevlendirilmiş kişileri toplar.

Yardımcı Komisyonlar

Madde 55 - Merkez Heyeti çalışmalarında gerektiğinde yardımcı ihtisas komisyonları kurmaya, çalıştırmaya ve bu komisyonların çalışmalarına son vermeye yetkilidir. Kurulacak komisyonların niteliği, üye adedi, görevlendirilecek kişiler Merkez Heyeti kararıyla saptanır. Tüm komisyonların çalışmaları Merkez Heyetinin bilgisi altında yapılır.

Komisyon Toplantıları

Madde 56 - Komisyonlar ilk toplantılarını Merkez Heyeti Genel Sekreterinin çağrısı ile yaparlar ve içlerinden bir başkan, bir ikinci başkan ve bir raportör seçerler. Her komisyonun bir karar defteri bulunur ve bu defter Merkez Heyeti tarafından saklanır. Komisyon Başkanları Merkez Heyetinin bilgisi ve tasvibi ile Komisyonlarını, çalışmalarının gerektireceği sürelerde komisyon üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine veya Merkez Heyeti tarafından Merkez Heyeti ile birlikte tespit edilen yerde ve zamanda toplantıya çağırır. Aldıkları kararları ve teklifleri yazılı olarak Merkez Heyetine sunarlar. Merkez Heyeti komisyonlar tarafından teklif edilen konuları gündemine alıp görüşür.

Komisyonlardan Ayrılma

Madde 57 - Merkez Heyetince kurulacak komisyonlarda görevlendirilen kişiler üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmadıkları taktirde istifa etmiş sayılırlar.

Komisyon Giderleri

Madde 58 - Komisyonların çalışmaları ile ilgili her türlü gider Merkez Heyeti bütçesinden ödenir. Toplantıların masrafsız olması için uygun toplantı yeri Merkez Heyeti tarafından tespit edilir.

Merkez Heyeti Görev Giderleri

Madde 59- Ankara’ da veya Ankara dışında yapılacak her türlü toplantılara katılmaları zorunlu olan ve aşağıda belirtilen kişilerin görevleri ile ilgili harcamalar karar defterinde belirtilmek ve belgelendirilmek şartıyla Merkez Heyeti bütçesinden karşılanır.

a) Merkez Heyeti üyeleri,

b) Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri,

c) Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri,

d) Yardımcı Komisyon üyeleri,

e) Bizzat bu toplantı için görev verilen kişiler.

Üyeliğin Boşalması

Madde 60- (Değişik:RG- 16/4/ 1996-22613)

Türk Eczacıları Birliği organlarındaki asıl görevlerden herhangi bir neden ile boşalma olması durumunda; yedek üyelerden en çok oy alanların, oylarda eşitlik olması halinde kurada kazananların, boşalan asıl üyeliğe yazılı olarak çağrılması zorunludur. Çağrıyı kabul etmeyen veya en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak olumlu cevap vermeyen üyenin yerine, sıradaki yedeklere, aynı yöntemle çağrıda bulunulur.

Merkez Heyeti üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri, Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri Türk Eczacıları Birliği bünyesi içerisinde Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı hariç kendi kurulları dışında bir başka görevi kabul edemezler ve bir başka göreve seçilemezler.

Merkez Heyeti üyeliği, Yüksek Haysiyet Divanı üyeliği ve Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeliği ancak seçim ile elde edilen Büyük Kongre delegeliği sıfatıyla birleşebilir. Yapılan seçimler sonucunda üye bir arada yapılması mümkün olmayan birden çok görev için seçildiği takdirde seçim sonuçlarının tebliğini takip eden üç gün içinde bu görevlerden hangisini tercih ettiğini ilgili organa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yedekten asıl göreve çağrılan üyeler hakkında da aynı hüküm geçerlidir. Seçime itiraz olunması durumunda itiraz kesin hükme bağlanıncaya kadar üye ilk görevinden izinli sayılır.

Yukarıdaki fıkrada öngörülen zorunluluk ilgilisi tarafından yerine getirilmediği taktirde Merkez Heyeti üyeleri için Merkez Heyeti başkanı, oda yönetim kurulu üyeleri için de oda başkanı tarafından resen yerine getirilir. Bu amaçla resen işlem yapan başkanlar aşağıda belirtilen görevlerdeki önem sırasına uymak zorundadırlar.

a) Merkez Heyeti üyeliği

b) Yüksek Haysiyet Divanı üyeliği

c) Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Üyeliği

d) Oda Yönetim Kurulu üyeliği

e) Oda Haysiyet Divanı üyeliği

f) Oda Denetleme Kurulu üyeliği

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Büyük Kongre

 

Büyük Kongreye Katılma

Madde 61- Büyük Kongreye bizzat katılmayan delegeler kendilerini herhangi bir biçimde vekil aracılığı ile temsil ettiremeyecekleri gibi seçimlere zarf göndermek sureti ile de katılamazlar. Ancak asil delegenin istifası veya ölümü halinde yerine en çok oy alan yedek üye asil delege olarak temsil hakkını kullanabilir.

Büyük Kongre Tabii Üyeliği

Madde 62- (Değişik:RG-16/4/1996-22613)

Olağan ve olağanüstü kongrelere delegelerden başka tabii üye olarak katılabilecekler aşağıda belirtilmiştir.

a) Türk Eczacıları Birliğinin kuruluşunu sağlamış olan birinci Büyük Kongreye katılan kurucu üyeleri,

b) Asıl olmak kaydıyla Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyeleri,

c) Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu üyeleri,

d) Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri,

e) Daha önce görev yapmış Merkez Heyeti üyeleri,

f) Daha önce görev yapmış Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri,

g) Büyük Kongre eski divan başkanları,

h) Delege seçilmemiş bulunan eczacı odaları başkanları,

i) Bir dönem önceki Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri,

j) Eczacı parlamenterler,

k) Eczacılık Fakülteleri dekanları,

l) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü.

Ancak yukarıda sayılan tabii üyeler, aynı zamanda seçilmiş büyük kongre delegesi olmadıkları takdirde herhangi bir konuda oy kullanamazlar ve kongre başkanlık divanı ile kongre içi çalışma komisyonlarına seçilemezler.

Tasnif Kurulu

Madde 63 - Büyük Kongre yoklamayı takiben Merkez Heyeti Başkanı tarafından açılır. Açılıştan sonra Başkanlık Divanı seçimi için kura ile üç kişilik bir tasnif kurulu oluşturulur.

Büyük Kongre Başkanlık Divanı

Madde 64 - Büyük Kongre delegeleri arasından aday gösterilmek sureti ile ve tasnif kurulunun denetimi altında; gizli oy, açık tasnif ile bir başkan, bir ikinci başkan ve gereği kadar yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

Gündem

Madde 65 - Başkanlık Divanı tarafından daha önce Merkez Heyetince ilan edilmiş olan Büyük Kongre gündemi okunur. Kongre gündemi üzerinde yapılacak değişiklikler kongrenin yapıldığı gün 25 Büyük Kongre delegesinin imzalı ve yazılı önergeleri ile gündeme dahil edilmek sureti ile oylanarak gündem kesinleştirilir.

Komisyonlar

Madde 66 - Gündemin kesinlik kazanmasından sonra kongre içi bütçe ve hesap-mevzuat-dilek ve öneriler komisyonları olmak üzere beşer üyeden oluşan üç komisyon genel kurulca belirlenir. Merkez Heyeti, Büyük Kongrede yapılmış olan Başkanlık Divanı ve Kongre içi komisyonların seçimlerinin sonuçları ile Büyük Kongrece seçilecek olan organlara ait evvelce hazırlanmış bulunan oy pusulaları ile diğer bütün seçim malzemesini İlçe Seçim Kurulu Başkanına teslim eder.

Olağanüstü Büyük Kongre

Madde 67 - 6643 sayılı yasanın değişik 53 üncü maddesindeki iki yılda bir defa Kasım ayında Ankara’ da toplanması öngörülen Olağan Büyük Kongre dışında, Merkez Heyeti kararı veya asil delegelerin üçte birinin yazılı talebi ile Olağanüstü Büyük Kongrenin toplantıya çağrılması hükme bağlanmış olmakla; Olağanüstü Büyük Kongrenin gündemi ve yeri Merkez Heyetince saptanır ve toplantıdan en az 20 gün önce gazete ilanı ve taahhütlü mektupla duyurulur.

Asil delegelerin üçte birinin noter kanalı ile önerdiği gündem maddelerini Merkez Heyeti gündeme koymak zorundadır. Olağanüstü Büyük Kongre talebi asil delegelerden geldiği takdirde üçte biri tamamlayan son talebin geldiği günden başlayarak en geç 15 gün içerisinde Merkez heyetince olumlu olarak karara bağlanması ve karar tarihinden itibaren de en geç iki ay içerisinde Olağanüstü Büyük Kongrenin toplanması zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Uluslararası Örgütler ile İlgili Hükümler

 

Uluslararası Örgütlere Üyelik

Madde 68 - Türk Eczacıları Birliği Merkezi La Hey‘de bulunan (Federation International Pharmaceutical) kısa adıyla FIP‘in üyesidir.

Diğer uluslararası örgütlere de Merkez Heyeti kararı ile Türk Eczacıları Birliği üye olabilir. Uluslararası birlik, federasyon ve örgütlere ait üyelik vecibelerini yerine getirmek Merkez Heyetinin görevidir. Bu kuruluşlara Birliğin üyeliği nedeniyle ödemesi gereken aidatlar Merkez Heyeti bütçesinden karşılanır.

Uluslararası diğer örgütlere üye olunması halinde ilgili örgütün yönetmeliği ve örgüte üyelik konusu Büyük Kongrenin onayına sunulur. Büyük Kongrenin uygun görmeyerek onaylamaması halinde Türk Eczacıları Birliği o uluslararası birlikteki üyeliğini sona erdirir. Bu yeni birliğe girme kararından dolayı Merkez Heyetleri sorumlu tutulamazlar.

Toplantılara Katılabilecekler

Madde 69 - FIP dahil üye olunan uluslararası federasyon, birlik ve örgütlerin kongrelerine ve düzenlemiş oldukları diğer toplantılara katılacak kişiler Merkez Heyetince belirlenir. Bu kişilerin masrafları Merkez Heyeti bütçesinden karşılanabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

Madde 70 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 71 - Bu yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.

Sayfa