Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 08.09.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20629

YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yabancı devlet harp okullarına, Türk Silahlı Kuvvetleri adına muvazzaf subay yetiştirilmek amacıyla gönderilecek askeri öğrencilerin tabi tutulacakları işlemlere ilişkin esaslar ile hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; yabancı devlet harp okullarında öğrenim görecek öğrenciler ile bunlara ilişkin işlemler bakımından Genelkurmay Başkanlığını, ilgili kuvvet komutanlıklarını, Jandarma Genel Komutanlığını ve Sahil Güvenlik Komutanlığını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 12 nci maddesinin 3565 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) Yabancı Devlet Harp Okulu : Yapılan anlaşmalar uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri adına öğrenim için askeri öğrenci gönderilen yabancı ülke harp okuludur.

2) Tamamlama Eğitimi : Yabancı devlet harp okullarından mezun olan öğrencilerin, Türk harp okullarından mezun olmuş sayılabilmeleri için, karşılığı olan Türk harp okuluna kıyasla eksik görülen konuların öğretim ve eğitimidir.

3) İntibak Süresi : Yurtdışında eğitim-öğretim görülecek harp okuluna başlangıç tarihinden itibaren 30 günlük süredir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Seçilme Esas ve Usulleri ile Nitelikleri

Seçilme Esasları

Madde 5 - İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında aşağıda belirtilen esaslar dahilinde askeri öğrenci okutulabilir.

1) Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerin kaynağı askeri liselerdir.

2) Askeri öğrenci gönderilecek yabancı devlet harp okulları ile öğrencilerin miktarı Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

3) Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek aday öğrenciler, ilgili kuvvet komutanlıklarınca seçilir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları adına gönderilecek öğrenciler ise bu komutanlıklar tarafından, ilgili kuvvet komutanlıklarınca bildirilecek adaylar arasından seçilir. Seçilecek her asil öğrenci için en fazla altı aday gösterilir.

4) Öğrencilerin seçim, sınav, yabancı ülkeye gönderilme, eğitim ve öğretimlerinin takibine ilişkin işlemler; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk ve ilgili ülke askeri ataşelikleri sorumluluğunda yürütülür.

Nitelikler

Madde 6 - Yabancı devlet harp okullarına öğrenim amacıyla gönderilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

1) Yabancı ülkede öğrenim görmeye istekli olmak;

2) Askeri lise öğrenimi sırasında sene kaybetmemiş olmak,

3) Öğrenim göreceği yabancı ülke lisan seviyesi, askeri lise öğrenimindeki başarı derecesi, fiziki, sosyal, psikolojik ve kültürel yapısı, ahlaki nitelikleri ve liderlik vasıfları itibarıyla yabancı ülkede öğrenime gönderileceği, teşkili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirlenecek kurulca tespit edilmiş olmak,

4) İlgili yabancı ülke tarafından seçilmiş olmak.

Seçilme Usulleri

Madde 7 - Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrenciler 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde ve 6 ncı maddede öngörülen niteliklere haiz öğrenciler arasından seçilir. Bu öğrencilerin, ilgili yabancı ülke tarafından öngörülen sınav ve mülakatlarda başarılı olmaları şarttır. Seçim usullerine ilişkin ayrıntılar; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilerin Öğrenim Sırasında Tabi Olacakları Esaslar ile Hak ve Yükümlülükleri

Tabi Olacakları Esaslar

Madde 8 - Yabancı devlet harp okullarına gönderilen öğrenciler, o devlet harp okulunun öngördüğü tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine iştirak etmekle yükümlüdürler.

Yabancı devlet harp okulunda okuyan öğrenciler; varsa o devlet harp okulunda ayrılacakları bilimsel dallardan, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenecek olanlar arasında seçim yapabilir.

Öğrencinin Genel Durumunun Takibi

Madde 9 - Yabancı ülke harp okullarında okuyan öğrencilerin bulundukları ülkede görevli askeri ataşelikler, öğrencinin mezuniyetine kadar öğrenim kurumundaki durumunu ve okul dışı faaliyetlerini ve disipline aykırı davranışlarını takipten sorumludur. Her sömestre sonunda okul komutanlıkları ile koordine neticesi hazırlayacakları raporları ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderirler.

Yabancı devlet harp okullarında okuyan öğrencilerin; o ülkede bulunan T.C. askeri ataşeleriyle ilişkileri, askeri ataşelerin görev ve sorumlulukları ile öğrencilerin yükümlülükleri, "Askeri Ataşelikler İdari Faaliyetler Yönergesi (GNKUR.:185-1)" hükümlerine göre yürütülür.

Mali Hususlar

Madde 10 - Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarındaki barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve öğretim gibi tüm masraflarının karşılanma biçimleri, ilgili ülke ile yapılan anlaşma veya protokol esaslarına göre karşılanır. Öğrencilerin harçlıkları 926 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenir. Bu öğrencilerin emekli kesenekleri 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümleri dahilinde kuvvet komutanlıklarınca Emekli Sandığına gönderilir.

Yabancı devlet harp okullarına öğrenime gönderilen öğrencilerin okula kaydında ödenen kayıt kabul masrafları devletçe karşılanır.

İzin

Madde 11 - Öğrenciler, bir takvim yılı içinde ilgili yabancı ülke harp okulunun akademik takvimine uygun olmak kaydıyla ve seyahat bedeli kendilerine ait olmak üzere izinlerini en fazla iki defa Türkiye'de veya ailesi ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan hısımlarının bulunduğu ülkede geçirebilirler. İzine gidiş ve dönüşlerinde askeri nakil vasıtalarından istifadelerine müsaade edilebilir.

Öğrenciler ayrıca, anne, baba ve kardeşlerinden birisinin ölümü halinde, okul komutanlığınca verilecek süre kadar izin kullanabilirler.

Yükümlülükler

Madde 12 - Sağlık sebebi hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple askeri öğrencilikle ilişiği kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler ile intibak süresi içerisinde vazgeçenler, kendilerine Devlet tarafından yurtdışı eğitimi için yapılmış olan masrafları iki katı ile askeri lisede yapılmış masrafları ise 5401 sayılı Kanun hükümlerine göre tazminat olarak öderler.

Birinci fıkra gereğince belirlenecek tazminatın tahsili amacıyla öğrenci için EK-A daki örneğe uygun, noterlikçe onaylanmış, yüklenme ve kefalet senedi düzenlenir.

Ödüllendirme

Madde 13 - Öğrencilerin ödüllendirilmeleri Türk Silahlı Kuvvetteri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin, Okuldan Çıkma ve Çıkartma

Disiplin

Madde 14 - Öğrenciler, yabancı ülkedeki öğrenimleri süresince öğrenim gördükleri okulun disiplin mevzuatına, subay nasbedilinceye kadar geçen sürede ise; Türk Harp Okulları Disiplin Yönergesinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler.

Okuldan Çıkma

Madde 15 - Öğrenciler, intibak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi okuldan çıkamazlar.

Ancak, intibak süresi içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrenciler ise velilerin isteği ile masraflarını ödemeleri kaydıyla başkaca şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Bu öğrenciler, istekli olmaları halinde, mensubu olduğu kuvvetin harp okulunda öğretime başlatılabilirler. Bunlar hakkındaki eğitim-öğretim ile ilgili ayrıntılar kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.

Öğrencilikten Çıkarılma

Madde 16 - Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarının kendi mevzuatına göre okuldan çıkarılmaları saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde de öğrenciliklerine son verilir.

1) Evlenenler,

2) Herhangi bir kadınla karı-koca hayatı yaşayanlar,

3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunduğu, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar,

4) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

Yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde yukarıda belirtilen çıkarılma sebeplerinin tespiti halinde; öğrenci geri çağrılır ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile askeri öğrenciliğine son verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Geri Çağrılmaları, Öğrenimleri Yarıda Kalanlar ile

Eksik Eğitim- Öğretim ile İlgili Esaslar

Geri Çağrılma

Madde 17 - Taraf ülkelerden birinde seferberlik veya savaş ilanı hallerinde; öğrenciler, Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emir üzerine geri çağrılabilir.

Ayrıca, öğrencinin yabancı devlet harp okullarında başarılı olamayacağının veya bulunduğu ortama uyum sağlayamayacağının, okul ve T.C. askeri ataşelikleri raporlarına istinaden açıkca anlaşılması halinde; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca geri çağrılmasına karar verilebilir.

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre geri çağrılan askeri öğrencilerin hangi okullarda, hangi seviyeden öğrenime devam edecekleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

Öğrenimleri Yarıda Kalanlar

Madde 18 - Öğrencilerin; yabancı ülke harp okullarında öğrenime devam etme olanaklarının, iradeleri dışında bir nedenle ortadan kalkması halinde (sağlık, ikili anlaşma veya protokolün fesh edilmesi vb.) ve askeri öğrenci olma niteliklerini kaybetmemiş olmaları şartıyla hangi okullarda ve hangi seviyede öğrenime devam edecekleri mensubu oldukları kuvvet komutanlıklarınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre tespit edilir.

Eksik Eğitim-Öğretim

Madde 19 – (Değişik birinci fıkra: RG-22/5/2001-24409) Öğrenciler, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak yönergelerde belirlenecek esas ve usullere göre, öğrenim gördükleri yabancı Devlet Harp Okullarının her akademik öğrenim yılının ara dönemleri sonunda (sömestre) ve akademik yıl sonunda Türkiyefde oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar. Oryantasyon eğitiminin bitiminde yabancı Devlet Harp Okullarındaki eğitim ve öğretimlerine dönerler. 11 nci maddede belirtilen izinler oryantasyon eğitimi kapsamında değerlendirilmez.

Mezuniyetlerini müteakip kuvvet komutanlıklarınca yapılacak incelemeye göre; öğrencilerin, Türk harp okullarına kıyasla eksik gördükleri dersler, kuvvet komutanlıklarınca hazırlanacak yönergede belirtilen esaslara göre tamamlatılır.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan Türk öğrencilerine, Türk harp okullarından mezun olan emsallerine uygulanan (sınıf okulu, görev öncesi, ileri ihtisas kursu) eğitimlerin uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama şekli kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Subaylığa Nasıp, Sınıflandırma, Kıdem Sırası

Subaylığa Nasıp

Madde 20 - Öğrenciler, yabancı devlet harp okullarında öğrenimde bulundukları sürece ilgili Türk harp okulu kuvvesinde gösterilir ve şahsi dosyaları buralarda bulundurulur.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan öğrencilerin subaylığa nasıplarında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Sınıflandırma

Madde 21 - (Değişik:RG-09/01/1999-23578)

Yabancı ülke harp okullarında eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin ilk sınıflandırma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kıdem ve Kıdem Sıralaması

Madde 22 - Yabancı ülke harp okullarını bitirenler kendi aralarında özel bir sicil numarası verilmek suretiyle, aynı gün subaylığa nasbedilen emsali harp okulu mezunlarının sonunda yer alırlar. Müteakip kıdem sıralamalarında ise, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 37 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönergeler

Madde 23 - Bu Yönetmelik gereğince yönergelerde düzenlenecek hususlar ile Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bu Yönetmeliğin yayınlanmasın-dan itibaren 6 ay içinde Kuvvet Komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı ülke harp okullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 24 - Sayıştay'ın görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

  


 

 

EK-A

 

YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ

ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ ÖRNEĞİ

 

Türk Silahlı Kuvvetleri adına, ___________________________________ Harp Okulunda öğrenime başladığım tarihten subay çıkıncaya kadarki süre içinde gerek ___________________________________ Harp Okulları ve gerekse T.C. Harp Okulları ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge gibi her türlü mevzuatın tarafıma yüklediğı vecibeleri aynen yerine getirmeyi taahhüt ederim.

 

Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerde başarı gösterememem; okul yönetmelik ve yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, Silahlı Kuvvetler adına askeri öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten, ilişiğimin kesilmesine kadar Milli Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek masrafları (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci aylığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım harcamaları yolluk ve yevmiyesi, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma giderlerinin tamamını), yurtdışı eğitim için döviz veya Türk Lirası olarak yapılan harcamaların, rayiç kur üzerinden hesaplanacak miktarını iki kat olmak üzere, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizleriyle birlikte, tazminat olarak, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eder ve yüklenirim.

 

Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar için meydana çıkacak ihtilaflardan dolayı ANKARA Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin selahiyetini kabul ve taahhüt ederim.

 

Reşit ise öğrencinin

değil ise velisinin

imzası

 

AÇIK ADRESİ             :

 

KEFALET SENEDİ       :

 

Askeri öğrenci olarak kayıt-kabul olunan ___________________________________ oğlu ___________________________________ tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ___________________________________ lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi, çıkacak ihtilaflardan dolayı ANKARA Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin selahiyeti olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

Müteselsil Kefil ve

Borçlunun İmzası

 

AÇIK ADRESİ :

 

 

 

 

Sayfa