Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.10.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18534

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY ADAYLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY ADAYLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi olan yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlüler arasında, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yedeksubay adaylarının seçim şekilleri ile seçim esasları ve celp usullerinin saptanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre, askerliğe elverişli olan yüksek öğrenim kurumu mezunlarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanılan deyimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükümlü; askerlik hizmetini 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara göre yapmakla görevli bulunanlardır.

b) Yüksek öğrenim kurumu mezunu; dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüler ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumunu bitirmiş olanlardır.

c) Yoklama; son yoklamadır.

d) Sevk tehiri; askerliğine karar aldıran yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerin 1111 sayılı Askerlik Kanununda yazılı sebeplerden dolayı belli bir süre için sevklerinin geri bırakılması işlemidir.

e) Yedeksubay adayı; yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerden bu yönetmelik hükümlerine göre seçilerek yedeksubay sınıf okullarına gönderilecek yükümlülerdir.

f) İstekli; yüksek öğrenim kurumu mezunlarından askerlik yükümlülüğünü er olarak yerine getirmek isteyen yükümlülerdir.

g) İhtiyaç; her celp yılından evvel müteakip yıl için Silâhlı Kuvvetlerin subay sınıflarına göre Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca saptanacak yedeksubay ihtiyacıdır.

ı) Seçim; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedeksubay adaylarının, yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlüler arasından meslek ve vasıfları da dikkate alınarak bu yönetmelik esaslarına göre ayrılmasıdır.

j) (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1) Sevk öncesi hazırlık işlemleri: Yükümlülerin statülerini, mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını, sınıf ve branşlarını belirlemek için ihtiyaç duyulan sınıflandırmaya esas bilgileri (meslek, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu, yabancı dil notu vb.) tespit etmek maksadıyla yapılan uygulamadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yedeksubay Adaylarının Seçim Sekli ve Seçim Esasları

Seçim Şekli

MADDE 4 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1)

Seçim şekli; yükümlülere ilişkin bilgiler ve seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar ile seçme yöntemidir.

Test ve mülakat yönteminin amacı

MADDE 5 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1)

Seçimin amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sınıf ve branşlar için yedek subay adayı yükümlülerin tespitidir. Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte personelin seçilmesidir. Yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu ile yabancı dil notu nota tahvil edilir. Seçim bu not üzerinden yapılır. Seçim sonucu yükümlülerin mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile görev yapacakları sınıfları ve branşları belirlenir. Subaylık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunan yükümlüler yedek subay adayı seçilemezler. Bilgilerin seçim ve sınıflandırmada kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.

Seçim için yapılacak işler

MADDE 6 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1)

Seçim için yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir.

a) Genelkurmay Başkanlığınca;

1) Her yıl bir sonraki yılın Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı olan yedek subay miktarı; sınıf, meslek, branş ve ihtisaslarını belirtmek suretiyle hazırlanan listeler halinde 31 Aralık tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

2) Lüzum görüldüğü hallerde, yıllık ihtiyaç bildirildikten sonra, her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi işlemi yapılarak sonuç Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

b) Millî Savunma Bakanlığınca;

1) Genelkurmay Başkanlığından gelen ihtiyaç listesine ve yükümlülerin askerlik karar tarihlerine göre o yıl silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri tespit edilir. Bu işlem, Genelkurmay Başkanlığınca her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi halinde, o celp dönemi için tekrarlanır ve yeni ihtiyaçlara göre düzenlenir.

2) Fakülte veya yüksekokul mezunu olarak askerliğine karar aldıran yükümlülerden karar tarihlerine göre kimlerin hangi celpte askere sevk edileceği sevk öncesi hazırlık işlemlerinden en az 15 gün öncesinde Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile tebliğ edilir ve bu yönde bir celp emri yayınlanır. Bu celp emrinde yükümlülerin hangi tarihlerde askerlik şubelerinde bulunacağı ve sevk öncesi hazırlık işlemlerinin esasları açıklanır.

3) Her celp döneminde sevk öncesi hazırlık işlemleri faaliyeti icra edilir.

4) Sevk öncesi hazırlık işlemleri yapılan yükümlüler bilgisayarca;

- Yükümlü miktarı yedek subay ihtiyacı kadar veya daha az ise, yükümlülerin tamamı yedek subay adayı olarak ayrılır.

- Yükümlü miktarı sınıf kontenjanları, meslek ve vasıfları itibariyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek subay ihtiyacından fazla ise; istekliler ere ayrılır, kalan miktar yine ihtiyaçtan fazla ise fazla miktar ere ayrılır.

- İstekliler ayrıldıktan sonra kalan miktar ihtiyacı karşılamazsa istekli er olmak isteyenler arasından yedek subay adayı ihtiyacı karşılanır.

- Yedek subay adayı ve ere ayrılan yükümlülerin; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sınıfları ve branşları ayrı ayrı belirlenir.

5) Yedek subay adayları ile istekle veya seçim neticesi ere ayrılanların isimleri iki ayrı liste halinde dörder nüsha olarak Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır. Onaylanan listelerin birer nüshası ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

6) Yedek subay adaylığına ayrılmış yükümlüler, ayrılmış oldukları sınıfın sınıf okuluna, er statüsüne ayrılanlar ise Kuvvet Komutanlıklarınca önceden belirlenmiş bulunan eğitim birliklerine sevk edilirler.

c) Kuvvet Komutanlıklarınca; sınıflandırma işlemi sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği olmadığı tespit edilenlerin işlemleri ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ç) Yükümlüler;

1) Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile duyurulacak celp ve sevke ilişkin yayınlar vasıtasıyla çağrıldıkları tarihte bilgilerini güncellemek üzere askerlik şubelerine müracaat ederler. Sevk öncesi hazırlık işlemlerini müteakip yapılacak sınıflandırma sonucunda tertip edildiği birliğe sevk edilmek üzere askerlik şubelerine gelirler. Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri için askerlik şubelerine müracaat etmeyenler sınıflandırılmazlar.

2) Seçim sonucunda yedek subay adayı olarak ayrılan yükümlüler ayrıldıkları sınıfın sınıf okuluna, ere ayrılanlar ise sevk edilecekleri eğitim birliklerine katılırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Askerlik Süresi Başlangıcı

Madde 7 - Yükümlülerin askerlik süresi, askerlik şubelerinden sevk tarihi ile başlar.

Kanuni mazeretin sona ermesi

MADDE 8 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1)

Kanuni mazeretleri sebebiyle askerlik karar tarihi itibariyle emsali olarak askere alınanlarla birlikte sevk öncesi hazırlık işlemleri için müracaat etmeyenler mazeretlerinin sona ermesinden sonraki ilk sevk öncesi hazırlık işlemlerine döneminde bilgilerini güncellemek üzere askerlik şubelerine başvururlar.

Tebligata İtibar Edilmemesi

MADDE 9 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1)

Sevk hazırlık işlemleri için müracaat tarihleri en az 15 gün öncesinden Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığıyla tebliğ edilir. Statü, sınıf ve tertibatın belirlenmesine yönelik sevk hazırlık işlemleri ve sevk için kanuni bir mazereti olmaksızın askerlik şubesine müracaat etmeyenler bakaya işlemine tabi tutulurlar. Sevk öncesi hazırlık işlemlerine gelmeyip bakaya kalanlardan bir sonraki celbin sevk hazırlık döneminin sonuna kadar askerlik şubelerine gelenlerin ise sevk hazırlık işlemleri tamamlanıp sınıf ve tertibatı belirlenerek ilk celp döneminde silahaltına alınmaları sağlanır.

Ere ayrılanların hizmet süresi

Madde 10 - İstekli, seçim sonucu veya seçime katılmamak suretiyle ere ayrılan yükümlülerin hizmet süresi; aynı celbe tabi olup yedeksubay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır.

İlk sınıflandırma

MADDE 11 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1)

Fakülte veya yüksekokul mezunu yükümlülerin; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlenmesi, ilk sınıflandırılmaları ve branşlarının tespiti Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği ve özel yönergelere göre, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.

Seçim ve sınıflandırma sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa olsun, ayrıldıkları sınıfın ihtiyaçları içinde değerlendirilirler.

Özel sınıflandırma

Madde 12 - Tabip, dış tabibi, veteriner, yüksek denizcilik okulu mezunları ile ihtiyaç duyulan diğer meslek gruplarından biri veya birkaçı genel sınıflandırmadan ayrı olarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Bu husus Milli Savunma Bakanlığının bildireceği kaynaklar dikkate alınarak ve Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı esas olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve Milli Savunma Bakanlığınca uygulanır.

Mesleklerinde profesör ve doçent olanlar ile doktora tezlerini tamamlayarak bu ünvanları almış olanlar, isteğe bırakılmadan tamamı doğrudan yedeksubay adayı olarak ayrılır. Bunların miktarı, Silâhlı Kuvvetler ihtiyacından fazla olması halinde fazla miktar, er statüsüne ayrılabilir.

Erbaş olma

Madde 13 - Bu yönetmelik uyarınca er statüsüne ayrılanlar, mevcut mevzuat esaslarına uygun olarak birlik komutanlıklarınca erbaş yapılabilirler.

Yönergelerin değiştirilmesi

MADDE 14 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)(1)

Seçim, seçimin diğer faktörleri ve diğer hususlar için Millî Savunma Bakanlığının ve kuvvet komutanlıklarının sınıflandırma yönergelerinde gerekli değişiklik ve ilaveler yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

Madde 15 – 1 Temmuz 1983 tarihli ve 18094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedeksubay adaylarının seçimine ilişkin şekil ve esaslar ile celp usulleri hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

--------------------

(1) Bu değişiklik 15/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa