Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 08.08.1968 Resmî Gazete Sayısı: 12971

SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM I

Genel Esaslar

 

Madde 1 - Amaç

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların mesleki gelişimlerini sağlıyacak olan meslek programlarının esaslarını, tatbik şekli ve usullerini tespit etmek ve meslek programlarının bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-27/3/2019-30727)

Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayları kapsar.

Dayanak

Madde 2/A – (Ek:RG-27/3/2019-30727)

Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Tarifler

a. Meslek Programları (Subay Eğitim ve Gelişme Programı) : Subayların, mesleki gelişmelerini sağlamak ve kazanacakları bilgi ve tecrübeden teşkilat maksatlarına en uygun ve etkin bir şekilde yararlanmak için, bu bilgi ve tecrübenin nerelerde (hangi okulda, birlikte ve karargahta), hangi rütbelerde ve hangi kurs ve eğitimlerde kazanılacağını gösteren eğitim ve gelişme programıdır. (Subay Eğitim ve Gelişme Programı örneği Ek - A'dadır).

b. (Değişik:RG-27/3/2019-30727) Sınıf/Branş Gelişme Planı: Subay Eğitim ve Gelişme Programının uygulanmasını sağlamak için sınıfların özellikleri ve kadro hizmetlerine göre, Kuvvet Komutanlıklarınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir.(Örneği ve hazırlama esasları Ek-B’dedir.)

c. (Değişik:RG-27/3/2019-30727) Şahsi Gelişme Kartı: Subayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren, atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve subayın, Kuvvet Komutanlıkları ile 1 inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir.(Örneği Ek-C’dedir.)

d. Atanmada planlı değişim: Subayların, mesleki gelişmelerini sağlıyacak şekilde bilgi, tecrübe ve rütbeleriyle mütenasip olarak, bir plana göre, muhtelif görev ve makamlara belirli fasılalarla atanması işlemidir.

e) (Değişik:RG-27/3/2019-30727) Kıt’a Görevi (Kıt’a Hizmeti): Kuvvet ve hizmet özelliklerine göre, her sınıf ve rütbedeki personelin, mesleki gelişimlerini temin için gerektiğinde Kuvvet Komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayından geçirilmek suretiyle belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan yönergede belirtilen, genel anlamda; muharip, muhabere destek ve muhabere hizmet destek birlikleri ile karargâh ve kurumlarda tespit edilen görevlerdir.

f. Kıta Komutanlığı : Kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve kuruluşlardaki komutanlık görevleridir.

g. Kıta Karargah Görevi : (f) fıkrasında tarif edilen komutanlıkların karargahlarındaki görevleri kapsar.

h. Karargah Görevi : Kıta karargahı kapsamı dışındaki birlik ve eşidi komutanlık karargahları ile müttefik karargahlardaki bütün görevleri ve askeri ateşe ve yardımcılarının görevlerini ihtiva eder.

ı. İdari Görev : Stratejik ve taktik faaliyetlerin dışındaki bütün askeri faaliyetlerin yönetim ve ifasında bütün birliklerde, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde ve emirlerde belirtilen iç hizmetlerini ilgilendiren görevlerdir.

i. Öğretmenlik Görevi : Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden planlama ve icra görevlerini ihtiva eder.

j. Silahlı Kuvvetler Dışındaki Görevler : Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumundaki hizmetleri ihtiva eder.

Madde 4 - Meslek Programlarının Maksat ve Gayesi

a. Okul ve kurslar, atanmada planlı değişimi, yetki ve sorumluluğu tedricen artıran bir atanma ile subayların kabiliyet, tecrübe, yeterlik ve liyakatlarını en üstün dereceye ulaştırmak suretiyle mesleki gelişimlerini;

b. Subayların kazandıkları bilgi, tecrübe ve maharetlerden, teşkilat maksatlarına en uygun bir şekilde istifade edilmesini;

c. İmkan nispetinde çok sayıda subayın kıta ve karargah görevlerini ehliyetle ifa edebilecek şekilde yetiştirilmesini ve ihtiyaç halinde rütbelerinin karşılığından daha yüksek görevleri yapabilecek liyakata eriştirilmesini;

d. Yüksek sorumluluk mevkilerini işgal edebilecek ehliyetli komutanlar yetiştirmeyi;

e. Subayların temayüz ettikleri görevlerde, yetki ve sorumluluğu tedricen artacak şekilde kullanılmalarını sağlamaktadır.

Madde 5 - Meslek programlarının başarılı olabilmesi için aşağıdaki hususların sağlanması gerekir.

a. Uygun evsaf ve kabiliyette subay kaynağının temini,

b. Subayların Sınıflandırma Yönetmeliği esaslarına göre sınıflandırılması.

c. Okul ve kurslar ile, iyi bir şekilde hazırlanmış planlı değişimi ihtiva eden uygun bir atanma sistemi ile, subayların bilgi, tecrübe, maharet ve yeterliklerinin geliştirilmesi ve en yüksek seviyeye ulaştırılması.

d. İstikbalde, büyük sorumluluk taşıyan komutanlık mevkilerini işgal edebilecek subayların tespit edilmesi ve yetiştirilmesi.

e. Subaylara, okul ve kurslar ile özel görevler için seçimde, terfi ve atanmada gösterdikleri kabiliyet ve liyakatlara göre eşit fırsatlar sağlanması, emsallerine nazaran üstün başarı gösterenlere öncelik tanınması, bu işlemlerde sınıf/branş gelişme planları ile şahsi gelişme kartlarının, evsaf kartları ve yıllık sicil belgelerinin temel unsur olarak kullanılması.

f. Komutan ve amirleri ile, subayların bizzat kendilerinin, meslek programlarının tatbik sorumluluğuna iştirak ettirilmesi.

Madde 6 - Meslek programlarının unsurları :

a. Okul ve kurslarda eğitim ve öğrenim.

b. Atanmada planlı değişim.

c. Yetki ve sorumluluk dereceleri tedricen artan görevlere atanma.

Madde 7 - Subayların mesleki gelişimlerini teminde, atanmada planlı değişim esas unsurdur.

Silahlı Kuvvetlerin ihtisasın dar sahalarında kesif eğitim görmüş subaylarla, değişik görevlerde geniş bir eğitim görmüş, yüksek vasıflı, çok cepheli ve her sahada bilgi ve tecrübesi olan subaylara ihtiyacı vardır. Bu sebeple subaylar, kendilerine verilecek çeşitli görevleri yapabilecek şekilde sınıfı ile ilgili her sahada kafi derecede ve en az bir ihtisasta da mütehassıs olarak yetiştirilirler.

Madde 8 - Meslek Programlarının uygulanmasında daha iyi bir sonucun alınabilmesi için, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve sınıf/branş gelişme planlarına uygun şahsi isteklilerin seçilmesine öncelik tanınır.

Madde 9 - Subayların liyakat ve kabiliyetleri çeşitli olduğundan, aynı şartlar altında olsalar dahi meslek programlarından aynı derecede istifade edemezler. İstenen liyakat standardının asgari haddine ulaşamayıp rütbe terfi imkanını kaybedenler meslek programlarından hariç, tutulur. Haklarında Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 10 - Fakülte ve yüksek okul mezunu subayların mesleki gelişimlerinin temini, kendi özel kanun ve mevzuat hükümlerine ve bu yönetmelik esaslarına uygun olarak sağlanır.

Madde 11 - Astsubaylıktan subay olanlara atanmada planlı değişim uygulanmaz, sınıf ve ihtisasları ile ilgili görevlere atanmak ve lüzumlu kurslara gönderilmek suretiyle bunların sınıf ve ihtisaslarında mesleki gelişimleri sağlanır.

Madde 12 - Fevkalade hallerde veya görülen lüzum üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca, meslek programlarının tatbikatı daraltılabilir veya geçici bir süre için durdurulabilir. Subayların Kıta Hizmetleri Mecburiyeti hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.

 

BÖLÜM II

Meslek programlarının devreleri

 

Madde 13 – (Değişik:RG-27/3/2019-30727)

Meslek programları genel olarak 4 mesleki gelişme devresine ayrılır:

a) Temel Mesleki Gelişim Devresi:

Subaylığa nasıptan kıdemli yüzbaşılığa kadar devam eder. Bu devrenin gayesi; subayları, üst rütbelere ait asli sınıfının esas görevlerini yapacak şekilde yetiştirmek ve gerektiğinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikinci bir ihtisas dalında gelişmeye başlatmaktır.

Bu maksatla subaylar, sınıflarında temel askeri bilgi, tecrübe ve ameli ehliyet kazandırılacak şekilde temel ve diğer lüzumlu kurslara tabi tutulur. Seçilenler Kuvvet Harp Enstitülerine gönderilir. Harp Okullarına öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere lisansüstü eğitime tabi tutulacaklar ile asli ihtisasına ilave olarak ikinci bir ihtisasta da gelişmeye başlaması uygun görülenler, çeşitli yurt içi ve yurt dışı, askeri ve sivil eğitim kurumlarında öğrenim ve eğitim görürler. Subaylar, bütün meslek hayatına tesir edecek vasıfları, davranışları, görev anlayışını ve önderlik yapmayı bu devrede kazanmaya başlar ve geliştirirler. Bu devrede subaylar, rütbesine göre, Takım ve Bölük seviyesinde (Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetlerinde eşiti) birlik yönetecek şekilde kıt'alara, kıt'a karargâhlarına; rütbesine ait kıt'a görev yerleri bulunmayan veya yeterli olmayan subaylar, sınıflarının esas görevlerine atanırlar.

b) İleri Meslekî Gelişme Devresi:

Kıdemli yüzbaşı ve binbaşı rütbelerini kapsayan bu devrenin gayesi; subayları, belirlenmiş ihtisaslarında meslekî gelişim hedeflerini elde etmesi için geliştirmeye devam etmek ve geliştirilmeye çalışılan yeteneklerine uygulama imkânı vererek daha fazla sorumluluk taşıyan görevlere hazırlamaktır.

Bu maksatla subaylar, meslekî gelişmelerine devam etmelerini sağlayacak tekâmül kurslarına gönderilir ve özel kanunlara göre uygun eğitim müesseselerinde öğrenimleri sürdürülür. Seçilen subayların Kuvvet Harp Enstitülerine gönderilmeleri tamamlanır. Kurmay subaylar “Müşterek Harp Enstitülerine” gönderilirler. Ayrıca, kurmay subay ve sınıf subaylarının arasından seçilen subayların, dost yabancı silahlı kuvvetlerde meslekî bilgi, görgü ve tecrübeleri arttırılır.

Bu devrede subaylar tabur ve eşiti seviyeden daha yüksek karargâhlarda, karargâh subaylığı görevlerine ve rütbesine göre, bölük ve tabur seviyesindeki (Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetlerinde eşiti) birlikleri yönetecek görevlere atanırlar.

c) Nihaî Meslekî Gelişme Devresi:

Yarbay rütbesini kapsayan bu devrenin gayesi; subayların belirlenmiş ihtisaslarında gelişmelerini tamamlamak, albaylık rütbesine ait komutanlık görevleri ile karargâh görevlerine, sınıfının yönetim sorumluluğunu taşıyan daha yüksek sorumlulukları haiz görevlere getirilecek subayları tespit etmektir.

Bu maksatla, kurmay subayların “Müşterek Harp Enstitüleri” öğrenimine gönderilmelerine devam edilir. Seçilen kurmay subaylar, dost yabancı ordu akademi/enstitülerine gönderilir. Dost yabancı ülke akademi/enstitülerine gönderilecek yeterli miktarda kurmay subay bulunamaması durumunda sınıf subayı da gönderilebilir. Seçilen kurmay ve sınıf subayları “Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne” gönderilebilir. Bu devrede subaylar, tabur ve eşiti seviyedeki birlik komutanlığına veya tugay ve eşiti seviyesinden daha yüksek karargâhlarda, karargâh subaylığına atanır. Gelecekte büyük sorumluluk taşıyan makamlara getirilmek için tespit edilenlerin dışında kalanlara atanmada plânlı değişim uygulanmaz.

d) İleri Komutanlık ve Yöneticilik Devresi:

Albay rütbesini kapsayan bu devrenin gayesi; subayların sahip oldukları ihtisaslarda bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azamî ölçüde yararlanmak ve sınıfının yüksek kademedeki yönetim sorumluluğunu taşıyacak makamlara getirilecekler ile stratejik seviye yönetimi için seçimlere hazırlık yaptırmaktır. Bu maksatla, subaylar “Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne” gönderilir. Dost yabancı ülke akademi/enstitülerine gönderilecek yeterli miktarda kurmay subay bulunamaması durumunda sınıf subayı da gönderilebilir. Ayrıca kurmay subayların "Müşterek Harp Enstitüleri” öğreniminden geçirilmeleri tamamlanır.

Bu devrede subaylar; bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azamî ölçüde yararlanabilecek alay ve eşiti seviyedeki birlik komutanlıklarına, üst seviyedeki karargâhlarda, karargâh subaylığına atanırlar.

e) Dost yabancı ülke akademilerinde alınan komuta/kurmay eğitimlerinden dolayı eğitim alan personele kurmay unvanı verilmez.

 

BÖLÜM III

Atanma ile ilgili esaslar

 

Madde 14 - Subayların atanmaları, Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği esaslarına ve meslek, programlarının maksadını tahakkuk ettirecek şekilde hazırlanmış sınıf/branş gelişme planları ile şahsi gelişme kartlarına uygun olarak, atanmada planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır.

Madde 15 - Kıta karargah ve kurumlarda subaylara verilen özel ve ek görevler dahil atanmada planlı değişim normal bir tatbikattır. Her subay kabiliyet ve rütbesi ile uygun değişik hizmetlerde vazife görmeğe hazır olmalıdır.

Madde 16 - Meslek programlarının tatbikatında subayın gelişmesini aksatacak olan, aynı göreve mükerrer atanmalardan ve bir görevde uzun süre bırakmaktan, bilhassa temel mesleki gelişim devresinde kaçınılır. Bu husus normal olarak, uzman subaylara uygulanmaz.

Madde 17 - İhtisas kurslarını bitiren subaylar, tercihan gördükleri kursla ilgili bir göreve atanırlar.

Madde 18 - Komutanlık görevi, subayın mesleki bilgi tecrübe ve önderlik kabiliyetini geliştirdiğinden ve bunların değerlendirmelerine imkan verdiğinden, subaylar her rütbede mümkün olduğu takdirde bir defa komutanlık görevlerine atanmalıdır. Üst kademedeki komutanlık görevlerine önderlik niteliklerini haiz subaylar atanır.

Madde 19 - Meslek programlarından hariç tutulan subaylar, normal olarak komutanlık görevlerine verilmezler, ihtisaslarına uygun görevlere atanırlar.

Madde 20 - Kıta Görevi

a. Kıta görevi, subayların mesleki gelişimini sağlayan başlıca görev olduğundan, muharip ve yardımcı sınıflara mensup subaylar rütbesi karşılığı 3 üncü madde (e) fıkrası gereğince tespit edilecek kıta görevlerine, sorumluluk dereceleri tedricen artacak şekilde atanırlar.

Bu görev süresi, sınıfların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir ve subayların hizmet yılları arttıkça azalır.

b) (Değişik:RG-27/3/2019-30727) Kıt'a hizmeti: Teğmenler için iki yıl, üsteğmen ve yüzbaşılar için toplam olarak en az 6 yıldır. Ancak savaşta normal bekleme süresinden indirilen süreler ile, savaş takdirnamesi alanlara, üstün başarılı personele, kurmay subaylığı onananlara, karargâh subaylığı öğrenimi ve lisansüstü öğrenim yapmış olanlara verilen kıdem süreleri, bu sürelerden düşülür.

c. (Değişik:RG-04/09/1973-14645) Sicillerin özel bölümünde kıtada başarılı olacakları tespit edilen Bnb., Yb. ve Alb.lar bulundukları rütbeye terfi ederken girmiş oldukları yeterlik derecelerinden başlamak üzere mevcut kıta yeri ihtiyacına göre kıta hizmetine atanırlar.

Bunlardan başarı gösterenler lüzumu kadar süre kıta görevlerinde bırakılabilirler.

d. Kıta hizmeti içerisinde :

(1) İzin, tedavi, istirahat, hava değişimi veya beraat, meni muhakeme, tahkikata mahal olmadığı, amme davasının düşmesi ile neticelenen mevkufiyet, hükümlülük ve açıkta geçen sürelerin her sicil yılı içinde 4 aya kadarı kıta hizmetinden sayılır.

2) (Değişik:RG-14/08/2004-25553) Teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde bulunan subayların Türk Silâhlı Kuvvetleri nam ve hesabına olmak üzere eğitim ve öğretimde geçen sürelerinin toplam olarak üç yılı, kıt'a görevinden sayılır.

Madde 21 - Öğretmenlik görevi, subaya yeni bilgiler kazandırır; şahsi ve mesleki vasıflarını geliştirerek kendisine olan güvenini artırır. Bu bakımdan kabiliyetli subaylara öncelik tanınmak suretiyle, imkan nispetinde çok sayıda subay, öğretmenlik görevlerine atanmalıdır.

Madde 22 - Meslek programlarını aksatmamak bakımından, emir subaylığı görevlerine subaylar, Yzb., ile daha üst rütbelerde birer defa olmak üzere en fazla 2 defa atanabilirler. Her defasında görev süresi (3) yılı geçemez.

(Değişik fıkra:RG-27/3/2019-30727) Ancak Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emir subayları hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Madde 23 – (Değişik ibare:RG-27/3/2019-30727) Cumhurbaşkanı Kararı ile, Silahlı Kuvvetler dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek subaylar için görev süresi, 2 yıldır. Bu süre Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.

 

BÖLÜM IV

Öğrenim ve eğitim

 

Madde 24 - Subaylar aşağıda gösterilen öğrenim ve eğitime tabi tutulurlar.

a. TEMEL ÖĞRENİM VE EĞİTİM:

(1) (Değişik:RG-27/3/2019-30727) Harp Okullarından mezun olan subaylar; Teğmen ila Üsteğmen rütbelerinden birinde veya hizmet gerekiyorsa her ikisinde; ihtisas kurslarına, Deniz Kuvvetlerinde de buna benzer temel ve görev başı kurslarına,

(2) Fakülte ve Yüksek Okullardan mezun olanlar önce subaylığa nasbedilerek, nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar. Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise, özel askeri eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. İkinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler. Bunlardan;

- Astsubay kaynağından subay nasbedilenler yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

- Fakülte veya yüksekokulları bitirerek muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subay kaynağından muvazzaf subay nasbedilenlerin, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilir.

b. TEKAMÜL KURSU:

Subaylar daha yüksek sorumluluklar taşıyan görevleri ifa edebilmek için, lüzumlu bilgilerle teçhiz edilmek ve yeni gelişmelere intibak ettirilmek maksadıyla; Kd.Yzb., Kd.Bnb. rütbeleri arasında, sınıflarının tekamül kurslarına tabi tutulurlar.

c. İHTİSAS KURSU:

Sınıfı ile ilgili veya sınıfının dışındaki değişik görev yerlerinde daha başarılı olarak kullanılmalarını veya ihtisas sahasında daha derin bir ihtisaslaşmayı sağlamak maksadıyla seçilen subaylar, yüzbaşı rütbesinin sonuna kadar ihtisas kurslarına gönderilir.

d. İNTİBAK TEMEL KURSU :

Herhangi bir sebepten sınıfı değiştirilen subaylar, yeni sınıfına ait bilgilerin verilmesi için bu kursa tabi tutulurlar.

e. İNTİBAK EĞİTİMİ:

Yardımcı sınıflara mensup subaylar, temel mesleki gelişim devresinde muharip birlikleri tanımak, temel askeri vasıflarını geliştirmek, silah ve gereçlerin kullanılmalarını, öğrenmek maksadıyla, lüzum görüldüğü takdirde sınıfları ile ilgili muharip sınıf okulları, eğitim merkezleri veya birliklerinde intibak eğitimine tabi tutulurlar.

f. YABANCI DİL KURSLARI :

(Değişik :Değişiklik Yayımlanmamıştır.) Yabancı bir dili gerektiren görev ve kurslar ile yabancı dil bilen subay adedini artırmak maksadıyla seçilen subaylar kıta ve kurumlarda T.S.K. Yabancı Diller Okullarında veya yurt dışında yabancı dil kurslarına tabi tutulurlar. Yüksek kademede yabancı dil bilme zorunluluğu bulunan görevlere getirilecek olanlar hariç, yabancı dil kurslarına Bnb. rütbesinin üzerinde bulunan subaylar gönderilmez.

Subayların hangi rütbelerde bu kurslara tabi tutulacağı Kuvvetlerin Meslek Programları Yönergesinde gösterilir.

g. KISA SÜRELİ KURS - SEMİNER VE KONFERANSLAR :

İleri ve nihai mesleki gelişim devresindeki subaylardan seçilenler, menejman, komptrolörlük, iktisat, işletmecilik, devletler hukuku, andlaşmalar v.s. konularda seminer, konferans ve kısa süreli kurslara tabi tutulurlar.

h. ORYANTASYON KURSLARI :

Sevk ve idare, teşkilat, taktik, teknik konularla harp silah ve araçlarındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi verilmek ve alıştırmak maksadıyla seçilen subaylar, oryantasyon kurslarına tabi tutulurlar.

i. (Değişik:RG-27/3/2019-30727) Her yıl açılacak kursların yeri, zamanı, süresi, konusu, kontenjanı ve katılacak subaylarda aranacak nitelikler, Kuvvet Komutanlıklarınca hazırlanacak kurslar planında gösterilir.

Madde 25 - Stajlar

Fakülte ve yüksek okul mezunu subaylar özel kanunlarına göre staja tabi tutulurlar.

Madde 26 – Harp Enstitülerinde öğrenim ve kurslar (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-27/3/2019-30727)

Subayların harp enstitülerinde öğrenim ve kurslara katılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili yönetmelikler ile belirlenir.

Fakülte ve Yüksek Okullarda öğrenim

Madde 27 – (Değişik:RG-27/3/2019-30727)

Kuvvet Komutanlıklarının lüzum görmesi halinde, mesleki bilgilerini artırmak veya ihtiyaç duyulan konularda yetiştirilmek üzere, 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre seçilen subaylar, yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullara öğrenime gönderilirler.

Madde 28 - Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi

Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla, izin Yönetmeliğindeki esaslara göre Bnb. ve daha üst rütbelerindeki subaylardan seçilenler yurtdışına eğitime gönderilirler.

Madde 29 – (Değişik:RG-29/11/1986-19296)

Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurtiçinde veya yurtdışında her çeşit öğrenim kurs ve staja gönderilen subaylar, öğrenim kurs veya stajlarını aşağıdaki belirtilen sürelerde bitirmek zorundadırlar.

a) Dört yıl veya daha uzun süreli lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan kurumlarda, normal öğrenim süresinden (hazırlık sınıfı hariç) iki yıl daha fazla süre içerisinde, (sömestre şeklinde öğrenim yapanlara 4 yarı yıl ek süre tanınır.)

b) Yüksek lisans ve doktora için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince çıkarılan Lisans üstü öğretim Yönetmeliğinde gösterilen süre içinde,

c) Sağlık nedeniyle devamsızlık veya sınava girmeme hallerinde bu durumun tevsik edilmesi şartıyla (a) ve (b) bendlerinde belirtilen sürelerden bir yıl daha fazla süre içerisinde, (sömestre şeklinde öğrenim yapanlara 2 yarı yıl ek süre tanınır.)

d) Üç aydan fazla süreli kurslarda, iç ve dış kurs planlarına gösterilen süreler içinde,

e) Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yukarıdaki bendler dışında kalan her çeşit öğrenime gönderilen veya görgü ve bilgisini arttırma amacı ile yurtdışında veya yurtiçinde eğitim ve öğrenime tabi tutulan subaylar, gönderme onay emirlerinde belirtilen süreler içinde,

(Değişik ikinci fıkra:RG-27/3/2019-30727) Yukarıdaki fıkra bentlerinde belirtilen süreler sonunda eğitim-öğretim, kura stajlarını başarı ile bitirenler, ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri Kuvvet Komutanlıklarına ibraz ederler. Silahlı Kuvvetlere ait kurumlarda okuyanların belgeleri bu kurumlarca Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dönüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için Kuvvet Komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavların nasıl, nerede ve kimlere yapılabileceği Kuvvet Komutanlıkları meslek programları yönergelerinde gösterilir.

Öğrenime gönderilen subaylar, öğrenime gönderildikleri fakülte ve yüksek okullar ile kabul edildikleri öğrenim dallarını kendiliklerinden değiştiremezler.

Yukarıda belirtilen süre ve şartlar içinde öğrenimlerini bitiremeyenler hakkında 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı madde (b) fıkrası, yabancı uyruklu kişilerle evlenenler hakkında 112 nci yükümlülükleri hakkında 113 üncü madde hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM V

Tatbikatla ilgili görev ve sorumluluklar

 

Madde 30 – (Değişik:RG-27/3/2019-30727)

Meslek programlarının maksada uygun bir şekilde tatbikinden subayın bizzat kendisi, ilk ve müteakip amirleri ile Kuvvet Komutanlıkları sorumludur.

Madde 31 - Subayın kendisine ait sorumlulukları :

Her subay kendi mesleki planlamasına aşağıdaki şekillerde iştirak etmekle sorumludur.

a. Kendisine uygulanan öğretim ve eğitimde başarı sağlamak.

b. Görevlerini en iyi biçimde yerine getirmek,

c. Mesleki bilgi, genel kültür, tecrübe ve ihtisasını geliştirmek için gayret göstermek,

Madde 32 - İlk ve müteakip amirlerin sorumlulukları :

a. Atanmada planlı değişimin emrindeki subaylara uygulanması.

b. Astlarını yetiştirmesi.

c. Subayların mesleki gelişimlerini sağlamada faydalanılacak olan şahsi gelişme kartları, sicil belgeleri, evsaf kartları ve meslek programları ile ilgili diğer kayıtların doğru tanzim ve idamesi.

Kuvvet Komutanlıklarının sorumlulukları (Değişik başlık:RG-27/3/2019-30727)

Madde 33 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-07/03/2006-26101)

a. Kimin, hangi yetenekler için öğrenim göreceğini tespit etmekten ve gerekli kayıtların tutulmasından,

b. Personele kazandırılacak bilgi ve yeteneğin neler olduğunun tespitinden, bu bilgi ve yeteneğin ne zaman, nerelerde, ne kadar süreli öğretim ve eğitim ile sağlanması gerektiğini belirlemekten,

c. Öğretim ve eğitimin icrasından, eğitilen personeli bilgi ve beceri yönünden kontrol ve denetlemekten,

d. Subayın yetiştirme esas ve usullerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından,

e. Bu Yönetmelik esaslarına ve Kuvvetlerin özelliklerine göre, Kuvvetlerine ait meslek programları Yönergesini hazırlamak ve yürütmekten sorumludurlar.

Madde 34 - Kuvvet yönergelerinin kapsamı

Kuvvet Komutanlıklarınca hazırlanacak meslek programları yönergelerinde aşağıdaki hususlar tespit edilir.

a. Sınıfların özellikleri ve kadro hizmetlerine göre subayların gelişimine, eğitim faaliyetlerine rehberlik edecek olan sınıf/branş gelişme planlarının hazırlanması ve tatbikatı ile ilgili esaslar.

b. Atanmada planlı değişimi uygulama esasları.

c. Subayların sınıf/branş gelişme planındaki durumunu gösteren şahsi gelişme kartlarının hazırlanması ve tatbikiyle ilgili esaslar ile bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar.

Ek Madde 1 - (Ek:RG-04/09/1973-14645)

Aşağıda yazılı kurslar, 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (c) bendinin öngördüğü özel nitelik isteyen kurslardır.

Bu kurslarda başarısızlık halinde aleyhe nasıp düzeltilmesi yapılmaz.

a. Pilot temel kursları,

b. Pilot kursu,

c. Pilotların ve uçuş ekibinin uçuş eğitimi ile ilgili tüm kursları,

d. Deniz Havacılığı ile ilgili uçak ve helikopter uçuş kursları,

e. Paraşüt temel kursu,

f. Paraşütle atlama kursu,

g. Atlayıcı öğretmen kursu,

h. Komando kursu,

i. Komando ihtisas ve dağ kursu,

j. Savaş beden eğitimi kursu,

k. EOD (Patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme) kursları,

l. Denizaltı kursu,

m. Dalgıç kursu,

n. Kurbağa adam kursu,

o. UDT (Sualtı tahrip timi) kursu.

ö. (Ek:RG-16/8/2014-29090) Özel Kuvvetler İhtisas Kursu,

p. (Ek:RG-16/8/2014-29090) Özel Kuvvetler Kursu.

Ek Madde 2 -(Ek:RG-04/09/1973-14645)

8 Ağustos 1968 tarih ve 12971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde geçen "Müşterek Komuta Kursu" deyimi, "Özel Komuta ve Karargah Hizmetleri Kursu" olarak değiştirilmiştir.

Ek Madde 3 – Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk (Ek:RG-27/3/2019-30727)

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

 

BÖLÜM VI

Geçici hükümler

 

Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik hükümlerine tabi olmadan yetişen subaylar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, rütbelerinin karşılığına tekabül eden devrelere dahil edilerek Kuvvetlerin özellikleri gözönünde tutularak çıkarılacak yönergelerin yayımını müteakip bu yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilirler.

Geçici Madde 2 - Subayların kıta hizmetleri yeri ve süresi bakımından 926 sayılı Kanunun ilgili geçici madde hükümleri saklıdır.

Geçici Madde 3 - 20 nci madde de gösterilen Teğmenlere ait kıta süresi, Harp Okulları Kanunu yürürlüğe girip bu statüde yetiştirilenler subay nasb edilinceye kadar, Teğmenlik kıta hizmetini sağlık ve eğitim gibi sebeplerle bir yıl yapanların terfileri sağlanır, ancak geri kalan kıta hizmeti diğer rütbelerinde tamamlattırılır.

Geçici Madde 4- (Ek:RG-29/11/1986-19296) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurtiçinde veya yurtdışında her çeşit öğrenim kurs veya staja gönderilen subaylar hakkında bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinin değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.

Madde 35 - Yürürlük

Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 36 - Yürütme (Değişik:RG-27/3/2019-30727)  

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Sayfa