Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 20.02.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18318

SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER STAJ YÖNETMELİĞİ

SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER STAJ  YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - 7 Mayıs 1947 tarihli ve 5044 sayılı Askerî Okullar Öğretmenleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik; Silâhlı Kuvvetler bünyesindeki okullarda öğretmen olarak görevlendirilecek personelin asaleten öğretmenliğe başlayacakları tarihe kadar tâbi olacakları işlem ve esasları tespit eder.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil Silâhlı Kuvvetlerde görevlendirilecek öğretmen sınıfından olan subayları, sınıf değiştirerek öğretmen sınıfına geçecek subayları, öğretmen olarak atandırılan ve öğretmen sınıfından olmayan subayları (askeri ders öğretmenliğine atananlar hariç), askerî okullarda görevlendirilecek sivil öğretmenleri, ilgili komutanlık ve makamları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) Öğretmen: Bilgi, görgü ve yaşantıları ile belli konularda başkalarının öğrenme ve gelişmelerine yardım eden, mesleğin gerektirdiği öğrenimi yapmış özel alan eğitimine ve pedagojik formasyona sahip, stajını bitirmiş 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu veya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personeldir.

2) Stajyer öğretmen: Öğretmen olmak üzere staj yapan kişidir.

3) (Değişik:4/1/1988-19684) Kıdemli öğretmen: Branşında en az 5 yıl başarılı öğretmenlik yapmış öğretmenlerdir.

4) Askeri öğretmen: 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvet stajleri Personel Kanununa tâbi en az lisans öğrenimi yapmış, askerî okullarda görevli pedagojik formasyona sahip personeldir.

5) Sivil öğretmen: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en az lisans öğrenimi yapmış, askeri okullarda görevli, pedagojik formasyona sahip personeldir.

6) Ön kurul: Öğretim başkanı, bölüm başkanı, grup başkanı ve kıdemli öğretmenlerden oluşan kuruldur.

7) Öğretmenler kurulu: Yedeksubay, stajyer ve ek görevle derse gelen öğretmenler hariç, staj yapmış tüm öğretmenlerin oluşturduğu kuruldur.

 

İKİNCİ KISIM

Esaslar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Stajla İlgili Genel Açıklamalar

 

Stajla İlgili Genel Açıklamalar

Madde 4 - Aşağıda belirlenen koşulları taşıyanlar askerî okul ve kurumlarda stajyer olarak göreve başlarlar:

1) Fakülte ve yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyarak, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve öğretmen sınıfına nasbedilenler,

2) Harp Okulu mezunu olanlarla, Fakülte veya Yüksek Okulu bitirmiş subaylardan sınıf değişikliği suretiyle öğretmen sınıfına geçirilenler,

3) Üniversitelerin çeşitli Fakültelerini veya Yüksek Okulları bitirerek 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ilgili maddeleri uyarınca muvazzaf subaylığa geçmek için başvuranlardan öğretmen sınıfına nasbedilenler,

4) Bir Fakülte veya Yüksek Okulu bitiripte, sivil olarak askeri okul veya kurumlara öğretmen olarak atananlar,

5) Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayarak Harp Okulları öğretim üyeliğine atanan personelden, daha önce öğretmenlik stajını yapmamış olanlar,

(Değişik ikinci fıkra:RG-21/1/2003-25000) Staj süresi en az bir, en çok iki yıldır. Staj yeri, orta dereceli askeri okullar ile astsubay meslek yüksek okullarıdır. Ancak, mecbur kalınan hallerde harp okullarında ve kuvvet komutanlıklarının belirleyeceği diğer askeri okullarda da bu Yönetmelik esaslarına göre staj yaptırılabilir.

Sınıfları öğretmen olmasına rağmen, belli bir branş öğretmeni olmayan Eğitim uzmanı, Pedagog, Psikolog, İstatistikçi, Rehberlik Uzmanı gibi askerî öğretmenler, stajlarını askerî okulların ilgili şubelerinde kendilerinden kıdemli aynı branştan subayların yanında aynı branştan subay olmaması halinde eğitim/öğretim başkanlarının denetiminde yaparlar. Bu subaylara örnek ders ve denetleme dersleri verdirilmez. Ancak, stajları süresince görevleri yanında, branşları ile ilgili olarak en az bir araştırma ve iki karargâh etüdü yaptırılır. Bunlara 5 ve 6 ncı madde hükümleri uygulanır.

(Değişik dördüncü fıkra:4/1/1988-19684) Staj, stajyerin okutacağı dersi en az 5 yıldan beri başarı ile okutan kıdemli bir öğretmen nezaretinde yapılır. Şayet bu nitelikte kıdemli branş öğretmeni yoksa bölüm başkanı veya öğretim başkanı nezaretinde yapılır.

Staj kıdemli öğretmeni, Grup Başkanının teklifi, Bölüm Başkanının tasvibi ve Öğretim Başkanının onayı ile belirlenir. Bu seçimde rütbe ve kıdem esastır.

Bu maddenin 3 ncü fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere, kıdemli öğretmenle stajyer öğretmenin aynı branştan olmaları esastır. Aynı branşta öğretmen olmadığı takdirde; staj, stajyerin branşına en yakın branşın kıdemli öğretmeninin gözetiminde, bu da mümkün olmadığı takdirde Milli Savunma Bakanlığı veya bir diğer Kuvvetin ya da Jandarma Genel Komutanlığının okulu veya kurumunda kendi branşında yaptırılır.

Stajyer öğretmen;  Kıdemli  öğretmen,  Grup  Başkanı, sıralı sicil amirleri tarafından ders içi ve ders dışında kontrol edilir ve denetlenir. Ayrıca staj onayı için öğretmenler kuruluna girecek bütün yetkili öğretmenler tarafından da takip ve kontrol edilirler. Stajyer öğretmenleri kontrol eden veya denetleyen öğretmenlerce edinilen olumlu veya olumsuz görüşler gerektiğinde bir yazı veya raporla ilgili bölüm başkanlığına  bildirilir  ve  bunlar  her  stajyer öğretmen için açılacak dosyada muhafaza edilir. Bu raporlar stajyerliğin kaldırılmasında gözönüne alınır.

Stajyer öğretmen hakkında ilgililerce verilen yazı veya raporlardaki hususlar, sıralı sicil amirleri tarafından mesleki ve askeri yönden gelişmesini sağlamak ve noksanlıklarını gidermek amacıyla stajyer öğretmene tebliğ edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Stajyer Öğretmenlerin Yetiştirilme Esasları:

Madde 5 - Okul yetkililerinin ilk görevi stajyer öğretmenlerin özellikle öğretmenlik mesleği konusunda yetişmelerini sağlamaktır. Stajyer öğretmenler okul yönetmelik ve yönergeleri ile eğitim-öğretimle ilgili yazılı hukuk kurallarını incelemek, öğrenmek ve bilmekle yükümlüdürler. Stajyer öğretmenlerin esas amacı bu olmakla beraber aşağıda belirtilen görevleri de yaparlar:

1) Stajyer öğretmenlerin öğretimle ilgili idari görevleri:

A - Komutan, Öğretim Başkanı ve Bölüm Başkanının vereceği öğretim-eğitim ve idari işlerle ilgili görevleri yapmak,

B - Grup toplantılarına öğretmen ve disiplin kurullarına oy hakkı olmadan katılmak, ancak zorunlu olarak müstakil ders görevi yaptıkları hallerde sınıf öğretmenler kurulunda oy vermek,

2) Stajyer öğretmenlerin öğretim görevleri:

A - Kıdemli öğretmenin yapmış olduğu eğitim ve öğretim faaliyetlerini izlemek,

B - Kıdemli öğretmenin eğitim-öğretim konularında vereceği görevleri yapmak.

C - Laboratuvarlarda ve özel dershanelerde (Tarih, Coğrafya, Resim-İş vs.) hazır bulunarak kıdemli öğretmen nezaretinde çalışmak ve ona yardım etmek,

D - Branşları ile ilgili yayınları izlemek ve bölüm başkanına önerilerde bulunmak,

E - Kıdemli öğretmenin nezaretinde, onun uygun gördüğü konularda zaman zaman denetleme dersleri vermek, staj süresinin her yılında en az iki defa denetleme dersi vermekle yükümlü olmaktır. Bu derslerin konuları öğretim Başkanı, Bölüm ve Grup Başkanları ile Kıdemli Öğretmen tarafından belirlenir. Bu derslerde; Okul Komutanı, Öğretim Başkanı, Bölüm ve Grup Başkanları, Kıdemli Öğretmen ve branşı ile ilgili diğer öğretmenlerle, stajyer öğretmenler hazır bulunabilirler. Dersten sonra en kısa zamanda bu dersin kritiği yukarıdaki heyet tarafından (ders yapan stajyerle derste bulunan diğer stajyerler hariç) yapılır. Bu kritikte gözönünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

(a) Dersi, ders planına uygun olarak ve zaman ayarlamasını dikkate alarak yapabilmiş midir?

(b) Dersi, öğrencinin seviyesine göre sunabilmiş midir?

(c) Dersin işlenişi sırasında öğrencilerin dikkatlerini devamlı surette konu üzerinde tutabilmiş midir?

(d) Ders konusu, ilgili konulara bağlayabilmiş midir?

(e) Stajyer, dersin işlenişinde ilgili eğitim yardımcı araç ve gereçleri ile yeni yayınlardan yeteri kadar yararlanabilmiş midir?

(f) Öğretim ilke ve yöntemlerine uygun olarak dersi işleyebilmiş midir?

(g) Dersin bütün öğrenciler tarafından anlaşıldığını kontrol edebilmiş midir?

(h) Dersanede gerekli hakimiyeti ve otoriteyi kurabilmiş midir?

(ı) Tavır, eda, ses ve telaffuz gibi özellikleri ile bir öğretmende bulunması gereken niteliklere sahip midir?

Kritikte bunlar ve gerekli diğer hususların münakaşası yapılır. İyi yönleri, yenilenmeye ve geliştirilmeye muhtaç yönleri görüşülür ve bu görüşleri içeren bir rapor düzenlenerek stajyerin dosyasına konulur. Raporun esasları yazılı olarak stajyer öğretmene de verilir ve gerekli hususlar izah edilir. Kıdemli öğretmen stajyer öğretmenlerin bu esasa göre yetiştirilmelerini sağlar.

F - Stajyer öğretmenler ayda en az bir defa nöbetçi öğretmenlerle beraber onların nezaretinde nöbet hizmetlerinde çalışırlar.

G - Stajını yapmayan hiç bir öğretmene asil öğretmenler gibi ders görevi ve eğitim-öğretim kademelerinde de yönetim görevi verilmez. Zorunlu hallerde ders görevi verilmesi ancak Bölüm Başkanının teklifi, Öğretim Başkanının kabulü ve Okul Komutanının onayı ile olur. Bu zorunlu ve geçici görevlendirme şekli, stajyer öğretmenlik sorumluluk ve yükümlülükleri ile işlemlerinde bir değişiklik anlamı taşımaz ve diğer öğretmenlere nazaran ilâve bir hak sağlamaz.

3) İnceleme ve Araştırma:

A - Stajyer öğretmenler, aşağıda belirtilen konularda veya Okul Komutanı tarafından emredilecek eğitim-öğretimle ilgili herhangi bir konuda bilimsel bir inceleme ve araştırma yapar.

Örnek Konular:

(a) Okullarda rehberlik faaliyetleri,

(b) Eğitsel kol faaliyetleri,

(c) Öğretimin sistem ve yöntemleri,

(d) Sınıf geçme ve sınav esasları,

(e) Öğrenci psikolojisi,

(f) Okullarda disiplin problemleri,

(g) Öğretim ve eğitimle ilgili diğer konular.

Stajyer öğretmenin yapmış olduğu inceleme veya araştırma metni, konusunun özelliğine göre ilgili öğretmenlerden kurulacak en az 3 kişilik bir komisyonca değerlendirilir ve sonuç bir raporla saptanır. Öğretmenler Kurulu stajyerliğin kaldırılmasına ilişkin görüşmelerde bu raporu da dikkate alır.

B - Stajyer öğretmence hazırlanan inceleme ve araştırma metni, stajın bitiminden en geç 1 ay önce 5 nüsha olarak Öğretim Başkanına verilir.

C - Stajyerin yaptığı bu inceleme ve araştırma metinlerinin birer nüshası inceleme sonuç raporu ile birlikte stajyer öğretmen için açılan dosyaya konur.

D - Stajyerin yapmış olduğu inceleme veya araştırma, Okul Komutanınca konferans olarak verilmeye değer bulunur ise, bu inceleme veya araştırma emredilecek bir tarihte okulun yönetim ve öğretim personeline konferans olarak sunulur.

E - Stajyerlerin meslekle ilgili bilimsel çalışmalarına Okul Komutanı, Öğretim Başkanı, Bölüm ve Grup Başkanları, Kıdemli Öğretmenle diğer öğretmenler üst düzeyde ilgi ve yardım göstermekle yükümlüdürler.

F - Okul kadrosundaki görevlerden hiçbirisi görev ve sorumluluk bakımından stajyer öğretmene verilmez.

G - Stajyer öğretmenler sivil okullarda ders alamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Staj Bitimi Öğretmenliğe Geçiş İşlemi:

Madde 6 - Staj süresinin sonunda stajyer öğretmenlerle ilgili olarak aşağıda açıklanan işlemler yapılır:

1) Stajın başladığı tarihten tam bir yıl sonra stajyer öğretmenin durumu ön kurulda görüşülür. Bu kurulda Kıdemli Öğretmenin raporları (EK-A), denetleme raporları (EK-B) incelenir. Ön kurul, bu raporların ışığı altında edindiği kanaatlerini belirten bir ön rapor düzenler (EK-C).

Ön Kurulun kararı öğretim başkanınca bir ek raporla öneri halinde öğretmenler kuruluna götürülür.

2) Öğretmenler Kurulu, stajyerliğin kaldırılması ile ilgili olarak karar almak üzere, Ön Kurulun karar aldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde toplanır ve stajyerin durumu görüşülür. Staj onay işlemi ise aşağıda açıklandığı şekilde yapılır.

A - Ön Kurul üyelerinden biri tarafından ön kurulun kararı açıklanır.

Daha sonra sıra ile dersin grup öğretmenleri, Grup Başkanı, Bölüm Başkanı ve Öğretim Başkanı görüş ve fikirlerini belirtirler.

B - Stajyer hakkında konuşmak isteyen tüm üyelere söz verilir.

C - Okul Komutanı görüşlerini belirtir.

D - Açık oylamaya geçilir. Kurulun her üyesi kendi görüşüne ve vicdanî kanaatine göre oy verir. Ancak kurulda ön kurul önerisinin aksine bir konuşma olmadıkça ön kurul görüşünün aksine oy kullanılmaz.

E - Hazır bulunanların en az üçte ikisinin, stajyerliğin kaldırılması lehinde verecekleri oylarla stajyerlik kalkar.

F - Stajyer öğretmen hakkında kuruldaki konuşmalar bir tutanakla tespit edilir ve bu tutanakta açıklık esastır. Tereddüt yaratacak ifade kullanılmaz. Kurula katılanların tümü EK-D'deki örneğine göre tutanak formunu imzalarlar.

G - Stajyerliğin kaldırılması aleyhinde oy kullananlarla, çekimser davranan kurul üyeleri gerekçelerini ayrı bir raporla açıklarlar. Bu rapor da tutanağa eklenir.

3) Aynı toplantıda stajyerliğinin kaldırılması karara bağlanacak öğretmen sayısı birden fazla ise, her biri için ayrı ayrı Yönetmeliğin 6/c maddesi uygulanır.

4) Stajyerliğinin kaldırılması istenilen her stajyer öğretmen için Bölüm Başkanlığınca staj dosyası hazırlanır. Staj dosyası onay için okulun bağlı olduğu Millî Savunma Bakanlığı veya Kuvvetine ya da Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Bu dosyanın içinde;

A - Dersin Grup Başkanı, Kıdemli Öğretmeni, Öğretim Başkanı ve Okul Komutanı tarafından imzalanan 2 adet staj belgesi (EK-E) yalnız stajyerliği kaldırılanlar için düzenlenir.

B - Stajyerliğin kaldırılması konusunda öğretmenler kurulu tutanağı (EK-D),

C - Ön Kurul raporu (EK-C),

D - Denetleme raporları (EK-B),

E - Kıdemli Öğretmen raporları (EK-A),

F - Stajyerle ilgili diğer belge ve raporlar,

G - Stajyerliğin kaldırılması için aleyhte veya çekimser oy kullananların raporları bulunur.

5) Staj belgeleri «ÖZEL» gizlilik derecesinde işleme tabi tutulur.

6) Eğitim uzmanı, istatistikçi, pedagog, psikolog, rehber öğretmen gibi stajyer öğretmenler için EK-E'nin yerine EK-F'deki form kullanılır.

Stajın Onaylanması:

Madde 7 – (Değişik cümle:RG-22/9/2012-28419) Stajın başladığı tarihten bir tam yıl sonra 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri gereğince yapılan toplantılar sonucunda hakkında olumlu karar verilen stajyer öğretmenin durumu silsileler yoluyla okulun bağlı bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığına ya da yetki verecekleri makamlara bildirilir. Stajı onaylanan stajyer öğretmenin staj belgelerinin Kuvvet Komutanlıklarında veya Jandarma Genel Komutanlığında bulunan şahsi dosyalarına konulması sağlanır ve stajı onaylanan öğretmenin asaleten öğretmenliğe atanması yapılır. Öğretmenler kurulunca stajı kaldırılmayan stajyer öğretmenlerin dosyaları ilgili Komutanlıklara gönderilmez. Bunların staj süresi bir yıl uzatılır ve bağlı olduğu Kuvvetin bünyesindeki başka bir öğretim kurumuna atanması sağlanır. Bu nitelikte bir öğretim kurumu olmadığı takdirde kıdemli öğretmeni değiştirilir ve haklarında bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

İkinci senenin bitiminde de stajyerliği kaldırılmayanlar öğretmen olamazlar. Bu gibi personele askerî okullarda öğretmenlik görevi verilemez.

(Ek fıkra: RG-4/1/1988-19684) Muvazzaf subaylığa nasbedilip askeri okullara atanan sivil kaynaklı öğretmenlerden stajyerliği Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kaldırılanlar üç aydan az olmamak üzere "Deneme stajı"na tabi tutulurlar. Başarılı olmadıkları takdirde stajyerlikleri 3 ay daha uzatılır. Bu sürenin bitiminde de stajyerlikleri kaldırılmayanlar hakkında yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Stajın Başlaması ve Staj Süresinden Sayılmayan Haller: (Değişik madde başlığı: 3/4/1993-21541)

Madde 8 - (Değişik:RG-24/1/2008-26766)

Stajyer olarak göreve atanan öğretmen subaylar öncelikle; özel askerî eğitim, kıt'a eğitimi ile pedagojik formasyona sahip olmayanlar pedagojik formasyon kursunu ve kuvvet komutanlıklarınca emredilen görevleri tamamlarlar. Staj, eğitim ve görevlerin bitimini müteakip on beş gün içinde başlar ve bir yılda bitirilir. Ancak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ihtiyaçlarına göre tespit edeceği branşlardaki öğretmen subaylar, birlik, kıt’a ve karargâhlardaki kadro görev yerlerine staj eğitimine tabi tutulmadan atanabilirler. Bu durumda olanlar askerî okullara atandıklarında staj eğitimine alınırlar. Bir yıl içinde toplam yirmi dört günü aşan istirahat süreleri ile mazeretleri kuvvet komutanlıklarınca geçerli sayılanların mazeretli oldukları günler stajyerlik süresinden sayılmaz ve staj süresi, eksik süre kadar uzatılır.

Öğretmen Sınıfından Olmayan Subayların Stajı:

Madde 9 - Öğretmen sınıfından olmadığı halde askerî orta dereceli okullar ve Hap Okullarında sürekli olarak öğretim üyeliği yapmak üzere atandırılan subaylar da öğretmen subaylar gibi bu Yönetmelik esaslarına göre staj yaparlar. Bunlardan iki yıl içinde stajyerliği kaldırılmayanlar sınıfı görevlerine iade edilirler.

Gülhane Askerî Tıp Akademisine Bağlı Okul Öğretmenlerinin Staj Onayı:

Madde 10 - Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı okullardaki öğretmenlerin staj onay işlemleri stajyer öğretmenin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülür.

 Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte staja başlamış olanlarla, 9 ncu madde uyarınca sürekli öğretim üyeliğine atandırılanlardan fiilen öğretmenlik yapmış olanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten Kaldırma:

Madde 11 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 1966 yılında yürürlüğe giren Silahlı Kuvvetler Askeri Öğretmenler Staj Talimatı (50-15) yürürlükten kalkar.

Yürürlük:

Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

____________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Silahlı Kuvvetler Askerî Öğretmenler Staj Yönetmeliği” iken 4/1/1988 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/2/1984

18318

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

4/1/1988

19684

2.

3/4/1993

21541

3.

21/1/2003

25000

4.

24/1/2008

26766

5.

22/9/2012

28419

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa