Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 02.09.1965 Resmî Gazete Sayısı: 12090

ORDU MENSUPLARI ADLARINA GÖNDERİLECEK POSTA MADDELERİYLE HAVALELERİN POSTAHANELERDEN ALINMA VE SAHİPLERİNE VERİLME TARZINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

 

Madde 1 - Bilumum ordu mensupları adlarına gönderilecek taahhütlü posta maddeleriyle, küçük paketler ve havalelerle değerli ve değersiz koliler ve değerli mektup ve kutular ve bunların ihbarnameleri postahanelerden mutemetler vasıtasiyle alınır.

(Ek fıkra:RG – 28/07/1989-20235) İçerisinde P.T.T. merkezi bulunan kışla ve karargahlarda; yukarıda belirtilen posta maddeleriyle, havale bedelleri, ihbarnamelerinin birlik komutanlığınca tasdik edilmesi halinde sahipleri tarafından bu merkezlerden alınabilir.

Madde 2 - Bankalar vasıtasiyle ordu mensuplarına gönderilen havalelerin alınması ve sahiplerine tevzii hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 3 - a. Alay ve müstakil tabur komutanları ile Ordu, kolordu, tümen ve mümasili karargahlarda karargah komutanı, seferde veya zaruret halinde ve müstakil birlik komutanı, gemilerde gemi komutanı veya yetki vereceği üstsubay, müessese ve dairelerde en büyük amir, mutemetlerini emrindeki subay, askeri memur veya astsubaylar arasından seçer.

b. Sabit Jandarma birliklerinde mutemetlik vazifesi kadronun münhai bulunması veya görevin verdiği imkansızlık halinde bu işi başarabileceğine güvenilir uzman jandarma çavuşlara yaptırılabilir.

c. Bölük kumandanları kati zaruret bulunmadıkça kendi bölüklerine ait maddeler için mutemet tayin edilemezler.

Yedeksubaylarla, asteğmenler mutemet tayin edilemezler.

Adli müraselat dışında erlere hiçbir suretle mutemetlik vazifesi yaptırılamaz.

Müstakil ve müfrez bölüklerin, kurs ve staj için geçici olarak gelen subay, astsubay ve erlerin mutemetliği misafir bulundukları kıta mutemetleri tarafından yapılır.

İtimatnamelerde mutemetlerin kabil oldukça tasdikli fotoğrafları yapışık bulunacağı gibi ad ve soyadlariyle sicil veya künye numaraları ve tasdikli tatbik imzaları ve ihbarnamelerin tasdikinde kullanılacak resmi mühürle imzanın birer tatbiki ve ayrıca tasdikle mükellef komutanın adıyle, soyadı ve sicil numarasıyle rütbesi gösterilir. Bundan başka itimatnamelerde mutemetlerin hangi nevi posta maddeleriyle emanetleri almıya yetkili kalındıkları da açıklanır.

İtimatnameler mutemetlerde değişiklik olmadığı takdirde altı ayda bir yenilenir.

Madde 4 - Her mutemet ilişik örneğe uygun ve sahifeleri numaralı ve resmi mühürle tasdikli bir "Mutemet posta defteri" tutmakla mükelleftir.

İhbarnameler mutemetler tarafından postaneden alınıp gönderici ve alıcının ad ve soyadlariyle mufassal adresleri gösterilmek suretiyle bu posta defterine yazılır ve arkalarına bu defterin hangi sahifesinin kaçıncı sıra No. sunda kayıtlı oldukları da gösterilir.

Madde 5 - Ordu mensupları adlarına gönderilecek emanetlere ait ihbarnamelere okunaklı bir şekilde alıcının adı, baba adı ve soyadiyle kasabası ve sıra numarasiyle mufassal kıta adresi ve göndericinin de adı ile soyadı ve tam adresi yazılır.

Çıkış postaneleri göndericiyle alıcının adreslerindeki noksanlıklar tamamlanma-dıkça, taahhütlü müraselatla emanetleri kabul edemezler.

Adres noksanlıklarından ve ihbarnamelerin eksik veya karışık yazılışından ileri gelen yanlışlıklardan ilgili posta memurları sorumludur.

 Madde 6 - İhbarnameler, birliklerde bölük komutanlarına imza mukabilinde verilir. Bölük K.ları ilk iş olarak bu ihbarnameleri yine mufassal adresleriyle birlikte örneği ilişik ve sahifeleri numaralı ve tabur veya gemi K.lığınca tasdikli bölük "Posta defteri"ne yazarlar. Her ihbarname, üzerinde yazılı künye ve adresin doğruluğuna kanaat hasıl edildikten sonra sahibine imza ettirilir. İmzanın ihbarname sahibine ait olduğu ve alıcının bölükte bulunduğu bölük K. tarafından ihbarname arkasına yazılarak imza edilir. Bu ihbarnameler tabur K.lığınca resmi mühür ve imza ile tasdik olunur. Müstakil bölüklerde işbu tasdik keyfiyeti bölük K.ları tarafından yapılır. İmza ve tasdik muameleleri tamamlandıktan sonra ihbarnameler bölük K.ları eliyle tekrar mutemede verilir.

İmza edilmek üzere ihbarnameler her ne sebeple olursa olsun alıcıların elinde bırakılamaz.

Madde 7 - Daire ve müesseselerde bölük K.na düşen vazifeler bizzat mutemetler tarafından görülür. İmza ve resmi mühürle tasdik işi ise daire veya müessese amirlerince yapılır.

Madde 8 - İhbarname ve emanetlerin mutemetler tarafından postanelerden alınacağı günleri, haftada enaz iki gün olmak üzere mutemet tayinine selahiyetli komutan veya amirler mahalli P.T.T. merkezi amiriyle mutabık kalarak tesbit eder.

Madde 9 - Havale paralarının ödenmesi ve emanetlerin teslimi sırasında posta memurları ihbarnameleri iyice tetkik etmekle mükelleftir. Bu Yönetmeliğe uygun olarak imza, şerh ve tasdik edilmemiş ihbarnameler üzerine yapılacak ödeme ve teslimlerden doğabilecek soru ilgili posta memurlarına aittir. Mutemetlere her defada ödenen havale paralarının yekunu ödeyen posta memuru tarafından "Bu defterin .... sıra No.sında ... sıra No.sına kadar kayıtlı (yazıyle) .... adet havale bedeli olarak (yazıyle) lira (yazıyle) kuruş ödenmiştir." şerhi verilerek imza ve tarih mühürüyle tasdik olunur.

Mutemetler tarafından postaneden alınan emanetler, birliklerde bölük sıra numaralarını dikkate alarak hazırlanmış mutemet posta defterini imzalatmak suretiyle bölük kumandanlarına verilir.

 Madde 10 - Bölük kumandanları her erin takım komutanı hazır olduğu halde bu emanetleri bölük posta defterini imzalatmak suretiyle sahiplerine verirler.

 Madde 11 - Bölük posta defteri dağıtmada hazır bulunan takım komutanı tarafından da imza edilir.

 Madde 12 - Daire ve müesseselerde emanet dağıtma işini mutemet, daire ve müessese amirinin tensip edeceği bir subay veya askeri memur ile birlikte yapar. Bu halde emanet sahibi mutemet posta defterini imzalamak suretiyle emanetini alır. Defter aynı zamanda dağıtma işinde hazır bulunan subay veya askeri memur tarafından da imza edilir.

 Madde 13 - Karargahlarda karargah komutanları, birliklerde tabur komutanları, gemilerde gemi komutanı veya tayin edeceği bir üst subay enaz ayda bir olmak üzere bölük posta defteriyle mutemet defterini karşılaştırmak suretiyle ihbarname veya emanetlerin vaktinden postaneden alınıp alınmadığını ve sahiplerine verilip verilmediğini kontrol ve keyfiyeti her iki deftere kayıt ve imza etmeğe mecburdurlar. Müstakil bölüklerde bu kontrol en yakın üst makamca yapılır.

Bu kontrolda tesbit edilecek sebepsiz gecikme, ihmal ve teseyyüpleri bağlı bulundukları üst komutanlıklara yazı ile derhal bildirirler ve bu makamlarca da keyfiyet kanuni takibat yapmaya selahiyetli komutanlıklara en kısa zamanda ulaştırılır.

Daire ve müesseselerde bu kontrol işini mutemet tayinine selahiyetli olan zat veya memur edeceği bir üstsubay veya eşidi askeri memur yapar.

 Madde 14 - İhmal veya suiistimali görülenler hakkında kanuni takibat yapılır.

 Madde 15 - Alıcıları bulunmıyan emanetlere ait ihbarnameler meşruhan postanelere geri verilir.

Alıcıları tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre imza ve yetkili komutanlarca da tasdik edilmiş ihbarnamelere istinaden postanelerden alınan emanetlerle paralardan maada:

a. Şehit düşenlere, ölenlere, esir olanlara, terhis edilenlere ve hava tebdili alanlarla bir aydan fazla izinli gittiği anlaşılanlara ait olanlar, haklarında posta mevzuatına göre işlem yapılmak üzere iade sebeplerini gösterir bir şerhle mutemetler tarafından postanelere geri verilir ve keyfiyet mutemet ve bölük posta defterlerine icabında alınacak posta alındısının numara ve tarihi de behemahal gösterilmek suretiyle işlenir ve alındının kendisi de mutemet defterinin o sahifesine yapıştırılır;

b. Asker hastanelerine yatmış olanların emanetleri, hastaneler birlik, müessese ve dairelerin bulunduğu yerde ise yine mutemet ve bölük komutanları vasıtasiyle kendilerine nöbetçi subay veya askeri memur önünde verilir ve deftere imza ettirilir.

Ayrı ve uzak yerde bulunuyorsa hastanedeki mufassal adresleri yazılmak suretiyle ihbarnameler veya emanetler postanelere geri çevrilir;

c. Kıtası değişenlerin ihbarnameleri veya emanetleri de aynı şekilde yeni adresleri gösterilmek suretiyle postanelere geri verilir.

ç. Bir ay içerisinde ödenecek olanların ihbarnameleri mutemetler tarafından yazı ile bildirilmek şartiyle postanelerce bir ayı geçmemek üzere bekletilebilir;

d. Postaneden alınmış emanetlerin sahipleri bir ay veya daha kısa bir zaman için birlik, müessese veya daireden ayrılmışlarsa geldiklerinde kendilerine verilmek üzere emanetlerin birlik, daire veya müesseselerce muhafazaları temin edilir.

Bir aydan uzun sürecek ayrılmalarda veya kıta değiştirmelerde bu emanetler mutemetler tarafından sahiplerinin adına yeni adresine gönderilir.

Bütün bu muameleler mutemet ve bölük posta defterine işaret olunur. Dolaşmadan veya geri çevrilmeden doğacak masraflar emanet sahiplerine ait olur. Dikkatsizlik veya ihmal yüzünden sebepsiz ve yersiz dolaşma ve geri çevrilmelerden doğacak masraflar sebep olanlara ödettirilir.

Madde 16 - Subay ve askeri memurlarla, onların yerlerinde veya askeri kadrolarla çalıştırılan maaşlı veya ücretli sivil memurlar ve astsubaylarla özel bir ödevle asıl birliğinden ayrı bulunan müfrez er ve erbaşlar hüviyetlerini ispat etmek şartiyle adlarına gelen emanetleri doğrudan doğruya postanelerden alabilecekleri gibi mutemetler vasıtasiyle de aldırılabilirler.

 Madde 17 - Kadrosu pekaz olan daire ve müesseselerdeki erat adına gelecek emanetler hüviyetleri daire ve müessese amirleri tarafından tasdik edilmek şartiyle postanelerden doğrudan doğruya sahipleri tarafından da alınabilir.

 Madde 18 - Mutemed veya bölük komutanlarının değişmeleri halinde bölük ve mutemet posta defterleri tabur komutanı ve gemide mutemet tayinine selahiyetli komutan muvacehesinde yeni bölük komutanına veya mutemede devir olunur ve eski mutemet veya bölük komutanına tabur komutanlığınca resmi mühür ve imza ile tasdikli bir ibra kağıdı verilir. Bu işin yapılmamasından sırasiyle tabur veya gemide mutemet tayinine selahiyetli komutan ve bölük komutanları ile mutemet mesul tutulur. Devir muameleleri her iki deftere işlenir ve keyfiyet yine tabur komutanlığınca tasdik olunur.

 Madde 19 - Birliklerde tabur komutanına düşen vazifeler karargahlarda karargah komutanı, daire ve müesseselerde mutemet tayinine yetkili zat veya memur edeceği üst subay veya eşidi askeri memur tarafından yapılır.

Müstakil birliklerde de bu iş birlik komutanı tarafından görülür.

Madde 20 - Ordu mensupları adına gönderilecek posta maddeleriyle, havalelerin postanelerden alınma ve sahiplerine verilme tarzını gösterir 16.3.1953 gün ve Kanun İşleri Müdürlüğü 16/57458 sayılı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıkayınız

Sayfa