Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.05.1968 Resmî Gazete Sayısı: 12906

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ ASTSUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ ASTSUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönetmelikten maksat: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki personel sınıflandırılması ile ilgili hükümleri açıklamak, sınıflandırma faaliyetlerinin ne şekilde ve nasıl cereyan edeceğine dair esasları tespit etmek ve bu Yönetmelik esasları dahilinde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubay, astsubay okulları öğrencilerinin ve bu Yönetmelikte öngörülen sınıflandırma faaliyetlerini yürütmek ve yapmakla görevli personeli kapsar.

Tarifler:

Madde 3 - Bu Yönetmelikte ismi geçen aşağıdaki tabirlerin tarifleri şunlardır:

a. Sınıflandırma: Hizmetin ifası bakımından şahsı, haiz olduğu vasıflarından en müessir bir şekilde istifade edilebileceği mevkilere müterakki bir şekilde getirebilmek için Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı, onun beden ve zihni kabiliyetleri, fiziki profili, mesleği, tahsili, tecrübe ve isteklerinin askerlik hayatı boyunca devamlı olarak değerlendirilmesi işlemidir.

b. İlk sınıflandırma: Şahsın vasıflarına, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına istinaden onun en fazla uyduğu sınıf ve ihtisasını bulmak ve tespit etmek işlemidir.

c. Yeniden sınıflandırma: İlk sınıflandırılması yaptırılmış bir şahsa, kanunda belirtilen sebeplerle tatbik edilecek olan müteakip sınıflandırma işlemidir.

d. (Değişik bent:RG-20/3/2010-27527) Sınıf: Kuvvet Komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni ihdas edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen gruplardan biridir.

(1) Kara Kuvvetlerinde:

(a) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, uçak ve helikopter teknisyeni, istihkâm, muhabere, istihbarat, jandarma,

(b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, bakım, personel, veteriner, maliye, bando, harita teknisyeni, sağlık.

(2) (Değişik:RG-26/2/2016-29636) Deniz Kuvvetlerinde:

(a) Muharip sınıflar: Topçu, güdümlü mermi, uçak bakım, torpidocu, mayın, seyir, porsun, sonar, harekât, bilgi teknolojileri, çarkçı, kazancı, motorcu, elektrikçi, yara savunma, elektronik, deniz piyade, deniz istihkâm, istihbarat, silah,

(b) Yardımcı sınıflar: İkmal, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, idari.

(3) Hava Kuvvetlerinde:

(a) (Değişik:RG-4/12/2014-29195) Muharip sınıflar: Piyade, istihkâm, muhabere, hava savunma, uçak bakım, mühimmat ve mühimmat tahrip, kontrol ihbar, hava harekât, hava trafik, istihbarat,

(b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma,  ( Mülga ibare:RG-17/11/2015-29535) (…) ikmal, personel, maliye, bando, sağlık.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ise silah sınıfı hariç olmak üzere bu komutanlıklara bağlı diğer astsubaylar, yetiştirildikleri kuvvet komutanlıklarının sınıflarına mensupturlar.

Bu sınıfların hangi branş ve ihtisaslardan teşekkül edeceği, bu Yönetmeliğin esaslarına göre hazırlanacak olan sınıflandırma ve astsubay ihtisasları yönergelerinde belirtilir.

e. Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden biridir.

f. İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yeteneklerdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut bütün ihtisaslar, her Kuvvetin kendi (Astsubay askeri ihtisaslar) yönergesinde bir ünvan ve kod numarasıyla gösterilir.

g. Fiziki profil (Özel nitelik): Şahsın test ve mülakatlarla tespit edilemiyen liderlik, atıcılık, tahammül, işbirliği yapma kabiliyeti çevikliği gibi temel eğitim veya öğrenimi esnasında ortaya çıkarılan ve eğitim subayları tarafından tespit edilen vasıflarıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esaslar

Personel sınıflandırmasının amacı:

Madde 4 - Şahsı, haiz olduğu vasıflarından, azami ve en müessir bir şekilde istifadeyi temin için Silahlı Kuvvetlerde en fazla ehliyetle hizmet edebileceği göreve yönetmek suretiyle muharebede başarıya ulaşmaktır.

Barış ve seferde muhtelif ve çok sayıdaki işlerin başarılabilmesi, her şahsın en fazla kıymet ifade eden taraflarının bilinmesi ve hizmet için en fazla kıymet ifade ettiği görevlere atanması, bu görevlerde yetiştirilmesi, kullanılması ve rapor edilmesiyle mümkündür. Bunun içinde fikri ve bedeni kabiliyetlerine ve hünerlerine göre bidayettin itibaren sınıflandırılması ve meslek hayatı boyunca bunun devam ettirilmesi icab eder. Sınıflandırma işleminin günü gününe ve devamlı olarak yürütülmesinden komutan, amir, ilgili personel ile şahsın bizatihi kendisi de sorumludur.

Sınıflandırmanın personel yönetimi ile ilgisi:

Madde 5- Personelin kabiliyet, eğitim ve tecrübesiyle ilgili uygun bir göreve atanmasına zemin hazırlayacak ve şahsa kabiliyet, istidat ve halihazır kapasitesine göre imkanlar verecek olan doğru bir sınıflandırma işlemi, personelin, istikbali, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları bakımından hayati önemi haizdir.

Sınıflandırma Çeşitleri:

Madde 6 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtildiği üzere sınıflandırma iki çeşittir:

(1) İlk sınıflandırma,

(2) Yeniden sınıflandırma,

Sınıflandırma vasıtaları:

Madde 7 - Sınıflandırma vasıtaları şunlardır:

(1) Testler: Sınıflandırmanın ilk vasıtası testler olup, tatbik edilecek test guruplarının uygulanma şekli, değerlendirilmesi ve bununla ilgili hususlar test yönergelerinde belirtilir.

(2) Mülakat: Çeşitleri, yapılış şekli mülakatçılarda aranılacak vasıflar sınıflandırma yönergelerinde belirtilir.

(3) Sağlık raporları: Beden Kabiliyeti Yönetmeliği hükümlerine göre işleme tabi sıhhi kurul raporlarıdır.

(4) Temel askerlik eğitimi ve öğrenimi: Astsubay adaylarının muhtelif eğitim teşkillerinde test, mülakat vesair vasıtalarla tespit edilemiyen fiziki profilinin en yakın komutan ve eğitim subayları tarafından tespit edileceği muayyen süreli bir eğitim ve öğretim olup belirli programlara göre yürütülür.

(5) İhtisaslar: Tespiti, çeşitleri, yapısı, unsurları, kazanılması ve geri alınması ile değiştirilmesi, sınıflandırma ve askeri ihtisaslar yönergelerinde belirtilir.

(6) Sınıflandırma kayıtları: Sınıflandırma merkezlerinde kullanılan, sınıflandırma kartları, çizelgeler, evsaf kartları, askeri ihtisas ve envanter cetvelleridir.

Sınıflandırma faktörleri:

Madde 8 - Personelin ilk ve yeniden sınıflandırılmasında genel olarak aşağıdaki faktörler dikkate alınır.

(1) Sınıfların kadro ihtiyacı,

(2) Personelin sağlık durumu,

(3) Zihni kabiliyetleri,

(4) Tahsil, sivil mesleği, tecrübesi, alakaları,

(5) Fiziki profili,

(6) İsteği.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıflandırmanın yapılması ve sınıflandırma kurulları

İlk sınıflandırma : 

Madde 9 - İlk sınıflandırma işlemine tabi tutulacak personel, astsubay okulları öğrencileridir.

Astsubay okulları öğrencilerinin sınıflandırılması, Kuvvet Komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelere göre yapılır.

Yeniden sınıflandırma:

Madde 10 - Astsubayların yeniden sınıflandırılmaları aşağıdaki hallerde yapılır.

a. Sıhhi sebepler: Sağlık durumları mensup olduğu sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında sağlık kurulu raporu alanlar,

b. (Değişik:RG-04/06/1992-21248) Uçuştan ayrılanlar: Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu astsubaylar, (sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki başçavuş ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen astsubaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer. 

c. Özel hizmet niteliğini kaybedenler: Denizaltı, dalgıç kurbağaadam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren astsubaylardan özel hizmet niteliğini kaybedenler,

d. Yeterlik düşüşlüğü gösterenler: İlk sınıflandırma hatasından dolayı yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve teklifiyle anlaşılan astsubay okulları öğrencileriyle astsubay çavuşlar,

e. Kuruluş ve kadro değişikliği sebebiyle sınıfları değişecek astsubaylar,

f. İdarece görülecek lüzum üzerine sınıfları değişecek astsubaylar,

g.Yeni bir sınıf kurulmasında, lüzumlu personel temini için idarece lüzum üzerine sınıfları değişecek astsubaylar,

h. Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde:

(Değişik:RG-08/10/1976-15728) Genelkurmay Başkanlığınca kuvvetler arasında birlikle yapılan kuruluş değişikliğinde birliği personeli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde, kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyacına göre yapılacak protokol esas alınır. Bunlardan sonra personelin eski sınıfına geçme istemleri kabul edilmez.

i. Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile bir kuvvetten diğer bir kuvvete nakledilen astsubaylardan sınıflarının değişmesi icabedenler.

(Değişik ikinci fıkra:RG-21/12/2004-25677) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, her yıl 20 Kasım tarihine kadar hizmet fazlası veya ihtiyaç duyduğu personel miktarını Genelkurmay Başkanlığına bildirir. Genelkurmay Başkanlığı, bildirilen bu personel hakkında ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşlerini aldıktan sonra, bu personelin kuvvetini değiştirebilir. Kuvveti değişen bu personel, sınıfı görevinde kullanılabileceği gibi, ihtiyaç duyulan sınıflarda da kullanılmak üzere yeniden sınıflandırmaya tâbi tutulabilir.

Sınıflandırma kurulları:

Madde 11 - (Değişik birinci fıkra:RG-21/12/2004-25677) Astsubayların sınıflandırılması, ilk ve yeniden sınıflandırma kurulları tarafından yapılır. Bu kurullar, sınıflandırma şekline ve ihtiyacına göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından teşkil edilir.

Sınıflandırma kurullarının:

(1) Görevi: Sınıflandırılması yapılacak personelin bu Yönetmelik ve yönergelerine göre sınıflandırma işlemlerini yapmaktır.

(2) Kuruluşu, üyelerinin, nitelikleri, çalışma usulleri:

Genel olarak sınıflandırma kurulları sınıflandırma hizmetlerinde ihtisası bulunan üç üyeden teşekkül eder. Bu üyelerin iş bölümü şöyledir.

Kurul başkanı: Herhangi bir sınıftan oy hakkına sahip kurul içinde en kıdemli subaydır.

Üye: Herhangi bir sınıftan oy hakkına sahip bir subaydır.

Raportör: Kurulun toplanmasından önce ve toplantı halinde lüzumlu idari işleri yapan, kayıtları tutan, oy hakkına sahip, sınıflandırma işlerinde ihtisası olan bir subaydır.

Teknik müşavir: Yeniden sınıflandırılması yapılacak astsubayın sınıfında olup oy hakkı olmayan bir subay veya astsubaydır. Kurula üye olarak önceden seçilmez ve hakkında işlem yapılacak astsubaylardan kıdemli olur.

Kurullar kararlarını oy çokluğuyla alırlar.

İlk sınıflandırma kurulları, sınıflandırma ile ilgili işlemleri yapmak üzere sınıflandırma merkezlerince yeteri kadar personelle takviye edilir.

Sınıflandırmanın kesinleşmesi:

Madde 12 - Sınıflandırma işlemleri:

a. İlk sınıflandırmada, astsubay okulları öğrencileri için, ilk sınıflandırma koşullarını ihtiva eden tutanaklar Kuvvet Komutanlıklarının ve Jandarma Genel Komutanlığının onayı ile,

b. (Değişik:RG-21/12/2004-25677) Yeniden sınıflandırmada, astsubaylar için sınıf değişikliği sonuçlarını ihtiva eden tutanaklar; mensup oldukları kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile kesinleştirilir.

Sınıflandırmaların kesinleşmesini müteakip ilgili personele tebligat yapılır.

Yönergeler:

Madde 13 - Astsubay sınıflandırma faaliyeti işlemleri, vasıtaları ve sınıflandırmanın ne şekilde yapılacağına dair teferruatlı hususlar, bu Yönetmelik esaslarına göre Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak yönergelerde gösterilir. Bu yönergeler şunlardır:

a. Sınıflandırma ve sınıflandırma kurulları yönergesi,

b. Askeri ihtisaslar yönergesi,

c. Test yönergesi,

d. Evsaf kartları yönergesi.

Yukarıda belirtilen yönergelerin hazırlanıp yürürlüğe konulmasından ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumludurlar.

Ek Madde 1 - (Mülga:RG-11/06/1998-23369)

Geçici maddeler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelikte belirtilen yönergeler yürürlüğe konuluncaya kadar astsubayların sınıflandırılması, bu Yönetmelik ve Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca çıkarılacak emirlere göre yapılır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin 3/d maddesinde belirtilen sınıflardan yeni ihdas edilenlere, Kuvvetlerin kadro ve ihtiyaçlarına göre yeniden personel sınıflandırılması ile isim değişikliği yapılmış sınıflara astsubayların yeni sınıf isimleri üzerinden intibakları, 1 Eylül 1967 tarihinden geçerli olarak yapılır.

Yürürlük:

Madde 14 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 15 - Bu Yönetmeliği Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Sayfa